ימי הילולות של צדיקים בחודש אלול

א. שמעיה ואבטליון, קבורים בגוש חלב

א. רבי שמואל אבואב, מח"ס דבר שמואל

א. רבי שמואל די אבילא

א. רבי יצחק גאגו צרור, מחכמי גאבס, מח"ס צרור המור, תרצ"ד

א. רבי דוד הנגיד נכדו של הרמב"ם

א. רבי ראובן ביתאן מחכמי תונס

א. רבי מעתוק רחמים דמרי רב, מח"ס שעת הרחמים, תרס"ה

א. רבי יעקב מזרחי, ממרביצי התורה בישראל, תש"מ

א. רבי יעקב אריה ניימן, דרכי מוסר, תשמ"ג

ב. רבי יצחק בר ששת, 'הריב"ש', קס"ח

ב. רבי אהרון חסון

ב. רבי אליעזר הגר האדמו"ר מויזניץ 'דמשק אליעזר', תש"ו

ג. רבי אליהו מאנסאני תלמיד אור החיים הקדוש

ג. רבי רפאל אליעזר נחמיאס, מח"ס הון רב

ג. רבי אברהם יצחק הכהן קוק, מחבר ספרי "אורות" ועוד... תרצ"ה

ג. רבי חומאני עלוש רב ומו"צ מדנין, מח"ס אני חומה, תשט"ו

ג. רבי שלום אייכנשטיין אדמו"ר מזידיטשוב צפת, תשמ"ז

ג. רבי יצחק צדיקה מחכמי תוניסיה, תר"מ

ד. רבי שמואל נהון ראב"ד טיטואן

ד. רבי מאיר שמחה הכהן, מח"ס אור שמר משך חכמה, תרפ"ו

ד. רבי יצחק ידידיה פרנקל ראב"ד ת"א, מח"ס דרך ישרה, תשמ"ו

ד. רבי אליהו קרמר דיין בליטא סבו של הגר"א

ד. רבי משה פורבינצאל מגדולי הפוסקים באיטליה

ד. רבי מסעוד מהדאר מחכמי ג'רבא, מח"ס מים טהורים, תשי"ט

ד. רבי משה פינטו מצדיקי מרוקו

ד. רבי יעקב משה קורלנסקי מנהל ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד

ד. רבי שלום אריה לייב קורלנסי ר"מ ת"ת יבנה י-ם, תשנ"ד

ה. רבי משה עידאן מחכמי ג'רבה, מח"ס שעשוע מצוה, תרנ"ד

ה. רבי אליהו לנייאדו מחכמי אר"ץ

ה. רבי אהרון רפאל חיים משה פירירה, מח"ס מעיל קודש

ה. רבי דוד שלמה צבי בידרמן מלעלוב ירושלים, תרמ"ח

ו. רבי ראובן מרגליות, מח"ס ניצוצי הזוהר

ו. רבי משה הכהן אלכלאף

ו. רבי יצחק הדאיה, תשכ"ב

ו. רבי אליהו הכהן אביו של, מח"ס פרחי כהונה

ו. רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, מח"ס ישמח לבב

ו. רבי יום טוב ליפמן הלר בעל התוספות יום טוב, תשכ"ט

ו. רבי אברהם ברוך בן ר' אליהו מאני, מח"ס ברוך אברהם, תרמ"א

ז. רבי אליהו חיים אביו של הבן איש חי, תרי"ט

ז. רבי ישועה כהן, מח"ס מעיני הישועה, תרס"ג

ז. רבי סאסי כהן, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א

ח. רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, מח"ס משפטי עוזיאל

ח. רבי אברהם בטאט

ח. רבי דוד הלברשטאם בן רי חיים מצאנז, תרנ"ג

ח. רבי יחיא עמר, תש"ן

ח. רבי דידו כהן מגדולי רבני ג'רבא, תש"י

ט. רבי דוד הכהן אחיו של בעל זרע אמת

ט. דן בן יעקב אבינו, ב' אלפים שי"ח, קבור באשתאול

ט. רבי צדוק הכהן מלובלין, מח"ס צדקת הצדיק, תר"ס

ט. רבי רפאל טרויש, מח"ס צח ואדום

י. רבי ברוך ירושלמי, מח"ס ברוך מבנים

י. רבי אליעזר לבטון

י. רבי פנחס שפירא מקוריץ, תק"ן

י. רבי יצחק מבוהוש האדמו"ר מרוזי'ן, תרנ"ו

י. רבי יוסף יהשוע קאריין ראב"ד ירושלים

יא. רבי שלמה בן חסון

יא. רבי יוסף אלמליח, מח"ס תוקפו של יוסף

יא. רבי יעקב יהודה ליב לוי מראשי כולל ורשא י-ם

יא. רבי שלום יוסף בן ר' ישראל מרוז'ין, תרי"א

יא. רבי יעקב לאזר הכהן ממקובלי ירושלים, תשכ"ה

יא. רבי יעקב ב"ר אברהם לוי, תש"ל

יא. רבי נחום לסמן ר"י תפרח, תשכ"ט

יב. רבי שלום משה חי גאגין, מח"ס שמח נפש

יב. רבי צבי מיכל שפירא, מח"ס ציץ הקודש תקון חצות, תרס"ו

יב. רבי שמחה בונים מפשיסחא, תקפ"ז

יג. רבי יעקב גזונדהייט, תפארת יעקב, תרל"ח

יג. רבי יוסף חיים- הבן איש חי, תרס"ט, קבור בבבל

יד. רבי זכריה יונה

יד. רבי יהושע מפאלק מקעפמנא

יד. רבי יעקב מלול ראב"ד וזאן, תרפ"ח

טו. רבי משה פיטוסי מרבני תונס, תרכ"ו

טו. רבי נחמן בטיטו הראשון לציון, תרע"ה

טו. רבי יוסף מרדכי הלוי אב"ד בי-ם, מח"ס וליוסף אמר

טו. רבי משה אלשקר, מח"ס שו"ת מהר"ם אלשקר

טז. רבי יצחק הכהן שפירא חותן מהר"ם מלובלין, שמ"ב

טז. רבי מסעוד יונה אדרעי, מח"ס שפת אמת עה"ת, תשכ"ח

טז. רבי דוד לעזיז דנינו ממקובלי מרוקו, תש"מ

טז. רבי יחיא שניאור תלמיד חבר לבבא סאלי, תשנ"ד

יז. רבי חיים בנבנישתי החבי"ב, מח"ס כנסת הגדולה, תל"ג

יז. רבי משה ב"ר יעקב טולידנו

יז. רבי חיים שמואל הכהן קונוורתי רבה של טבריה

יז. רבי משה בלעיש, מחכמי תונס, תרס"ט

יז. רבי סאסי בן חואתי כהן, מח"ס פרוכת המסך, תשל"א

יז. רבי יעקב מכלוף ר"י מושב זקנים טריפולי

יח. רבי עבדאללה סומך, מח"ס זבחי צדק, תרמ"ט

יח. המהר"ל מפראג, מח"ס גבורות ארי על הש"ס, שס"ט

יט. רבי סלימאן מנחם מני בן רבי אליהו מני

יט. רבי בכור אהרון אלנקווה ראב"ד בירושלים

יט. רבי אברהם שלמה זלמן צורף

יט. רבי אריה לייב מקוביצקי, מח"ס לב הארי, תש"ן

כ. רבי יוסף שלמה ב"ר יהודה ליב כהנמן ר"י פוניבז', תשכ"ט

כ. רבי אברהם שטרנהרץ מזקני חסידי ברסלב

כ. רבי אליהו לאפיאן, מח"ס לב אליהו, תש"ל

כ. רבי משה אריה פריינד, אב"ד העדה החרדית

כא. רבי נסים כדורי חזן, מח"ס מעשה נסים, תשל"ב

כא. רבי יצחק אשכנזי בן הראשל"צ רבי אברהם אשכנזי

כא. רבי יהונתן אייבשיץ, מח"ס יערות דבש, תקכ"ד

כא. רבי ברוך יצחק לוין, ראש ישיבת מקור חיים, תשמ"ט

כא. רבי חי מימון ממקובלי טריפולי, מח"ס באר לחי, תרמ"ה

כא. רבי אברהם יעקב זלזניק, ר"י עץ חיים, תש"ע

כב. רבי יוסף חיים הכהן, מח"ס מנחת כהן

כב. רבי אליהו חיים אבולעפיה

כב. רבי אהרון אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בתלוואת במרוקו

כב. רבי אליהו אילוז, מח"ס יש מאין

כב. רבי פנחס רבינוביץ אב"ד קינצק

כב. רבי יהודה הבן שמחון חבר בי"ד ארפוד מרוקו

כג. רבי אורי השרף מסטרעליסק, תקפ"ו

כד. חבקוק הנביא

כד. רבי יוסף באב"ד בעל מנחת חינוך, תרל"ד

כד. רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים, תרצ"ג

כד. רבי יחזקאל אברמסקי, מח"ס חזון יחזקאל לתוספתא, תשל"ו

כד. רבי מנשה מטלוב סתהון, מח"ס פרחי שושנים, תרל"ו

כד. רבי חיים מליקובסקי ראש ישיבת צפת, תשנ"ג

כד. רבי דוד אמינוף, הרב הראשי לסמרקנד, ת"ש

כה. התנא רבי אלעזר ברשב"י, ג' אלפים תתס"ג, קבור במירון

כה. רבי מרדכי אליעזר סוזין

כה. הרב המגיד

כו. רבי חיים פינטו הראשון, קבור במרוקו

כו. רבי יצחק אלפייה, מח"ס קונטרס היחיאלי, תשט"ו

כו. רבי אליהו ב"ר יוסף צרפתי

כו. רבי שלמה חזן, מח"ס שלחן הזהב

כו. רבי פנחס סגלוב הי"ד, תשט"ז

כז. רבי ששון ישראל מבבל

כז. רבי שר שלום האדמו"ר מבעלז, תרט"ו

כז. רבי נתן הכהן אדלר רבו של החתם סופר, תק"ס

כז. רבי כמוס נחייאסי ראב"ד טריפולי

כח. רבי אליהו חבה מבבל

כח. רבי חיים יהודה ליב אועירבאך ר"י שער השמים, תשי"ד

כח. רבי סעדיה חמי של מהרח"ו

כח. רבי יצחק עקריש, מח"ס קרית ארבע

כט. רבי יששכר ב"ר שלמה זלמן, מח"ס צוף דבש

כט. רבי שלמה אמאריליו, מח"ס שו"ת כרם שלמה, תפ"א

כט. רבי מנשה קליין אב"ד אונגוואר, משנה הלכות, תשע"א

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש אב

א. אהרון הכהן, ב' אלפים תפ"ז קבור בהר ההר בירדן

א. אלעזר הכהן בנו של אהרון הכהן, קבור בהר אפרים

א. רבי יעקב בן עטר, מח"ס בית אלקי יעקב

א. רבי שמואל ערנפלד מחתם סופר

א. רבי מרדכי סגרון, מח"ס וישב מרדכי, תשכ"ט

א. רבי יוסף זרוק מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ב

א. רבי שלמה אלברשטאם האדמו"ר מבאבוב, תש"ס

ב. רבי אהרן תאומים מקראקא, מטה אהרן, ת"נ

ב. רבי יעקב כהן יהונתן, מח"ס זרע השלום, תרצ"ו

ב. רבי משה שטרן, באר משה, תשנ"ז

ג. רבי שמשון מאוסטרופולי, מח"ס קרניים, ת"ח

ג. רבי יוסף בן ג'ויא, מח"ס טל אורות

ד. רבי רפאל אנקווה, מח"ס קרני ראם, קבור במרוקו

ד. רבי מנחם עזריה- הרמ"ע מפאנו, שפ"ה

ד. רבי רפאל אברהם מיוחס, מח"ס באר המים

ד. רבי בן ציון הלברש/טאם האדמו"ר מבאבוב הי"ד, תש"א

ה. רבי יצחק לוריא אשכנזי-האר"י, של"ב, קבור בצפת

רבי גדליה חיון ראש מקובלי בית אל

ה. רבי משה יהושע פלאג'י ראב"ד הספרדים בצפת

ה. רבי חיים עוזר גרדז'נסקי, מח"ס שו"ת אחיעזר, ת"ש

ה. רבי מאיר ברבי, מח"ס חידושי מהר"ם ברבי

ו. רבי דון יצחק אברבנאל, פירוש על התורה

ו. רבי משה מזרחי ראב"ד ארם צובא

ו. רבי יהודה בריאל ממנטובה

ז. רבי משה גרינוולד אב"ד חוס"ט, מח"ס ערוגת הבושם, תר"ע

ז. רבי יוסף דינקליס, מח"ס אמונת יוסף על הירושלמי, תדש"ם

ח. רבי יום טוב דאנון, מח"ס כבוד יום טוב

ח. רבי שמעון אגסי, מח"ס שם משמעון, תרע"ד

ח. רבי יהודה הלוי מראגוזה מיסד הישוב היהודי ביפו

ח. רבי אליעזר ב"ר רפאל יוסף חזן, מח"ס עמודי ארזים

ח. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ב"ר ישראל ברוידא-זיו, ה'סבא' מקלם, תרנ"ח

ח. האדמו"ר חנוך העניך דוב זילברפרב מקוידינוב ובוטושאני זצ"ל, תשל"ח

ח. רבי יצחק יוסף זילבר, מחשובי רבני עולי רוסיה, תשס"ד

ט. רבי יצחק נסים הראשון לציון, מח"ס יין הטוב, תשמ"א

ט. רבי רפאל אהרון מונסוניגו אב"ד פאס

ט. רבי משה יאיר ווינשטוק, מח"ס נתיבות יאיר, תשמ"ב

ט. רבי יעקב יצחק הלוי החוזה מלובלין, תקע"ה

ט. רבי דוד חביליו מחכמי ארץ ישראל

ט. רבי יצחק נסים, הראשל"צ, תשמ"א

י. רבי אליהו ישראל הרב הראשי לקהיר

י. יששכר בן יעקב אבינו

י. רבי מסעוד חי רוקח מטריפולי, מח"ס מעשה רוקח, תקס"J

יא. רבי יצחק בלאזר מפטרבורג, מח"ס פרי יצחק

יא. רבי רחמים חורי השני, מח"ס דור רביעי, תרנ"ב

יב. רבי יוסף לובטון

יב. רבי אריה ליב קצנלבוגן מוילנא, תקצ"ז

יג. רבי רפאל חיים משה בן נאים, מח"ס רחמים פשוטים

יג. רבי אליהו מערבי מראשי המקובלים בירושלים, תשט"ו

יג. רבי נתן שפירא מקראקא, מח"ס מגלה עמוקות, שצ"ג

יג. רבי יום טוב ישראל רב ואב"ד בקהיר

יג. רבי יוסף גרינוולד אדמו"ר מפאפא, תשמ"ה

יג. רבי זבולון אריה גרז אב"ד רחובות, תשנ"א

יג. רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג, תקפ"ט

יג. רבי משה עטייה, דיין במרוקו, מח"ס מעט מים

יד. רבי מרדכי בירדוגו

יד. רבי משה הלוי חכם באשי בטורקיה

יד. רבי יוסף נפתלי שטרן ראש ישיבת פרשבורג י-ם, תשל"א

יד. רבי מנחם חורי הראשון מחכמי ג'רבה

יד. רבי יצחק פרידמן האדמו"ר מבוהוש, תשנ"ב

טו. נחום איש גמזו, קבור בצפת

טו. רבי עמרם בן דיוואן מחכמי חברון, קבור במרוקו

טו. רבי בן ציון יאדלר המגיד הירושלמי, תשכ"ב

טו. רבי נסים שמואל ארואץ, מח"ס דרכי איש

טו. רבי אשר האדמו"ר מקרלין, תרל"ג

טו. רבי יעקב ליינר מראדזין, תשל"ח

טו. רבי שמעון לביא, מחבר הפיוט בר יוחאי, לכבוד רשב"י

טז. רבי משה פארדו, מח"ס צדק ומשפט

טז. רבי בכור אהרון אלחדיף, מח"ס מפי אהרון

טז. רבי יצחק מאיר לוין חתנו של האמרי אמת מגור, תשל"א

טז. רבי משה מונטפיורי, גדול הנדבנים לעמו, תרמ"ה

יז. רבי רפאל יהושע עזריאל, בן מח"ס כפי אהרון

יז. רבי שלמה חיים פערלאוו נכד הבעש"ט, תרפ"ב

יח. רבי חיים רפאל בן אשר הראשון לציון

יח. רבי חנוך חסון אב"ד חברון הי"ד, תרפ"ט

יח. רבי ישראל זיתון, מח"ס משפט כתוב, תרפ"א

יח. רבי משה ברנשטיין ראש ישיבת קמניץ

יט. רבי יעקב כולי, מח"ס מעם לועז, תצ"ב, קבור בטורקיה

כ. רבי בן ציון אלקלעי, מח"ס חמדת ירושלים

כ. רבי לוי יצחק שניאורסון, מח"ס ליקוטים על הזוהר, תש"ג

כ. רבי יוסף יהודה ארדיטי מסלוניקי

כ. רבי מרדכי אלחאייך מגדולי דייני תונס, תקל"ז

כ. רבי נסים חדאד מרבני נאבל, מח"ס חן טוב, תרס"ג

כא. רבי אהרון רוקח האדמו"ר מבלז, תשי"ז

כא. רבי יעקב חי זריהן, מח"ס ביכורי יעקב, תשי"ג

כא. רבי חיים סולוביצ'יק מבריסק, תרע"ח

כא. רבי יעקב אורנשטיין בעל ישועות יעקב

כב. רבי מיוחס בכר שמואל, מח"ס פרי האדמה

כב. רבי דוד בן מרגי מגדולי חכמי מרוקו

כב. רבי אליהו ב"ר יוסף הכהן דושניצר מפתח תקוה, תש"ט

כג. רבי נתן ב"ר אברהם דב כהן זצ"ל, משגיח ישיבות "אהל יעקב" ו"קרית מלך", תשס"ח

כג. רבי משה עדס ממקובלי ירושלים, תשכ"ט

כג. רבי יעקב ישראל קניבסקי -הסטייפלר, מח"ס קהל"י, תשמ"ה

כג. רבי מגוס סבאג מחכמי ג'רבה

כג. רבי חזקיה יהושע שבתאי אב"ד לספרדים בירושלים, תשט"ו

כג. רבי דוב בעריש גוטליב, מח"ס יד הקטנה על הרמב"ם

כג. רבי שמואל כהן יצחקי סבו של הרב משמרות כהונה, תקס"ד

כג. רבי אברהם דמרי מרבני העיר גאבס, מח"ס חסד ורחמים, תש"י

כד. רבי יצחק קובו הראשון לציון

כד. רבי משה בן מלכא ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ט

כד. רבי ישמעאל הכהן רבה של צפת הי"ד, תרפ"ט

כד. רבי מרדכי דוב זילברמן מצפת, תשי"ז

כד. רבי אהרון בן חסון, מח"ס מטה אהרון זבח תודה

כד. רבי אפרים זלמן מרגליות, מח"ס מטה אפרים

כד. רבי עזרא עבאדי שעיו ר"מ ישיבת פורת יוסף, תשמ"ו

כה. רבי שמואל ברוך אליעזרוב, מח"ס דבר שמואל, תשל"ט

כה. רבי יעקב משולם, מח"ס ישועת יעקב

כו. רבי יששכר אצראף ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ב

כו. רבי יואל טיטלבוים מסאטמאר, מח"ס ויואל משה, תשל"ט

כו. רבי ציון כהן יהונתן הא' ראב"ד ג'רבא, מח"ס שערי ציון, תרצ"א

כז. רבי יהודה משה פתייה, מח"ס בית לחם יהודה, תש"ב

כז. רבי ירוחם נסים אלישר מבגדד

כז. רבי נחמן נתן קורנאל

כז. רבי חויתא שלי מחכמי ג'רבא, מח"ס מעשה חושב, תשי"ג

כז. רבי משה מרדכי שולזינגר, משמר הלוי, תש"ע

כח. רבי משה פינקל (בן אליעזר יהודה) תשס"ד.

כח. רבי אברהם חיים עדס, תרפ"ה

כח. רבי דוד כהן הנזיר, תשל"ב

כט. רבי יעקב בירדוגו, מח"ס שופריה דיעקב

כט. רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, תרס"ט

כט. רבי אליעזר זוסיא פורטוגל האדמו"ר מסקולען, תשמ"ב

כט. רבי יהודה לביא רב ראשי בטריפולי

כט. רבי יעקב ב"ר מנחם מנכין שולקס, תשכ"ו

ל. רבי חנוך הניך מאלסעק חתן האדמו"ר מבעלז, תרמ"ד

ל. רבי ראובן הכהן, תשמ"ט

ל. רבי יהודה לביא מטריפולי, תקצ"ג

ל. רבי דוד נחמיאס, חבר ביה"ד במצרים, מח"ס מחנן דן, תרצ"ב

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש תמוז

א. רבי שמואל ברוך ורנר, מח"ס משפטי שמואל, תשנ"ג

א. רבי משה, אבי רבי ישראל נאג'ארה, מח"ס לקח טוב, שמ"א

א. יוסף הצדיק בן יעקב אבינו, קבור בשכם

א. רבי צבי דידי, מח"ס ארץ צבי, תש"מ

א. רבי אברהם חיים ב"ר רחמים מרבני בבל, תשי"ד

א. נסים חורי מעיר תיטאוין מחכמי תוניסיה, תשכ"ו

א. רבי קלמן קלונימוס הלוי אפשטיין, מח"ס מאור ושמש, תקפ"ז

ב. רבי יוסף בן וואליד, מח"ס שמו יוסף

ב. רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא, מח"ס מפרשי הים

ב. רבי נחמן מהורדנקא תלמיד הבעש"ט, תקכ"ה

ג. רבי שמואל ברוך

ג. רבי יעקב הלוי ספיר, מח"ס אבן ספיר

ג. רבי שניאור קוטלר ראש ישיבת ליקווד, תשמ"ב

ג. רבי דוד כהן יהונתן רב העיר זרזיס, מח"ס יד דוד, תשכ"ה

ג. רבי מנחם מנדל שניאורסון האדמו"ר מחב"ד

ג. רבי יהושע ישיעה נויברט, שמירת שבת כהלכתה, תשע"ג

ד. רבי נסים חיים משה מזרחי, מח"ס אדמת קודש

ד. רבי אליהו לופס, מח"ס בן אביחיל, תרח"צ

ד. רבי יעקב מבעלי התוס'- רבינו תם, ד"א תתקל"א, קבור בצרפת

ד. רבי פנחס הלוי הורביץ מניקלשבורג, מח"ס הפלאה, תקס"ה

ד. רבי יהושע סגל דייטש ראב"ד קטמוון, תש"ן

ד. רבי דוד שרגא רבי ביזר, תשכ"ב

ד. רבי חיים משה מנדל, מזקני הצדיקים בני ברק

ה. רבי צאלח כהן זנגי, תשכ"ח

ה. רבי כליפה כהן השני, מח"ס שמחה וששון על ההגדה, תרצ"ב

ה. רבי יעקב חיים סרנא, ר"י חברון גאולה, תשע"א

ו. רבי חיים די לה רוזה, מח"ס תורת חכם

ו. רבי ברוך פרענקל, מח"ס ברוך טעם, תקפ"א

ז. רבי רפאל יצחק ישראל, מח"ס בית היין

ז. רבי אליהו סלימאן מני מחברון, מח"ס תנא דבי אליהו, תרנ"ט

ז. רבי שמחה בונם אלתר האדמו"ר מגור, תשנ"ב

ח. רבי חיים משאש, מח"ס נשמת חיים

ח. רבי שלמה בן יהודה הכהן, מח"ס יפה שעה

ח. רבי מאיר מדז'יקוב, מח"ס אמרי נועם, תרל"ב

ח. רבי יחזקאל דאום רב רמת מגשימים, תשנ"ג

ח. רבי שלמה אליאך אבי האסירים הראשון

ח. רבי אברהם הכהן ראטה, מראשי העדה החרדית, תשנ"ה

ח. רבי אשר ישיעה רוזנבוים, האדמו"ד מנדבורנה חדרה, תשע"ב

ט. רבי יקותיאל יהודה בן רבי צבי, זצוק"ל מצאנז קלויזנבורג

ט. רבי זלמן סורצקין, מח"ס אזנים לתורה, תשכ"ו

ט. רבי משה חברוני ר"י חברון, מח"ס משאת משה, תשל"ה

ט. רבי דוד חתאתו חדוק, מח"ס דגן בחורים, תרפ"ז

ט. רבי דוד ליפשיץ נשיא עזרת תורה אמריה, תשנ"ג

ט. רבי יוסף שלמה דיין, מהמקובלים הנסתרים, תשמ"ה

י. רבי ישראל יעקב אלגזי, מח"ס ארעא דרבנן, תקט"ז

י. רבי מאיר מלול רב ברצלונה

יא. רבי עטייה חורי מחכמי ג'רבה, מח"ס נטע רבעיי תשל"ב

יא. רבי צבי הירש מזידיטשוב, מח"ס צבי לצדיק, תקצ"א

יא. רבי משה מימון זצ"ל מדייני גאבס, מח"ס ישיר משה

יב. רבי יעקב ב"ר אשר בעל הטורים, ה' אלפים ק"ח, קבור בספרד

יב. רבי אברהם דוויק הכהן קאלוסי חכם באשי באר"צ

יב. רבי אהרן בן חיים

יב. הרב אליהו ברוך קמאי, ישיבת מיר תרע"ז.

יב. רבי נסים בנימין מרדכי אלישע בן הרב יש"א ברכה

יב. רבי אליהו יוסף ריבלין, מח"ס אלהי יוסף

יג. רבי אלחנן וסרמן, מח"ס קובץ שעורים הי"ד, תש"א

יג. רבי חיים הכהן ראפפורט, מח"ס שו"ת רבינו חיים הכהן

יג. רבי יעקב פיתוסי, מח"ס ירך יעקב, תקע"ב

יג. רבי דוד בהר"צ רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקע

יג. רבי אריה לייב הלוי עפשטיין, מח"ס הפרדס, תקל"ה

יג. רבי שמואל שיינברג, ראש ישיבת מגדל התורה

יד. רבי מרדכי עטייה מחכמי אר"צ בירושלים, תשל"ח

יד. רבי בכור רפאל הלוי

יד. רבי יוסף ב"ר משה מטראני המהרימ"ט, שצ"ט

טו. רבי אברהם פילוסוף ראב"ד הספרדים בירושלים

טו. רבי שלמה משיח ממקובלי ירושלים, תשט"ז

טו. רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, תק"ג, קבור בירושלים

טו. רבי דוד משה רוזנבוים מקראעטשניף רחובות, תשכ"ט

טו. רבי עמרם בלויא מראשי נטורי קרתא בירושלים, תשל"ד

טו. רבי שלמה אלפאסי מבעלי הספר משחא דרבותא, תקס"א

טו. ר' נסים כהן השלישי דומ"צ בעיר בנגרדאן, תשל"ד

טז. חור בנו של כלב ומרים הנביאה

טז. רבי יעקב שמריהו דייטש אב"ד חת"ס פ"ת, תשנ"ג

טז. רבי שמעון משה דיסקין מר"י קול תורה, משאת המלך, תשנ"ט

יז. רבי יצחק ה כהן, מח"ס בתי כהונה, הראשון לציון

יז. רבי שמעון ביטון אב"ד ור"מ בעיר מרסיל צרפת, תשמ"ב

יז. רבי יהודה מטוליטולא בנו של הרא"ש

יז. רבי שלמה בר' יהודה משאמסו, מח"ס שורש ישי

יז. רבי שמואל דרמון מדייני תונס, תקכ"ז

יז. רבי שמעון ביטון אב"ד מרשליא צרפת, שלמי שמעון, תשמ"ב

יח. רבי מסעוד רפאל בן מוחא, מח"ס פרדס רמונים

יח. רבי משה דוד אשכנזי, מח"ס באר שבע, תרט"ז

יט. רבי דוד הכהן, מח"ס דברי דוד

יט. רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג, מח"ס היכל יצחק, תשי"ט

יט. רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישבת מיר י-ם, תשכ"ה

יט. רבי אברהם הלוי פטאל, מח"ס ויאמר אברהם, תשמ"א

יט. רבי יונה שטנצל יוזם לימוד משנה יומית והלכה יומית, תשכ"ט

יט. הרב אליעזר יהודה פינקל - תשכ"ה.

