סימן קצד – דיני גוסס ושמירת המת

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קצד – דיני גוסס ושמירת המת

סעיף א

הגוסס (פירוש המעלה ליחה בגרונו מפני צרות החזה, וזה יקרה סמוך למיתה, ולשון גוסס הוא מלשון מגיס בקדרה, שהליחה מתהפכת בגרונו כמו המגיס בקדרה) הרי הוא כחי לכל דבריו. ולכן אסור ליגע בו, שכל הנוגע בו הרי זה שופך דמים, למה הדבר דומה לנר מטפטף, שכיון שנוגע בו אדם מיד נכבה, ואף על פי שהוא גוסס זמן ארוך, ויש צער גדול לו ולקרוביו, מכל מקום אסר ליגרם שימות מהרה, כגון להשמיט הכר והכסת מתחתיו, מחמת שאומרים שיש נוצות מקצת עופות שגורמים לעכב את המיתה, או לשום מפתחות בית הכנסת תחת ראשו כל זאת אסור. אבל אם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, כגון קול דופק וכיוצא בזה מותר להסירו, דאין בזה מעשה אלא שמסיר את המונע ואין נוגע בו.

סעיף ב

אף על פי שאסור ליגע בגוסס, מכל מקום אם נפלה דליקה אין מניחין אותו בבית, אלא מוציאין אותו והוא קודם להצלת ספרי קודש.

סעיף ג

העומדים אצל הגוסס ישגיחו שלא יוציא שום אבר חוץ למטה. כמו שנאמר ביעקב ויאסוף רגליו אל המטה. ולכן יעמידו כסאות אצל המטה שלא יוכל להוציא יד או רגל, ומכל מקום אם לא עשו כן והוציא אסור ליגע בו להחזירו.

סעיף ד

כיון שנטה אדם למות אין שום אדם רשאי ליפרד ממנו, שלא תצא נפשו והוא יחידי, מפני שהנפש משתוממת בשעה שיוצאת מן הגוף, מצוה לעמוד על האדם בשעת יציאת נשמה שנאמר ויחי עוד לנצח ולא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו וגו', וראוי לקבץ עשרה שיהיו בשעת יציאת נשמה, ולא יעסקו חס ושלום בדברים בטלים אלא יעסקו בתורה ובתהלים ובשאר מזמורים כמסודר בספר מעבר יבק. ונוהגין להדליק נרות בפני הגוסס.

סעיף ה

לאחר יציאת נשמה מניחין אצל חוטמו נוצה קלה, ואם אינה מתנדנדת בידוע שמת. ואז פותחין החלונות, והאבלים אומרים צדוק הדין, וכשמגיעים לברוך דיין האמת אומרים בשם ומלכות, וקורעין כדין שיתבאר בסימן שלאחר זה.

סעיף ו

וכל העומדים על המת בשעת יציאת נשמה חייבין לקרוע. הא למה זה דומה לספר תורה שנשרף שאין ריק בישראל שאין בו תורה ומצות. ואפילו על קטן שלמד מקרע, או על אשה חייבין לקרוע, ואפילו היה זה המת לפעמים עושה עבירה לתיאבון, חייבין לקרוע עליו. אבל אם היה רגיל לעשות עבירה אפילו רק לתיאבון, הרי זה בכלל הפורשים מדרכי הצבור, שאין קורעין עליו. וקריעה זו שעל המת שאין מתאבלין עליו, אלא שקורעין מפני שעומדין בשעת יציאת נשמה, סגי בקריעה מועטת, ואפילו מן הצד או בשולי הבגד סגי.

סעיף ז

מעצימין עיניו של מת, ומי שיש לו בנים יעשה זאת בנו, כמו שנאמר ויוסף ישית ידו על עיניך, ואם יש בכור יעשה הוא.

סעיף ח

כשנושאין אותו ממטתו להשכיבו על הארץ, ישגיחו שיהא מכוסה, כי כל מה שנוהג בחי משום צניעות נוהג גם במת.

סעיף ט

מנהג לשפוך כל המים השאובים שבשכונת המת דהיינו שלשה בתים עם הבית אשר שם המת, ואפילו מת ילד בתוך שלשים ללידתו. ובשבת אין צריכין לשפוך (והברכי יוסף כתב דיש להחמיר גם בשבת).

סעיף י

המשמר את המת אפילו שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומתפלה ומכל מצות האמורות בתורה, כי העוסק במצוה פטור מן ממצוה אחרת. היו שנים זה משמר וזה קורא ומתפלל.

סעיף יא

אסר לאכול בחדר שהמת שם, אם לא על ידי מחיצה, ואפילו אכילת עראי ואפילו אכילת פירות או שתיית מים אסור. וצריכין להזהיר את השומרים על זאת, וגם אסור לברך שם איזה ברכה.

סעיף יב

אסור לטלטל את המת בשבת אפילו לצורך כהנים או לצורך מצוה רק על ידי אינו יהודי אם הקרובים רוצים

דילוג לתוכן