הספר: ספר בים דרך - שמות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות
ח. העונג האמיתי להצדיקים לאחר התחיה, הוא בכך שישיגו את שלימותם, והוא הכנה לקראת עתיד מעולה יותר מתקופת התחיה
ט. כל מחשבה וכבישת החומר שמשליט האדם את שכלו על חומריותו, הינה תכלית נפלאה בבריאת האדם
י. הכח שבו יוכל האדם להשליט שכלו על חומריותו ולהמיר אהבת העולם באהבת ה', הוא התורה
יא. לימוד התורה וקיום המצוות הם כח לכל אדם באשר הוא להשליט את שכלו על חומריותו
יב. התנאי המותנה כדי שיהא בכח התורה לשנות את לומדיה, הוא כשיצרף במחשבתו את ''נותן התורה'' לתורה שעוסק בה והוא ''יראת שמים''
יג. יראת שמים פירושה הרגשת עבדות ומורא, כשמקיים מצוות מתוך מורא כבוד שמים, ממשיך ומפשיט את אורו יתברך עד הדומם.
יד. עשו לי קיטון - יראת שמים בלבכם - כדי שאדור ביניכם שלא לנתק את ''התורה'' מ''נותן התורה''
טו. התורה הינה גשר לקשר בין הפעול והיצור - ליוצרו, וזה ע''י האדם העוסק בתורה
טז. התורה היא כלי אומנותנו להשלים מלאכתנו, ויש לנו לחבבה כאומן המחבב את כליו שבהם תלויה חיותו
יז. מלחמה לה' בעמלק מדור דור - עמלק בא לנתק את הארץ וכל אשר עליה מיוצרה, מלחמתנו בו לדור דור לקשר ולחבר את כל היצור לבוראו, ולהפשיט את מלכותו עד הנקודה החומרית והרחוקה ביותר, מבלי להשאיר פינה פנויה מאלוקותו יתברך
יח. חיסולו של עמלק יהא לעתיד ע''י הבורא, אולם ההכנה לכך נצרכת שתהא על ידינו במידת האפשר עתה להאיר את אורו יתברך בתוך מעבה החושך של החומר
יט. לדור עקבתא דמשיחא נועד חלק גדול בעבודה זו בעידן ש''החושך יכסה ארץ'' סמוך ל''עליך יזרח ה''', ובזה יהא שכרנו לחזות בשוב ה' לציון
כ. גם בפרטות, כל אדם אשר יתרבו נסיונותיו, ויעמוד בהם באמונה, כן יגדל חלקו לעתיד בחזיון השכינה
כא. המצליח שלא להתפתות לשוחד השקר שהוא טומאת העריות, הוא זה שיזכה שלא ישלוט עליו החושך העבה השורר בתוקפו בסמוך לזריחת אור ה'
כב. בעקבות משיחא נחיצות התורה אף לצורך ההשרדות
א. במי זה מתחיל ובמי זה נגמר...?!
ב. מלחמה עם הזמן
ג. גזל ב''היתר''
ד. אוצר שמתבזבז
ה. חכמים ב''עיניהם''
ו. ביקורים ונופש
ז. הצנע לכת
ח. קדושה במותר
ט. כבוד התורה ותלמיד חכם
י. המלכת את חברך
דילוג לתוכן