כ. רבי אברהם חיים נאה, מח"ס קצות השלחן, תשי"ד

כ. רבי מנחם ישועה מחכמי ירושלים, תשכ"ה

כ. רבי בצלאל ראקוב רבה של גיטטסהד , תשס"ג

כא. רבי שלמה מחלמה, מח"ס מרכבת המשנה על הרמב"ם

כא. האדמו"ר משטעפנעשט זצוקללה"ה זיע"א

כא. רבי יהודה הכהן שאקו אב"ד ירושלים, תשי"ג

כא. רבי שלמה שמאמה, מח"ס שורש ישי, תקס"ו

כא. רבי רחמים נהורי אב"ד פריז, מח"ס רחמיך רבים, תשמ"ה

כב. רבי שמעון דמרי מחכמי גאבס מלמד ושו"ב, תש"ב

כב. רבי רפאל משה אלבאז, מח"ס הלכה למשה

כב. רבי שלמה מקרלין הי"ד, תקנ"ב

כב. רבי לוי יצחק בנדר מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט

כב. הרה"ק רבי דוד מקאצק זי"ע, תרל"ג

כג. רבי משה קורדובירו, מח"ס אור יקר, ש"ל, קבור בצפת

כג. רבי אברהם יצחק העלר בן ר' שמואל מצפת, תרס"ט

כג. רבי גדליהו אהרון קעניג, מח"ס חיי נפש, מייסד קר' ברסלב צפת

כד. רבי כמוס פלח ראב"ד בנגזי טריפולי

כד. הרב שלמה גלמן - רב קהילת קווינס, תשס"ח.

כד. רבי יהודה קרביץ, תשנ"ה

כד. רבי יצחק קוליץ, תשס"ג

כה. רבי ישראל יהושע מקוטנא, מח"ס שו"ת ישועות מלכו

כה. רבי אברהם ברדקי מנקיי הדעת שבירושלים, תשנ"א

כה. רבי אריה לייב בעל השגת אריה

כו. רבי אהרון ברכיה ממודינא, מח"ס מעבר יבוק

כו .רבי אלכסנדר הכהן אב"ד בקלן

כו. רבי שלמה גאנצפריד, מח"ס קיצור שלחן ערוך

כז. רבי יעקב עדס חבר בית הדין הגדול בירושלים, תשכ"ג

כז. רבי שמואל רוזובסקי מראשי ישיבת פוניבז', תשל"ט

כז. רבי אליהו זוזות, רב במחסיה ומח"ס האדם בשבחות ועוד

כז. רבי אלעזר אבוחצירא 'בבא אלעזר', תשע"א

כח. רבי יעקב שאול אלישר יש"א ברכה, תרס"ו

כח. רבי חיים פרידנלדר, משגיח ישיבת פוניבז', תשמ"ו

כח. רבי שלמה טנא אב"ד תל אביב, תשמ"ו

כח. רבי אליעזר מליעז'נסק בן הנועם אלימלך, תקס"ו

כח. רבי משה טיטלבוים, מח"ס ישמח משה, תר"א

כח. רבי יוסף שלום אלישיב, תשע"ב

כט. רבי יוחנן הסנדלר, קבור במירון

כט. רבי שלמה יצחקי- רש"י, ד' אלפים תתס"ה, קבור בצרפת

כט. רבי משה מזאלישין, מח"ס משפט צדק תקצ"א

כט. רבי עלואן ש. אבידני, רב יהודי כורדיסטאן, מח"ס מעשי הגדולים

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש סיון

א. רבי יוסף נסים בורלא, מח"ס וישב יוסף

א. רבי אברהם מנחם שטינברג אב"ד ברודי

א. רבי יעקב לומברזו הראשון

א. רבי אליעזר דוד גרינוולד, מח"ס קרן לדוד

א. נעקדו על קידוש ה' קהילת סערענטש הונגריה וביניהם הגה"צ רבי משה קליין זצוק"ל הי"ד בעמח"ס "שמחת משה", תש"ד

ב. רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, מח"ס מנח' אלעזר, תרצ"ז

ב. רבי יעקב שאול דוויק הכהן חכם באשי באר"צ

ב. רבי חיים ראובן גבאי מבבל

ב. רבי ישראל הגר האדמו"ר מויז'ניץ בעל אהבת ישראל, תרצ"ו

ב. רבי מרדכי בן שמעון ראש כולל נזר אהרון, תשנ"ד

ג. רבי יוסף אירגאס, מח"ס דברי יוסף, שומר אמונים הקדמון

ג. רבי מנצור מרז'וק, מח"ס קרבן אליצור

ג. רבי מרדכי עבאדי, מח"ס דברי מרדכי מעין גנים

ד. רבי יוסף אברהם וולף, מייסד סמינר וולף, תשל"ט

ה. רבי אברהם אמארליאו, מח"ס ברית אברהם

ה. רבי גרשון אשכנזי, מח"ס עבודת הגרשוני

ה. רבי חיים יעקב סאפרין האדמו"ר מקאמרנא י-ם, תשכ"ט

ו. דוד המלך, ב' אלפים תתקכ"ד, קבור בהר ציון בירושלים

ו. רבי מרדכי אמייס הכהן, מג'רבה, מח"ס גדולת מרדכי, תשל"ד

ו. רבי אברהם עזריאל מחסידי בית אל

ו. רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל אמרי אמת, תש"J

ז. הושע בן בארי הנביא, קבור בצפת

ז. רבי ישראל בעל שם טוב, תק"כ, קבור ברוסיה

ז. רבי חיים יעקב אבולעפיה

ז. רבי זאליג ראובן בנגיס ראב"ד ירושלים, לפלגות ראובן, תשי"ג

ז. רבי סלימאן דוד ששון, תשמ"ה

ז. רבי אליהו ראם ראב"ד ירושלים, תשנ"ג

ז. רבי דוד דראע הלוי, מצדיקי מרוקו

ח. רבי משה חיים סבו של הבן איש חי

ח. רבי משה לוי, תש"ו

ח. רבי משה נחמיה כהנוב ראש ישיבת עץ חיים בירושלים

ח. רבי יששכר דב גולדשטיין ראש כולל שומרי החומות, תשמ"ח

ט. רבי אהרון עזריאל, מח"ס כפי אהרון

ט. רבי משה רבקהש', מח"ס באר הגולה, תמ"ד

ט. רבי ישראל משקלוב, מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט

ט. רבי יעקב מאיר הראשון לציון, תרצ"ט

ט. רבי יעקב חיים סופר, כף החיים, תרצ"ט

י. רבי כמוס מימס מאמו מחכמי ג'רבה, מח"ס מעט מים, תש"ז

י. רבי ישמעאל הכהן, מח"ס זרע אמת

י. רבי עזרא הררי רפול מחכמי אר"צ המקובלים, תרצ"ו

י. רבי אלעזר רקח אב"ד אמסטרדם, מח"ס מעשה רקח

יא. רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף, מח"ס באר שמואל

יא. רבי שלמה זלמן ב"ר אליעזר בלוך תלמיד החפץ חיים, תשל"ו

יא. רבי יצחק יעקב וויס ראב"ד ירושלים, מח"ס מנחת יצחק, תשמ"ט

יא. רבי יהודה הורביץ מדז'יוב, תשמ"ט

יב. רבי דוד פארדו, מח"ס שושנים לדוד

יב. רבי מאיר קליינמאן מבעלי המוסר

יב. רבי אברהם וינברג האדמו"ר מסלונים ירושלים, תשמ"א

יב. רבי כמוס עגיב רבה של אור יהודה, מח"ס כמוס עמדי

יב. רבי נסים טולדאנו, ר"י שארית יוסף, תשע"ב

יג. רבי אליהו בן הרוש, מח"ס כוס אליהו

יג. רבי יעקב מוצפי ראב"ד העדה החרדית הספרדית י-ם, תשמ"ג

יג. רבי אברהם יצחקי, מח"ס זרע אברהם

יג. רבי אפרים מוילנא, מח"ס שער אפרים

יג. רב ימרדכי יונה, מח"ס פי' על ספר המצוות להרמב"ם, תשמ"א

יג. רבי רפאל יונה טיקוצ'ינסקי ראש ישיבת ירוחם תשמ"ט

יד. רבי חיים דוד עמר תלמיד האור החיים הקדוש

יד. רבי חיים מולווז'ין תלמיד הגר"א, מח"ס נפש החיים, תקפ"א

יד. רבי אברהם רפפורט ראש כולל עטרת יוסף ת"א

יד. רבי יוסף כהן יהונתן, מח"ס לספר בציון, תשט"ז

יד. רבי נסים יגן, תש"ס

יד. רבי דוד מן ר"י כנסת חזקיהו, תשע"ב

טו. יהודה בן יעקב אבינו ע"ה, טמון במרכז יהוד

טו. רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה, מח"ס דרך ושלום

טו. הרב שלום ב"ר עזרא שמאע שקאלו מחסידי ארם צובא

טו. רבי יצחק דב קפלמן, ר"י לוצרן, תשע"א

טז. רבי יהודה שמואל פרימו, מח"ס אמרי שפר

טז. רבי יעקב חדאד מחכמי ג'רבא המקובלים, מח"ס גאולי חי, תש"ט

טז. רבי שלום לאיעזר הלברשטאם בן רבי חיים מצאנז, תש"ד

טז. רבי ששון לוי מחכמי המקובלים בירושלים, תשנ"ב

טז. רבי גדליהו נדל, תלמיד החזו"א, תשס"ד

יז. רבי משה לייב שפירא, מח"ס טבעות החשון, תשל"ב

יז. רבי אהרן מקרלין, בית אהרן, תרל"ב

יז. רבי צבי הירש ברוידא מקלם, תרע"ג

יח. רבי ישראל בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בקולמבשר

יח. רבי אהרון כהן ראש ישיבת חברון, מח"ס בית אהרן, תשכ"א

יח. רבי ירוחם ליבוביץ משגיח ישיבת מיר תרצ"ו

יח. רבי אברהם הכהן רפפורט, מח"ס איתן האזרחי

יט. רבי שאול סתהון דבח, מח"ס דבר שאול

יט. רבי שלמה חכים, מח"ס כסא שלמה

יט. רבי יהודה בן עטר, מח"ס מנחת יהודה

יט. רבי שמואל וינטרוב, ר"י נוברדוק בפינסק, תש"ב

יט. רבי שמואל הומינר, מח"ס עבד המלך, תשל"ז

יט. רבי שאול ישראל, אב"ד, מח"ס ארץ חמדה, תשנ"ה

כ. רבי חיים מרדכי לובטון, מח"ס נכח השלחן

כ. רבי חיים בלעייש ראש הרבנים בתוניס

כ. רבי יוסף אירגאס, מח"ס שומר אמונים, ת"ץ

כ. רבי שלמה סיאני איש החסד, תשנ"א

כ. רבי יהוד גג' רב בעיר נאבל, תר"נ

כא. רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מח"ס שו"ת חבצלת השרון

כא. רבי רפאל חיים נחמיאס

כב. רבי אליהו בכור חזן, מח"ס תעלומות לב, תרס"ח

כב. רבי אפרים ב"ר יהודה נבון, מח"ס בית מושב

כב. רבי איתמר רוזנבוים האדמו"ר מנדברונא, תשל"ג

כג. רבי חיים דמרי מחכמי תונס

כג. הרב חכם רפאל אלשוילי זצ"ל רבה הראשי של יהדות גרוזיה - התשס"ה

כג. רבי יצחק בידהב, מח"ס כי ביצחק

כג. רבי יהודה אסאד, מח"ס שו"ת מהרי"א, תרכ"ו

כג. רבי שמאול צבי קובלסקי ראש כולל סוכטשוב, תשנ"ג

כד. רבי מסעוד הכהן אלחדד, מח"ס שמחת כהן, תרפ"ז

כד. רבי אברהם סאלם מחכמי אר"צ המקובלים בירושלים

כה. רבן שמעון בן גמליאל. קבור בכהר כנה

כה. רבי ישמעאל כהן גדול, קבור בכפר שזור

כה. רבי חנינא סגן הכהנים, קבור בכפר כנה

כה. רבי אברהם בראזני המקובל, תשל"ד

כה. רבי ראובן פיין ר"י תורה ודעת, מח"ס בין המשפתים, תשנ"ג

כה. רבי מרדכי אליהו, הראשל"צ, תש"ע

כו. התנא יונתן בן עוזיאל, קבור בעמוקה

כו. רבי אליעזר משה מאג'אר מחכמי ירושלים

כו. רבי שמעון אשריקי ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרפ"ז

כו. רבי רפאל יוסף בן רובי, מח"ס דרך המלך על הרמב"ם

כו. רבי אברהם סמאגק'ה מרבני טוניס, תשל"ח

כו. רבי אהרן זליג ב"ר קלמן קלונימוס שרשבסקי, תרנ"ה

כו. רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, תשע"א

כז. רבי חנניא בן תרדיון מעשר הרוגי מלכות, קבור ליד ציפורי

כז. רבי מאיר אייזנשטאדט, פנים מאירות, תק"ד

כז. רבי מאיר אזינשטט, מח"ס אור הגנוז כתנור אור, תק"ץ

כז. רבי מרדכי סאויצקי מבוסטון, מח"ס ביכורי מרדכי, תשנ"א

כח. רבי שמשון אהרן פולנסקי הרב מטעפליק, תש"ו

כח. רבי ישראל זאב גוטסמן ראש ישבת נצח ישראל, תשנ"א

כח. רבי אברהם אדאדי מטריפולי, מח"ס ויקרא אברהם, תרל"ד

כט. רבי שלמה דנה, מח"ס שלמי תודה, תרע"ג

כט. רבי יעקב ישראל דיהאן הי"ד, תרפ"ד

כט. רבי יהושע פיטוסי ראב"ד צפת, תשל"א

ל. רבי יום טוב ידיד הלוי מגדולי המקובלים בארם צובא, תרפ"ג

ל. רבי אהרון בן ציון חכם ברוך מעולם, מח"ס תולדות אהרן ומשה

ל. רבי יוסף שלוש מרבני העדה המערבית בירושלים תש"ך

ל. רבי שלמה קלוגר, מח"ס האלף לך שלמה

ל. רבי חנניא בן עקשיא, קבור בכפר חנניא

ל. רבי בנימין מקיקץ דידי, מח"ס יד בנימין, תשכ"ט

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש אייר

א. רבי מסעוד הכהן מח"ס פרחי כהונה. קבור באוהרן אלג'יר

א. רבי מנחם מנדל מויטבסק, תקמ"ח

א. רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס שו"ת חכם צבי, תע"ח

א. רבי משה שלום, מח"ס ישמח משה

א. רבי יצחק חזן חבר ביה"ד העליון, מח"ס יחוה דעת, תש"ן

א. רבי יששכר חכמון הדיין, תשכ"א

א. רבי אבא שאול מחכמי התלמוד, קבור בביריה ליד צפת

א. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם, תרצ"ג

א. רבי משה שמואל שפירא, ר"י באר יעקב, תשס"ו

ב. רבי נחמן הילמן המכונה ר' נחמן שותק

ב. רבי צבי הירש זאקס נכד החפץ חיים, תשנ"א

ב. רבי משה זקן מאזוז ראב"ד ג'רבא, מח"ס סבר פנים, תרע"ה

ב. רבי שמואל שמלקא מניקלשבורג, תקל"ח

ב. רבי פרג'אללה דבוש ראב"ד טריפולי

ב. רבי יעקב חי בן הרב רבי עובדיה יוסף, ר"י חזון יעקב

ג. חוני המעגל, קבור בחצור

ג. רבי אריה ליב צינץ מסלוצק, מח"ס גרש ירחים, תקצ"ג

ג. רבי יצחק ב"ר שלמה פרחי, מח"ס מתוק לנפש מתוק מדבש

ג. רבי יוסף כהן ראב"ד בג'רבא, תרי"ח

ג. רבי אבא ברמן, עיון התלמוד, תשס"ה

ד. רבי יוסף תאומים, מח"ס פרי מגדים, תקנ"ב

ד. רבי יוסף דוב הלוי סולוביציק מבריסק, הבית הלוי

ה. רבי אפרים ב"ר יונה נבון

ה. רבי מאיר אוירבאך, אמרי בינה, תרל"ח

ה. רבי נח שמונוביץ , ר"י זכרון יעקב - כנסת חזקיהו

ו. רבי יוסף מאיר מספינקא, תרס"ט

ו. רבי אברהם ב"ר דוד פארדו חתן החיד"א

ו. רבי אליעזר ב"ר שם טוב פאפו, מח"ס דמשק אליעזר

ו. רבי מרדכי ישראל שירזילי מחכמי ירושלים

ו. רבי לוי ב"ר גרשום הרלב"ג

ו. רבי אברהם פרג'ון, תרס"ד

ו. רבי חיים סתהון, מח"ס ארץ חיים, תרע"ו

ו. רבי בן ציון כהן, מח"ס שפתי כהן, תשנ"ו

ו. רבי ישועה אלמליח, דיין בתונס, מח"ס תנובות שדי, תשי"ח

ז. רבי שלמה אפרים לינטשץ, מח"ס כלי יקר, שע"ט

ז. רבי ציון ואטורי הדייין, מח"ס באר לחי, תרמ"ה

ח. רבי ישעיה פיק מחבר מסורת הש"ס

ח. רבי דוד מלינובסקי ראש ישיבת אור התורה, תדש"ם

ח. רבי דוד חזקיה חדאד, מח"ס קרן דוד, תשי"ג

ח. רבי שאול כהן ראב"ד בג'רבא, תר"ח

ח. רבי גרשון אריאלי, מח"ס תורת מלך

ח. רבי זונדל קרויזר, אור החמה, תשע"ד

ט. רבי יששכר חיים אבולעפיה

ט. רבי שלום משאש, מח"ס דברי שלום

ט. רבי משה גר משאץ

ט. רבי אביגדור קרא בעל ספר הקנה

ט. רבי עוזי קלכהיים משגיח ישיבת אריאל, תשנ"ד

י. עלי הכהן וחפוני ופנחס בנו

י. רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנא, מח"ס זוהר חי, תרל"ד

י. רבי יצחק אלפסי הרי"ף, ד' אלפים תתס"ד, קבור במרוקו

י. רבי מיכאל יעקב ישראל רבה של רודוס, מח"ס שו"ת שנות ימין

י. רבי מאיר מרגלית תלמיד הבעש"ט, מח"ס מאיר נתיבים

יא. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם

יא. רבי נתפתי מרופשיץ, תקפ"ז

יא. רבי יהודה צבי מסטרטין תלמידו של השרף מסטרליסק, תר"ה

יא. רבי אהרון פפויפר, מח"ס קיצוש"ע בהלכות בשר וחלב, תשנ"ג

יא. רבי יעקב יואל גוטמן זצ"ל, משגיח ומנהל רוחני בישיבות "בית דוד" ו"חזון נחום" לצעירים. תשס"ג (הר הזיתים)

יב. רבי יוסף סוסו הכהן, מרבני גאבס, תש"מ

יב. רבי מסעוד אביחצירא בנו בכורו של אביר יעקב, קבור בריסאני במרוקו

יב. רבי משה זרח אידליץ, מח"ס אור לישרים, תקט"ו

יג. רבי שמשון לנגבורט מולוז'ין

יג. רבי יעקב מאיר שכטר, מח"ס זמרת ישע, תש"מ

יג. רבי ישעיה הלוי, באר היטב הראשון

יג. רבי יעקב ב"ר יוסף דוד אבולעפיה חבר ביה"ד בטבריה

יד. רבי אליהו חיים מייזל זצוק"ל, רבה של העיר לודז', תרע"ב.

יד. רבי יהודה בר אלעאי, קבור בעין זיתים

יד. רבי מאיר בעל הנס

טו. רבי אלעזר בן ערך, קבור בעלמה

טו. רבי אברהם משה המבורגר, תשמ"ב

טו. רבי נתנאל וויל, מח"ס קרבן נתנאל

טו. רבי דוד יהודיוף רב"מ בית דוד ושלמה, תשנ"ב חתן הבבא סאלי

טז. רבי רפאל עבו אב"ד תל אביב, תשמ"ג

טז. רבי מאיר ב"ר משה רוזנטל, מח"ס גשמי הטל

טז. רבי חיים דב לשינסקי, מח"ס שושנת יעקב, תשנ"א

טז. רבי מאיר- המהר"ם אב"ד לובלבין, שע"ו

טז. רבי צבי הירש בן ניסן חיים רוזנבויים מקרעטשניף - האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, תשס"ו

טז. רבי יחיאל מיכל פיינשטין, ר"י בית יהודה

יז. רבי שבתאי בוחבוט אב"ד בירות

יז. רבי יחזקאל סג"ל לנדא, מח"ס נודע ביהודה, תקנ"ג

יז. רבי מרדכי מרחמיסטריוקא

יז. רבי משה חיים אפרים, מח"ס דגל מחנה אפרים, תק"ס

יז. רבי משה יחזקאל ד'נגור ראש ישיבת מנחת יהודה

יז. רבי שלמה חיים אלתר פרלוב זצק"ל,האדמו"ר מקויידנוב, צאצא לשושלת קרלין סטולין ולבעש"ט.

יז. רבי יעקב ניסן רוזנטל, משנת יעקב אב"ד חיפה, תש"ע

יח. רבי משה איסרליש - הרמ"א בעל המפה, של"ב קבור סמוך לבכנ"ס שעל שמו, בעיר קראקוב, פולין.

יח. רבי שמעון בר יוחאי- הרשב"י, קבור במירון

יח. רבי שלום בוזגלו, מח"ס מקדש מלך

יח. רבי דוד הקשר, מראשי ישיבת קול תורה

יח. רבי דוד מסעוד, נהגו העם, תש"ע

יט. רבי מאיר בן ברוך, המהר"ם מרוטנבורג

יט. רבי מנחם מנדל מרימנוב, תקע"ה

יט. רבי שמואל בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד במרוקו

יט. רבי עזרע עטייה ראש ישיבת פורת יוסף, תש"ל

יט. רבי אברהם חיים פינסו

יט. רבי משה דבראשוילי רב יהודי גרוזיה, תלמיד החפץ חיים

יט. רבי יעקב משה מרדכי סולוויצ'יק מגדולי התורה בארה"ב, תשנ"ה

כ. רבי יוסף וולטוך ממקובלי ירושלים, תשמ"ג

כ. רבי חיים אברהם גאגין, מח"ס חוקי חיים

כ. רבי אליהו אלעג'מי ראש מקובלי ירושלים

כ. רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, בעל מח"ס 'קנה בשם', תשס"ט

כ. רבי סעדיה מרג'וק מגדולי רבני ירושלים

כ. רבי מאיר בראנסופר, חבר בד"ץ, קנה בשם, תשס"ט

כא. רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט

כא. רבי מנחם הכהן ממקובלי ירושלים, תרצ"ז

כב. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי- הסבא קדישא, תר"ץ

כב. רבי שלמה זלמן מחב"ד, מח"ס מגן אבות

כב. רבי חיים דניאל שלמה פינסו, מח"ס שם חדש

כב. רבי שלמה זעפרני

כב. רבי משה בורג'ל, מחכמי תנוס, תר"י

כג. רבי יוסף בבליקי אב"ד בירושלים, תשמ"ג

כג. רבי שמואל ירוחם הכהן מזקני חסידי צאנז, תשמ"ה

כד. רבי יחיא בן רבי אברהם אביחצירא, קבור בטבריה

כד. רבי דוד הכהן, מח"ס קרית חנה דוד

כד. רבי יצחק אבן דנאן מח"ס ליצחק ריח

כד. רבי חזקיה אהרן חיים פניקרלי מרבני איטליה

כד. רבי בנימין מנדלסון רבה של קוממיות, תשל"ט

כד. רבי אליעזר צבי סאפרין האדמו"ר מקאמרנא, תרנ"ח

כד. רבי יעקב מליסא בעל החוות דעת

כה. בעל התורת חיים מקוסוב, תרי"ד

כה. רבי משה יצחקוף הכהן כ"מ מדרש שלמה בירושלים, תש"ג

כה. רבי חיים חורי אב"ד גאבס, מח"ס מצא חיים, תשי"ז, קבור בב"ש

כה. רבי יששכר דב ליפשיץ אדמו"ר מסטראפקוב, תש"ד

כה. רבי שלמה אמסלם ראב"ד מידלט מרוקו, מח"ס בני שלמה

כו. רבי סעדיה גאון, ד' אלפים תש"ב, קבור בבבל

כו. רבי משה חיים לוצאטו – הרמח"ל, תק"ז, קבור בטבריה

כו. רבי שלמה האדמו"ר מזוויעל, תש"ה

כז. רבי חיים אבולעפיה

כז. רבי אהרון מאיר אויערבאך הי"ד, תשל"ח

כז. רבי אברהם שמואל בכרך, מח"ס שו"ת חוט השני

כז. רבי ירחמיאל יהודה מאיר קאליש , האדמו"ר מאמשינוב, תשל"ו

כח. שמואל הנביא, ב' אלפים תתפ"ב, קבור בירושלים

כח. רבי יצחק מקורביל בעל הסמ"ק, ה' אלפים י"א

כט. רבי בן ציון אטון מחו"ר פורת יוסף, תשל"ה

כט. רבי אברהם הכהן אב"ד בג'רבה, מח"ס וישב אברהם, תרל"ד

כט. רבי מאיר מפרמישלאן, תרי"ד

כט. רבי משה כהן גדישא רב בהדיג'ת, מח"ס בני משה

כט. רבי שמואל שלמה מראדז'ין הי"ד

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש ניסן

א. רבי חיים דוד אלקלעי מחכמי המקובלים בירושלים

א. רבי שמריה קטריבס, מח"ס זכר צדיק

א. רבי שלמה סאלם מחו"ר אר"ץ, תשל"ח

א. רבי אלימלך מגראדזיסק, מח"ס אמרי אלימלך, תרנ"\ב

ב. רבי שלום דוב האדמו"ר מהרש"ב מחב"ד, תר"פ

ב. רבי יעקב יוסף וורסקי האדמו"ר מסקוירא, תשכ"ח

ב. רבי ברוך אביו של מהר"ם מורטנבורג

ב. רבי אליהו דוד מאזוז, מח"ס בן יכבד אב

ג. רבי יחיאל מיכל מהגיד הקדוש מזלוטשוב

ג. רבי אריה לייב גרוסנס, מח"ס לב אריה, תשנ"ו

ג. רבי אליהו מאיר פינקל, ישיבת מיר

ד. רבי יוחנן האדמו"ר מרוחמסטריוקה, תרנ"ה

ד. רבי רחמים נסים פלאג'י רב באיזמיר, מח"ס נפש היפה

ד. רבי שלום יעקב שמחה רוטמן, מח"ס אבני שיש, תשכ"יט

ה. רבי שניאור זלמן בעל התורת חסד מלובלין, תרס"ב

ה. רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל אוהב ישראל, תקפ"ה

ה. רבי צבי אלימלך מבלוז'וב בעל צבי לצדיק

ו. רבי חיים אבולעפיה, מח"ס עץ חיים, תק"ב

ו. רבי אהרן ראטה משומרי אמונים, מח"ס טהרת הקודש, תש"ז

ו. רבי מאיר דן פלוצקי, מח"ס כלי חמדה, תרפ"ח

ו. רבי ראובן גרשנוביץ מראשי ישיבת הנגב, תשנ"ה

ו. רבי ישועה צפג'

