סימן קנז – דיני כלה הנכנסת לחופה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קנז – דיני כלה הנכנסת לחופה
תוכן עניינים

סעיף א

אשה שהיא מכינה את עצמה לנישואין, צריכה לספור תחלה שבעה נקיים, בין שהיא קטנה שעדיין לא ראתה דם מעולם, בין שהיא זקנה שכבר פסקה מלראות, מכל מקום חיישינן שמא מחמת חימוד יצא ממנה איזה טפה דם ונאבד, לכן מחזיקים אותה כמו נדה ממש, וגם לאחר ספירת שבעה נקיים יש לה לבדוק את עצמה בכל יום עד הטבילה, וכן לאחר הטבילה עד בעילת מצוה.

סעיף ב

אם נדחו הנישואין מחמת איזה סיבה, ואחר כך שוב נתפשרו לעשות הנישואין, אף על פי שספרה שבעה נקיים בראשונה, מכל מקום צריכה לספור מחדש כיון שנולד לה חימוד חדש, ואפילו בדקה עצמה בכל הימים שבינתים לא מהני לה. ואם לא היה דיחוי גמור אלא שלא יכלו להשוות בעסק הנדוניא וכדומה, ומחמת זה נתעכבו הנישואין עד שנתפשרו, או שמרצונם דחו הנישואין מיום שקבעוהו והגבילו יום אחר, יעשו שאלת חכם אם שבעה נקיים הראשונים מהני לה. אם נתקוטטו בשעת הנישואין, ונכנס חתן אחר תחת הראשון, פשיטא דלא מהני לה שבעה נקיים שספרה על דעת חתן אחר, אלא אפילו אם לאחר שנתרצו לחתן אחר שוב נתפייס הראשון, לא מהני לה שבעה נקיים הראשונים, כיון שהסיחה דעתה ממנו אלא צריכה לספור מחדש.

סעיף ג

יש ליזהר שלא תנשא אשה עד שתטהר מטומאתה ואם העת דחוקה וצריכין לעשות הנישואין בעודה בטומאתה, או אם אירע שפירסה נדה לאחר החופה קודם שנבעלה, לא יתיחדו בלי שמירה עד שתטבול, ונוהגין ליקח קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה, ואין מתיחדין אפילו ביום בלא קטן או קטנה, וצריכין שיהיו גדולים קצת שיודעין עניני ביאה, ולא גדולה ממש שכבר לבשה יצרא שיש לחוש שתתפתה, אלא בינונים. ואין חילוק בזה בין בחור לאלמן ובין בתולה לאלמנה, שכל שלא בעל אשה זו מימיו חיישינן דתקיף יצריה ואסורין להתיחד בלי שמירה.

סעיף ד

מחזיר גרושתו צריכה לספור שבעה נקיים, אפילו גירשה כשהיתה מעוברת והחזירה כשהיא מעוברת, או גירשה כשהיא מינקת והחזיקה כשהיא מינקת. ואם עבר וכנסה קודם, מותרין להתיחד, דכיון שכבא בא עליה תו לא תקיף יצריה כל כך.

סעיף ה

צריכין ליזהר מאד מאד, שלא ישכב החתן אצל הכלה עד הלילה שהוא רוצה לבעול.

סעיף ו

הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה, ואז אף על פי שהדם שותת ויורד גומר ביאתו כרצונו ואינו חושש, אבל לאחר שגמר ביאתו פורש את עצמו ממנה והיא טמאה. ואפילו לא נראה שום דם, חיישינן שמא יצא טפת דם ונחפה בשכבת זרע, ועל כן מחזיקין אותה כנדה גמורה.

סעיף ז

בתולה שלאחר בעילה ראשונה טבלה, וגם בבעילה שניה ראתה דם וכן בפעם שלישי ורביעי, יש בזה שאלה אם מותרת להשאר אצל בעלה.

סעיף ח

מותר לבעול בתולה בשבת אף על פי שהוא עושה חבורה.

דילוג לתוכן