סימן קל – הלכות עשרת ימי תשובה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קל – הלכות עשרת ימי תשובה

סעיף א

עשרת ימי תשובה שמם מורה עליהם שהם מיוחדים לתשובה, וכל אדם מחוייב אז לשוב בתשובה שלימה לפני ה' יתברך שמו קודם בא יום הגדול והנורא יום הכפורים שנאמר לפני ה' תטהרו. ונאמר דרשו ה' בהמצאו ואמרו רבותינו זכרונם לברכה אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, לכן צריך האדם בימים אלו לפשפש במעשיו ולשוב ממעשיו הרעים וספק עבירה צריכה יותר תשובה מעבירה ודאית כי יותר מתחרט האדם כשהוא יודע שעשה עבירה מאם אינו יודע. ולכן קרבן אשם תלוי צריך להיות יותר ביוקר מקרבן חטאת. וירבה בתורה ובמצות ובצדקה וימעט בעסקיו. וכתב הרב רבי משה קורדברו זכרונו לברכה שיהיו ימים אלו כמו חול המועד שלא יעשה בהם אלא מלאכה הכרחית וביותר צריך האדם לתקן דברים שבינו לבין חבירו אשר עליהם אין כפרה עד שיחזיר את הגזל ואת העושק ויפייסו שימחול לו.

סעיף ב

ראוי לאדם שיתנהג בימים אלו גם בחומרות שאינו נוהג בהם כל השנה כי גם אנו מבקשים מאת ה' יתברך שמו שיתנהג עמנו בחסידות והאוכל כל השנה פת פלטר לא יאכל בימים אלו כי אם פת ישראל וכדומה לזה.

סעיף ג

בברכת המזון יש נוהגין לומר הרחמן הוא יחדש וכו' כמו בראש השנה.

סעיף ד

נוהגין שלא לעשות נישואין בימים אלו.

סעיף ה

בשבת שובה יש לקרות למפטיר אדם חשוב.

סעיף ו

יש נוהגין שאין מקדשין את הלבנה עד מוצאי יום הכפורים שאז שמחים ומקודם היו בדאגה. ויש אומרים דאדרבה טוב לקדשה קודם כדי להוסיף בזכיות והכל לפי הזמן. במקום שמצוי לקנות אתרוגים לולבין והדסים נוהגין אנשי מעשה להיות זריזין מקדימים לקנות בימים אלו כדי שתצטרף גם המצוה היקרה הזאת לזכיותינו.

דילוג לתוכן