סימן ריב – דברים האסורים משום שמחה גם לאחר שבעה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן ריב – דברים האסורים משום שמחה גם לאחר שבעה
תוכן עניינים הצג

סעיף א

אסור לאכול בסעודת ברית מילה או פדיון הבן וסיום מסכת וכל שכן בסעודת נישואין כל שלשים על שאר קרוביו, וכל שנים עשר חודש על אביו ואמו (ואפילו בשנה מעוברת סגי בשנים עשר חודש) ובתוך ביתו אם יש סעודת מצוה מותר לו לאכול, אך בסעודת נשואין יש להחמיר אפילו בתוך ביתו, אם לא כשהוא משיא יתום או יתומה שאם לא יאכל שם יתבטל המעשה, אז מותר לו לאכול אפילו אינה בביתו, וגם ללבוש בגדי שבת לאחר שלשים ואפילו על אביו ואמו, ולשאר קרובים גם תוך שלשים.

סעיף ב

אינו רשאי להזמין לאחרים או להזמן עם אחרים. לא ישלח מנות לאחרים ואחרים לא ישלחו לו כל שלשים, והוא הדין כל שנים עשר חודש על אביו ואמו (ובשבת תליא במנהג דלעיל סימן ר"י סעיף ח').

סעיף ג

אבל שהוא סנדק או מוהל, לאחר שלשים אפילו על אביו ועל אמו, ילבוש בגדי שבת עד לאחר המילה, ויכול לאכול גם בסעודה.

סעיף ד

אסור לכנוס לבית נשואין כל שלשים על שאר קרובים, ושנים עשר חודש על אביו ואמו אפילו לשמוע את הברכות שמברכין שם, אבל בחופה שעושין בחצר בית הכנסת ומברכין שם ברכת אירוסין ונשואין, מותר לעמוד ולשמוע את הברכות לאחר שלשים אפילו על אביו ואמו, וגם הוא בעצמו יכול לברך את הברכות, וגם יכול להיות שושבין להכניס את החתן תחת החופה, ויכול ללבוש בגדי שבת ובלבד שיהא לאחר שלשים, אבל לא יכנוס לאכול על הסעודה ויש מקילין גם לאכול על הסעודה.

סעיף ה

מותר לאבל ללכת אל המשתה לשמש, ואוכל בביתו מה ששולחין לו מן הסעודה.

דילוג לתוכן