סימן קעד – הלכות כלאי האילן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קעד – הלכות כלאי האילן

סעיף א

כלאי אילנות הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים. ועל כן אסור להרכיב מין בשאינו מינו, כגון ענף של תפוח באתרוג, או אתרוג בתפוח, ואפילו מינים הדומים זה לזה, כגון תפוח בתפוח יערי וכיוצא, כיון שהם שני מינים אסורים זה בזה, ואסור לישראל להניח לאינו יהודי שירכיב לו אילנו כלאים.

סעיף ב

אסור לקיים המורכב כלאים אבל הפרי הגדל ממנו מותר, ומותר ליקח ענף מן המורכב ולנטעו במקום אחר.

סעיף ג

כלאי הכרם וכלאי זרעים אינם אסורים בחוץ לארץ, אלא אם כן זרע שני מיני תבואה או שני מיני ירק עם זרע הכרם ביחד.

דילוג לתוכן