סימן קמח – יחוד שאחר הקידושין

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קמח – יחוד שאחר הקידושין
תוכן עניינים

סעיף א

עיקר החופה מה שאחר הקידושין מוליכין את החתן והכלה לחדר מיוחד ואוכלים שם יחד במקום צנוע, ויש למנוע שלא יכנס לשם שום אדם כדי שיהיה יחוד גמור, וזהו החופה הקונה ועושה נישואין.

סעיף ב

בבתולה קונה יחוד זה אף על גב דאינו ראוי לביאה, כגון שהיא נדה או שבני אדם נכנסין ויוצאין שם (וכשהיא נדה בעל כרחך צריכין שיהיו בני אדם נכנסין ויוצאין שם דאם לא כן אסורין להתיחד קודם ביאה ראשונה).

סעיף ג

אבל באלמנה אינו קונה אלא יחוד הראוי לביאה, דהיינו שהיא טהורה, ואין אדם נכנס לשם.

סעיף ד

אין עושין קנין בשבת, ולכן אם הנשואין בערב שבת צריכין ליזהר מאד שיהיה יחוד הקונה קודם שבת, ואזי כשנעשה היחוד הקונה מבעוד יום מותר לבא עליה ביאה ראשונה בשבת בין בבתולה בין באלמנה אבל אם לא נעשה היחוד הקונה מבעוד יום אז אסור לבא עליה בשבת ביאה ראשונה, משום דהביאה עושה הקנין ואין קונין בשבת. דין בעילת בתולה עיין לקמן סימן קנ"ז.

דילוג לתוכן