ז. רבי יוסף הכהן פלשניצקי זצוק"ל ראש כולל ראדומוסק בב"ב

ז. רבי שאול צדקה מיסד ביכנ"ס שאול צדקה, תש"ח

ח. רבי אברהם לבטון

ח. רבי יעקב מרדכי הלוי מחכמי ירושלים

ח. רבי משה הכהן חכם באשי בארם צובא

ח. רבי שלמה מוסאיף מיסד בתי כנסיות מוסיוף י-ם, תרפ"ב

ח. רבי רפאל מיכאל אבולעפיה מחכמי קושטא

ח. רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, מח"ס גשר החיים, תשט"ו

ח. רבי אליהו שפירא, מח"ס אליה רבה

ט. רבי חיים הגר בעל האמרי חיים מויז'ניץ, תשל"ב

ט. רבי אריה לוין רב האסירים, תשכ"ט

ט. רבי יעקב צבי יאלעס, מח"ס מלוא הרועים על הש"ס, תקפ"ה

י. מרים הנביאה ע"ה, בארה של מרים בטבריה

י. רבי אברהם אבא הרצל, בעל שפתי חכמים על הש"ס, תרפ"ח

י. רבי שרגא פיבל שטינברג ראש ישיבת תפארת ציון, תשל"ח

י. רבי בצלאל הכהן מוילנא, מח"ס מראה כהן

י. רבי משה כהן דריהם, מח"ס והשיב משה, תשכ"ו

י. רבי שלום משאש, תשס"ג

יא. רבי משה ב"ר נחמן-הרמב"ן, ה' אלפים כ"ט, קבור בירושלים

יא. רבי ישעיה הלוי הורביץ בעל השל"ה הקדוש, שנת ש"צ

יא. רבי אליהו פרדס רב ואב"ד ירושלים, תשל"ב

יב. רבי אריה ליב אב"ד סלוצק, מח"ס קול יהודה

יב. רבי יהודה ב"ר אליעזר פאפו מגדולי מקובלי בית-אל

יב. רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל , תשס"א

יג. רבי יוסף קארו מרן הבית יוסף, שו"ע, קבור בצפת, של"ה

יג. רבי משה אלשיך, מח"ס תורת משה, ש"ס קבור בצפת

יג. רבי יצחק קארו דוד מרן הבית יוסף, מח"ס תולדות יצחק

יג. רבי מנחם מנדל שנהרסון, בעל הצמח צדק מחב"ד, תרכ"ו

יג. רבי מרדכי יודלביץ, תשמ"ג

יג. רבי יוסף רפאל עוזיאל אב"ד בירושלים

יג. רבי דוד ב"ר שלמה אלטארס, מח"ס כללי הדקדוק

יג. רבי יוסף שרבאני מחו"ר ישיבת פורת יוסף, תשל"ט

יג. רבי פראג'י דמרי, מח"ס ראש פנה ועוד, תרס"ו

יג. רבי אברהם חביב ראב"ד לוב טריפולי, תרפ"ג

יד. רבי עזרא הדאייה, מח"ס שו"ת נחלת עזרא, תש"מ

יד. רבי אברהם יפה'ן ראש ישיבות נובהרדוק, תש"ל

יד. רבי יוסף צבי דינר, אב"ד לונדון, תשס"ז

טו. יצחק אבינו ע"ה, מערת המכפלה

טו. רבי יונה תאומים, בעל קיקיון דיונה, תכ"ט

טז. רבי נהוראי ג'רמון מגדולי חכמי תוניס, מח"ס יתר הבז, תקמ"ג

טז. רבי ברוך ברוידא, מח"ס בית יעקב מקור ברוך

טז. רבי משה חדאד בורתא ר"י המקובלים טריפולי, תר"ס

טז. רבי נתן אורדמן ראש ישיבת עץ חיים לונדון, תשנ"ו

טז. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ברוידא זצ"ל ראש ישיבת "חברון - כנסת ישראל" מח"ס "שם דרך". ה'תש"ס (הר הזיתים)

יז. רבי מאיר שלום אביחצירא-בבא מאיר, תשמ"ג קבור בהר הזיתים

יז. רבי ישראל נח מחב"ד

יז. רבי יהודה ב"ר שמואל ביבס מרבני קורפו

יז. רבי ראובן הכהן מפראג, מח"ס ילקוט הראובני, תל"ג

יז. רבי יוסף דב הלוי סאלויצ'יק מבריסק-בוסטון

יח. רבי ישראל בן רבי אהרון אביחצירא קבור בקולובמבשר

יח. רבי ששון ב"ר משה פירסיאדו ראש ישיבת בית אל

יח. רבי שמואל טרוביץ ראש ישיבת כנסת מאיר ראשון לציון, תשנ"ו

יט. רבי אהרן הגדול מקרלין, תקל"ב

יט. רבי מנחם זמבה הי"ד, תש"ג

יט. רבי יהושע פולק כ"ץ בעל הסמ"ע, שע"ד

כ. רבי שלמה דוייטש, מעמודי החסד בירושלים

כ. רבי יצחק דוב מחב"ד

כ. רב האי ב"ר שרירא גאון ראש ישיבת פומבדיתא, קבור בבבל

כ. רבי יצחק חדאד, מחכמי ג'רבה, תרמ"ג

כ. רבי יצחק חורי דיין בג'רבא, תרכ"ח

כ. רבי יחזקאל פאנט, מח"ס מראה יחזקאל, תר"ה

כ. ניסן תרפ"ד יארצייט הרה"ק מראדומסק רבי יעקב דוד זצוק"ל מחבר ספר "נאוה תהלה"

כא. רבי דוד לייקעס תלמיד הבעש"ט, תקנ"ט

כא. רבי שמואל שפירא מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט

כא. רבי שלום טייאר ראב"ד כומס

כב. רבי שאול אבן דנאן ראש רבני מרוקו

כב. רבי יהודה רוזאניס בעל המשנה למלך

כב. רבי דוד פאפו, מח"ס פני דוד חכם באשי בבבל

כב. רבי נסים רפאל ב"ר רחמים יוסף פרנקו חבר ביה"ד בחברון

כב. רבי יהושע שוע, תשל"ו

כב. רבי יצחק לומברזו השני מחכמי תוניס, תקנ"ט

כב. רבי ראובן קרישבסקי מנקיי הדעת בירושלים, תשנ"ו

כג. רבי משה מטראני המבי"ט, שמ"ה

כג. רבי כמוס עמוס ימין ראב"ד וממקובלי לוב, תר"ץ

כג. רבי אליהו פרץ הצדיק ממושב גדיש תענך, תשנ"ז

כד. רבי מנחם מאזוז השני, מחכמי ג'רבה, תשי"ג

כד. רבי אברהם יהושע העשיל וינברג האדמו"ר מסלונים, תשל"ח

כד. רבי חיים יצחק חייקין ר"י חכמי רצפת אקס-לה-בן, תשנ"ג

כד. רבי אברהם הכהן, מח"ס מלל לאברהם, תשנ"ד

כה. רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל הדברי חיים, תרל"ו

כו. יהושע בן נון, קבור ליד שכם

כו. רבי משה בן ר' חיים צבי טייטלבוים, אדמו"ר מסאטמאר, תשס"ו.

כו. רבי אפרים ב"ר אהרון נבון, מח"ס מחנה אפרים

כו. רבי שמואל מרציאנו, מח"ס ויען שמואל

כו. רבי אפרים ב"ר שמואל העקשר, מח"ס לוית חן ושו"ת אדני פז

כו. רבי משה שמעון הכהן ויטנרוב ראשי ישיבת מקור חיים, תשנ"ד

כז. רבי יעקב חנניה קובו רבה של סלוניקי

כז. רבי אשר זליג מרגליות, מח"ס קומי רוני, תשכ"ט

כז. רבי יצחק ישעיה אלפייה ממקובלי בית אל

כז. רבי יהודה כהנא, מח"ס קונטרס הספקות, תקע"ט

כז. רבי אברהם הלל גולדברג, מח"ס הארץ ומצוותיה, תשנ"ד

כז. רבי בנימין רב מגדולי המחנכים, תשנ"ה

כח. רבי מאיר ראגולר, מח"ס דרך אבות על פרקי אבות

כח. רבי שבתי הורביץ בן השל"ה, מח"ס ווי העמודים

כח. רבי יחיא צאלח-מהרי"ץ, מח"ס פעולת צדיק, תקס"ה

כט. רבי משה מקוברין, מח"ס דבש השדה, תרי"ח

כט. רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא, כנסת מרדכי, תשל"ט

ל. רבי אברהם ברודא אב"ד פראג, מיץ ופפד"מ בעל מחבר "אשל אברהם" על הש"ס ועוד, נלב"ע ה'תע"ז (פפד"מ).

ל. רבי חיים ויטאל-המהרח"ו, מח"ס עץ חיים, ש"פ קבור בסוריה

ל. רבי יעקב בירב, מח"ס שו"ת מהר"י בירב, ש"ו, קבור בצפת

ל. רבי יעקב עמדין, מח"ס מור וקציעה, תקל"ו

ל. רבי משה הרשלר מעורכי האנציקלופדיה התלמודית, תשנ"א

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש אדר

א. בניינו בן יהוידע, קבור בביריה ליד צפת

א. רבי עזריה פיג'ו, מח"ס בינה לעתים

א. רבי יצחק איזיק ספרין אפשטיין מזידיטשוב, תק"ס

א. רבי עמנואל חי ריקי, מח"ס משנת חסידים

א. רבי צדקה חוצין, מח"ס מקיץ נרדמים, תשכ"א

א. רבי אברהם אבן עזרא, ד' אלפים תתקנ"ד, קבור בכפר כבול

א. רבי יחזקאל עזרא רחמים, מח"ס עצי היער

א. רבי כמוס חדאד רב העיר מדנין, מח"ס חכם לב ועוד, תרפ"ו

א. רבי חיים טראבלסי, מח"ס ראה חיים, תשל"ד

א. רבי מנחם מאזוז הראשון דיין בג'רבא, תרכ"ח

א. רבי שבתי כהן בעל הש"ך

א. רבי אברהם יחיאל למברגר, גאב"ד מאקווא, תשנ"ה

ב. רבי יום טוב אלגזי, מח"ס שמחת יום טוב, תקס"ב

ב. רבי יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק בן הגרי"ז מבריסק, תשמ"א

ב. רבי אלישע נסים דנגור חכם באשי בבבל

ב. רבי ישראל אלתר האדמו"ר מגור, תשל"ז

ב. רבי ודיאל קואינקה מראשי ישיבת חסד אל

ב. רבי יצחק אלמליח, מח"ס ויזרע יצחק

ב. רבי מרדכי דוד לודמיר מייסד רשת שיעורי תורה בא"י, תשנ"ג

ב. רבי בן ציון רבין הכהן הרב הראשי ליהודי בוכרה, תשנ"ה

ג. רבי נסים דוד עזראן ראש ישיבת בית שמואל, תדש"ם

ג. רבי אליעזר די אבילא, מח"ס מגן גבורים

ג. רבי יעקב מנוסה מחכמי המקובלים בירושלים, תשי"ד

ג. רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים האדר"ת אב"ד בירושלים, תרס"ה

ג. רבי מרדכי יפה בעל הלבוש

ד. רבי אברהם אלחדיף

ד. רבי לייב שרה'ס, תקנ"א

ד. רבי אחאי בר רב הונא מראשי רבנן סבוראי

ד. רבי חיים יוסף גוטליב אב"ד סטראפקוב, תרכ"ז

ד. רבי יוסף בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בהר הזיתים

ה. רבי חיים אברהם בכר דוד, מח"ס נשמת חיים

ה. רבי יוסף אבורביע סבו של, מח"ס נתיבי עם

ה. רבי משה יהושע לנדא מגדולי תלמידי החזו"א, תש"מ

ה. רבי מרדכי שלמה פרידמן האדמו"ר מבויאן תשל"א

ה. רבי אברהם לנדא מטשכנוב, מח"ס זכותא דאברהם, תרל"ה

ה. רבי שושן כהן רב מושב איתן וחיבר כמה חיבורים, תשל"ו

ה. רבי יוסף בוכריס רב העיר זרזיס, מח"ס זכרון יוסף, תש"ט

ה. רבי מרדכי לייב מן זצוק"ל, תשנ"ז

ה. רבי רפאל אהרן יפה'ן ר"מ חברון, תשנ"ב

ה. רבי שלום בן רבי אהרון אביחצירא, קבור במרסל צרפת

ו. רבי אברהם ענתבי סקא ראש רבני אר"צ בירושלים

ו. רבי ישעיה אזולאי סבו של הרב חיד"א

ו. רבי אברהם אלקלאי, מח"ס זכור לאברהם

ו. רבי דניאל פורסטיץ ראב"ד בפרשבורג, מח"ס מחנה דן

ז. משה רבינו ע"ה

ז. רבי יצחק איזיק טאוב האדמו"ר מקאליב, תקפ"א

ז. רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן חבר הביד"צ, תשכ"ט

ז. רבי שלום שמעוני, מח"ס גנזי שלום

ז. רבי אלתר יחזקאל אליהו הורוביץ מדזיקוב הי"ד, תש"ג

ז. רבי יעקב ישכר בער, האדמו"ר מנדבורנא, תשע"ב

ח. רבי יוסף ידיד הלוי, מח"ס ימי יוסף, תר"ץ

ח. רבי חדיר שלמה עטין

ח. רבי אליהו זלוטניק חבר הביד"צ, תשל"ה

ח. רבי עובדיה הלוי, מח"ס חזון עובדיה

ח. רבי מנחם מנדל ב"ר קלמן שרשבסקי מקוסובה, תרפ"ט

ט. רבי יצחק בן ואליד, מח"ס ויאמר יצחק, תר"ל

ט. רבי אליעזר הלו הורביץ

ט. רבי יהודה ב"ר חיים יוסף נחמד רב בטבריה

ט. רבי שלמה זלמן ב\"ר יצחק אחיו של ר' חיים מולוז'ין

ט. רבי חיים זייצ'יק, מח|"ס פניני המוסר, תשמ"ט

ט. רבי יעקב דוויק הכהן מחו"ר פורת יוסף, תש"ן

ט. רבי דוד גניש ממקובלי לוב, תער"ב

ט. רבי יוסף דובער יפה, אב"ד ת"א, מח"ס רמת שמואל, תשנ"ה

י. רבי יחיא אדהאן נכד רבי יעקב אביחצירא (אדר ב')

י. רבי דוד שמואל אלקלעי מחכמי בית אל בירושלים

י. רבי אלכסנדר משה לפידות, מח"ס אבני זכרון

י. רבי אליהו רוט זקן חסידי זוויעל, תשנ"ב

י. אדר א' רבי דב (בערל) אייזנשטיין זצ"ל ראש ישיבות "חכמת שלמה" ו"קרית מלך". ה'תשס"ג (הר הזיתים).

יא. רבי אברהם אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בטבריה

יא. רבי חיים יוסף דוד אזולאי- החיד"א, תקס"ו

יא. רבי שמואל שטרשון מוילנא בעל הגהות הרש"ש

יא. רבי יהושע משה אורנשטיין, מח"ס ים התלמוד

יא. רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב, מח"ס אבני נזר, תע"ר

יא. רבי יוסף רוז'ין, מח"ס צפנת פענח, תרצ"ו

יב. רבי יצחק צרור מחבר פירוש צרור המור לספר קול יעקב

יב. רבי משה פרדו מייסד ומנהל אור החיים בני ברק, תשנ"ו

יג. רבי משה פיינשטיין, מח"ס אגרות משה, תשמ"ו

יג. רבי מסעוד התשואל ראב"ד טבריה חיפה

יג. רבי יוסף בן יעקב מונסה, תשל"ז

יג. רבי חנוך זונדל גורסברג, מח"ס התרומה והמעשר, תשל"ז

יד. רבי שם טוב בן רבי יצחק בן וולאיד

יד. רבי סעדיה אבן דנאן

יד. ארבי משה דאנציג מוילנא בנו של הרב חיי אדם

יד. רבי הלל כהן ראש ישיבת כנסת בני הגולה

יד. רבי משה מלכה, ראב"ד פתח תקוה ומח"ס מקוה המים

טו. רבי יצחק אבולעפיה, מח"ס שו"ת פני יצחק

טו. רבי צבי קיידנובר, מח"ס קב הישר, תע"ב

טו. רבי דוד ברדע, מדייני תונס, תש"ח

טו. רבי משה שמואל טויסיג ר"י תפארת אהרן מטרסדורף, תשנ"ב

טז. רבי אפרים שלום אנקווה, תשכ"ה

טז. רבי שמעון סופר אב"ד בקראקא בן החת"ס, תרמ"ג

טז. רבי נסים ירחי מגדולי רבני תונס, תרפ"ח

טז. רבי אליעזר מנחם מנדל בידרמן האדמו"ר מללוב, תרמ"ג

טז. רבי פנחס מנחם אלתר האדמו"ר מגור, תשנ"ו

יז. רבי פתחיה מדרכי בירדוגו, מח"ס נופת צופים

יז. רבי יעקב חי בירדוגו מחכמי המערבים

יז. רבי ישראל זאב מניצברג ראב"ד לעדת החסידים י-ם, תשכ"ב

יז. רבי אורי ב"ר משה אורנשטיין

יז. רבי גרשון לפידות מופת השקדנים, תשט"ז

יז. רבי שלמה ב"ר יצחק שוסטר, תשכ"ז

יח. רבי שמעון ב"ר שמואל אביחצירא, מבקעה ירושלים

יח. רבי חיים אלפסי ממחברי משחא דרבותא

יח. רבי אלכסנדר זיסקינד, מח"ס יסוד ושורש העבודה, תקנ"ד

יח. רב יחזקאל ב"ר יהודה לוינשטיין משגיח ישי' פוניב'ז, תשל"ד

יח. רבי רפאל מניני חדאד, מח"ס פטר רחם, תשכ"א

יט. רבי שמואל ענגל אב"ד ראדומישלא, מח"ס שו"ת מהר"ש ענגל

יט. רבי אברהם חלאווה, מח"ס מנחת אברהם

יט. רבי אליעזר ירוחם אלישר אביו של הרב ישא ברכה

יט. רבי יוסף חיים זוננפלד גאב"ד ירושלים, תרצ"ב

יט. רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה, תרפ"ח

יט. רבי יצחק חדאד הראשון, מג'רבה, מח"ס תולדות יצחק, תקט"ו

יט. רבי דוד מדינוב בעל הצמח דוד

כ. רבי יוסף הכהן כוג'הינוף מגדולי רבני בוכרה

כ. רבי יואל סירגיש מקראקא, מח"ס הבית חדש, ה' אלפי ת'

כ. רבי שמואל עלוש, מח"ס ויאמר שמואל, תשי"ט

כ. רבי שמואל קלמן זיידל ב"ר מנחם מנדל שרשבסקי, תשי"ז

כ. רבי שלמה זלמן אוירבאך ראש ישיבת קול תורה, תשנ"ה

כ. רבי משה יהושע הגר, האדמו"ר מויזניץ, תשע"ב

כא. רבי שלמה יוסף זוין עורך האנציקלופדיה התלמודית, תשל"ח

כא. רבי רפאל דוד בירדוגו אב"ד מקנס

כא. רבי אברהם בן מוסא, מח"ס מנחת סוטה, תצ"ג

כא. רבי אלימלך מליז'נסק בעל נועם אלימלך, תקמ"ז

כא. רבי חנניה שאול, מח"ס מגן שאול

כא. רבי יצחק אלחנן מקובנא, מח"ס שו"ת באר יצחק, תרנ"ו

כב. רבי יצחק אברהם שלמה מחכמי בבל

כב. רבי חיים אלחדיף, מח"ס טועמיה חיים

כב. רבי אלעזר הלוי בן טובו, מח"ס פקודת אלעזר, תרמ"ו

כב. רבי מאיר יונה, רב במגדל העמק, מח"ס בית מאיר, תשד"מ

כב. רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, מח"ס ערוך השולחן

כב. רבי אברהם מאיר יעקובוביץ רבה של נחלת יהודה, תשנ"ב

כב. רבי יעקב חורי, מח"ס בני יעקב לבושים, תרפ"ט

כב. רבי חיים ב"ר ישראל אביחצירא מפריז קבור בירושלים

כג. רבי מנחם סירירו רבו של היעב"ץ

כג. רבי יצחק מאיר אלתר החידושי הרי"מ מגור, תרכ"ו

כג. רבי יעקב רוקח מטריפולי, מח"ס שלחן לחם הפנים, תרנ"א

כג. רבי אליעזר דוד ברנד אוצר הפוסקים, תשנ"ה

כד. רבי חיים אלגאזי מקושטא, מח"ס נתיבות המשפט

כד. רבי אליהו הכהן, מח"ס שבט מוסר

כד אדר ב' הרב אליהו ברוך פינקל - תשס"ח.

כה. רבי סלמן חוגי עבודי אב"ד בירושלים, תשל"ג

כה. רבי גרשון מקיטוב גיסו של הבעש"ט, תקכ"ה

כה. רבי יצחק אביחצירא בבא חאקי רבה של רמלה לוד, תש"ל (אדר ב')

כו. עובדיה הנביא, קבור בדובב

כו. רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי, מח"ס ולבש הכהן

כו. רבי משה מאיר מנשרווי מחסידי בית אל, תשי"ז

כו. רבי יעקב כהן השלישי אב"ד גפצה, תשכ"ז

כו. רבי עזרא ציון מלמד, מח"ס מילון עברי ארמי, תשנ"ד

כז. רבי רפאל משה בולא, מח"ס גט מקושר

כז. רבי שלמה אלישוב בעל הלשם, תרפ"ו

כז. רבי חיים סינואני, מח"ס מקום מקדש, תשל"ט

כז. רבי חיים פנחס שיינברג, ר"י תורה אור, תשע"ב

כח. רבי מרדכי חברוני ר"מ ישיבת חברון ירושלים, תשמ"ו

כח. רבי אשר שולמן רב בטבריה

כח. רבי יום טוב גג' השני הי"ד, תרנ"א

כח. רבי שמואל הלוי קליין, מח"ס מחצית השקל, תקס"ז

כח. רבי אליעזר גולדשמידט חבר ביה"ד הרבני העליון, תשנ"ב

כט. רבי אברהם שאג

כט. רבי יעקב קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת, תשמ"ו

כט. רבי יהודה ליאון כלפון ראב"ד טיטואן

כט. רבי מאיר ועקנין רבה של טבריה, מח"ס ויאמר מאיר, תשל"ה

כט. רבי חיים שמואל בירנבוים, מח"ס מעשה חושב על שער המלך

כט. רבי שלמה מרדומסק בעל תפארת שלמה, תרכ"ו

כט. רבי יעקב קמינצקי, ר"י תורה ודעת, תשמ"ו

כט. רבי אליהו רוטנמר מנהל ומייסד מוסדות אור יוסף צרפת

כט. רבי גרשון ליברמן ראש ישיבת אור יוסף נובהרדוק צרפת, תשנ"ז

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש שבט

א. רבי משה יחיאל הלוי מאוז'רוב, מח"ס באר משה, תשל"א

א. המהר"ם שיק, תרל"ט

ב. ר' מנצור בן שמעון מזקני המקובלים, התשנ"ח

ב. אשר בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי

ב. רבי יוסף משאש, מח"ס מים חיים

ב. רבי עבודי יחיא משה, מח"ס מגן בעדי ודורש בעדי

ב. רבי שמחה בונם מוורקי, תרס"ז

ב. רבי משולם זוסיא מאניפולי, תק"ס

ג. רבי משה יהודה ליב זילברברג אב"ד קוטנא מח"ס תפארת י-ם

ג. רבי שמואל דוד הכהן מונק, מח"ס שו"ת פאת שדך, תשמ"א

ג. רבי צבי משוקוביץ עורך אוצרות ירושלים, תשמ"ב

ג. רבי יוסף האדמו"ר מאמשינוב

ג. רבי יעקב ישעיה בלוי, תשע"ג

ד. רבי חיים משה אלישר, מח"ס משה האיש

ד. רבי עזרא עבאדי שעיו מחכמי אר"צ המקובלים

ד. רבי ישראל אביחצירא בבא סאלי, תדש"ם, קבור בנתיבות

ד. רבי משה לייב מסאסוב, תקס"ז

ד. רבי רחמים מלמד הכהן, מח"ס כסא רחמים

ד. רבי אברהם מקאליסק, תק"ע

ד. רבי יצחק שמעון אפרייאט מרבני ספרו, תשכ"ה

ד. רבי ישראל חריף מסטנוב בעל תפארת ישראל

ה. רבי שלמה הכהן, מח"ס לך שלמה

ה. רבי חיים דוד חזן, מח"ס נדיב לב, הראשון לציון

ה. רבי מאיר ישראל ראב"ד פאס

ה. רבי יעקב הכהן, מרבני ג'רבה, מח"ס בכור יעקב, תשי"ט

ה. רבי יהודה אריה ליב מגור בעל השפת אמת, תרס"ה

ה. רבי יצחק איזיק וייס בן האדמו"ר מספינקא, תדש"ם

ה. רבי יעקב כהן השני, מח"ס בכור יעקב

ה. רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח"ס שמחת יעקב, תדש"ם

ה. רבי יעקב כהן השני, מח"ס בכור יעקב

ה. רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח"ס שמחת יעקב, תדש"ם

ה. רבי חיים ישעיה הכהן, מח"ס מסגרת השלחן, תרע"ג

ו. רבי שמואל עזראן ראב"ד העדה המערבית בירושלים, תשט"ז

ו. רבי חיים צבי טיטלבוים, מח"ס עצי חיים מסיגעט

ו. רבי דוד חיים נכד הבן איש חי, תשמ"ג

ז. רבי מאיר רפאל, מח"ס ליקוטי שושנים, תשל"ב

ז. רבי דוד האדמו"ר מלעלוב, תקע"ד

ז. הרב מרדכי דוד לוין, מישיבת עץ חיים - תשכ"ז.

