הספר: ספר בים דרך - שמות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות
בים דרך - שמות
פרשת שמות א' - מאמר כה - טעם לשעבוד מצרים
א. מה טעם לשעבוד מצרים
ב. גזירה זו נגזרה בברית בין הבתרים, ואף לא ניסה אברהם אבינו לבטלה
ג. מדוע במיתת יעקב נסתמו עיניהם וליבותיהם של ישראל מצרת השעבוד
ד. ב' מטרות ליסורים, האחת להביא לידי כניעה, ושנית כדי לרומם את האדם ולהביאו להשגות נשגבות
ה. רשב''י מגלה לנו שיתכנו יסורים ללא חטא ועוון כלל אלא על מנת לזכך את המתייסר להיות ראוי למתנות טובות
ו. קודם רואה הקב''ה שישלימו הצדיקים בנין עולם הבא שלהם ואף מייסרם בשביל כך, ולאחר שהשלימוהו אוכלים פירות אף בעוה''ז
ז. מדוע נצרכים היסורים כתנאי כדי לזכות למתנות טובות
ח. היסורים מבטשים את החומריות שדורש הגוף, ומתישים את הרצונות החוסמים בפני השגת הקדושה
ט. עד היכן קשר האדם אדוק לעולם הזה להנות ממנו
י. הלומד תורה מתוך עושר, אף שאין משתמש ונהנה מעושרו אינו כלומד מתוך עוני
יא. עם ישראל אף שלא חטאו ולא פשעו הוצרך להם שעבוד מצרים לבטש החומריות, על מנת לזכותם במתנות טובות, תורה א''י ועוה''ב
יב. מאחר ואין באפשרות האדם לשבור חומריותו הטבעית מתחסד הקב''ה עם האדם ומייסרו ובכך מסייעו להינתק מהחומריות
יג. כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מייסרך
יד. משמת יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבותם של ישראל ואף שיוסף קיים ומכלכלם - רק ביעקב ראו מושג של יסורים ללא חטא אלא על מנת לזכות למתנות טובות
טו. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, דוקא בתנאי ''חיי מדבר'' היה אפשר להתחיל את בסיס קבלת התורה
טז. הגלויות מטרתן לזכך ולצרף את עם ישראל להביאן לשלימות חיי עוה''ב, ואף שלפי הנראה לעין נגרמות מהגלויות מעידות ונפילות רוחניות
יז. על אף המעידות הנגרמות כתוצאה מהגלויות ומטומאת ארץ העמים, עם כל זה שכרם של ישראל גדול מהפסדם
יח. פעמים יש ומועיל חטאו של הבעל תשובה להיותו נכנע - יותר מכל צדקותיו של הצדיק
יט. סיבת היסורים הרבים בעקבתא דמשיחא היות ומצטרפין ב' המטרות הנזכרות ליסורים, והם: האחת, להכניע את החוטא, והשנית, לזכותינו למתנת ימות המשיח
כ. המתבונן במטרות היסורים - יסוריו יקרבוהו לה' וידבקוהו בעבודתו
כא. טעם לימי השובבי''ם דוקא בפרשיות אלו
כב. ''ונהמת באחריתך''...(משלי ה, יא)
פרשת שמות ב' - מאמר כו – ענווה
א. נימוקי סירובו של משה לשלח את ישראל
דילוג לתוכן