סימן קסח – צורות האסורות משום עבודה זרה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קסח – צורות האסורות משום עבודה זרה

סעיף א

כתיב לא תעשון אתי אלהי כסף וגו' וקבלו רבותינו זכרונם לברכה דזוהי אזהרה שלא לצייר צורות שבמדור העליון ושבמדור התחתון, והיינו לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני, ולכן אסור לצייר צורות ארבעה פנים שבמרכבה, וצורות שרפים ואופנים ומלאכי השרת, וכן אסור לצייר צורות חמה ולבנה וכוכבים. ואפילו אינן בולטות אסור לעשותן. ואפילו בשביל עובד כוכבים ומזלות, אבל להשהותן בבית, אם אינן בולטות מותרין, רק שלא יאמר להאינו יהודי לעשותן, משום דאמירה לאינו יהודי אסור בכל האיסורין כמו באיסורי שבת.

סעיף ב

וכן אסור לצייר צורת אדם, ואפילו רק פרצוף בני אדם לחוד נמי אסור, ואפילו להשהותה אסור, עד שיקלקל אותה קצת. ודוקא בצורה שלימה דהיינו בשתי עינים וחוטם שלם אבל אם אינו רק חצי הצורה מצד אחד, כדרך קצת המציירים צד אחד של הצורה זה אינו אסור.

סעיף ג

טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם, אם היתה הצורה בולטת אסור להשהותה, ומותר לחתום בה מפני שנעשה שקוע, ואם היתה הצורה שוקעת מותר להשהותה ואסור לחתום בה מפני שנעשה בולטת.

סעיף ד

אסור לעשות בית תבנית היכל כשיעור גבהו וארכו ורחבו. אכסדרה תבנית אולם חצר תבנית עזרה, שלחן תבנית השלחן שהיה בבית המקדש, מנורה, תבנית המנורה שהיתה בבית המקדש, אבל עושה של חמשה קנים או של ששה או של שמונה, אבל של שבעה לא יעשה אפילו משאר מיני מתכות, ואפילו בלא גביעים וכפתורים ופרחים, ואפילו אינה גבוהה שמונה עשר טפחים, משם דכל אלו דברים גם במנורה שבמקדש לא היו מעכבין.

סעיף ה

יש נוהגין לעשות מנורה לשבעה נרות, דהיינו ששה בעיגול ואחד באמצע אבל הרבה פוסקים אוסרים זאת, ויש להחמיר בספק איסור דאורייתא.

סעיף ו

העושה שמן המשחה במעשה ובמשקל האמור בתורה, חייב כרת ובשוגג חייב חטאת, והוא שעושה אותו כדי להמשח. והעושה קטורת מאחד עשר סמנין שבתורה לפי המשקולת אפילו לא עשה אלא חציו או שלישיתו חייב כרת, עשה להתלמד בה פטור.

דילוג לתוכן