ז. רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיה מחכמי טבריה

ז. רבי אברהם חיים בורג'ל השני, מח"ס חוקי חיים

ז. רבי יחזקאל פרצוביץ משגיח ישיבת תפארת צבי, תשל"ב

ז. רבי מרדכי דוד לוין, מח"ס דרכי דוד על הש"ס, תשכ"ז

ז. רבי נחמני סעדיה לוי ממקובלי ירושלים, תשנ"ה

ח. רבי יוסף נסים בן דהאן, מח"ס מעשה בראשית

ח. רבי מכלוף בן רבי אליהו אביחצירא, תש"מ, קבור בהר הזיתים

ח. רבי יוסף מאיר כהנא האדמו"ר מספינקא ירושלים, תשל"ח

ח. רבי חיים וואלקו מגדולי רבני מצרים

ח. רבי עקיבא אביטבול

ח. רבי יוסף גיעאן אב"ד בנגזי, תש"ך

ט. רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א

ט. רבי אברהם אשכנזי הראשון לציון

ט. רבי אליהו בר"מ ישראל, מח"ס קול אליהו

ט. רבי יהוסף שוארץ ,מח"ס תבואות שמש תבואות ארץ

ט. רבי אברהם אמינוף תלמודי רבי ראשי לעדת הבוכרים

ט. רבי יעקב קטינא, מח"ס רחמי האב

י. רבי רחמים חי חויתה הכהן, מח"ס שמחת כהן, תשי"ט

י. רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי הרש"ש, תקל"ז קבור בירושלים

י. רבי יוסף יצחק האדמו"ר מהרי"ץ מחב"ד, תש"י

י. רבי אליהו עבוד מחכמי אר"צ המקובלים

י. רבי יוסף צבי סלנט, מח"ס באר יוסף, תשמ"א

יא. רבי חיים טולידאנו הרביעי

יא. רבי עזרא כהן זנגי, מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ו

יב. רבי חיים כפוסי, מח"ס באור החיים

יב. רבי חנון נבון מרבני ירושלים

יב. רבי מנחם בכר, מח"ס דברי מנחם

יב. רבי שמשון פירסט, מח"ס שם משמעון

יג. רבי יחזקאל הכהן

יג. רבי יעקב שמשון שפירא בנו של ר' פנחס מקוריץ

יג. רבי מרדכי מלכוביץ, תק"ע

יד. רבי יצחק אביחצירא, בן אביר יעקב קבור בגורמא במרוקו

יד. רבי בן ציון שפירא מחכמי ישיבת בית אל

יד. רבי יעקב יהושע פאלק, מח"ס פני יהושע, תקט"ז

יד. רבי אהרן לייפער מנדבורנא, מח"ס יד אהרן

יד. רבי דוד שפירא, מח"ס שו"ת בני ציון, תשל"א

טו. רבי נסים נחום ממיסדי ישיבת פורת יוסף

טו. רבי רפאל שלמה לניאדו ראש ישיבת פורת יוסף, תרפ"ה

טו. רבי יוסף דוד אבולעפיה

טו. רבי יהודה אלבאז, מח"ס שבות יהודה

טו. רבי חיים מרדכי מרגליות, מח"ס שערי תשובה, תקפ"ג

טו. רבי דוד סויסה, הצדיק ממבשרת ציון, קבור בהר המנוחות

טז. רבי ברוך שלום מחב"ד

טז. רבי יונה נבון, מח"ס נחפה בכסף, תק"כ

טז. רבי אלישע אפריאט מעיר צפרו מרוקו

טז. רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, מח"ס שו"ת מהרש"ם, תרע"א

טז. רבי משה זאב פרידמן רבה של יפו, מח"ס קרבן משה, תשמ"ח

טז. רבי יצחק אוחנא רבה של קרית שמונה, תשנ"ב

יז. רבי בנימין כהן, מח"ס אבות העולם

יז. רבי יוסף בן נאים, מח"ס מלכי רבנן

יז. רבי דוד ועקנין, מח"ס וידבר דוד

יז. רבי חיים פלאג'י, חיבר כשמונים ספרים, תרכ"ח, קבור בטורקיה

יז. רבי יחזקאל מקוזמיר אבי שושלת מודזי'ץ, תרט"ז

יז. רבי שלמה הכהן סקלי הדיין

יז. רבי משה מקיטוב תלמיד הבעל שם טוב

יח. רבי יוסף לאצאטו מפרשבורג

יח. רבי אברהם מימון מחכמי גאבס, תער"ב

יח. רבי בנימין ביינוש פינקל - תש"ן.

יח. רבי בנימין בינוש פינקל ראש ישיבת מיר, תש"ן

יט. רבי שמעון גרינפלד, מח"ס שו"ת מהרש"ג

יט. רבי שמואל מסלונים, תרע"ו

כ. רבי עובדיה הדאיה, מח"ס ישכיל עבדי, תשכ"ט

כ. רבי יעקב וידענפלד אב"ד הרימלוב, תרנ"ד

כא. רבי יהודה נבון בן הרב מחנה אפרים

כא. רבי משה גאלאנטי- המגן, מח"ס זבח שלמים, תמ"ט

כא. רבי יצחק שרים

כא. רבי רפאל משה גאליקו

כא. רבי יחיאל יהושע רבינוביץ האדמו"ר מביאלה, תשמ"ב

כא. רבי יהודה זאב סגל ראש ישיבת מנצ'סטר

כב. רבי מנחם מנדל השרף מקוצק, תרי"ט

כב. רבי שלמה ב"ר רפאל בולא, מח"ס לחם שלמה

כב. רבי יהודה לייב מלובלין בעל תורת אמת

כב. רבי יעקב מנחם מנדל דייטש, מח"ס חמדה גנוזה

כב. רבי יעקב גלינסקי, ר"י נובהרדוק, תשע"ג

כג. רבי יעקב חיים ישראל אלפייה, מח"ס רי"ח ליצחק

כג. רבי נפתלי בצי פרוש מיסד שערי חסד, תשי"ב

כג. רבי רפאל ג'אמי מגדולי המקובלים בתונס

כג. רבי יצחק חי בוכבזה ראב"ד' טריפו', מח"ס לחם לפי הטף, תר"ץ

כג. רבי יהושע רוקח האדמו"ר מבעלזא, תרנ"ד

כד. רבי משה בן ממן

כד. רבי שאול הלוי מורטירה אב"ד באעמסטרדם, מח"ס גבעת שאול

כד. רבי איסר יהודה אונטרמן, מח"ס שבט מיהודה, תשל"ו

כה. רבי שאול שרבאני מחכמי המקובלים בירושלים, תשל"ט

כה. רבי ישראל ליפקין מסלנט מיסד תנועת המוסר, תרמ"ג

כה. רבי יהודה ישראל קוראל אב"ד בירושלים

כה. רבי שבתאי כורך ספרים אבי המגיד מקוז'ניץ

כה. רבי מרדכי פרוגמנסקי, העילוי מטלז, תש"י

כה. רבי חיים חייקל זאב ב"ר ראובן מילצקי, תשכ"ד

כו. רבי אברהם אבינון רבה של טרבינק ביוגוסלביה

כו. רבי יצחק בוחניק, מח"ס ויאמר יצחק, תשל"ה

כו. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס שופריה דיוסף

כו. רבי דוד הלוי בעל טורי זהב, תכ"ז

כו. רבי יעקב לנדא רב ואב"ד בני ברק, תשמ"ו

כו. רבי יעקב שניידמן, ראש ומייסד ישיבת תפארת ציון, תשנ"ה

כו. רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין, תרפ"ט

כז. רבי חיים ב"ר אברהם בירדוגו

כז. רבי שלום אזולאי, מחו"ר פורת יוסף, תשכ"א

כז. רבי שלמה ציון ב"ר רחמים שנהרג עקד"ה בבבל

כז. רבי מרדכי זאב שולמן ר"י סלבודקה ב"ב, תשמ"ב

כח. רבי חיים נסים אבולעפיה הראשון לציון

כח. רבי אפרים עזרא לניאדו, מח"ס דגל מחנה אפרים

כח. רבי בנימין חמויי, מח"ס אמתחת בנימין

כח. רבי וידאל אנג'ל ראב"ד בירושלים

כח. רבי דוד זינדהיים מח"ס יד דוד

כח. רבי מרדכי גולדמן האדמו"ר מזוויעל ירושלים, תשל"ט

כח. רבי אליהו גג' דיין בתונס תלמידו של הרב שלמי תודה, תשכ"ו

כח. רבי דוד סויסה, מח"ס מתוק מדב"ש, תשנ"ג

כח. רבי שלום זליג שטיינמץ מזקני חסידי ויזניץ, תשנ"ה

כח. רבינו הרב רבי נסים פרץ, ר"י 'בית-אל' בני ברק, תשע"ב

כט. רבי אליהו רחמים חזן, חמ"ס אורח משפט

כט. רבי משה חיים שמש חכם באשי דבבל

כט. רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה, תרפ"ז

כט. רבי יצחק ירוחם דיסקין תרפ"ה

כט. רבי חנניה יו"ט ליפא טיטלבוים, מח"ס קדושת יום טוב, תרס"ד

כט. רבי ציון סופר, מח"ס נוה ציון

ל. רבי מנחם מנדל פרוש משקלוב תלמיד הגר"א

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש טבת

א. רבי נחמן אנג'ל

א. רבי רפאל מסעוד אלפסי, מח"ס שמחא דרבותא, תקל"ה

א. רבי משה יהודה פראנקו, ראשל"צ

א. רבי עמרם אלבאז, מח"ס חיי דעמרם

א. רבי עמור אבוטבול, מח"ס מנחת העומר

א. רבי אריה הלוי פינצי', מח"ס הגהות גור אריה

א. רבי יאיר בכרך, מח"ס חוות יאיר, תע"ד

א. רבי מרדכי ברמן, ר"י פונביז, תשס"ה

ב. יעקב אבן צור, מח"ס משפט וצדקה ביעקב

ב. רבי אברהם משה מפשיסחא, בן רבי שמחה בונים, תקפ"ט

ב. רבי עקיבא שרייבר מפאפא, נכד החתם סופר

ב. רבי רחמים ב"ר שלמה, מרבני וחסידי בבל וא"י

ב. רבי הלל קגן, משגיח ישיבת גרודנא אשדוד, תשמ"ח

ג. רבי אביגדור עזריאל, מח"ס זמרת הארץ

ג. רבי יחזקאל עזרא הלוי, מח"ס ערוגות הבושם

ג. רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר ירושלים, תשל"ט

ג. רבי יעקב הכהן גדישא, אב"ד בג'רבה, מח"ס מעיל יעקב

ג. רבי אהרן סלוטקי, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ז

ד. רבי חיים שאול דוויק הכהן, מח"ס איפה שלמה, תרצ"ג

ד. רבי חיים שניאול זלמן מחב"ד

ד. רבי גרשון העניך מראדז'ין, בעל התכלת, תרנ"א

ד. רבי משה ב"ר אליעזר, מח"ס מראות הצובאות

ד. רבי מצליח מימון, מח"ס ישיר משה ועוד

ד. רבי יעקב שאול קצין, ראש עדת אר"ץ ניו יורק, תשנ"ה

ד. רבי פנחס שרייבר, אשדוד. תש"ע

ה. רבי עמנואל ברודו מסלוניקי

ה. רבי בנימין מרדכי נבון, מח"ס בני בנימין

ה. רבי יהושע הלוי הורביץ, אביו של בעל ההפלאה

ה. רבי מרדכי פנחס טייץ, גאב"ד אליזבט ניו ג'רסי, תשנ"ו

ו. רבי יוסף חיים שרים, השד"ר מירושלים

ו. רבי ששון מרדכי שנדוך, מח"ס קול ששון

ו. רבי יחזקאל הלברשטאם משינווא, מח"ס דברי יחזקאל, תרנ"ט

ו. רבי יהושע עמרם, רב העדה האפגנית, תשמ"א

ו. רבי אברהם עלוש, אב"ד גאבס, מח"ס דברי הברית

ו. רבי ירחמיאל צבי יהודה רבינוביץ, האדמו"ר מביאלה פשיסחה, תשס"ד

ז. רבי עמרם אוברביע, מח"ס נתיבי עם, תשכ"ז

ז. רבי רפאל שלמה לניאדו, מח"ס בית דינו של שלמה

ז. רבי יעקב כהן זנגי, ר"מ בישיבת פורת יוסף, תשמ"ח

ז. רבי חיים יהודה מניצברג

ז. רבי צבי, בן רבי ישראל בעש"ט, תק"מ

ז. רבי משה דוד וואלי, מתלמידי הרמח"ל, תקל"ז

ז. רבי מרדכי יוסף מראדזין, מח"ס מי שילוח, תרי"ד

ח. רבי מעתוק עתוגי כהן, מח"ס יקר הערך, תרצ"ג

ט. רבי יחזקאל עזרא אליה מבבל

ט. רבי ישועה בסיס, מח"ס אבני צדק, תר"כ

ט. רבי חזקיה הכהן רבין, הרב הראשי בבוכרה, תש"ה

ט.רבי אברהם חיים שור, מח"ס תורת חיים ,שצ"ב

ט. עזרא הסופר

י. רבי אליהו אמסלם, חמיו של הבבא סאלי

י. רבי משה בן רבי ברוך טולידאנו

י. רבי שבתאי יגל, ראש ישיבת סלונים רמת גן, תשי"ח

י. רבי מסעוד בן מסעוד אשרף, אב"ד תימן

י. רבי יצחק קארבליו, מח"ס ספר הזכרונות וחיי יצחק

י. רבי נתן מברסלב, תר"ה

י. רבי אברהם אבא לייפר, האדמו"ר מפיטסבורג, תש"נ

יא. רבי משה ברגמן, מח"ס עתיר פומבי, תשל"ז

יא. רבי יהושע שרבאני, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ג

יא. רבי שלמה בן רבי עקיבא איגר, מחבר גליון מהרש"א, תרי"ב

יא. רבי יעקב יוסף שלמה הלפרין, האדמו"ר מוואסלוי

יא. רבי יהושע הורוביץ מדז'יקוב, תרע"ג

יב. רבי אברהם חיון, מח"ס תורת השלמים

יב. רבי אברהם בעלול, מחכמי ירושלים

יב. רבי משה מרגליות, מח"ס פני משה על הירושלמי

יב. רבי חיים חביב דוד סתהון, מח"ס תוקפו של נס

יב. רבי חיים מעלי טוויל הכהן, מח"ס מצא חיים

יב. רבי משה הלוי מפשוורסק, מח"ס אור פני משה

יב. רבי שמעון ברוך אוחיון, רבה של יפו, תשנ"א

יב. רבי מאיר הכהן קפלן, מח"ס דברי מאיר, תשנ"ד

יב. רבי מרדכי חיים מסלונים, תשי"ד

יב. רבי אברהם גולדמן, האדמו"ד מזויל, תש"ע

יג. רבי משה טולידאנו, מח"ס מלאכת הקודש

יג. רבי עזרא דנגור, חכם באשי בבבל

יג. רבי יצחק הוברמן מרעננה, מח"ס ברכה משולשת, תשל"ז

יג. רבי משה, האדמו"ר מלעלוב, תרי"א

יג. רבי שלמה סובל, מח"ס שלמת חיים ושלמת יוסף, תש"ל

רבי מנחם אליעזר לוי, מח"ס יעיר קינו

יג. רבי יחיאל מרדכי גורדון, ר"י לומז'א, מח"ס נתיבי ים, תשכ"ה

יג. רבי יקותיאל עזריאלי, רבה של זכרון יעקב

יד. רבי בנימין אלקוצר

יד. רבי רפאל מאיר פאניז'ל, מח"ס לב מרפא

יד. רבי פנחס הכהן אזוג, הצדיק ממרקש

יד. רבי אליהו יהושע עובדיה מבבל

יד. רבי שלמה ב"ר אליעזר טולידאנו

יד. רבי משה גג', רב בנאבל, תרע"ד

טו. רבי שמריהו נח מחב"ד

טו. רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנא בני-ברק, תשל"ח

טו. רבי יעקב חי גג' הראשון, דיין ומו"צ בנאבל

טז. רבי מרדכי קארסינטי

טז. רבי סעדיה שיריאן, מחכמי תימן בירושלים, תשל"א

טז. רבי אברהם הלוי שר, מראשי ועד הישיבות, תשנ"ו

יז. רבי משה בן ויניסטי

יז. רבי סלמאן מוצפי, מגדולי המכוונים, תשל"ה

יז. רבי אברהם משה הלל, חכם באשי בבבל

יז. רבי פנחס עפשטיין, ראב"ד י-ם, מח"ס מנחה חריבה, תש"ל

יז. רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא בעל המשלים

יח. רבי צבי אלימלך שפירא, מח"ס בני יששכר, תר"א

יח. רבי מנדל גפנר, תשמ"ח

יח. רבי משה כלפון הכהן, ראב"ד בג'רבא, תש"י

יט. רבי רפאל אשר קובו, רבנה של שלוניקי, מח"ס שער אשר

יט.רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, תרל"ב

יט. רבי מנחם מנדל יוסף זקס, חתנו של החפץ חיים, תשל"ד

יט. רבי אריה לייב הכהן, מח"ס קצות החושן, תקע"ג

כ. רבי יעקב אביחצירא-אביר יעקב, תרם, קבור בדמנהור במצרים

כ. רבי משה בן מימון- הרמב"ם, ד' אלפים תתקס"ה, קבור בטבריה

כ. רבי אליהו אליעזר מישקובסקי, ר"י כפר חסידים, תשמ"א

כ. רבי רפאל יונה, מח"ס מרפא לשון

כ. רבי אברהם מגוץ הכהן, מח"ס בית אברהם, תרצ"א

כ. רבי משה ב"ר אריה לייב טובולסקי מסקידל, תר"ע

כא. רבי אריה יהודה חיימוף, רב העדה הבוכרית, תשל"ג

כא. רבי מצליח מאזוז, מח"ס איש מצליח, ור"י כסא רחמים, תשל"א

כא. רבי ישראל דב בער ב"ר יוסף - המגיד מווילעדניק

כא. רבי יוסף רביע, ראש ישיבת מנחת יהודה

כא. רבי יצחק ב\"ר אבא אביחצירא זיע"א, קבור בחיפה

כב. רבי לוי יצחק מסירטונא מחב"ד

כב. רבי יעקב הכהן טרקאב מסלתון, מח"ס שארית יעקב

כב. רבי שמואל הלר רבה של צפת, תרמ"ד

כג. רבי אברהם פלאג'י, מח"ס ויען אברהם

כג. רבי ודיאל הצרפתי ראב"ד פאס

כג. רבי אליהו חי חואתי דמרי

כג. רבי שאול מטלוב עבאדי, מח"ס מגן בעדי

כג. רבי יונה משה נבון

כג. רבי כמוס בוכריס, מח"ס רכב בחור, תרע"ח

כג. רבי רחמים בוכריס, מח"ס בגדי שש

כג. רבי יצחק זרחיה אזולאי אביו של החיד"א, תקכ"ה

כד. רבי דוד הכהן גישה, מח"ס שלום דוד, תרע"ג

כד. רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, תקע"ב, קבור ברוסיה

כד. רבי משה מרדכי בידרמן האדמו"ר מלעלוב, תשמ"ז

כד. רבי נפתלי הכהן בעל סמיכת חכמים

כה. רבי משה טיקוצ'ינסקי משגיח בישיבת סלבודקה

כה. רבי נסים לופס

כה. רבי יעקב הלוי מחסידי בית אל

כה. רבי משולם פיש שטערן דיין בקראקא

כה. רבי אליהו אליעזר דסלר, מח"ס מכתב מאליהו, תשי"ד

כה. רבי יששכר מאיר, ר"י הנגב, תשע"א

כו. רבי שלמה מזוז, מח"ס כרם שלמה, תשמ"ב

כו. רבי מרדכי בן ג'ו ראב"ד טנג'יר

כו. רבי שלום יצחק מזרחי אב"ד, מח"ס דובר שלום, תשנ"ה

כו. רבי שלמה ברעוודה, תשע"ג

כז. רבי אברהם חיים מזלוטשוב, מח"ס אורח לחיים, תר"ח

כז. רבי מימון בן עטר, מח"ס טעמי המקרא

כז. רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט

כז. רבי יצחק מקראקא, מח"ס שיח יצחק

כז. רבי אברהם שמחה הכהן קפלן ראב"ד צפת והסביבה, תשמ"ט

כח. רבי מרדכי זילברמן ראב"ד בצפת

כח. רבי חננאל ניפי, מח"ס לוית חן

כח. רבי יעקב הכהן טראב רבה של שכונת התקוה

כט. רבי נתן הכהן אדלר, מח"ס נתינה לגר

כט. רבי אליהו משה ישראל פאניז'ל ראשל"צ

כט. רבי משה יהושע ליב דיסקין הרב מבריסק, תרנ"ח

כט. רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר-ישמח ישראל, תר"ע

כט. רבי מאיר חדש משגיח דישיבת חברון, תשמ"ט

כט. רבי משה אסרוסי ראב"ד טריפולי, מח"ס וישב משה, תרע"ט

כט. רבי כמוס אגרבי אב"ד לוב, תרע"ג

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש כסלו

א. רבי עמרם בן שמעון מח"ס אשמח, קבור בטבריה

א. רבי יוסף כנאפו, מח"ס זך ונקי ועוד, קבור במוגדור שבמרוקו

א. רבי אברהם עידאן, תרע"ז

א. רבי יצחק למפרונטי, מח"ס פחד יצחק

א. רבי אברהם חלאווה

א. רבי משה חפץ, מח"ס מלאכת מחשבת

א. רבי אפרים אנקוואה, מח"ס שער כבוד ה', קבור במרוקו

א. רבי משה הגר מראדוביץ, מח"ס ויקח משה

א. רבי משה הורביץ, מח"ס עמק השידים

א. רבי דוד עידאן, מח"ס משכיל לדוד, תשט"ו

ב. רבי יצחק דיין, רב קהילת ארם צובא באר"י

ב. רבי עקיבא סופר, מח"ס דעת סופר מפרשבורג, תש"ך

ב. רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד עץ חיים י"ם, תשכ"ג

ב. רבי רפאל סוזין

ב. רבי אברהם הכהן מסלוניקי, מח"ס טהרת המים

ב. רבי נתן מאיר וואכטפויגל משגח דליקווד, תשנ"ט

ג. רבי אליעזר סופינו, מרבותיו של הרב חיד"א

ג. רבי יחזקאל כהן, רבה של רחובות, תשל"ד

ג. רבי מאיר כ"ץ, אביו של הש"ך

ג. רבי שילה רפאל, אב"ד ירושלים, תשנ"ה

ג. רבי חיים גמליאל, משרתם של גדולי ירושלים, תשנ"ו

ד. רבי אריה פרנקל, חבר בי"ד בפתח תקוה, תשמ"ה

ד. רבי אליהו קובו, אב"ד בסאלוניקי, מח"ס שו"ת אדרת אליהו

ד. רבי יעקב דוד מאמשינוב, תרל"ז

ד. רבי רפאל כדיר צבאן, הרב הראשי לנתיבות, תשנ"ה

ד. רבי יהודה שטרית, הרב הראשי לעפולה, תשנ"ה

ה. מרן רבי ברוך בער מקמניץ, ת"ש

ה. רבי רפאל חקק, מח"ס ליקוטי רפאל

ה. רבי שמואל אליעזר הלוי אידלס, המהרש"א, שצ"ב

ה. רבי אפרים פיג'ו, מגדולי רבני איטליה

ו. רבי יוסף גרג'י, מח"ס עדות ביהוסף, תרצ"ו

ו. רבי שלמה עבו מערבי, תש"ן

ו. רבי יחזקאל שרגא הלברשטט, האדמו"ר מסטראפקוב, תשנ"ה

ז. רבי יחזקאל משה הלוי, ראב"ד בבבל

ז. רבי שלמה בנימין הלוי אשלג

ז. רבי יעקב משה רחל"פ, תשי"ב

ח. רבי אברהם הכהן יצחקי, מח"ס משמרות כהונה, תרכ"ה

ח. רבי יצחק נבון, בן הרב קרית מלך

ח. רבי מרדכי צהלון, מח"ס מציץ ומליץ

ח. רבי דוד הלוי קרסו, מח"ס ידי דוד

ח. רבי אברהם לומברזו השני, תקמ"ג

ח. רבי אה רן בן רבי מרדכי מצ'רנבויל, תרל"ב

ט. רבי דב בער, האדמו"ר האמצעי מחב"ד, תקפ"ח

ט. רבי משה שפירא מסאלויטא, בן רבי פנחס מקוריץ, תקצ"ח

ט. רבי מאיר חיים אויערבאך

ט. רבי נתן סאלם, מחו"ר ישיבת פורת יוסף ירושלים, תשל"ו

י. רבי אברהם רוזאניס, אחיו של המשנה למלך

י. רבי איסר זמן מלצר, ר"י עץ חיים, מח"ס אבן האזל, תשי"ד

י. רבי אברהם אבקארה הג', אב"ד פורטוגיזס, מח"ס בן אברהם, תר"מ

י. רבי רפאל דבוש, אב"ד לוב, תרפ"ז

יא. רבי יחיאל הלר, מח"ס עמודי אור

יב. רבי אברהם דבר בער מאוריץ, מח"ס בת עין, תר"א

יב. רבי שלמה לוריא המהרש"ל, מח"ס ים של שלמה, של"ד

יב. רבי יהושע משה אהרונסון, מח"ס ישועות משה, תשנ"ד

יג. רבי דוד שלוש, ראש ישיבה במרקש, תרנ"ג

יג. רבי שלום הדאיה, מח"ס ודובר שלום, תש"ה

יג. רבי דוד אמאדו, מח"ס תהילה לדוד

יג. רבי משה שתרוג, ראב"ד תונס, ומח"ס ישיב משה, תרפ"ח

יג. רבי רחמים מאזוז, מח"ס כסא רחמים, תרס"ט

יג. רבי חיים מלול, תשמ"ה

יד. רבי דוד אביחצירא, מח"ס פתח האוהל ועוד, תר"פ קבור בריסאני במרוקו

יד. ראובן בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן

יד. רבי מתתיה גרגי', מח"ס עונג שבת, תרע"ח

יד. רבי נתן גשטטר 'להורות נתן', תשע"א

טו. רבי יהודה הנשיא, ג' אלפים תתקנ"ג, קבור בציפורי

טו. רבי רפאל אבן צור, אב"ד פאס

טו. רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג, מח"ס שערי שמחה

טו. רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד, תשנ"א

טו. רבי אליהו לביא, אב"ד בנגזי לוב, מח"ס מנוחה לחיים, תר"ח

טז. רבי יעקב בוסקילה, רב בקזבלנקה קבור בירושלים

טז. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס דברי יוסף

טז. רבי יצחק קוריאט, מח"ס מעשה רוקם

טז. רבי שאול ידידיה טאוב, האדמו"ר ממודז'יץ, תש"J

טז. רבי יעקב מרדכי ברייש, מח"ס שו"ת חלקת יעקב, תשל"ז

יז. רבי יעקב לופס, מגדולי המקובלים, תרצ"ז

יז. רבי נח מלודמיר, מח"ס ביאורים למהר"ם שיף

יז. רבי יוסף יוזל הורביץ. הסבא מנובהרדוק, תר"פ

יז. רבי אברהם יוחנן בלומנטל, מיסד בית ציון בלומנטל, תשכ"ז

יח. רבי אברהם בן הרמב"ם, מח"ס המספיק לעובדי ה', ד' תתקצ"ז

יח. רבי חלפון לבטון

יח. רבי דוד בן שמעון, מח"ס שער החצר, תר"ם

יח. רבי מכלוף עידאן, מח"ס מלוא העומר, תש"ז

יח. רבי יוסף יצחק מחב"ד

יח. רבי ברוך ממזיבוז', נכד הבעש"ט, תקע"ב

יח. רבי זאב פראנק, מח"ס תולדות זאב, תשל"ג

יח. רבי מעתוק חטאב, מח"ס אורה ושמחה, תרפ"ו

יח. רבי חיים אגאיוף, מייסד ומנהל ישיבת הרמב"ם, תשנ"ו

יט. רבי שאול מקיקץ השלי, מח"ס כרמי שלי ומדרשו של שם, תש"ל

יט. רבי דוד בער, המגיד ממזריטש, תקל"ג

יט. רבי חי טייב, מרבני טוניס, מח"ס חלב חטים, תקצ"ו, קבור בתוניס

יט. רבי פראג'י עלוש, מח"ס אהב משפט, רב ראשי בגאבס, תרפ"א

יט. רבי משה וויס, מח"ס ויקהל משה, תש"ן

כ. האדמו"ר בעל אמרי ברוך מויז'ניץ, תרנ"ג

כ. רבי דוד בער מאושפיצין, תלמיד החוזה מלובלין, תקצ"ח

כ. רבי יצחק הוטנר, ראש ישיבת רבנו חיים ברלין, תשמ"א

כ. רבי ברוך זוזות, מרבני מרוקו

כ. רבי יוחנן טברסקי, האדמו"ר מרחמסטריוקא, תשמ"ב

כ. רבי בנימין זאב וולף

כ. רבי פנחס מנחם יוסקוביץ. רב הראשי בפולין, תשע"אכ. רבי עמרם יצחק זקס, ר"י סלבודקה, תשע"ג

כא. רבי צבי פסח פראנק, רבה של י-ם, מח"ס הר צבי, תשכ"א

כא. רבי יוחנן פערלוב, האדמו"ר מקרלין סטולין, תשט"ז

כב. רבי אברהם בן רבי יצחק אביחצירא, בבא הנה קבור ברמלה

כב. רבי ששון סמוחה, חכם באשי בבבל

כב. רבי יוסף בן יעיש, רבה של שלוניקי

כב. רבי יחזקאל פאנעט, אב"ד דעש

כג. רבי דוד טבלי שיף, מח"ס לשון זהב

כג. רבי דוד סוקלובסקי, מיסד מזהירי שבת י-ם

כג. רבי בן ציון אלפס, מח"ס מעשה אלפס

כג. המקובל רבי שמואל דרזי, תשס"ו

כד. רבי אברהם חי אמוזג, מח"ס קנה אברהם

כד. רבי חיים חזקיהו מדיני, מח"ס שדי חמד, תרס"ה

כד. רבי מסעוד שטרית בבא סידי

כד. רבי זכריה מנדל מפודהייץ, מח"ס מנורת זכריה

כד. רבי כמוס סופר, ראב"ד לוב, תשל"ד

כד. שמעון בן יעקב אבינו ע"ה, קבור ליד כפר טייבה

כה. רבי רפאל אברהם שלום מזרחי, מח"ס דברי שלום

כה. רבי שלמה זלמן מוילנא, אביו של הגר"א, תקי"ט

כה. רבי יעקב עטלינגר, מח"ס ערוך לנר, תרל"ז

כה. רבי אברהם הררי רפול, זקן רבני אר"ץ, תשנ"ב

כו. רבי שאול קצין, מח"ס כלילת שאול

כו. רבי יהושע זליג דיסקין,, רבה של פרדס חנה, תשל"א

כו. רבי אברהם בן דוד, הראב"ד בעל ההשגות, קבור בצרפת

כז. רבי אברהם יצחק בן רבי אהרן דוד הכהן זצ"ל אדמו"ר מתולדות אהרן, תשנ"ז

כז. רבי חיים מצ'רנוביל, מח"ס באר מים חיים, תקע"ג

כז. רבי רפאל שלמה צרור, מרבני אלג'יר, מח"ס שו"ת פרי צדיק

כז. רבי אליהו חי בורג'יל השני

כז. רבי חיים בר כלפה כהן, מחכמי הדיג'ת, תשל"ה

כז. רבי מאיר ורג'אני, מח"ס מאור עינים, תשי"ג

כח. רבי חזקיהו די סילוא, מח"ס פרי חדש, תנ"ח

כח. רבי משה תורג'מן, רבו של הבבא סאלי

כח. רבי נתנאל חיים פאפא

כח. רבי עזרא חמויי, ראב"ד ארם צובא

כח. רבי אברהם מאג'אר, ראש חסידי בית אל

כח. רבי שלמה משה סוזין, הראשון לציון

כח. רבי יצחק ארדיטי, מח"ס יקר ערך

כח. רבי ברוך טוערסקי מהורנסטופל

כח. רבי שלמה דוד כהנא, אבי העגונות

כט. רבי אברהם מיוחס, מח"ס שדה הארץ

כט. רבי חואתי סרוסי, מרבני אלחאממה תוניס

כט. רבי יהושע משה מבגדד, רבה של גבעתיים

כט. רבי אברהם בכר שמואל מיוחס

כט. רבי שלמה הכהן מוילנא, בעל החשק שלמה, תרס"ו

כט. רבי יעקב חזן

כט. רבי ישראל פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין, תש"ט

כט. רבי יוסף עבאדי שעיו, ממקובלי ירושלים, תשל"ז

ל. רבי דוד אופנהיים, אב"ד דרענזיץ

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש חשוון

א. רבי חיים הכהן, פאס תרפ"ה.

