סימן קכג – הלכות ערב תשעה באב

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קכג – הלכות ערב תשעה באב

סעיף א

ברית מילה וכן פדיון הבן שחל בערב תשעה באב עושין הסעודה קודם חצות היום.

סעיף ב

לא יטייל בערב תשעה באב. ונוהגין שלא ללמוד אחר צהרים כי אם בדברים שמותרים ללמוד בתשעה באב.

סעיף ג

בענין סעודה המפסקת יש כמה דינים, והמנהג הישר הוא לאכול קודם מנחה סעודת קבע. ואחר כך מתפללין מנחה ואין אומרים תחנון, משום דתשעה באב איקרי מועד דכתיב קרא עלי מועד וסמוך לערב יושבין על הארץ ואין צריכין לחלוץ המנעלים, ולא ישבו שלשה יחד שלא יתחייבו בזימון. ואוכלין רק פת עם ביצה מבושלת קשה וקרה וטובלין קצת פת באפר ואוכלין וצריך ליזהר להפסיק מבעוד יום.

סעיף ד

מי שמתענה כל ימות השנה שני וחמישי ואירא בו ערב תשעה באב ישאל על נדרו, מי שיש לו יארצייט בערב תשעה באב, יתנה בפעם הראשון שלא להתענות רק עד אחר חצות היום. ויתפלל מנחה גדולה דהיינו חצי שעה לאחר צהרים ויאכל סעודה, ואחר כך סמוך לערב יאכל סעודה המפסקת.

סעיף ה

בין השמשות אסור בכל מה שאסור בתשעה באב ולכן צריכין לחלוץ את המנעלים קודם בין השמשות.

דילוג לתוכן