סימן קמ – סדר ארבע פרשיות

סעיף א

שבת שלפני ראש חדש אדר הסמוך לניסן הוא שבת פרשת שקלים, ואם חל ראש חדש בשבת אזי הוא שבת שקלים, ומוציאין שלשה ספרי תורה, בראשון קורין ששה בפרשת השבוע. בשני קורין השביעי בשל ראש חדש ומתחילין וביום השבת ואומרים חצי קדיש, בשלישי קורין מפטיר בפרשת שקלים ומפטירין הפטרת שקלים. ואם טעו והתחילו לקרות תחלה בפרשת שקלים גומרים, והמפטיר קורא בשל ראש חדש ומפטיר גם כן הפטרת שבת וראש חדש.

סעיף ב

שבת שלפני פורים הוא פרשת זכור והשבת שלפני ראש חדש ניסן הוא פרשת החדש, ואם חל ראש חדש בשבת אז הוא פרשת החדש, ודינו כמו ראש חדש אדר שחל בשבת. והשבת שלפני פרשת החדש הוא פרשת פרה.

סעיף ג

יש אומרים כי פרשת זכור ופרשת פרה חייבים לקרותם מדאורייתא, ואין קורין בהם קטן למפטיר, ובני הישובים שאין להם מנין צריכין שיבאו למקום שיש מנין, ואם אי אפשר להם, לכל הפחות יקראו אותן בנגינות כראוי

דילוג לתוכן