א. רבי דוד ומשה, מצדיקי מרוקו, קבור במרוקו

א. רבי יוסף ענגל, בעל גליוני הש"ס ואוצרות יוסף, תר"פ

א. רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, מח"ס טהרת יום טוב, תשנ"ב

א. רבי נתן בורג'ל הראשון, מח"ס חק נתן, תקנ"ב

א. רבי יהודה אריה ליב מלאנצוט, מח"ס חומת אריאל

א. עקיבא מאיר הכהן טורנהייים, מח"ס דברי העם, תרע"ט

א. רבי יששכר דב בעריש הכהן טורנהיים, עבודת יששכר, תרל"ח

ב. האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בעל המקור ברוך, תשכ"ד

ב. רבי שמואל די מודינה

ב. רבי משה יהודה ליב שפירא ממונקאטש

ב. רבי יוסף בוסקילה, רבה של בית שמש, תדש"ם

ב. רבי אליעזר שמחה ווסרמן, ראש ישיבת אור אלחנן, תשנ"ג

ג. אבי יהודה לייב אריה מחב"ד

ג. רבי יצחק בן רבי חיים מולוז'ין

ג. רבי ישראל מרוז'ין, תרי"א

ג. רבי זונדל סלנט, רבו של ר' ישראל סלנטר

ג. רבי יעקב הכהן, מחו"ר פורת יוסף, ור"י צוף דבש, תשמ"ט

ג. מרן מלכא רבי עובדיה יוסף זצוקלל"ה בעל 'יביע אומר' יחוה דעת, חזון עובדיה ועוד. תשע"ד.

ד. רבי קלונימוס שפירא, מח"ס חובת התלמידים, תש"ד

ה. רבי משה בירדוגו, מח"ס ראש משביר

ה. רבי צבי קאלישער, מח"ס מאזנים למשפט

ה. רבי אברהם הלוי זיונס, ראש כנסת ישראל, ניו יורק, תשנ"ו

ו. רבי שאול דוד חי מועלם, תלמיד רבי יהודה פתיה, תשל"ט

ו. רבי שלמה קצין

ו. רבי יהודה החסיד, קבור ברודוס

ו. רבי שלמה דוד יהושע, האדמו"ר מסלונים הי"ד, תש"ב

ו. רבי שמואל זאב הלוי ראטה, חבר ביד"ץ מחזיקי הדת, תשמ"ט

ז. רבי מאיר שפירא מלובלין, מיסד הדף היומי, תרצ"ד

ז. רבי חזקיה דוד אבכולעפיה, מח"ס בן זקונים

ז. רבי מרדכי לבטון

ז. רבי ישראל וועלץ, מח"ס שו"ת דברי ישראל, תשל"ד

ז. רבי שמחה אלברג, עורך הפרד"ס, תשנ"ו

ח. רבי משה יוסף הכהן טוויל, זקן רבני ארם צובא

ח. רבי נחום מהורדנא

ח. רבי יעקב רוזנהיים, תשכ"ו

ח. רבי יעקב מועלם, תש"נ

ט. רבי דוד לניאדו, מח"ס לקדושים אשר בארץ, תש"ל

ט. רבי אשר בן יחיאל- הרא"ש, קבור בספרד

ט. רבי שמעון שקאפ, מח"ס שערי יושר, ת"ש

י. רבי יהודה קצין, מח"ס מחנה יהודה

י. גד בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן

י. רבי רפאל אהרון בן שמעון, מח"ס נהר מצרים

י. רבי דוד בעריש וידנעפלד מטשיבין, מח"ס דובב מישרים, תשכ"ו

י. רבי מאיר אב"ד לבוב, מח"ס מאיר נתיבים

י. רב דב שוורצמאן, ר"י בית התלמוד, תשע"ב

יא. רחל אמנו, קבורה בבית לחם

יא. רבי אפרים מרקאדו אלקלעי, מיחידי ק"ק בית אל

יא. רבי נחום מצ'רנוביל, מח"ס מאור עינים

יא. רבי יהודה לייב חסמן, מח"ס אור יהל, תרצ"ו

יא. בנימין בן יעקב אבינו, קבור בכפר סבא

יא. רבי יוסף אלקובי ממקנס

יא. רבי אברהם מסלונים, בעל יסוד העבודה, תרמ"ד

יא. רבי נתן צבי פינקל, ר"י מיר. תשע"ב

יב. רבי יעקב חיים, בן הבן איש חי, תרפ"א

יב. רבי נחום משאדיק, תרכ"ו

יב. רבי יהודה צדקה, ר"י פורת יוסף, מח"ס קול יהודה, תשנ"ב

יב. רבי זאב וולף קיצעס, תלמיד הבעש"ט, תקמ"ט

יב. רבי מיכל שלפוברסקי, ראש ישיבת תפארת צבי

יג. רבי חיים יעקב ועקנין

יג. רחמים ברדה, אב"ד טריפולי, תרפ"ט

יג. רבי צבי שרגא גרוסברד, מנכ"ל החינוך העצמאי, תשנ"ד

יג. רבי ישעיה חנון, ראש ישיבת קרית ספר, תשנ"ד

יד. רבי אברהם אלימלך, האדמו"ר מסטולין קרלין, תש"ג

יד. רבי אברהם יצחק מחסלאויטש, מח"ס משכיל לאיתן

יד. רבי יונה אליהו, רב שכונת נוה עמל הרצליה, תש"נ

טו. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, החזון אי"ש, תשי"ד

טו. רבי לייב בעל יסורים, תקצ"ז, קבור בצפת

טו. רבי יהודה ליאון פטילון

טו. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, קבור במודיעין

טו. רבי אשר בן רבי יחיאל, הרא"ש

טו. רבי יצחק אלגאזי

טז. רבי אלעזר מנחם מן בר עזריאל שך זצוקללה"ה מרן ראש הישבה הגאון האדיר בעל האבי עזרי ומחשבת מוסר - תשס"ב

טז. רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי

טז. רבי בן ציון קואינקה, עורך המאסף

טז. רבי חיים פינטו השני

טז. רבי יוסף טויסיד מירושלים, תשל"ט

יז. בעל אהבת שלום מקוסוב, תקפ"ו

יז. רבי משולם זוסיא טוורסקי, האדמו"ר מצ'רנוביל, תשמ"ח

יז. רבי ראובן כץ, רבה של פתח תקוה, מח"ס דגל ראובן, תשכ"ד

יז. רבי בנימין זאב חשין, מזקני החסידים בירושלים, תשמ"ט

יז. רבי יוסף פרבר, ראש ישיבת היכל התלמוד ת"א

יז. רבי יעקב הורוביץ, ר"י אופקים. תש"ע

יח. רבי הרב נחום פרצוביץ - תשמ"ז.

יח. רבי ראובן ביתאן, דיין במוכנין

יח. רבי רפאל ברוך טולידאנו, מח"ס קיצור שלחן ערוך, תשל"א

יח. רבי אברהם רוזאניס הזקן, חמיו של המשנה למלך

יח. רבי יעקב פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין

יח. רבי ישועה ראזון, מחכמי ירושלים

יח. רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א

יח. רבי ציון ביתאן, ראב"ד טריפולי, תשט"ז

יח. רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז

יח. רבי משואל דיקמן, אב"ד חיפה

יט. רבי ישועה עטייה, תשמ"ח

יט. רבי שמשון ב"ר משולם מזברז', ת"ר

יט. רבי סאססי מעתוק כהן יהונתן, מג'רבא, מח"ס ברכת ה', תרס"ה

יט. רבי אהרון ברנשיין, ראש ישיבת חיי עולם, תשנ"ה

כ. רבי מרדכי שרעבי, זקן המקובלים בירושלים, תדש"ם

כ. רבי משה נתן נטע למברגר, אב"ד מאקווא קרית אתא, תשמ"ג

כ. רבי אבא יהודה חדאד, מחכמי ג'רבא, תרנ"ח

כ. רבי נסים כהן השני, ראב"ד ג'רבא, מח"ס מעשה נסים, תשכ"ג

כ. רבי אברהם סופר, מח"ס אברהם אוהבי

כ. רבי שלום מקמינקא

כ. רבי מרדכי צוקרמן, 'לב מרדכי'. תשס"ד

כא. רבי ודיאל בן וואליד בן הרב יצחק

כא. רבי דוד בן זמרא הרדב"ז

כא. רבי בצלאלא שטרן, מח"ס שו"ת בצל החמה, תשמ"ט

כא. רבי אריה לייב בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר, תשנ"ה

כא. רבי מרדכי אליפנט, ר"י איתרי [תפארת אברהם]

כב. רבי אברהם בונאן

כב. רבי אברהם בן יקר

כב. רבי יששכר דוב רוקח, האדמו"ר מבלז, תרפ"ז

כב. רבי דוד שלמה איבשיץ, מח"ס לבושי שרד, תקע"ה

כב. רבי עמרם בן רבי מסעוד אנקווא

כב. רבי עזריאל מלובלין, בעל ראש הברזל

כג. רבי יוסף רפאל חזן, מח"ס חקרי לב, תקפ"א

כג. רבי עובדיה אברהם הלוי, חכם באשי דבבל

כג. רבי אהרן ב"ר מאיר קצנלבוגן

כג. רבי רפאל אלקובי ממקנס

כג. רבי משה מיידנר

כד. רבי אברהם אזולאי, מח"ס חסד לאברהם, ת"ד

כד. רבי משה גולדשיין, מח"ס משכנות לאביר יעקב

כד. רבי סעדיה לופס, תשל"ג

כד. רבי רפאל דוד אויערבאך, תשמ"ח

כד. רבי רפאל כהן מהמבורג, מח"ס תורת יקותיאל

כד. רבי גדליה משה גולדמן, האדמו"ר מזוויעאל, תש"י

כה. רבי מרדכי רוקח בן ר' יששכר דוב מבילוגריי, תש"י

כה. רבי דוד כהן למג'רבי, מח"ס ליקוי בתר ליקוטי, תרצ"ד

כה. רבי ציון ביתאן, אב"ד בטרבלס

כה. רבי דוד כהן השני, מח"ס משגב לדך, תרל"א

כה. רבי מיכאל זריהן, מח"ס מעין חיים, תשנ"ד

כו. רבי רפאל חיים יצחק אלקבץ

כו. רבי מנשה חבה

כו. רבי אבא בן רבי יצחק אביחצירא, קבור בבודניב שבמרוקו

כו. רבי אליהו אבא שאל, תשל"ט

כו. רבי חנניה גבריאל יהושע, מח"ס מנחת החג

כו. רבי שלום לופס, רבה הראשי של עכו, תשנ"ה

כז. רבי משה נתן נטע צינוירט, תשמ"ב

כז. רבי יוסף הס, מח"ס בן פורת יוסף

כז. רבי מנחם מנדל מנדלזון, הרב דקוממיות. תשע"ב

כח. רבי שלמה אבן דנאן, מח"ס אשר לשלמה

כח. רבי שלמה אבודרהם השלישי

כח. רבי ארו שרגא, תקנ"ד

כח. רבי יונה גירונדי, מח"ס שערי תשובה, קבור בספרד

כח. רבי שלום אייזן, מו"צ, תשמ"ח

כט. רבי רחמים יוסף פראנקו החרי"ף

כט. רבי ידידיה מונסינגו, מח"ס דבר אמת

כט. רבי אברהם רוויגו, מח"ס אשל אברהם

כט. רבי חיים ב"ר דב בר רפפורט, מח"ס מים חיים

כט. רבי יצחק איזיק חבר, מח"ס שו"ת בנין עולם

כט. רבי צבי הירש מרימנוב, תר"ז

ל. רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים, תשמ"ג

ל. רבי מנשה הלוי, מבעלי התפילה והסליחות

ל. רבי אליעזר יהודה ולדנברג 'ציץ אליעזר' תשס"ז

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ימי הילולות של צדיקים בחודש תשרי

א. שרה אמנו ע"ה, מערת המכפלה בחברון

א. רבי מאיר לייבוש, המלבי"ם, תר"ם

א.הרבי יהודה עייאש, מח"ס בית יהודה

א. רבי אמנון ממגנצא, בעל ונתנה תוקף

א. הרידב"ז מצפת, מפרש הירושלמי

ב. רבי משה גאגין, אביו של הרב אג"ן

ב. רבי סלמאן אליהו, מח"ס כרם שלמה, תש"א

ב. רבי יוסף צבי וייס מערלוי

ב. רבי שמעון הורביץ לידר, ר"י שער השמים, מח"ס קול מבשר

ב. רבי משה כהן, מח"ס זכות משה, תרכ"ג

ב. רבי שמריה גריינימאן, תשנ"ב

ג. רבי יוסף בכור ויטאל, מראש/י מקובלי בית אל

ג. רבי אפרים הכהן, מראשי המקובלים בירושלים, תשי"ז

ג. רבי ישראל ליפשיץ, מח"ס תפארת ישראל על המשניות

ג. שמעון נתן נטע בידרמן, האדמו"ר מללוב, תר"ץ

ג. רב גדליה אייזמן משגיח בישיבת קול תורה, תשע"בד. רבי יוסף דוייטש, בעל החסדי יוסף בירושלים

ד. רבי אברהם דאנציג, מח"ס חיי אדם, תקפ"ו

ד. רבי ישראל יעקב בורלא, מח"ס מקור ישראל

ד. רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס כוס הישועות

ד. רבי יעקב חי גג' השני, תער"ב

ה. נפתלי בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי

ה. רבי נפלתי כ"ץ מלובלין

ו. רבי יעקב יוסף הרופא, מח"ס שמן הטוב

ו. רבי שמואל אברהם צדקה חוצין

ו. הסבא משפולי, תקע"ב

ו. רבי ישראל טויסיג, תשכ"ח

ו. רבי בנימין גרג'י, תשל"ה

ו. רבי צבי הירש קופשיץ, תשל"ו

ו. רבי אברהם כלפון, ראב"ד טריפולי, מח"ס חיי אברהם, תק"פ

ז. רבי יעקב ענתבי

ז. זבולון בן יעקב אבינו, קבור בלבנון

ז. רבי יוסף ברבי, דיין בג'רבא, מח"ס בן פורת יוסף, תרע"ט

ז. רבי מרדכי ב"רכ דוד מטאלנא

ח. רבי אבנר ישראל הצרפתי, אב"ד פאס

ח. רבי שלמה בכור חוצין

ח. רבי אליעזר ניסן טייטלבוים מאוהל

ח. רבי נח מלבוביץ, תקצ"ג

ט. רבי אברהם אבלי הלוי, המגן אברהם

ט. הגרי"ז סולוביצ'יק מבריסק, תש"ך

י. זכריה כהן גדול, קבור בירושלים

י. רבי יהודה הלוי אשלג, בעל פירוש הסולם לזוהר, תשט"ו

י. רבי משה יצחק גבירמצמן, תשל"ז

י. התנא רבי עקיבא בן יוסף, קבור בטבריה

י. רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא, תשמ"ח

י. רבי דוד נג'אר, דיין בתונס, תקל"ג

י. רבי ברוך צג'ייר כהן, מח"ס זרע ברוך

י. רבי דוד כנאפו, אב"ד טוגאדור אסוירא

י. רבי מכלוף נסים דידי, מחכמי תוניס

י. רבי שמעון נתן נטע בידרמן, האדמו"ר מלעלוב ב"ב, תש"ע

יא. רבי משה הלוי, רבו של רבי יצחק בן ואליד

יא. רבי שלמה בוחבוט, מיחידי ק"ק בית אל

יא. רבי אברהם אביש, מח"ס ברכת אברהם

יא. אבי שמואל חי בלעיש, בן הרה"ר לתוניסיה, תשכ"ז

יא. רבי מקיקץ ישראל חדאד, מח"ס שאגת אריה, תש"מ

יא. רבי משה חבוש

יא. רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ, תקל"ז

יא. רב משה גפן מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה, תשע"ב

יב. רבי ישראל יעקב צרפתי

יב. רבי יחיאל מיכל מזוויעאל, תרט"ז

יג. רבי שמואל מהר"ש מחב"ד

יג. רבי עקיבא איגר, תקצ"ח

יג. רבי שאול אדאדי, ראש ישיבה בטריפולי

יד. רבי ישראל, המגיד מקוז'ניץ, תקמ"ה

יד. רבי יוסף צבי דושינסקי, רב ואב"ד העדה החרדית י"ם, תש"ט

יד. רבי בן ציון ברוק, ראש ישיבת נובהרדוק י"ם, תשמ"ו

יד. רבי חנוך העניך ב"ר שמואל טובולסקי, תשי"ז

טו. יעקב אבינו, מערת המכפלה בחברון

טו. רבי יעקב שמעון מטלון, ראב"ד הספרדים בירושלים

טו. רבי יהודה הכהן רבין זצ"ל - הרב הראשי ליהדות בוכארה- תשס"ב

טו. רבי מרדכי לייפער, האדמו"ר מנדבורנא, תרנ"ו

טו. רבי יעקב משה קרמר, הצדיק מכפר גדעון, תשנ"ב

טז. רבי משה זכות, מח"ס שרשי השמות, תנ"ח

טז. רבי צבי הירש שפירא, מח"ס באר לחי רואי, תרע"ו

טז. רבי שמעון מיארוסלאב, תלמיד החוזה מלובלין

יז. רבי משה חזן, מח"ס נזר הקדש

יז. רבי מנחם זאב שטרן, אב"ד גבעת שאל, תשל"ה

יז. רבי אהרן כהן טנוג'י, דין בתוניס

יח. רבי נחמן מברסלב, תקע"א, קבור באומן ברוסיה

יח. רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב

יח. בצלאל רגנשבורג, בעל הגהות הר"ב

יח. רבי שלום כהן, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו

יט. רבי אליהו הגר"א מוילנא, תקנ"ח, קבור בליטא

יט. רבי יעקב בן שבת, מח"ס רוח יעקב

יט. רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחה, תקע"ד

יט. רבי אהרן, האדמו"ר מסדיגורא

יט. רבי אלטר מאזוז, מח"ס אם הבנים שמחה, תשמ"ח

יט. רבי יוסף משה עדס, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג

כ. רבי אליעזר ב"ר יצחק פאפו, מח"ס פלא יועץ, תקפ"ד

כ. רבי יחיאל, אביו של הרא"ש, ה' אלפים כ"ד

כ. רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל התולדות, תקנ"א

כא. רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הדעת סופר

כא. רבי שמעון מונטיליה, מחכמי טבריה

כא. רבי ישועה חויתה סופר, מג'רבא, מח"ס ישועה ורחמים, תשי"ז

כב. רבי דוד דיין, רבה של צפת, תשמ"ח

כב. רבי שלום עמאר, חמיו של רבי רפאל ברוך טלידאנו

כב. רבי אהרן הלוי הורבי"ץ, מח"ס עבודת הלוי

כב. רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב, "הסנדלר", תשכ"ז

כג. רבי דוד הלוי יונגרייז, מח"ס אור דוד, ראב"ד ירושלים, תשל"ב

כג. רבי בנימין חדאד, מחכמי ג'רבא, מח"ס אמרות טהורות, תרפ"ה

כג. רבי ראובן ב"ר משה ליב מלמד, תשמ"ו

כג. רבי חיים מנחם דוד הורביץ מדז'יקוב, תש"ה

כד. רבי יעקב משה טולדיאנו, מח"ס הים הגדול

כד. רבי יוסף חסון, מח"ס בית המלך

כד. רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ, תרל"ה

כד. רבי אלחנן סורוצקין, מח"ס למען אחי ורעי, תשנ"ד

כד. רבי חיים זלמן אברמוביץ, האדמו"ר מריביניץ, תשנ"ו

כד. רב יהודה מועלם, ר"י פורת יוסף, תשע"א

כה. רבי שמואל ישראל, ראב"ד טיטואן

כה. רבי יעקב בן נאים, מח"ס זרע יעקב

כה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סניגורם של ישראל, תק"ע

כה. רבי צבי הלר, מח"ס טיב גיטין

כה. רבי שמואל לנדא מפראג, מח"ס שיבת ציון

כה. רבי פנחס ב"ר דוד כהן טנוג'י, תר"ס

כה. רבי משה סופר, בעל החתם סופר, ת"ר

כה. רבי אברהם גניחובסקי, ר"י טשעבין ב"ב

כו. רבי אהרן מזיטומיר, בעל תולדות אהרן

כו. רבי אשר מסטולין, בן ר' אהרן הגדול מקרלין, תקפ"ב

כו. רבי משה הכהן שאולי, מחבר סדרת הבושם, תשנ"ה

כו. רבי אליהו בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד שבמרוקו

כז. רבי דוד חי מאיר נסים, מייסד שושנים לדוד

כז. רבי שאול ענתבי מירושלים, תשל"ה

כז. רבי יצחק הזקן בן רבנו שמואל- ר"י מבעלי התוס'

כח. רבי אברהם אביכזר, אב"ד אלכסנדריה

כח. רבי מאיר מלין, ראש מוסדות כנסת יהודה, תשנ"ה

כט. שמעון הצדיק, משיירי כנה"ג, קבור בירושלים

כט. רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מח"ס אשל אברהם, תר"א

ל. רבי צבי הירש חיות, המהר"ץ חיות

ל. רבי יצחק מאיר הזנפרץ, מח"ס אור יקר על אור החיים

באדיבות אתר "שטייגן" ור' יוסף סגרון שליט''א
כל הזכויות שמורות (c) ל אתר אשובה

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ז'

ליום שבת הקדוש

אוֹרַח חַיִּים לְמַעְלָה לְמַשְׂכִּיל לְמַעַן סוּר מִשְּׁאוֹל מָטָה:

א. שֶּׁיַּפְרִישּׁ מַעֲשֵׂר מִכָּל רֶוַח שֶּׁיָּבִיא ה' יִתְעַלֶּה לְיָדוֹ:

ב. שֶּׁיִּתֵּן מִיָּד לִצְדָקָה אֲשֶּׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ, וְלִבְסוֹף כָּל חֹדֶשּׁ וּלְסוֹף כָּל שָּׁנָה זָהָב וָחֵצִי:

ג. שֶּׁיִּתְפַּלֵּל עֶרֶב וָבֹקֶר בְּכָל יוֹם עִם הַצִבּוּר:

ד. שֶּׁיָּנִיחַ תְּפִלִּין בְּכָל יוֹם:

ה. שֶּׁיִּקְבַּע מְזוּזָה בְּכָל שַּׁעֲרֵי בֵּיתוֹ הַמְחֻיָּבִים בִּמְזוּזָה:

ו. שֶּׁיִּקְבַּע עִתִּים לַתּוֹרָה:

ז. שֶּׁיִּהְיֶה נֶאֱמָן בְּמַשָּׂאוֹ וּבְמַתָּנוֹ וּבְדִבּוּרוֹ:

ח. שֶּׁיְּכַבֵּד לוֹמְדֵי תּוֹרָה בְּכָל יְכָלְתּוֹ:

ט. שֶּׁיּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתוֹ וְלֹא יִשָּׂא עָלָיו חֵטְא:

י. שֶּׁיָּדִין אֶת חֲבֵרוֹ לְכַף זְכוּת:

יא. שֶּׁיִּמְחוֹל בְּכָל לַיְלָה קוֹדֶם שֶּׁיָּלִין לְכָל מִי שֶּׁחָטָא לוֹ בִּדְבָרִים:

יב. שֶּׁיִּשְּׁתַּדֵּל לְהַכְנִיס שָּׁלוֹם בֵּין אִישּׁ לְאִשְּׁתּוֹ וּבֵין אָדָם לַחֲבֵרוֹ:

יג. שֶּׁיַּזְהִיר אֶת בְּנֵי בֵּיתוֹ עַל הַתְּפִלָּה וְעַל נְטִילַת יָדַיִם וְעַל בִּרְכַּת הַנֶּהֱנִין:

יד. שֶּׁיִּפְרַע הַתָּמִיד בְּכָל שִּׁשִּׁי:

טו. שֶּׁיִּלְמוֹד הַפָּרָשָּׁה בְּכָל שָּׁבוּע שְּׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם, וּפֵרוּשּׁ רַשִּׁ''י ז''ל:

טז. שֶּׁיִּקְרָא אִגֶּרֶת הַתְּשּׁוּבָה שֶּׁחִבֵּר רַבֵּינוּ יוֹנָה ז''ל בַּשָּׁבוּע שֶּׁיָּחוּל רֹאשּׁ הַשָּׁנָה לִהְיוֹת בְּתוֹכָהּ:

יז. שֶּׁיִּקְבַּע סְעוּדָה שְּׁלִישִּׁית בְּכָל שַּׁבָּת אַחַר מִנְחָה:

יח. שֶּׁיְּכַבֵּד אֶת הַשַּׁבָּת כְּבִרְכַּת ה' אֱלֹהָיו אֲשֶּׁר נָתַן לוֹ:

יט. שֶּׁיַּעֲרוֹךְ שֻּׁלְחָן בְּכָל מוֹצָאֵי שַּׁבָּת וְיֹאכַל אֲפִלּוּ דָּבָר מוּעָט:

כ. שֶּׁיְּסַיֵּעַ לַחֲבֵרוֹ בְּכָל מַה שֶּׁיִּצְטָרֵךְ בְּגוּפוֹ וּבִדְבָרָיו:

כא. שֶּׁיִּתְוַדֶּה בְּכָל לַיְלָה קוֹדֶם שֶּׁיִּשַּׁן, מִלְּבַד הַלֵּילוֹת שֶּׁהֵן אֲסוּרוֹת בְּהֶסְפֵּד וּבְתַעֲנִית. וְיִתְאַבֵּל עַל עֲוֹנוֹתָיו וְעַל אֹרֶךְ גָּלוּתֵנוּ וְעַל חֻרְבַּן בֵּית מִקְדָּשֵּׁנוּ וְתִפְאַרְתֵּנוּ. שֶּׁיִּבָּנֶה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ:

כב. שֶּׁיַּעֲשֶׂה יוֹם אֶחָד תַּעֲנִית בְּכָל חֹדֶשּׁ בְּיוֹם שֶּׁקּוֹרִין בַּתּוֹרָה, וְאִם לֹא יָכוֹל לְהִתְעַנּוֹת שֶּׁיִּתֵּן שְּׁנֵי פְשִּׁיטִין לִצְדָקָה:

כג. שֶּׁיְּקַיֵּם בְּהַצְנֵעַ לְכַלְכֵּל מַעֲשָׂיו הַטּוֹבִים כִּי הוּא עֲבוֹדַת ה' יִתְבָּרַךְ הַנִּבְחֶרֶת וְהָרְצוּיָה לְפָנָיו:

סליק

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ו'

ליום ו'

קג. אַל תְּפַתֶּה אֶת חֲבֵרְךָ בְּשִׂפְתֵי חֲלָקוֹת וּבַחֲנִיפוּת, וְאַל תְּדַבֵּר בְּלֵב וָלֵב:

קד. אַל תַּכְעִיס [נ''א תונה] לְשּׁוּם נָכְרִי כִי אֵין נָכְרִי שֶּׁאֵין לוֹ שָּׁעָה וְעֶבְרָתָם שְּׁמוּרָה נֶצַח:

קה. אַל תִּתְחַבֵּר לְאָדָם רָע וְחוֹטֵא וְכַעֲסָן וּכְסִיל פֶּן תָּבִיא כְּלִמּוֹת עָלֶיךָ:

קו. אַל תַּעֲלֶה בְּדַעְתְּךָ לְנַצֵחַ אֶת הֶחָכָם, כִּי לֹא תַּרְבֶּה עַל חָכְמָתְךָ חָכְמָה:

קז. אַל תְּהִי קַפְּדָן לְדָבָר מוּעָט נֶגֶד שּׁוּם אָדָם, פֶּן תְּלַקֵּט שׂוֹנְאִים עַל חִנָּם:

קח. אַל תְּהִי לָהוּט לָדַעַת הַסְּתָרִים שֶּׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וְדָבָר הַמְּכֻסֶּה מִמְּךָ:

קט. אַל תַּעַשׂ בַּסֵּתֶר מַה שֶּׁתִּתְבַּיֵּשּׁ בְּגָלוּי, וְאַל תֹּאמַר מִי רוֹאֵנִי:

קי. אַל תַּחְשּׁוֹב עָוֹן לְמִי שֶּׁיָּבוֹא לְהִתְנַצֵל לְפָנֶיךָ אִם אֱמֶת וְאִם שֶּׁקֶר:

קיא. אַל תִּסְמוֹךְ לְיַד מַתְּנַת בָּשָׂר וָדָם, וְתַעֲבוֹד לְבַקִּשּׁ מְזוֹנוֹתֶיךָ:

קיב. אַל יְהִי מָמוֹן שֶּׁלְּךָ חָבִיב עָלֶיךָ יוֹתֵר מִגּוּפְךָ, כְּמוֹ לַעֲבוֹר עַל הַמֶּכֶס וְלָלֶכֶת יְחִידִי:

קיג. אַל תִּתֵּן בִּלְבָבְךָ קִנְאָה שֶּׁזּוֹ הִיא חוֹלָה רָעָה שֶּׁאֵין לָהּ רְפוּאָה: במהדורת התוי''ט אין תקנה קי''ד כלל. הוספנו התקנה עפ''י כת''י:

קיד. אַל תְּהִי רָגִיל לֹא בִּשְּׁבוּעָה וְלֹא בִּנְדָרִים כִּי בַּעֲוֹן נְדָרִים בָּנִים מֵתִים:

קטו. אַל תַּרְגִּיל לִשָּׁבַע עַל גּוּפְךָ וַאֲפִלּוּ עַל דְּבַר אֱמֶת:

קטז. אַל תְּאַחֵר לַעֲשׂוֹת תְּשּׁוּבָה שְּׁלֵמָה, וּלְבַקֵּשּׁ רְפוּאָה לְחוֹלִי נַפְשֶּׁךָ:

קיז. אַל תַּעֲמוֹל לָרוּחַ, וְאַל תִּשְּׁמַע דְּבָרִים בְּטֵלִים:

קיח. אַל תְּכַנֶּה שֵּׁם רָע [נ''א לחברך] כִּי הַמְכַנֶּה שֵּׁם [נ''א רע] לַחֲבֵרוֹ אֵין לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא:

קיט. אַל תִּבְטַח בְּעָשְּׁרְךָ, כִּי הַבּוֹטֵחַ בְּעָשְּׁרוֹ מְלַקִּט שׂוֹנְאִים, וְיִכָּשֵּׁל תַּחַת שׂוֹנְאָיו:

קכ. אַל תְּהִי סַרְבָּן אֶל אַנְשֵּׁי עִירְךָ, לְבַטֵּל רְצוֹנְךָ מִפְּנֵי רְצוֹן אֲחֵרִים:

קכא. אַל תַּרְגִּיל עַצְמְךָ לֶאֱכוֹל חוּץ מִבֵּיתְךָ, עִם קִבּוּץ הַרְבֵּה שֶּׁלֹּא לִסְעוּדַת מִצְוָה:

קכב. אַל תְּשַּׁבֵּר [נ''א תשכר] גּוּפְךָ לְהִשְּׁתַּכֵּר מִיַּיִן, פֶּן תִּהְיֶה מְגֻנֶּה וּתְנַבֵּל אֶת פִּיךָ וְתִתְחָרֵט:

קכג. אַל תִּכְעֹס בְּאִשְּׁתְּךָ, וְאִם רִחַקְתָּ אוֹתָהּ בִּשְׂמאֹל קָרֵב אוֹתָהּ בְּיָמִין בְּלֹא אִיחוּר:

קכד. אַל תְּבַזֶּה אֶת אִשְּׁתְּךָ וְכַבֵּד אוֹתָהּ, וּתְסִירֶנָּה מִן הַחֵטְא:

קכה. אַל תְּהִי רָגִיל לֵישֵּׁב עִם הַלֵּצִים פְּחוּתֵי הַנֶּפֶשּׁ פֶּן יַחֲטִיאוּךָ:

קכו. אַל תִּתְעַצֵל לְבַקֵּשּׁ חָכְמָה, וּלְיַסֵּר אֶת חֲבֵרְךָ בְּסֵתֶר וְדֶרֶךְ כָּבוֹד:

קכז. אַל תְּדַבֵּר בְּלֹא עִתּוֹ וּבְדָבָר שֶּׁאֵין בּוֹ תּוֹעֶלֶת, וּשְּׁמוֹר פִּתְחֵי פִיךָ:

קכח. אַל תְּדַבֵּר עִם מְהוֹלָל וּמְשֻּׁגָּע, שֶּׁלֹּא יְקַבֵּל דְּבָרֶיךָ וִיבַזֶּה אוֹתָם:

קכט. אַל תְּהִי כְּפוּי טוֹבָה, וְכַבֵּד כָּל מִי שֶּׁפָּתַח לְךָ פֶּתַח לְבַקִּשּׁ דֵּי סִפּוּקְךָ:

קל. אַל תּוֹצִיא מִפִּיךָ דְּבַר שֶּׁקֶר וְכָזָב, וְנֶאֱמָן לְכָל אָדָם וַאֲפִלּוּ לְנָכְרִי:

קלא. אַל תִּתְעַצֵל לְהַקְדִּים שָּׁלוֹם לְכָל אָדָם, וַאֲפִלּוּ לְנָכְרִי מִפְּנֵי דַרְכֵי שָּׁלוֹם:

קלב. אַל תַּרְגִּיל עַצְמְךָ לַעֲמוֹד, כִּי אִם אֵצֶל חָכָם, וּשְּׁמַע וְהַאֲזִין דְּבָרָיו:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ה'

ליום ה'

עד. אַל תַּרְבֶּה לִשְׂמוֹחַ. וּזְכוֹר כִּי רוּחַ חַיְּיִךָ. אַתָּה נוֹצָר מֵעָפָר, וְאַחֲרִיתְךָ רִמָּה:

עה. אַל תֹּאמַר עַל שּׁוּם מִצְוָה אֶעֱשֶׂה אוֹתָהּ לְמָחָר, שֶּׁמֶּא לֹא תִּפָּנֶה לַעֲשׂוֹת:

עו. אַל תִּפָּרֵד מֵהֶגְיַית [נ''א מהגיון] חָכְמָה וּמוּסָר, וְתִתְאַבֵּק בַּעֲפַר רַגְלֵי חֲכָמִים וְהִתְחַכֵּם:

עז. אַל תַּנִּיחַ דֶּרֶךְ חֲסִידוּת, אַף עַל פִּי שֶּׁמַּלְעִיגִין עָלֶיךָ, וְאַל תֵּבוֹשּׁ לִדְבַר מִצְוָה:

עח. אַל תִּקְפֹּץ יָדְךָ מִלִּתֵּן תָּמִיד אֶל הָעֲנִיִּים וְלָאֶבְיוֹנִים, וּמִבְּשָׂרְךָ אַל תִּתְעַלָּם:

עט. אַל תְּאַחֵר לָרוּץ וּלְמַהֵר וּלְהָכִין לִפְנֵיהֶם שֻּׁלְחָן וָלֶחֶם, כִּי שֶּׁמֶּא הֵם רְעֵבִים:

פ. אַל תִּתְעַצֵל לְהָבִיא מַעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר, כִּי מַתָּן בַּסֵּתֶר יִכְפֶּה אָף:

פא. אַל תַּבִּיט לְמִי שֶּׁהוּא קָטָן מִמְּךָ בַּעֲבוֹדָה וּבְיִרְאָה, כִּי אִם לְגָדוֹל מִמְּךָ:

פב. אַל תָּרִים יָדְךָ עַל חֲבֵרְךָ, וְאַף אִם הוּא מְקַלֵּל אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְּךָ בְּפָנֶיךָ:

פג. אַל תּוֹצִיא דִּבָּה וּלְשּׁוֹן הָרָע עַל שּׁוּם בְּרִיָּה, וְלֹא לְזוּת וּרְכִילוּת:

פד. אַל תְּהִי נִבְהָל לְהָשִּׁיב בְּעַזּוּת לְמִי שֶּׁאָמַר דְּבָרִים אֲשֶּׁר לֹא טוֹבִים:

פה. אַל תַּשְּׁמִיעַ בַּחוּץ קוֹלֶךָ, וְאַל תִּהְיֶה צוֹוֵחַ כַּבְּהֵמָה. וּדְבָרֶיךָ יִהְיוּ בְּנַחַת:

פו. אַל תַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרְךָ בָּרַבִּים, כִּי הָעוֹשֶׂה כֵּן אֵין לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא:

פז. אַל תַּרְאֶה יְכוֹלֶת נֶגֶד שּׁוּם אָדָם אִם יָדְךָ גָּבְרָה, כִּי לֹא תֵדַע אִם תַּחֲלוֹשּׁ:

פח. אַל תִּרְדּוֹף אַחַר הַכָּבוֹד, וְלֹא תַּעֲלֶה בְּמַעֲלָה שֶּׁאֵינָה רְאוּיָה לָךְ:

פט. אַל יְכַבְּדוּךָ בְּנֵי אָדָם פֶּן יְבַעֵט וְיַשְּׁפִּילְךָ:

צ. אַל תֶּרֶף יָדְךָ מִלְּבַקִּשּׁ רֵעִים וְאוֹהֲבִים. וְאַל יִמְעַט לְפָנְיִךָ שׂוֹנֵא אֶחָד:

צא. אַל תְּגַנֶּה מֶקַּח חֲבֵרְךָ, וְאַל תַּחֲלִישּׁ דַּעְתּוֹ כִּי זֶה מִנְהָג לַחֲסֵירֵי דַּעַת:

צב. אַל תֹּאמַר בְּצִדְקָתִי [נ''א בצדקתי העשרתי], וְתִירָא שֶּׁלֹּא תְּקַבֵּל שְׂכָרְךָ בָּעוֹלָם הַזֶּה:

צג. אַל תַּטֶּה אֶת חֲבֵרְךָ מִדֶּרֶךְ טוֹבָה אֶל דֶּרֶךְ רָעָה, כְּגוֹן מֵסִית וּמַדִּיחַ וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה:

צד. אַל תֹּאכַל אֲכִילָה גַּסָּה עַד שֶּׁתְּמַלֵּא כְּרֵסְךָ, כִּי הַרְבֵּה חֳלָאִים בָּאִים עַל רוֹב אֲכִילָה:

צה. אַל תְּהִי בְּסוֹבְאֵי יַיִן בְּזוֹלְלֵי בָּשָׂר, פֶּן תִּשְּׁכַּח אֶת בּוֹרַאֲךָ וְתַחְלִיא. [נ''א ותחטא]:

צו. אַל תַּטִּיל אֵימָה יְתֵירָה בְּתוֹךְ בֵּיתְךָ כִּי הַרְבֵּה קִלְקוּלִים בָּאִים עַל רוֹב מוֹרָא:

צז. אַל תִּתְיַחֵד עִם שּׁוּם אִשָּׁה חוּץ מֵאִשְּׁתְּךָ וְאִמְּךָ וּבִתְּךָ, וַאֲפִלּוּ עִם שְּׁתֵּי נָשִּׁים:

צח. אַל תְּשַּׁבֵּחַ אִשָּׁה בְּיָפְיָהּ וּבְטוּב מַעֲשֶׂיהָ, פֶּן יְאַשְּׁרוּהָ הַשּׁוֹמְעִים:

צט. אַל תִּתֵּן תִּפְאֶרֶת לְעַצְמְךָ וְאַל תְּיַקִּר גּוּפְךָ בְּעֵינֶיךָ, וְתַקְטִין אֶת עַצְמֶךָ:

ק. אַל תְּבַהֵל מַעֲשֶׂיךָ:

קא. אַל תַּרְבֶּה לְדַבֵּר בִּדְבָרִים הַמּוֹעִילִים, וּבְלֹא נֶזֶק, כִּי אִם בְּקוֹצֶר לָשּׁוֹן:

קב. אַל תֶּרֶף יָדְךָ לִקְנוֹת לְךָ חָבֵר נֶאֱמָן וּשְּׁמוֹר אוֹתוֹ, וְאַל תְּאַבְּדֵהוּ כִּי טוֹב:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ד'

ליום ד'

נג. אַל תִּתְרַשֵּׁל בְּמִצְוָה אִם בָּאָה לְיָדְךָ וְתַעֲשֶׂנָּה לְשֵּׁם שָּׁמַיִם בְּלֹא אִיחוּר:

נד. אַל תִּתְעַצֵל בְּבִרְכַּת הַלְּבָנָה שֶּׁאִם לֹא זָכוּ יִשְׂרָאֵל אֶלָּא לְהַקְבִּיל פְּנֵי שְּׁכִינָה בְּכָל חוֹדֶשּׁ דַּיָּם:

נה. אַל תַּעֲשֶׂה דָּבָר שֶּׁיַּלְעִיגוּ הַבְּרִיּוֹת, שֶּׁדַּרְכָּם לְהַעֲלִים הַטּוֹבוֹת וּלְגַלּוֹת הָרָעוֹת:

נו. אַל תַּקְלֶה אָבִיךָ וְאִמְּךָ, וְאַל תְּצַעֵר אוֹתָם, וְכַבְּדֵם כְּפִי יְכָלְתְּךָ כָּל יְמֵיהֶם:

נז. אַל יִהְיוּ פָנֶיךָ זְעוּמוֹת נֶגֶד עוֹבְרִים וְשָּׁבִים, וְקַבֵּל אוֹתָם בְּפָנִים מְאִירִים:

נח. אַל תִּשְּׁכַּח לְהַעֲנִיק לָהֶם צֵדָה וְלָעֲשׂוֹת לְוָיָה לָהֶם, וּתְנַחֲמֵם בִּדְבָרִים:

נט. אַל תָּשִׂים עֵינְךָ לְמִי שֶּׁעָלָה לְעוֹשֶּׁר יוֹתֵר מִמְּךָ, אֶלָּא לְמִי שֶּׁהוּא תַּחְתֶּיךָ:

מ. אַל תְּבַהֵל לִקְצוֹף מִשּׁוּם דָּבָר. וְהַאֲרֵךְ אַפֶּךָ, פֶּן תְּאַבֵּד אֶת חָכְמָתֶךָ:

מא. אַל תּוֹצֵא מִמְּךָ עִקְּשּׁוּת פֶּה וְנִבּוּל פֶּה כִּי עַל כָּל דְּבָרֶיךָ תָּבֹא בְּמִשְּׁפָּט:

מב. אַל תַּחֲזִיק כַּעַסְךָ עִם חֲבֵירְךָ יוֹם אֶחָד, וְתִכָּנַע לְפָנָיו לְבַקֵּשּׁ מִמֶּנּוּ מְחִילָה קוֹדֶם:

מג. אַל תְּדַבֵּר בְּצַוָּאר עָתָק וְאַל תָּעִיז מֶצַח שֶּׁלֹּא לְקַבֵּל עָלֶיךָ יִרְאַת שָּׁמַיִם:

מד. אַל תָּשִּׁיב לִמְחָרְפֶיךָ וְלִמְכַזְּבֶיךָ, [נ''א ולמבזיך] וְתָשִׂים יָד לַפֶּה וּשְּׁתוֹק, פֶּן יֵחַם לְבָבְךָ:

מה. אַל תִּתְעַבֵּר עַל רִיב לֹא לָךְ, כִּי לְסוֹף הֵם יַשְּׁלִימוּ בֵּינֵיהֶם וְאַתָּה תִּשָּׁאֵר בְּכַעַס:

מו. אַל תִּתְגָּאֶה עַל הַבְּרִיּוֹת, וְתִהְיֶה שְּׁפַל רוּחַ, וְכֶעָפָר שֶּׁהַכֹּל דָּשִּׁין בּוֹ:

מז. אַל תְּהִי בָּז לְכָל אָדָם וּלְכָל דָּבָר, שֶּׁאֵין לְךָ אָדָם שֶּׁאֵין לוֹ שָּׁעָה וְאֵין לְךָ דָּבָר שֶּׁאֵין לוֹ מָקוֹם:

מח. צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדּוֹף, כִּי רוֹדֵף צְדָקָה וָחֶסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד. וְאַל יֶחְסַר מִמַּחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּכָל שָּׁנָה בְּפַעַם אֶחָד, וּבְכָל חֹדֶשּׁ וּבְכָל שָּׁבוּעַ כְּפִי מִסַּת יָדְךָ. וּבְכָל יוֹם לֹא תֶּחְסַר מַתָּנָה מוּעֶטֶת לְכָל הַפָּחוֹת קוֹדֶם תְּפִלָּה. וְאִם הִגִּיעַ לְמַעֲשֵׂר תִּתֵּן. וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתְךָ. בְּכָל אֲשֶּׁר תִּמְצָא יָדְךָ לִגְמוֹל, הֵן לַחַיִּים הֵן לַמֵּתִים הֵן לַעֲנִיִּים הֵן לַעֲשִּׁירִים:

מט. רְצֵה בַּאֲשֶּׁר יִרְצֶה יוֹצֶרְךָ, שְׂמַח בְּחֶלְקְךָ אִם מְעַט וְאִם הַרְבֵּה. וְהִתְחַנֵּן לְפָנָיו תָּמִיד לְהַטּוֹת לְבָבְךָ לְעֵדוֹתָיו. וּבִשְּׁאָר דְּרָכֶיךָ הַשְּׁלֵךְ עַל ה' יְהָבְךָ. וְאַל יִקְשֶּׁה בְּעֵינְיִךָ לְהוֹצִיא לִכְבוֹד הַשַּׁבָּת וְיוֹם טוֹב בְּכָל הַצָרִיךְ. וְהִשְּׁתַּדֵּל לְכַבְּדָם,

וּלְקַבְּלָם מִבְּעוֹד יוֹם. וּלְהִתְעַנֵּג בָּהֶם בַּאֲכִילָה וּשְּׁתִיָּה, וְחֶצְיוֹ לְבֵית הַמִּדְרָשּׁ. וְכַבְּדֵהוּ בִּכְנִיסָתוֹ וּבִיצִיאָתוֹ, לַעֲרוֹךְ שֻּׁלְחָן בְּמוֹצָאֵי שַּׁבָּת:

ע. אַל תִּישַּׁן כְּעָצֵל שֵּׁנָה רַבָּה, וְתַרְגִּיל אֶת עַצְמְךָ לְהָקִיץ בְּהָנֵץ הַחַמָּה, וּלְקוֹל הַצִפּוֹר קוּם מִמִּטָּתְךָ:

עא. אַל תִּתְפַּלֵּל בְּלֹא נְקִיּוּת כַּפַּיִם וּבְלֹא טָהֳרָה, כִּי תְּפִלָּתְךָ לֹא תְּהֵא נִשְּׁמַעַת:

עב. אַל תִּתְפַּלֵּל כִּי אִם בְּכַוָּנַת הַלֵּב וּבְנַחַת, כְּדֵי שֶּׁיִּשְּׁמַע הָאוֹזֶן:

עג. אַל תִּשְּׁכַּח צוּר יְלָדְךָ וּמְחוֹלְלֶךָ, וּבְכָל דְּרָכֶיךָ דָּעֵהוּ וּתְבִיאֵהוּ [נ''א ותשווהו] לְנֶגְדְּךָ תָּמִיד:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ג'

ליום ג'

לח. מִכָּל מַאֲכָל אֲשֶּׁר יֵאָכֵל וּמִכָּל מַשְּׁקֶה אֲשֶּׁר יִשָּׁתֶה, אַל תִּהְיֶה בְּלֹא בְּרָכָה תְּחִלָּה וָסוֹף. וְכַוֵּן בָּהּ כַּאֲשֶּׁר תּוּכַל. וְכַסֵּה רֹאשְּׁךָ כְּשֶּׁתַּזְכִּיר אֶת ה', וְיָזְמוּ [נ''א ותסגור] עֵינֶיךָ. כִּי מִדֵּי דַּבְּרוֹ בוֹ, אַל תְּהִי כָּאָמוּר: ''בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי'':

לט. נְטוֹל יָדֶיךָ לַתְּפִלָּה וְלַאֲכִילָה, וּבְעֵת צֵאתְךָ מִצְרָכֶיךָ בָּרֵךְ אֲשֶּׁר יָצַר, וְעַל נְטִילַת יָדַיִם לֹא תְּבָרֵךְ, אִם לֹא קִנַּחְתָּ אוֹ שִּׁפְשַּׁפְתָּ, וְתִרְצֶה לְהִתְפַּלֵּל מִיָּד אָז תִּתְפַּלֵּל [נ''א תברך] אֲשֶּׁר יָצַר וְעַל נְטִילַת יָדָיִם:

מ. גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָךְ, עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ. לְמַעַן תִּזְכּוֹר וְקַדֵּשּׁ עַצְמְךָ בְּכָל דְּבָרֶיךָ. וֶהֱוֵי צָנוּעַ בְּבֵית הַכִּסֵּא. וְעִם בֵּיתְךָ, כִּי אֲפִלּוּ שִׂיחָה קַלָּה שֶּׁבֵּין אִישּׁ לְאִשְּׁתּוֹ, עָתִיד לִיתֵּן עָלֶיהָ אֶת הַדִּין, וְאַל תִּנְהַג עַצְמְךָ בְּקַלּוּת רֹאשּׁ. וִיהִי מוֹרָא שָּׁמַיִם עָלֶיךָ, וְהִשָּׁמֵר מִלְּהִסְתַּכֵּל בְּאִשָּׁה וַאֲפִלּוּ פְּנוּיָה. וּמְזוּזוֹת עַל פִּתְחֵי בֵיתְךָ אַל יֶחְסָרוּ:

מא. סוֹד אַחֵר אַל תְּגַל. גַּם אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶּׁר יְדַבְּרוּ לְפָנֶיךָ שֶּׁלֹּא עַל דֶּרֶךְ סוֹד, טוֹמְנֵהוּ בְּקִירוֹת לִבֶּךָ. [נ''א טמנם בקרב לבך] גַּם אִם תִּשְּׁמְעֶנּוּ מֵאַחֵר, אַל תֹּאמַר כְּבָר שָּׁמַעְתִּי זֶה. וּמִשּׁוֹכֶבֶת חֵקֶיךָ שְּׁמוֹר פִּתְחֵי פִּיךָ:

מב. עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם שְּׁמוֹר הָעִתִּים הַקְּבוּעִים לַתְּפִלָּה, וּפְתַח לִבְּךָ שָּׁעָה אַחַת קוֹדֶם תְּפִלָּה. וֶהֱוֵי זָהִיר שֶּׁתִּהְיֶה מֵעֲשָׂרָה הָרִאשּׁוֹנִים. וְאַל תְּדַבֵּר שִׂיחָה בְּטֵלָה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. וּתְפִלִּין עַל רֹאשְּׁךָ וְעַל זְרֹעֲךָ אַל יֶחְסָרוּ:

מג. פַּלֵּס מַעְגַּל רַגְלֶיךָ, לְיַשֵּׁר עַצְמְךָ בְּדֶרֶךְ בֵּינוֹנִי בְּמַאֲכָל וּבְמִשְּׁתֶּה, וּבְכָל מִדּוֹתֶיךָ. וְאַל תֵּט יָמִין וּשְׂמֹאל. וּבְדִבּוּרֶיךָ וּבְהַסְבָּרַת פָּנִים, עִם הָאֱמוּנָה. וּרְדוֹף אַחַר הַשָּׁלוֹם:

מד. קְבַע עִתִּים לַתּוֹרָה, קוֹדֶם אֲכִילָה וּשְּׁכִיבָה, וְדִבַּרְתָּ בָּם עַל שֻּׁלְחָנֶךָ. וְהִזְהַרְתָּ בָּם אַנְשֵּׁי בֵּיתְךָ לְהַדְרִיכָם עַל פִּי הַתּוֹרָה, בְּכָל הַדְּבָרִים הַצְרִיכִים אַזְהָרָה. לִשְּׁמוֹר פִּיהֶם מִלְּהִתְהַלֵּל, [נ''א מלהתחלל] כִּי תְּחִלַּת דִּינוֹ שֶּׁל אָדָם קָבַעְתָּ עִתִּים לַתּוֹרָה:

מה. שְׂמַח בְּשָּׁמְעֲךָ תּוֹכַחַת, כְּמוֹצֵא שָּׁלָל רָב. וְהוֹכַח לְחָכָם וְיֶאֱהָבֶךָ. כִּי טוֹבָה תּוֹכַחַת מְגֻלָּה מֵאַהֲבָה מְסוּתָּרֶת, וְלַמּוֹכִיחִים יִנְעָם:

מו. תְּחִלַּת מַעֲשֶׂיךָ הַבֵּט סוֹפָם, וֶהֱוֵי מְחַשֵּׁב הֶפְסֵד מִצְוָה כְּנֶגֶד שְׂכָרָהּ, וּשְׂכַר עֲבֵרָה כְּנֶגֶד הֶפְסֵדָה. כִּי הֶחָכָם עֵינָיו בְּרֹאשּׁוֹ:

מז. הִזָּהֵר שֶּׁלֹּא תִּסְמוֹךְ בִּלְבָבְךָ, וּשְּׁמַע עֵצָה וְקַבֵּל מוּסָר, וְתִּהְיֶה זָרִיז לַעֲשׂוֹת כָּל מַה שֶּׁמֻּטָּל עָלֶיךָ לַעֲשׂוֹת, וּמִכָּל מִשְּׁמָר נְצוֹר לִבֶּךָ:

מח. אַל תָּקוּם מִמִּטָּתְךָ כְּאִישּׁ עָצֵל, כִּי אִם בִּזְרִיזוּת כְּדֵי לַעֲבוֹד לְיוֹצְרֶךָ:

מט. אַל תְּאַחֵר לָרוּץ אֶל בֵּית הַתְּפִלָּה. וְשָּׁמַרְתָּ רַגְלֶיךָ פֶּן יִהְיוּ מְטֻנָּפוֹת. אַל תָּשִׂים לִבְּךָ אֲחוֹרַנִּית בִּשְּׁעַת הַתְּפִלָּה, וְהִתְכַּוֵּין לְבָרֵךְ לְיוֹצְרֶךָ:

נ. אַל תְּדַבֵּר בְּלַעֲגֵי שָׂפָה וּבְלָשּׁוֹן אֲחֶרֶת, כָּל עֵת שֶּׁהַחַזָּן מִתְפַּלֵּל, וְתַעֲנֶה אָמֵן:

נא. אַל תִּנְשֶּׁה פְּגִיעַת הַמָּוֶת שֶּׁתָּבוֹא פִּתְאוֹם, וְתִזְכּוֹר מַעֲמַד הַדִּין:

נב. אַל תִּתְעַסֵּק בְּמִצְוָה כְּדֵי לְקַבֵּל פְּרָס, וְאַל תִּרְחַק מִן הָעֲבֵרוֹת מִפְּנֵי הָעוֹנֶשּׁ, רַק עֲבוֹד מֵאַהֲבָה:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק ב'

ליום ב'

כז. לְהַרְחִיק גַּאֲוָה וָכַעַס, וּגְעַר בְּיֵצֶר הָרָע הַמַּשִּׂיאֲךָ לָלֶכֶת בְּדַרְכֵי לִבְּךָ. וְאַל יֵשְׂט, כִּי דְרָכָיו [נ''א ואל תשט אל דרכיו כי דרכיך] זַךְ וְיָשָּׁר:

כח. מִדְּבַר שֶּׁקֶר תִּרְחָק. וְאַל תּוֹצִיא שֵּׁם שָּׁמַיִם לְבַטָּלָה וְלֹא בְּמָקוֹם מְטֻנָּף:

כט. הָסֵר מִמְּךָ [נ''א משענת הקנה הרצוץ] מִשְּׁעֶנֶת בְּנֵי אָדָם, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם בּוֹרְאֶךָ. וְאַל תָּשִׂים זָהָב כִּסְלֶךָ, כִּי זֹאת תְּחִלַּת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וּפַזֵּר מָמוֹנְךָ כַּאֲשֶּׁר הוּא רְצוֹנוֹ. כִּי בְּיָדוֹ לְמַלְּאוֹת חֶסְרוֹנְךָ וְלָתֵת טֶרֶף בְּנֵי בֵּיתֶךָ:

ל. דַּע אֶת אֱלֹהֵי אָבִיךָ. וּדְבָרֶיךָ בְּמֹאזְנֵי צֶדֶק תִּשְּׁקֹל, וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לְךָ. וְיֵקַל בְּעֵינְיִךָ הוֹצָאַת מָמוֹנְךָ מֵהוֹצָאַת דְּבָרֶיךָ. וּפִיךָ אַל יְמַהֵר לְהוֹצִיא דָּבָר רָע עַד אֲשֶּׁר תִּשְּׁקְלֵהוּ בְּמֹאזְנֵי שִׂכְלֶךָ:

לא. וִידּוּי עַל עֲוֹנוֹתֶיךָ עֶרֶב וָבֹקֶר אַל יֶחְסַר. וְזִכְרוֹן צִיּוֹן וִירוּשָּׁלַיִם בְּשִּׁבְרוֹן לֵב וּבִדְאָגָה וּבַאֲנָחָה וּבְדִמְעָה:

לב. זְכֹר יוֹם הַמָּוֶת תָּמִיד. וְצֵידָה לַדֶּרֶךְ הָכֵן. וְשִׂים בֵּין עֵינֶיךָ שְּׁנֵי אֵלֶּה תָּמִיד. וְיִהְיוּ מְזֻמָּנִים לְךָ לְיוֹם הַפֵּירוּד, וּמִטָּתְךָ בְּדִמְעָה תַּמְסֶה. וִיבַהֲלוּךָ רַעְיוֹנֶיךָ מִדֵּי זָכְרְךָ חֶרְדַּת רַבָּן יוֹחָנָן זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה:

לג. חָבֵר טוֹב הֱיֵה לְיִרְאֵי ה'. הִתְחַבֵּר בְּחֶבְרָתָם. וּמֵחֶבְרַת פּוֹעֲלֵי אָוֶן הַרְחֵק, וֶאֱהוֹב הַמּוֹכִיחִים:

לד. טוֹב וְיָשָּׁר לְךָ לְהַמְעִיט בְּעֵינֶיךָ פְּעֻלּוֹתֶיךָ הַטּוֹבִים וְהַגְדֵּל פְּשָּׁעֶיךָ. [נ''א ולהגדיל בעיניך פשעיך] וּלְהַרְבּוֹת חַסְדֵי בּוֹרַאֲךָ, וְיוֹצֶרְךָ מִבֶּטֶן, וְנוֹתֵן אָכְלְךָ בְּעִתּוֹ. וְלֹא תִּהְיֶה מְשַּׁמֵּשּׁ עַל מְנַת לְקַבֵּל פְּרָס בַּעֲשׂוֹתְךָ מִצְוֹתָיו: לה. יוֹמָם וָלַיְלָה זִכְרוֹ מִפִּיךָ אַל יָמוּשּׁ. בְּשָּׁכְבְּךָ תִּשְּׁגֶּה בְּאַהֲבָתוֹ, וּבְקוּמֶךָ וּבְהִלּוּכֶךָ תִּמְצָאֶנּוּ, וַהֲקִיצוֹתָ בּוֹ תְּשַּׁעֲשָּׁע, וְהוּא יְיַשֵּׁר אוֹרְחוֹתֶיךָ:

לו. כַּוֵּן בִּתְפִלָּתְךָ, כִּי הַתְּפִלָּה הִיא עֲבוֹדַת הַלֵּב. וְאִם בִּנְךָ יְדַבֵּר לְךָ וְלֹא מִלִּבּוֹ, הֲלֹא יִחַר לְךָ, וּמַה תַּעֲשֶׂה טִפָּה סְרוּחָה לִפְנֵי מַלְכּוֹ שֶּׁל עוֹלָם. וְלֹא תִּהְיֶה כְּעֶבֶד שֶּׁמָּסְרוּ לוֹ מְלָאכָה נִכְבֶּדֶת לְטוֹבָתוֹ, וְחִבְּלָהּ. וְאֵיךְ יַעֲמֹד לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. וּמַה טּוֹב לְבַקִּשּׁ סְלִיחָה, עַל אָמְרְךָ סְלַח לָנוּ, בְּלֹא כַּוָּנָה. וְאִם אִי אֶפְשָּׁר בְּכָל הַתְּפִלּוֹת, בְּרָכָה רִאשּׁוֹנָה שֶּׁל שְּׁמוֹנֶה עֶשְׂרֶה, וּפָסוּק רִאשּׁוֹן שֶּׁל קְרִיאַת שְּׁמַע אַל יֶחְסַר. כִּי לֹא יָצָא חוֹבַת הַתְּפִלָּה מִי שֶּׁלֹּא כִּוֵּן בָּהֶם:

לז. לְמֹד פָּרָשִּׁיּוֹתֶיךָ עִם הַצִבּוּר, שְּׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם וּפֵרוּשּׁ רַשִּׁ''י ז''ל, וּתְדַקְדֵּק בּוֹ כַּאֲשֶּׁר תּוּכַל, וְכֵן יִהְיֶה לְךָ בַּגְּמָרָא, כִּי הָעוֹסֵק בַּגְּמָרָא מִדָּה טוֹבָה, וְנוֹתְנִין עָלֶיהָ שָׂכָר. וְאֵין לְךָ מִדָּה טוֹבָה הֵימֶנָּה, וּתְנַן תַּלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

ספר ארחות חיים לרבינו הרא"ש פרק א'

ליום א'

א. לְהִתְרַחֵק מִן הַגַּאֲוָה בְּתַכְלִית הָרִיחוּק: ב. וְכֵן מִן הַחֲנִיפוּת:

ג. וְכֵן מִן הַשֶּׁקֶר וְהַכָּזָב:

ד. וְכֵן מִן הַלֵּיצָנוּת:

ה. וְכֵן מִן הָרְכִילוּת:

ו. וְכֵן מִן הַכַּעַס:

ז. ח. שֶּׁיִּזָּהֵר מִמִּכְשּׁוֹל הַנְּדָרִים, וּמֵאוֹנָאוֹת הַבְּרִיּוֹת, הֵן בְּמָמוֹן הֵן בִּדְבָרִים. וּמִקִּנְאָתָם וּמִשִּׂנְאָתָם:

ט. שֶּׁלֹּא יְכַנֶּה שֵּׁם לַחֲבֵרוֹ, שֶּׁלֹּא יִקְרָאֶנּוּ בְּכִנּוּי שֶּׁכִּנּוּהוּ אֲחֵרִים, אִם לֹא יִהְיֶה נִזְכָּר וְנִכְבָּד בִּשְּׁמוֹ:

י. שֶּׁלֹּא יְסַפֵּר לְשּׁוֹן הָרָע וְשֶּׁלֹּא יְקַבְּלוֹ:

יא. שֶּׁלֹּא יֵשֵּׁב עִם יוֹשְּׁבֵי קְרָנוֹת, וְלֹא בִּישִּׁיבַת בָּתֵּי כְּנֵסִיּוֹת שֶּׁל עַמֵּי הָאָרֶץ:

יב. שֶּׁלֹּא יִסְתַּכֵּל בְּאִשָּׁה שֶּׁהִיא אֲסוּרָה לוֹ:

יג. שֶּׁלֹּא יָשִׂיחַ עַל כּוֹס שֶּׁל בְּרָכָה:

יד. שֶּׁלֹּא יְסַפֵּר מִשֶּׁיַּתְחִיל בָּרוּךְ שֶּׁאָמַר עַד שֶּׁיְּסַיִּיִם תְּפִלּוֹת לַחַשּׁ, וְלֹא בְּעוֹד שֶּׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר חוֹזֵר וּמִתְפַּלֵּל הַתְּפִלָּה, אֶלָּא אִם כֵּן בְּדִבְרֵי תּוֹרָה, אוֹ בִּדְבַר מִצְוָה אוֹ לָתֵת שָּׁלוֹם וּלְהַחֲזִיר שָּׁלוֹם:

טו. שֶּׁלֹּא יְדַבֵּר בִּקְרִיאַת הַהַלֵּל, וְלֹא בְּעוֹד שֶּׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר קוֹרֵא בַּתּוֹרָה:

טז. שֶּׁלֹּא יֹאכַל פַּת בַּעֲלֵי בָּתִּים שֶּׁל כּוּתִים וְלֹא שֶּׁל פַּלְטָר, אֶלָּא אִם כֵּן לֹא יִזְדַּמֵּן לוֹ שֶּׁל יִשְׂרָאֵל:

יז. שֶּׁלֹּא יִסְעוֹד בִּסְעוּדַת הָרְשּׁוּת. (וכפי מה שכתוב עוד להלן בסי' קכא):

יח. שֶּׁלֹּא יָשִׂיחַ שִׂיחָה בְּטֵלָה. וְיִזָּהֵר לִלְמוֹד בַּלַּיְלָה עַד שֶּׁיִּשַּׁן מִתּוֹךְ דִּבְרֵי תּוֹרָה, וְלֹא מִתּוֹךְ שִׂיחָה בְּטֵלָה:

יט. שֶּׁלֹּא יַכְנִיס עַצְמוֹ בְּסָפֵק חֲשֵּׁכָה. וְיַזְהִיר בְּנֵי בֵּיתוֹ עַל שְּׁמִירַת שַּׁבָּת, וְיַקְדִּים לְהִתְפַּלֵּל עֶרֶב שַּׁבָּת תְּפִלַּת מִנְחָה כְּדֵי שֶּׁיְּקַבֵּל עָלָיו הַשַּׁבָּת מִבְּעוֹד יוֹם:

כ. כְּשֶּׁיַּגִּיעַ עֵת תְּפִלָּה מִשָּׁלשּׁ תְּפִלּוֹת שֶּׁבַּיּוֹם, יַנִּיחַ כָּל עֲסָקָיו וְיִתְפַּלֵּל. וְרֹאשּׁ כָּל הַדְּבָרִים שֶּׁיִּשְּׁמוֹר אֶת עֵינָיו מִכָּל דָּבָר שֶּׁאֵינוֹ שֶּׁלּוֹ:

כא. אַל יְדַבֵּר בֵּין נְטִילַת יָדַיִם לְבִרְכַּת הַמּוֹצִיא. וְיַקְדִּים שָּׁלוֹם לְכָל אָדָם:

כב. לְבָרֵךְ אֶת בּוֹרְאוֹ שֶּׁהִשְׂבִּיעַ נֶפֶשּׁ שּׁוֹקֵקָה. וְאִם יְקַלְּלוּהוּ בְּנֵי אָדָם אוֹ יְחָרְפוּהוּ, אַל יָשִּׁיב לָהֶם דָּבָר אֶלָּא יְהֵא מִן הַנֶּעֱלָבִים:

כג. וְאַל יֵצֵא לָרִיב מַהֵר, וְיִתְרַחֵק מִן הַשְּׁבוּעוֹת. וּמִן הַנְּדָרִים, כִּי בַּעֲוֹן הַנְּדָרִים בָּנִים מֵתִים:

כד. וְיִתְרַחֵק מִן הַשְּׂחוֹק, וּמִן הַכַּעַס, כִּי מְבַלְבֵּל רוּחוֹ וְדַעְתּוֹ שֶּׁל אָדָם. וְשֶּׁיַּעֲבוֹד תָּמִיד לְיוֹצְרוֹ בְּאַהֲבָה. וְשֶּׁלֹּא יַנִּיחַ דָּבָר לַעֲשׂוֹת מֵעִנְיַן זֹאת הַתַּקָּנָה: כה. לֶאֱהוֹב אֶת ה' בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְּׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. וְהַסְכֵּם בְּאָמְרְךָ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וְגוֹ' לִמְסוֹר גּוּפְךָ וּמָמוֹנְךָ עַל קְדֻשָּׁתוֹ. וּבָזֶה תְּקַיֵּם בְּעַצְמְךָ דִּבְרֵי הַמְּשּׁוֹרֵר כִּי עָלֶיךָ הוֹרַגְנוּ כָּל הַיּוֹם:

כו. לִבְטוֹחַ בַּה' בְּכָל לְבָבְךָ וּלְהַאֲמִין בְּהַשְּׁגָּחָתוֹ הַפְּרָטִית. וּבָזֶה תְּקַיֵּם בִּלְבָבְךָ הַיִּחוּד הַשָּׁלֵם, בְּהַאֲמִין בּוֹ כִּי עֵינָיו מְשּׁוֹטְטוֹת בְּכָל הָאָרֶץ, וְעֵינָיו עַל כָּל דַּרְכֵי אִישּׁ, וּבוֹחֵן לֵב וְחוֹקֵר כְּלָיוֹת, כִּי מִי שֶּׁאֵינוֹ מַאֲמִין ''אֲשֶּׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם'' אַף ''בְּאָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ'' אֵינוֹ מַאֲמִין. וְאֵין זֶה יִיחוּד שָּׁלֵם. כִּי זֶה הָיָה [נ''א הוּא] סְגֻלַּת יִשְׂרָאֵל עַל כָּל הָעַמִּים וְזֶה יְסוֹד כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּה:

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר פנחס ראובן שליט''א

יונה פרק-ב עם טעמים, ניקוד ומפרשים

יונה פרק-ב עם טעמים וניקוד

{א} וַיְמַ֤ן יְהוָה֙ דָּ֣ג גָּד֔וֹל לִבְלֹ֖עַ אֶת-יוֹנָ֑ה וַיְהִ֤י יוֹנָה֙ בִּמְעֵ֣י הַדָּ֔ג שְׁלֹשָׁ֥ה יָמִ֖ים וּשְׁלֹשָׁ֥ה לֵילֽוֹת: {ב} וַיִּתְפַּלֵּ֣ל יוֹנָ֔ה אֶל-יְהוָ֖ה אֱלֹהָ֑יו מִמְּעֵ֖י הַדָּגָֽה: {ג} וַיֹּ֗אמֶר קָ֠רָאתִי מִצָּ֥רָה לִ֛י אֶל-יְהוָ֖ה וַֽיַּעֲנֵ֑נִי מִבֶּ֧טֶן שְׁא֛וֹל שִׁוַּ֖עְתִּי שָׁמַ֥עְתָּ קוֹלִֽי: {ד} וַתַּשְׁלִיכֵ֤נִי מְצוּלָה֙ בִּלְבַ֣ב יַמִּ֔ים וְנָהָ֖ר יְסֹבְבֵ֑נִי כָּל-מִשְׁבָּרֶ֥יךָ וְגַלֶּ֖יךָ עָלַ֥י עָבָֽרוּ: {ה} וַאֲנִ֣י אָמַ֔רְתִּי נִגְרַ֖שְׁתִּי מִנֶּ֣גֶד עֵינֶ֑יךָ אַ֚ךְ אוֹסִ֣יף לְהַבִּ֔יט אֶל-הֵיכַ֖ל קָדְשֶֽׁךָ: {ו} אֲפָפ֤וּנִי מַ֙יִם֙ עַד-נֶ֔פֶשׁ תְּה֖וֹם יְסֹבְבֵ֑נִי ס֖וּף חָב֥וּשׁ לְרֹאשִֽׁי: {ז} לְקִצְבֵ֤י הָרִים֙ יָרַ֔דְתִּי הָאָ֛רֶץ בְּרִחֶ֥יהָ בַעֲדִ֖י לְעוֹלָ֑ם וַתַּ֧עַל מִשַּׁ֛חַת חַיַּ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽי: {ח} בְּהִתְעַטֵּ֤ף עָלַי֙ נַפְשִׁ֔י אֶת-יְהוָ֖ה זָכָ֑רְתִּי וַתָּב֤וֹא אֵלֶ֙יךָ֙ תְּפִלָּתִ֔י אֶל-הֵיכַ֖ל קָדְשֶֽׁךָ: {ט} מְשַׁמְּרִ֖ים הַבְלֵי-שָׁ֑וְא חַסְדָּ֖ם יַעֲזֹֽבוּ: {י} וַאֲנִ֗י בְּק֤וֹל תּוֹדָה֙ אֶזְבְּחָה-לָּ֔ךְ אֲשֶׁ֥ר נָדַ֖רְתִּי אֲשַׁלֵּ֑מָה יְשׁוּעָ֖תָה לַיהוָֽה: (ס) {יא} וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה לַדָּ֑ג וַיָּקֵ֥א אֶת-יוֹנָ֖ה אֶל-הַיַּבָּשָֽׁה: (פ)

רש"י על יונה פרק-ב

{א} דג גדול. זכר היה והיה עומד בריוח ולא נתן לב להתפלל רמז הקב''ה לדג והקיאו לתוך פיה של נקבה שהיתה מלאה עוברי' והיה שם בדוחק ויתפלל שם שנאמר ממעי הדגה : {ג} מבטן שאול שועתי. מבטן הדג שהוא כשאול לי : {ד} כל משבריך וגליך. כל נחשולוהי דימא על שם שהנחשול משבר ומפרק את הים : {ה} ואני אמרתי. כשהשליכוני אל הים הנני מת ונגרשתי מנגד עיניך : אך. ראיתי שקיימתני כל אלו הימים ידעתי כי אוסיף להביט אל היכל קדשך : {ו} סוף חבוש לראשי. ימא דסוף תלי לעיל מן רישי, שהראהו הקב''ה ים סוף ואיך עברו ישראל בתוכו שהיו שתי עיני הדגה כמין שתי חלונות ומסתכל ורואה כל מה שבים : {ז} לקצבי הרים ירדתי. לסוף מדת ההרים הקבועים על התהום ירדתי. אני אמרתי הארץ בריחיה בעדי. כנגדי למעלה ממני סגור ולא אצא לעולם, בעדי כמו (מלכים ב ד) וסגרת הדלת בעדך וכן כל בעד שבמקרא עור בעד עור (איוב א) אבר כנגד אבר : לעולם. מוסב על מה שאמר למעלה ואני אמרתי נגרשתי ואני אמרתי הארץ בריחיה סגורים בעדי לעולם : ותעל משחת חיי. אבל כבר ראיתי כאן גיהנם ומשם העליתני והנני עתה כנגד תחת ההיכל שבירושלים כענין שנאמר אך אוסיף להביט אל היכל קדשך ותבא אליך תפילתי אל היכל קדשך : {ח} בהתעטף. באשתלהיות וכן בהתעטף נפשם וכן בעטף עולל (איכה ב) : {ט} משמרים הבלי שוא. אותן שעובדים לעכו''ם : חסדם יעזובו. יראת הקב''ה שכל חסדם וטובתם מאתו יעזובו אבל אני איני כן אלא בקול תודה אזבחה לך כך תרגם יונתן ופרקי דר' אליעזר דרשו כלפי המלחים שעזבו חסדם שהיו מטיבים לעכו''ם ונתגיירו : {י} ישועתה לה'. נדרי שלמים ותודה אשלם לשם ישועות אשר לה', ישועתה כמו לישועתה וכן קומה עזרתה לנו (תהלים מד) לעזרה שלנו :

מצודת דוד על יונה פרק-ב

{א} וימן. הזמין את הדג לבלוע אותו מיד שלא יטבע במי הים : {ב} ממעי הדגה. ארז''ל בתחילה בלעו דג זכר ועמד שם בריוח ולא נתן דעתו להתפלל ורמז המקום להדג והקיאו אל פי הדגה ושם עמד בדוחק מפני העוברים והתפלל מתוך הדחק : {ג} קראתי. הנה קראתי אל ה' מפני הצרה אשר עלי וידעתי כי יענני הואיל ואני קיים כל הימים הללו : מבטן שאול. היא הדגה שהיא לו כעומק השאול : שמעת קולי. מובטח אני אשר שמעת קולי : {ד} ותשליכני. הנה השלכת אותי במצולה בחוזק הים : ונהר יסובבני. כי שם היה המקום שמתחברים מי הנהר ומי הים : עלי עברו. כי כשעברו על הדגה עברו גם עליו בהיותו במעיה : {ה} ואני אמרתי. כשהשליכו אותי הימה חשבתי הנה נגרשתי מנגד עיניך ר''ל העלמת עין ממני : אך אוסיף. אך עתה הואיל וקיימתני כל הימים הללו מובטח אני לצאת מזה ואוסיף עוד להביט אל היכל קדשך לבא שמה בקול תודה : {ו} אפפוני מים. המים סבבו אותי עד קרוב להוצאת הנפש : תהום יסובבני. כפל הדבר במ''ש : סוף חבוש לראשי. כי כשהדגה שטה עמו בים נקשר הסוף בראש הדגה וכאלו נקשר בראשו הואיל והיה במעיה : {ז} לקצבי הרים. לאחרית ההרים התקועים בים והוא קרקעית הים : ירדתי. בהיותי במעי הדגה : הארץ בריחיה. רצה לומר חשבתי שהארץ הבריח' בריחיה כנגדי עד עולם כי לא אשוב אלי' כאילו סגרה את עצמה בבריחים : ותעל. אבל הואיל וקיימתני כל הימים הללו אקוה שתעל חיי משחת הקבר הוא בטן הדגה : {ח} בהתעטף. כשהיה נפשי שעלי מעוטף ומעונה זכרתי את ה' להתפלל לפניו והנה בא אליך תפילתי אל היכל קדשך הוא השמי' : {ט} משמרים הבלי שוא. הם אנשי הספינה המשמרים הבלי שוא הוא העבודת כוכבים ידעתי שהם יעזבו חסדם ולא יקיימו מה שנדרו בעת צרה : {י} ואני. אבל אני אזבחה לך זבחים בקול תודה והודאה על הנס ואשר נדרתי אשלמה בעבור הישועה של ה' : {יא} ויאמר. ר''ל העיר לבו להקיאו : לדג. יתכן שאחר התפלה חזרה הדגה להקיאו אל פי הדג לעמוד בריוח : ויקא. ר''ל כמו שהעיר לבו כן עשה והקיאו אל היבשה :

מצודת ציון על יונה פרק-ב

{א} וימן. ענין הזמנה כמו וימן להם המלך (דניאל א) : {ג} מבטן שאול. ר''ל מעומק הקבר : שועתי. ענין צעקה כמו הקשיבה לקול שועי (תהלים ט) : {ד} מצולה. כן יקרא עומק המים וכן השלכת במצולות (נחמיה ט) : בלבב. ר''ל בחוזק והוא ל' מושאל על כי הלב הוא החזוק מבע''ח : משבריך. כן יקראו גלי הים ע''ש שנראה כשוברים את הים וחוזרים ונשברים וכן משברי' יתחטאו (איוב מא) וכפל המלה בשמות נרדפים ואמר וגליך וכן אדמת עפר (דניאל יב) : {ה} נגרשתי. מל' גרושין : להביט. לראות : {ו} אפפוני. ענין הקפה וסבוב כמו אפפו עלי רעות (תהלים מ) : תהום. עומק הים : סוף. מין דשא הגדל במים וכן קנה וסוף קמלו (ישעיה יט) : חבוש. ענין קשירה כמו ולנשברת לא חבשתם (יחזקאל לד) : {ז} לקצבי. ענין אחרית וסוף והוא מל' ויקצב עץ (מ''ב ו) כי אחרית דבר החתוך הוא במקום שנחתך : בריחיה. מל' בריח והוא כעין מטה המושם לרוחב השער לסגרו : בעדי. כנגדי וכן וסגרת הדלת בעדך (שם ד) : משחת. ענין בור וחפירה כמו בשחתם נתפש (יחזקאל יט) : {ח} בהתעטף. מל' עטיפה ולבישה כי כשהאדם הוא בצרה הוא מעונה וכפוף כאלו מעוטף קצתו בקצתו וכן העטופים ברעב (איכה ב) : {ט} הבלי. מל' הבל ודבר שאין בו ממש : {יא} ויקא. ענין הוצאה דרך הפה כמו פן תשבענו והקאתו (משלי כה) :

