סימן ח – דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן ח – דברים האסורים משהאיר היום עד לאחר שיתפלל

א. משעלה עמוד השחר - שהוא אור הנוצץ מן השמש במזרח - כיון שאז מתחיל זמן התפלה (שאם התפלל אז בדיעבד יצא) לכן אסור לאדם להתחיל במלאכה, או להתעסק בעסקיו, או לילך בדרך קודם שיתפלל, שנאמר: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". "צדק" זו תפלה שמצדיק לבוראו, ואחר כך וישם פעמיו לדרכי חפצו.

ב. ואסור לו לאכול או לשתות, שנאמר: "לא תאכלו על הדם", לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. וכל האוכל או שותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר: "ואותי השלכת אחרי גוך" - אל תקרי "גוך" אלא "גאך". אמר הקדוש ברוך הוא: "לאחר שנתגאה זה, קבל עליו מלכות שמים". ואפילו לשתות קפה או תה עם סוכר וחלב אסור. ואיש זקן וחלוש, שאינו יכול לעמוד על נפשו עד עת יציאת הצבור מבית הכנסת, ובפרט בשבתות וימים טובים שמאריכין הרבה, יותר טוב להתיר לו להתפלל שחרית בביתו בנחת, ויקדש ויאכל איזה דבר, ואחר כך ילך לבית הכנסת, ויכוין לבו עם הצבור בתפלת שחרית, ויתפלל אחר כך עמהם מוסף, ולא שישתה קפה עם סוכר וכדומה בלא קבלת עול מלכות שמים תחלה. אך לצורך רפואה, מותר לאכול ולשתות קודם התפלה, שאין בה משום גאווה. וכן אם אין בו יכולת לכוין דעתו בתפלה, בלי אכילה ושתיה, אם ירצה יכול לאכול ולשתות קודם התפלה.

ג. יש אומרים שאפילו אם קם בחצות הלילה, אסור לו לטעום קודם שיתפלל, וכן נכון להחמיר. אך אם חלש לבו, מותר לו לאכול ולשתות איזה דבר, לחזק גופו לתורה.

ד. מים וכן תה או קפה בלא סוכר ובלא חלב, מותר לשתות קודם התפלה, אף לאחר שעלה עמוד השחר, כי אין באלו משום גאווה. ואפילו בשבת ויום טוב שחייב בקידוש, מותר לשתות דברים אלו קודם התפלה, ואין הקידוש מעכבו, כיון שקודם התפלה עדיין לא הגיע זמן קידוש, דאין קידוש אלא במקום סעודה, דהיינו סמוך לאכילה והרי אי אפשר לו לאכול קודם תפלת השחר.

ה. אסור להקדים לפתח חברו לקבל פניו וליתן לו שלום, ואפילו לומר לו: "צפרא דמרא טב" (בוקר טוב), שנאמר: "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא". כלומר, במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבודי. ואם פגע בו דרך מקרה, מצד הדין מותר ליתן לו שלום, אך נכון לשנות בלשונו, כדי שיתן לבו שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל.

ו. אפילו ללמוד אסור לו להתחיל משעלה עמוד השחר. אך מי שהוא רגיל לילך לבית הכנסת, ואין לחוש שיעבור הזמן, מותר לו. וכן מי שהוא לומד עם אחרים, ואם לא ילמדו עתה, יתבטלו מלימודם, מותר ללמוד עמהם, כי זכות הרבים דבר גדול הוא, ובלבד שישגיחו שלא לעבור זמן התפלה.

דילוג לתוכן