הספר: ספר מועדי ניסים - הרב ניסים בריח שליט"א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר מועדי ניסים - הרב ניסים בריח שליט"א
מועדי ניסים
סימן: א' - שאלה : בנסיעתו להקביל ברגל את פני רבו האם יכול לאכול ולישן מחוץ לסוכה כגון באוטובוס וכד' ?
סימן: ב' - שאלה: סוכה העשויה כאהל האם צריך לה עוד דופן?
סימן: ג' - שאלה: האם מותר לסכך סוכה כשמסגרתה עשויה מברזל?
סימן: ד' - שאלה: מתי נפסלת מחיצה הנדה מרוח מצויה?
סימן: ה' - שאלה: האם יוצא ידי חובת אכילה בסוכה כשאינו יכול לשון בה מטעם חשש ממחבלים וכדומה?
סימן: ו' - שאלה: האם יכול לפרק את סוכתו בחוה''מ מחשש שמא תיגנב וכדומה?
סימן: ז' - שאלה: האם יש להעדיף לכתחילה דוקא ערבה הגדלה בנחל?
סימן: ח' - שאלה: האם הדס שעליו פרודים מעצו פסול?
סימן: ט' - שאלה: האם מותר לסכך את סוכתו בעצי פרי?
סימן:י' - שאלה: כשסוכתו במרפסתו הקטנה והוא יושב בסוכתו אלא שרוב שולחנו נמשך לתוך ביתו בכדי להכיל את כל בני ביתו מסביב לשולחן אחד האם יוצא בכך ידי חובתו?
סימן: י''א - שאלה: האם הסוכה נפסלת כשמכניס לתוכה קדרות?
סימן: י''ב - שאלה: האם מותר לפרק את סוכתו החוסמת את האויר מלהיכנס לביתו בכדי לחוג את שמיני עצרת בביתו. ובני חו''ל הרוצים להמשיך ולאכול בסוכתם בשמיני עצרת מתי צריכים לפסול את סוכתם?
סימן: י''ג - שאלה: בברכת שהחיינו בליל סוכות כיון גם על הלולב האם נפטר בכך ולא יצטרך לברך למחורת שהחיינו על הלולב שנית?
סימן: י''ד - שאלה: האם נכון הוא לעשות כשמעלה ומוריד בנענועים לכפוף ולהטות את הלולב ואין ראשו למעלה וזנבו למטה?
סימן: ט''ו - שאלה: האם ניתן לסכך במחיצות העשויות ממחצלות או מעץ כעין שתי וערב כגון מחיצות המפרידות לצניעות בין גברים לנשים ופרגולות וכד'?
סימן: ט''ז - שאלה : הנוהגים לעשות הקפות ביום שמחת תורה אחר תפילת מנחה ואוכלים עוגיות ושתייה וכד' האם מותר להמשיך לאכול ולשתות גם אחר השקיעה?
סימן: י''ז - שאלה: כשהדלה אילן על סוכתו וקצץ האילן לאחר מכן, כיצד צריך לנענעו בכדי להכשיר את הסוכה?
סימן: י''ח - שאלה: האם יש מצות חיוב בעשיית הסוכה?
סימן: י''ט - שאלה : המצטער בליל ראשון של חג סוכות האם חייב לאכול ולישן בסוכה ?
סימן: כ' - שאלה: איזה קישוטי סוכה מותר לתלותם ולישב תחתיהם?
סימן: כ''א - שאלה : מה גודלם של נקבי האויר בסוכה שאסור לשהות תחתיהם?
סימן: כ''ב - שאלה : האם צריך שמחיצות הסוכה יגיעו עד לסכך בדופן עקומה?
סימן: כ''ג - שאלה : האם מותר לעשות לכתחלה לבוד?
סימן: כ''ד - שאלה : כשסעד בסוכה בלא לחם במשך כל היום האם צריך לברך לישב בסוכה כשיושב ללמוד או כשהולך לישן בסוכתו או בסוכת חבירו?
סימן: כ''ה - שאלה: עד כמה מותר לעבות את הסוכה במקומות הקרים?
דילוג לתוכן