דבר תורה על מבוא למהדורה הנוכחית - מרן החיד''א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר פני דוד - על התורה למרן החיד''א דבר תורה על מבוא למהדורה הנוכחית - מרן החיד''א
תוכן עניינים

--------

ספר קדוש זה פני דוד , המונח לפנינו הודפס פעמיים בלבד , ראשונה בחיי הרב המחבר בשנת תקנ"ב ושנית הודפס בארץ בשנת תשי"ט (לפני חמישים ושלוש שנים) על פי הדפוס הראשון.

ביאורים ושינויים שנעשו במהדורה זו :

א. כידוע רבינו החיד"א עסק גם בחקר כתבי יד עתיקים בכל תחומי התורה, בכוח זכרונו המופלא וגאונותו המקיפה היה "מצלם" אותם בזיכרונו ומעיר מיניה-וביה את הערותיו המאלפות. הוא אף חיבר ספרים תוך כדי מסע והוציאם לאור. כתשעים ספרים כתב – יבול מדהים המצטיין ברבגוניותו – ובהם ספרי הלכה וקבלה, דרוש ומוסר, תפילות וחידושים. המלבי"ם בהסכמתו לאחד מספריו ("שם הגדולים", בו סקר 1300 חכמים ו- 2200 ספרים) כתב: "העיון בספרי החיד"א דומה לכניסה לפרדס אשר בו עצים מכל המינים. רצונך, קטוף מפרי זה, רצונך, הרי לפניך זן אחר". כך גם בספרו זה המונח לפנינו מביא רבינו מפירושים ומספרים שראה תוך כדי מסעותיו ומציינם "כ"י " פירוש כתב יד כפי שראם (מצאנו בספר זה כי רבינו ציין כמאה ושלושים פעמים ציונים מכתב יד) .בכל מקום בו ציין החיד"א כ"י ציינו זאת (כתב יד) (תל"ית שכבר היום רוב הספרים המובאים על ידי רבינו שראם בכתיבת יד, כבר הודפסו).

ב. רבינו מביא ומצטט את פרושו של רבינו ישעיה הראשון מטראני ז"ל נמוקי הרי"ד שהובאו לראשונה ע"י רבינו בספרו זה. רבי ישעיה ב"ר מאלי די טראני - המכונה הרי"ד חי כנראה בשנת תקכ"ה . היה מגדולי ראשוני איטליה, פרשן מקרא, המשנה ומדרשי ההלכה, פרשן התלמוד ופוסק. נודע בעיקר בזכות פירושו המקורי והמקיף לתלמוד .(פירושים ופסקים כסדר התלמוד, ותוספות רי"ד כמעט על כל הש"ס ונדפס מהם רק על איזה מסכתות)

על מנת ליצור בידול בין שמו ובין שם נכדו - ר' ישעיה ב"ר אליה האחרון ריא"ז. הוא מכונה בדרך כלל ר' ישעיה הראשון או ר' ישעיה הזקן.וכה כותב עליו החיד"א בשם גדולים "כתב מהרח"ו זלה"ה שהוא משורש זיהרא עילאה דאדם" .

וכה כותב החיד"א בספר מעגל טוב : כאשר החיד"א ביקר את העיר "פאריץ מטרופלין של צרפת עיר גדולה" הוא מספר "ושביום הלכתי לביבליאוטיקה של כתיבת יד והעתקתי קצת מנמוקי רבינו ישעיה ז"ל על החומש" .

ובפעם אחרת העתיק את כולו וכה כותב בשם גדולים מערכת ספרים נו"ן נימוקי החומש

"זיכני ה' והוצאתים נמוקי החכם לרבינו ישעיה הזקן הראשון מטראני והוצאתים לאור ממקום גניזתם ועוד זיכני ה' והדפסתים בקונטרס פני דוד ככתוב שם בכל פרשה ופרשה והגם שיש איזה דברים פשוטים איידי דזוטר רציתי לכתוב כל הקונטרס כולו"

אנו במהדורה זו הבאנו את פירושו של הרי"ד בסוף כל פרשה ,

וקראנו לזה "זֶה מנימוקי רַבֵּינוּ יְשַׁעְיָה הָרִאשׁוֹן זלה"ה."

א. בספר המונח לפנינו הרב הביא את פירושיו לפסוקים בפרשה, לא בהכרח כפי סדר כתיבתם בתורה ,אלה לעיתים על דרך מזדמן . אנו שמרנו על סדר זה כפי שבא בדפוס הראשון למעט ,שבראש כל פרשה הבאנו את פירוש הרב על הפסוק הראשון של כל פרשה בתחילת הפרשה.ובמקרים בו פירש המחבר מספר פירושים על אותו פסוק ריכזנום יחד במקום ובמחנה אחת.

ב. רבינו משתמש בספריו לא מעט בראשי תיבות ,השתדלנו עד היכן שידנו משגת לפתוח חלק מראשי התיבות, על מנת יוקל בעיני הלומד.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' יובל איבגי שליט''א
פני דוד - על התורה

פנים לתורה רמזים פירושים הערות על התורה כסדר הפרשיות
מרן החיד''א - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זלה"ה

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן