סימן רז – דיני ניחום אבלים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן רז – דיני ניחום אבלים
תוכן עניינים הצג

סעיף א

מצוה גדולה לנחם אבלים, ומצינו בהקודש ברוך הוא שניחם אבלים, דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו והוא גמילת חסד עם החיים ועם המתים. אין המנחמים רשאים לפתוח פיהם עד שיפתח האבל תחלה, כדמצינו באיוב שנאמר ואין דובר אליו דבר, וכתיב אחרי כן פתח איוב את פיהו, והדר ויען אליפז התימני. כשרואים המנחמים שהאבל פוטר אותם, אינן רשאים לישב אצלו.

סעיף ב

אבל או חולה אינן צריכין לעמוד אפילו מפני נשיא. דרך ארץ הוא, שאם אחד רוצה לכבד את חבירו ולקום מפניו, אומר לו חבירו שב, אבל לאבל או לחולה לא יאמר כן, משום דמשמע שב באבלות שלך, שב בחולי שלך.

סעיף ג

לא יאמר אדם לא נפרעתי כפי מעשי הרעים וכיוצא בדברים אלו, שלא יפתח פה לשטן.

סעיף ד

לא יאמר אדם לאבל מה לך לעשות, אי אפשר לשנות מה שעשה הקדוש ברוך הוא כי זה כעין גידוף, דמשמע הא אם היה אפשר לשנות היה משנה, אלא צריך האדם לקבל עליו גזירת השם יתברך שמו באהבה.

סעיף ה

האבלים יש להם להתאבל במקום שיצאה נשמתו של המת, כי באותו מקום נפש המת מתאבלת ושם צריכין ליתן לה תנחומין, ומצוה להתפלל שם בעשרה שחרית וערבית (ועיין לעיל סימן כ' סעיף ו' שאין אומרים בבית האבל אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה וכו') ואפילו אין שם אבל, כי יש בזה נחת רוח להנשמה, ואם יש אבל מצטרף למנין, ויביאו לשם ספר תורה מקודם ויכינו לו מקום כראוי על זמן שיתפללו שם, אם יש בשני בתים מתים, באחד יש שם אבל ובאחד אין שם אבל, ואין בעיר ההיא כדי לחלק שיתפללו כאן וכאן בעשרה, יתפללו בבית שאין שם אבל. נוהגין לומר בבית הנפטר לאחר תפלת שחרית ומנחה, את המזמור (תהלים מ"ט) למנצח וגו' שמעו זאת כל העמים וגו' ומה טוב ללמוד שם משניות לתיקון הנשמה (משנה אותיות נשמה).

סעיף ו

אין אומרים הלל בבית הנפטר אם יש שם אבל תוך שבעה (משום דהוי כמו לועג לרש, שאומרים בו לא המתים יהללו יה), אם יש שם חדר אחר ילך האבל לחדר אחר, והצבור יאמרו הלל, ואם אין חדר אחר אזי בראש חדש אין צריכין לומר אחר כך הלל בביתם, אבל בחנוכה צריכין לומר הלל בביתם. ואם מתפללין בבית הנפטר ואין שם אבל, או בבית האבל שאינו בבית הנפטר, אומרים גם בראש חדש הלל אלא שהאבל לא יאמר (משום שנאמר זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו), אם יום השביעי הוא בחנוכה, אזי לאחר שהלכו המנחמים שפסקה האבילות, יאמר גם האבל הלל מפני שהוא חיוב, ויש אומרים דבחנוכה אומרים הלל גם בבית האבל בצבור, ראש חודש שחל בשבת אומרים הלל בצבור גם בבית האבל, דאין אבילות בשבת.

סעיף ז

ברכת אבלים שבברכת המזון לא נהיגי עכשיו, כי סומכין על הפוסקים דסבירא להו דלא נתקנה אלא כשמברכין בעשרה (עיין באר הגולה סימן שע"ט)

דילוג לתוכן