סימן קע – איסור גילוח פאות הראש והזקן

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קע – איסור גילוח פאות הראש והזקן

סעיף א

פיאות הראש הם שתים בסוף הראש, והוא מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל אצל האוזן, ואפילו לגלחם במספרים כעין תער, דהיינו סמוך לבשר ולא משייר כלום מן השערות סמוך לבשר יש אוסרין, ולכן אם צריך לגלחם לרפואה, יזהר שלא לגלחם סמוך לבשר ממש, ושיעור הפיאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם.

סעיף ב

פיאות הזקן לא אסרה תורה להשחית אלא בתער, והפאות הן חמש ורבו בהן הדעות, לפיכך ירא שמים לא יעביר תער על כל זקנו כלל, ואפילו על השפה העליונה או תחת הגרון, ואין חילוק בין תער לאבן חד שחותך את השערות, כגון "פיגמאנט" או "פימסענשטיין" שאסור גם כן. ואותן שמסירין שער הזקן על ידי משיחה מסיד עם "אוירעם", יש להם ליזהר שלא לגרור את המשיחה בסכין, שמא יחתוך שער רק יגררו בקיסם וכדומה.

דילוג לתוכן