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

יונה פרק-ד עם טעמים, ניקוד ומפרשים

יונה פרק-ד עם טעמים וניקוד

{א} וַיֵּ֥רַע אֶל-יוֹנָ֖ה רָעָ֣ה גְדוֹלָ֑ה וַיִּ֖חַר לֽוֹ: {ב} וַיִּתְפַּלֵּ֨ל אֶל-יְהוָ֜ה וַיֹּאמַ֗ר אָנָּ֤ה יְהוָה֙ הֲלוֹא-זֶ֣ה דְבָרִ֗י עַד-הֱיוֹתִי֙ עַל-אַדְמָתִ֔י עַל-כֵּ֥ן קִדַּ֖מְתִּי לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֑ישָׁה כִּ֣י יָדַ֗עְתִּי כִּ֤י אַתָּה֙ אֵֽל-חַנּ֣וּן וְרַח֔וּם אֶ֤רֶךְ אַפַּ֙יִם֙ וְרַב-חֶ֔סֶד וְנִחָ֖ם עַל-הָרָעָֽה: {ג} וְעַתָּ֣ה יְהוָ֔ה קַח-נָ֥א אֶת-נַפְשִׁ֖י מִמֶּ֑נִּי כִּ֛י ט֥וֹב מוֹתִ֖י מֵחַיָּֽי: (ס) {ד} וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה הַהֵיטֵ֖ב חָ֥רָה לָֽךְ: {ה} וַיֵּצֵ֤א יוֹנָה֙ מִן-הָעִ֔יר וַיֵּ֖שֶׁב מִקֶּ֣דֶם לָעִ֑יר וַיַּעַשׂ֩ ל֨וֹ שָׁ֜ם סֻכָּ֗ה וַיֵּ֤שֶׁב תַּחְתֶּ֙יהָ֙ בַּצֵּ֔ל עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר יִרְאֶ֔ה מַה-יִּהְיֶ֖ה בָּעִֽיר: {ו} וַיְמַ֣ן יְהוָֽה-אֱ֠לֹהִים קִיקָי֞וֹן וַיַּ֣עַל | מֵעַ֣ל לְיוֹנָ֗ה לִֽהְי֥וֹת צֵל֙ עַל-רֹאשׁ֔וֹ לְהַצִּ֥יל ל֖וֹ מֵרָֽעָת֑וֹ וַיִּשְׂמַ֥ח יוֹנָ֛ה עַל-הַקִּֽיקָי֖וֹן שִׂמְחָ֥ה גְדוֹלָֽה: {ז} וַיְמַ֤ן הָֽאֱלֹהִים֙ תּוֹלַ֔עַת בַּעֲל֥וֹת הַשַּׁ֖חַר לַֽמָּחֳרָ֑ת וַתַּ֥ךְ אֶת-הַקִּֽיקָי֖וֹן וַיִּיבָֽשׁ: {ח} וַיְהִ֣י | כִּזְרֹ֣חַ הַשֶּׁ֗מֶשׁ וַיְמַ֨ן אֱלֹהִ֜ים ר֤וּחַ קָדִים֙ חֲרִישִׁ֔ית וַתַּ֥ךְ הַשֶּׁ֛מֶשׁ עַל-רֹ֥אשׁ יוֹנָ֖ה וַיִּתְעַלָּ֑ף וַיִּשְׁאַ֤ל אֶת-נַפְשׁוֹ֙ לָמ֔וּת וַיֹּ֕אמֶר ט֥וֹב מוֹתִ֖י מֵחַיָּֽי: {ט} וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל-יוֹנָ֔ה הַהֵיטֵ֥ב חָרָֽה-לְךָ֖ עַל-הַקִּֽיקָי֑וֹן וַיֹּ֕אמֶר הֵיטֵ֥ב חָֽרָה-לִ֖י עַד-מָֽוֶת: {י} וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אַתָּ֥ה חַ֙סְתָּ֙ עַל-הַקִּ֣יקָי֔וֹן אֲשֶׁ֛ר לֹא-עָמַ֥לְתָּ בּ֖וֹ וְלֹ֣א גִדַּלְתּ֑וֹ שֶׁבִּן-לַ֥יְלָה הָיָ֖ה וּבִן-לַ֥יְלָה אָבָֽד: {יא} וַֽאֲנִי֙ לֹ֣א אָח֔וּס עַל-נִינְוֵ֖ה הָעִ֣יר הַגְּדוֹלָ֑ה אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ-בָּ֡הּ הַרְבֵּה֩ מִֽשְׁתֵּים-עֶשְׂרֵ֨ה רִבּ֜וֹ אָדָ֗ם אֲשֶׁ֤ר לֹֽא-יָדַע֙ בֵּין-יְמִינ֣וֹ לִשְׂמֹאל֔וֹ וּבְהֵמָ֖ה רַבָּֽה: (פפפ)

רש"י על יונה פרק-ד

{א} וירע אל יונה. אמר עכשיו יאמרו העכו''ם שאני נבי' השקר : {ב} הלא זה דברי. יודע אני שאם יחזרו בתשובה לא תחריב' ואהיה שקרן בעיניהם : {ו} וימן. לשון הזמנה : להציל לו מרעתו. מחום השמש : קיקיון. עשב הגדל למעלה בענפים רבים ומיצל וכך שמו : {ז} ותך. התולעת את הקיקיון במקום שיאמר לזכר ויך יאמר לשון נקבה ותך : {ח} חרישית. אמרו רבותינו בשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניה והיא חמה מאד וכן ת''י שתיקא : ויתעלף. פשמיי''ר בלע''ז : {י} לא עמלת בו. בחרישה וזריעה והשקאת מים : שבן לילה. כמו בן לילה לא גדל אלא לילה אחד : {יא} אשר לא ידע וגו'. קטנים : ובהמה רבה. בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם מכירים מי בראם :

מצודת דוד על יונה פרק-ד

{א} וירע. כי בנבואה נאמר לו שניחם ה' והיה רע בעיניו וחרה על עצמו כדרך המיצר : {ב} ויתפלל. התפלה היה מה שאמר במקרא שלאחריו קח נא את נפשי : הלוא זה דברי. התנחומין הזה היה עם מחשבותי בעוד שהייתי על אדמתי עד לא ירדתי אל הים ובעבור זה הקדמתי לברוח תרשישה טרם בא לי הנבואה פעם שנית : כי ידעתי. מאז ידעתי שאתה אל חנון וכו' ומקבל השבים ומתנחם על הרעה ולזה היה קשה עלי הנבואה הזאת כי היה טוב בעיני שלא ישובו ויאבדו בעונם ולא יהיו רצועה מרדות על ישראל ולפ''ד רז''ל יאמר הנה בזה תוסיף כעסך על ישראל בראותם כח התשובה, ואינם לוקחים מוסר וע''ז חשבתי מתחלה ולכן היה קשה עלי הנבואה : {ג} ועתה ה'. הואיל וכן הוא אבקש ממך שתקח את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי לראות באבדן בני עמי אשר ע''י באה הסבה : {ד} ההיטב חרה לך. בה''א התימה וכאומר הנה אראך במופת שאין מהדין שיחרה לך וקצר בדבר המובן כי בדבר הקיקיון הנאמר בענין הראה לו זאת : {ה} עד אשר יראה וגו'. כי חשב אולי לא יעמדו בתשובתם ותחזור הגזירה למקומה : {ו} וימן. הצמיח עשב קיקיון וגדלה למעלה ועלה ממעל ליונה להיות לו לצל להצילו מזריחת החמה הרעה לו כי צל הסוכה הוא דבר שאינו מתמיד כי הולך ומתייבש מחום השמש ולא כן הקיקיון היונק רטיבות הארץ : וישמח וגו'. על כי היה לו לצל מתמיד : {ז} בעלות השחר. בעת שעלה השחר למחרת יום שמחתו : ותך. התולעת חתכה ופסקה את הקיקיון ממקום יניקתו ולא בא לו עוד רטיבות הארץ ולכן נתייבש מחום השמש : {ח} רוח קדים. היא העזה שברוחות וחמה ביותר ולא היה דבר עומד בפניה כי הוא ישב במזרח העיר : חרישית. ר''ל משמיע שאון רב עד שהיה מחריש את האזנים : ותך השמש. ר''ל השמש השליך ניצוציו על ראש יונה : ויתעלף. בעבור חמימת הרוח וחום השמש : וישאל את נפשו. שאל ובקש את נפשו להפרד ממנו למען ימות : ויאמר. אמר אל נפשו טוב מותי מחיי וזהו על כי נחלה מאד מתוקף חמימות הרוח וניצוצי השמש וסבל יסורים הרבה : {ט} ההיטב. בה''א השאלה ששאל לו אם מאד חרה לו על אבדן הקיקיון : עד מות. עד שאבחר המיתה בעבור זה או ר''ל עד המיתה יחרה לי ולא אנחם כל ימי עולם : {י} אתה חסת. הנה אתה חסת ונצטערת על אבידת הקיקיון אשר אתה לא עמלת בו בחרישה ובזריעה ולא גדלת אותו להשקותו ולזבלו כי הדרך שאדם חס ומצטער על אבידת דבר שעמל בו ולא כן יחוס ויצטער על אבידת דבר שלא עמל בו : שבן לילה היה. ר''ל ועוד שבלילה אחד גדל וצמח ומיד בלילה שאחריה נאבד כי בעלות השחר הכהו התולעת עד לא זרחה השמש וכאומר הלא אין לחוס על דבר הנעשה מהר ולא עמד זמן רב : {יא} ואני לא אחוס. ר''ל הלא נינוה היא מעשה ידי ואיך אני לא אחוס על עיר גדולה כזאת : הרבה וגו'. ר''ל יותר משתים עשרה וגומר : אשר לא ידע. אשר כל אחד מהם אינו יודע להבחין בין ימינו לשמאלו והם הקטנים שאין לחשוב להם עון ואין בהם עונש אלא בעבור האבות וכיון שהאבות שבו הנה הם בלא עונש וכן בהמה רבה שיש בעיר שאין להם עונש ועל כל אלה ראוי לחוס ולחמול :

מצודת ציון על יונה פרק-ד

{א} וירע. מל' רעה : {ב} עד. בעוד וכן עד זה מדבר (שם א) : קדמתי. מל' הקדמה וזרוז : {ד} ההיטב. ענין חוזק וכן שברו היטב (מ''ב י''א) : {ו} וימן. ענין הזמנה : קיקיון. שם עשב שעליו גדולים ורוב ים : {ז} השחר. הוא האור הנוצץ בפאת המזרח טרם צאת השמש על הארץ : ותך. ר''ל חתכה ופסקה : {ח} חרישית. מל' חרש : ותך. ר''ל זרחה והשליך ניצוציו : ויתעלף. ענין חלשות והעדר ההרגשה כמו בניך עולפו (ישעיה נא) : {י} חסת. מל' חס וחמלה : עמלת. מל' עמל ויגיעה : גדלתו. ענין הצמחה : שבן. בן בחיר''ק כמו בן בסגו''ל וכן בן נון (יהושע א) ור''ל בזמן לילה וכן כבש בן שנתו (ויקרא יב) : אבד. נאבד : {יא} רבו. הוא עשרת אלפים : רבה. מרובה : {ג} ודרך. מלשון דריכה ורמיסה : במתי. ענין גובה כמו ועל במותי ידריכני (חבקוק ג) : {ד} ונמסו. ענין המגה והמסה : יתבקעו. מל' בקיעה : כדונג. הוא השעוה וכן היה לבי כדונג (תהלים כד) : מוגרים. ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים (ש''ב יד) : במורד. במקום מדרון והוא מלשון ירידה וכן ויכום במורד (יהושע ז) : {ה} במות. מזבחות של עכו''ם : {ו} לעי. ענין תל וגל כמו שמו את ירושלים לעיים (תהלים עט) : למטעי. מלשון נטיעה : והגרתי. ענין הזלה ושפיכה ואמר בלשון שאלה על ההפלה : לגי. לעמק :

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

יונה פרק-ג עם טעמים, ניקוד ומפרשים

יונה פרק-ג עם טעמים וניקוד

{א} וַיְהִ֧י דְבַר-יְהוָ֛ה אֶל-יוֹנָ֖ה שֵׁנִ֥ית לֵאמֹֽר: {ב} ק֛וּם לֵ֥ךְ אֶל-נִֽינְוֵ֖ה הָעִ֣יר הַגְּדוֹלָ֑ה וִּקְרָ֤א אֵלֶ֙יהָ֙ אֶת-הַקְּרִיאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י דֹּבֵ֥ר אֵלֶֽיךָ: {ג} וַיָּ֣קָם יוֹנָ֗ה וַיֵּ֛לֶךְ אֶל-נִֽינְוֶ֖ה כִּדְבַ֣ר יְהוָ֑ה וְנִֽינְוֵ֗ה הָיְתָ֤ה עִיר-גְּדוֹלָה֙ לֵֽאלֹהִ֔ים מַהֲלַ֖ךְ שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים: {ד} וַיָּ֤חֶל יוֹנָה֙ לָב֣וֹא בָעִ֔יר מַהֲלַ֖ךְ י֣וֹם אֶחָ֑ד וַיִּקְרָא֙ וַיֹּאמַ֔ר ע֚וֹד אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם וְנִֽינְוֵ֖ה נֶהְפָּֽכֶת: {ה} וַֽיַּאֲמִ֛ינוּ אַנְשֵׁ֥י נִֽינְוֵ֖ה בֵּֽאלֹהִ֑ים וַיִּקְרְאוּ-צוֹם֙ וַיִּלְבְּשׁ֣וּ שַׂקִּ֔ים מִגְּדוֹלָ֖ם וְעַד-קְטַנָּֽם: {ו} וַיִּגַּ֤ע הַדָּבָר֙ אֶל-מֶ֣לֶך נִֽינְוֵ֔ה וַיָּ֙קָם֙ מִכִּסְא֔וֹ וַיַּעֲבֵ֥ר אַדַּרְתּ֖וֹ מֵֽעָלָ֑יו וַיְכַ֣ס שַׂ֔ק וַיֵּ֖שֶׁב עַל-הָאֵֽפֶר: {ז} וַיַּזְעֵ֗ק וַיֹּ֙אמֶר֙ בְּנִֽינְוֵ֔ה מִטַּ֧עַם הַמֶּ֛לֶךְ וּגְדֹלָ֖יו לֵאמֹ֑ר הָאָדָ֨ם וְהַבְּהֵמָ֜ה הַבָּקָ֣ר וְהַצֹּ֗אן אַֽל-יִטְעֲמוּ֙ מְא֔וּמָה אַ֨ל-יִרְע֔וּ וּמַ֖יִם אַל-יִשְׁתּֽוּ: {ח} וְיִתְכַּסּ֣וּ שַׂקִּ֗ים הָֽאָדָם֙ וְהַבְּהֵמָ֔ה וְיִקְרְא֥וּ אֶל-אֱלֹהִ֖ים בְּחָזְקָ֑ה וְיָשֻׁ֗בוּ אִ֚ישׁ מִדַּרְכּ֣וֹ הָֽרָעָ֔ה וּמִן-הֶחָמָ֖ס אֲשֶׁ֥ר בְּכַפֵּיהֶֽם: {ט} מִֽי-יוֹדֵ֣עַ יָשׁ֔וּב וְנִחַ֖ם הָאֱלֹהִ֑ים וְשָׁ֛ב מֵחֲר֥וֹן אַפּ֖וֹ וְלֹ֥א נֹאבֵֽד: {י} וַיַּ֤רְא הָֽאֱלֹהִים֙ אֶֽת-מַ֣עֲשֵׂיהֶ֔ם כִּי-שָׁ֖בוּ מִדַּרְכָּ֣ם הָרָעָ֑ה וַיִּנָּ֣חֶם הָאֱלֹהִ֗ים עַל-הָרָעָ֛ה אֲשֶׁר-דִּבֶּ֥ר לַעֲשׂוֹת-לָהֶ֖ם וְלֹ֥א עָשָֽׂה:

רש"י על יונה פרק-ג

{ד} נהפכת. נחרבת (ולא אמר נחרבת כי נהפכת משמש שתי לשונות רע וטוב אם לא יעשו תשובה נחרבת, ואם יעשו תשובה אז נהפכת על אנשי נינוה קאי שיהפכו מרעה לטובה ויעשו תשובה הג''ה דר''ע) : {ו} אדרתו. לבוש יקריה : {ז} ויזעק. צוה והכריז : מטעם המלך וגדוליו. מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז : {ח} ויקראו אל אלהים בחזקה. אסרו אמהות לבד והולדות לבד אמרו לפניו רבש''ע אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו : {ט} מי יודע. עבירו' שבידו ישוב : {י} וינחם האלהים. יתעשת על הרעה לשוב ממנה :

מצודת דוד על יונה פרק-ג

{א} שנית. בדבר השליחות אל נינוה : {ב} אשר אנכי דובר אליך. והוא מה שקרא ואמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת ולא הוצרך לפרש כי מאיליו יובן : {ג} מהלך. כשיעור הליכת שלשה ימים : {ד} ויחל. כשהתחיל לבוא בעיר מהלך יום קרא ואמר הנה יש עוד זמן ארבעים יום ואח''ז תהיה נינוה נהפכת ר''ל כמהפכת סדום ועמורה מיש לאין : {ה} באלהים. ר''ל בדבר האמור בשם האלהים : ויקראו צום. הכריזו יום צום : {ו} ויגע הדבר. השמועה הגיעה לאזני המלך וקם מכסאו לשבת על הארץ והעביר מעליו לבוש מלכות : {ז} ויזעק. צוה להכריז בקול זעקה לאמר מעצת המלך ומעצת גדולי המלכות נגזר לאמר האדם והבהמה וגו' ובעבור עגמת נפש ציוו למנוע מאכל מבהמות למען יכנע לב האנשים : אל ירעו. מוסב על הבהמה : {ח} ויתכסו. גם זה מן הכרוז שצוה שכולם יתכסו בשקים להראות הכנעה מרובה ושהאנשים יקראו אל אלהים בכל לב וכל אחד ישוב מדרכו הרעה ומן החמס אשר עשו בכפיהם : {ט} מי יודע. גם זה מן הכרוז שאמר מי היודע דרכי התשובה ישוב לה' ואז ינחם האלהים וישוב מחרון אפו ולא נהיו נאבדים מן העולם : {י} כי שבו. כי כן עשו כדבר המלך ועם כי לא נזכר : וינחם. נתחרט על הגזרה :

מצודת ציון על יונה פרק-ג

{ג} לאלהים. דרך המקרא כשרוצה להגז יל דבר בתכלית סומכו למלת אל וכן ארזי אל (תהלים פ) : {ד} ויחל. מל' התחלה : {ו} אדרתו. ת''י לבוש יקריה וכן אדרוז שנער (יהושע ז) והוא מל' אדיר : שק. יריעה עבה : {ז} ויזעק. הכריז בקול זעקה : מטעם. ענין עצה הנאמרה בטעם וכן וטעם זקנים יקח (איוב יב) : יטעמו. מל' טעימה וענינו אכילה מועטת : מאומה. שום דבר : ירעו. מל' מרעה : {ח} בחזקה. ר''ל בכל לב : {ט} ונחם. ענין הפוך מחשבה וחרטה :

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

יונה פרק-א עם טעמים, ניקוד ומפרשים

יונה פרק-א עם טעמים וניקוד

{א} וַֽיְהִי֙ דְּבַר-יְהוָ֔ה אֶל-יוֹנָ֥ה בֶן-אֲמִתַּ֖י לֵאמֹֽר: {ב} ק֠וּם לֵ֧ךְ אֶל-נִֽינְוֵ֛ה הָעִ֥יר הַגְּדוֹלָ֖ה וּקְרָ֣א עָלֶ֑יהָ כִּֽי-עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי: {ג} וַיָּ֤קָם יוֹנָה֙ לִבְרֹ֣חַ תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י יְהוָ֑ה וַיֵּ֨רֶד יָפ֜וֹ וַיִּמְצָ֥א אָנִיָּ֣ה | בָּאָ֣ה תַרְשִׁ֗ישׁ וַיִּתֵּ֨ן שְׂכָרָ֜הּ וַיֵּ֤רֶד בָּהּ֙ לָב֤וֹא עִמָּהֶם֙ תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י יְהוָֽה: {ד} וַֽיהוָ֗ה הֵטִ֤יל רֽוּחַ-גְּדוֹלָה֙ אֶל-הַיָּ֔ם וַיְהִ֥י סַֽעַר-גָּד֖וֹל בַּיָּ֑ם וְהָ֣אֳנִיָּ֔ה חִשְּׁבָ֖ה לְהִשָּׁבֵֽר: {ה} וַיִּֽירְא֣וּ הַמַּלָּחִ֗ים וַֽיִּזְעֲקוּ֮ אִ֣ישׁ אֶל-אֱלֹהָיו֒ וַיָּטִ֨לוּ אֶת-הַכֵּלִ֜ים אֲשֶׁ֤ר בָּֽאֳנִיָּה֙ אֶל-הַיָּ֔ם לְהָקֵ֖ל מֵֽעֲלֵיהֶ֑ם וְיוֹנָ֗ה יָרַד֙ אֶל-יַרְכְּתֵ֣י הַסְּפִינָ֔ה וַיִּשְׁכַּ֖ב וַיֵּרָדַֽם: {ו} וַיִּקְרַ֤ב אֵלָיו֙ רַ֣ב הַחֹבֵ֔ל וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹ מַה-לְּךָ֣ נִרְדָּ֑ם ק֚וּם קְרָ֣א אֶל-אֱלֹהֶ֔יךָ אוּלַ֞י יִתְעַשֵּׁ֧ת הָאֱלֹהִ֛ים לָ֖נוּ וְלֹ֥א נֹאבֵֽד: {ז} וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל-רֵעֵ֗הוּ לְכוּ֙ וְנַפִּ֣ילָה גֽוֹרָל֔וֹת וְנֵ֣דְעָ֔ה בְּשֶׁלְּמִ֛י הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את לָ֑נוּ וַיַּפִּ֙לוּ֙ גּֽוֹרָל֔וֹת וַיִּפֹּ֥ל הַגּוֹרָ֖ל עַל-יוֹנָֽה: {ח} וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו הַגִּידָה-נָּ֣א לָ֔נוּ בַּאֲשֶׁ֛ר לְמִי-הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את לָ֑נוּ מַה-מְּלַאכְתְּךָ֙ וּמֵאַ֣יִן תָּב֔וֹא מָ֣ה אַרְצֶ֔ךָ וְאֵֽי-מִזֶּ֥ה עַ֖ם אָֽתָּה: {ט} וַיֹּ֥אמֶר אֲלֵיהֶ֖ם עִבְרִ֣י אָנֹ֑כִי וְאֶת-יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י הַשָּׁמַ֙יִם֙ אֲנִ֣י יָרֵ֔א אֲשֶׁר-עָשָׂ֥ה אֶת-הַיָּ֖ם וְאֶת-הַיַּבָּשָֽׁה: {י} וַיִּֽירְא֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ יִרְאָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַיֹּאמְר֥וּ אֵלָ֖יו מַה-זֹּ֣את עָשִׂ֑יתָ כִּֽי-יָדְע֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים כִּֽי-מִלִּפְנֵ֤י יְהוָה֙ ה֣וּא בֹרֵ֔חַ כִּ֥י הִגִּ֖יד לָהֶֽם: {יא} וַיֹּאמְר֤וּ אֵלָיו֙ מַה-נַּ֣עֲשֶׂה לָּ֔ךְ וְיִשְׁתֹּ֥ק הַיָּ֖ם מֵֽעָלֵ֑ינוּ כִּ֥י הַיָּ֖ם הוֹלֵ֥ךְ וְסֹעֵֽר: {יב} וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֗ם שָׂא֙וּנִי֙ וַהֲטִילֻ֣נִי אֶל-הַיָּ֔ם וְיִשְׁתֹּ֥ק הַיָּ֖ם מֵֽעֲלֵיכֶ֑ם כִּ֚י יוֹדֵ֣עַ אָ֔נִי כִּ֣י בְשֶׁלִּ֔י הַסַּ֧עַר הַגָּד֛וֹל הַזֶּ֖ה עֲלֵיכֶֽם: {יג} וַיַּחְתְּר֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים לְהָשִׁ֛יב אֶל-הַיַּבָּשָׁ֖ה וְלֹ֣א יָכֹ֑לוּ כִּ֣י הַיָּ֔ם הוֹלֵ֥ךְ וְסֹעֵ֖ר עֲלֵיהֶֽם: {יד} וַיִּקְרְא֨וּ אֶל-יְהוָ֜ה וַיֹּאמְר֗וּ אָנָּ֤ה יְהוָה֙ אַל-נָ֣א נֹאבְדָ֗ה בְּנֶ֙פֶשׁ֙ הָאִ֣ישׁ הַזֶּ֔ה וְאַל-תִּתֵּ֥ן עָלֵ֖ינוּ דָּ֣ם נָקִ֑יא כִּֽי-אַתָּ֣ה יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר חָפַ֖צְתָּ עָשִֽׂיתָ: {טו} וַיִּשְׂאוּ֙ אֶת-יוֹנָ֔ה וַיְטִלֻ֖הוּ אֶל-הַיָּ֑ם וַיַּעֲמֹ֥ד הַיָּ֖ם מִזַּעְפּֽוֹ: {טז} וַיִּֽירְא֧וּ הָאֲנָשִׁ֛ים יִרְאָ֥ה גְדוֹלָ֖ה אֶת-יְהוָ֑ה וַיִּֽזְבְּחוּ-זֶ֙בַח֙ לַֽיהוָ֔ה וַֽיִּדְּר֖וּ נְדָרִֽים:

רש"י על יונה פרק-א

{ב} וקרא עליה. את קריאתי : {ג} לברוח תרשישה. ים ששמו תרשיש והוא בחוצה לארץ אמר אברח לי הים שאין השכינה שורה בח''ל אמר לו הקב''ה חייך יש לי שלוחים כיוצא בך לשלוח אחריך ולהביאך משם משל לעבד כהן שברח מן רבו ונכנס לבית הקברות אמר לו רבו יש לי עבדים כיוצא בך לשלוח אחריך ולהביאך משם ומה ראה יונה שלא רצה לילך אל נינוה אמר העכו''ם קרובי תשובה הם אם אומר להם ויעשו תשובה נמצאתי מחייב את ישראל שאין שומעים לדברי הנביאים : ויתן שכרה. הקדים לתת שכרה ואין דרך יורדי הים לתת שכר הספינה עד שעת היציאה והוא הקדים ולא עוד אלא שנתן שכר כולה : {ד} חשבה להשבר. נדמית כאלו היא נשברת : {ה} המלחים. בני אדם המנהיגים את הספינה : איש אל אלהיו. מן שבעים אומות של עכו''ם היו שם : {ו} רב החובל. שר המלחים שאף הם נקראים חובלי הים ובלע''ז גובירניי''ל : מה לך נרדם. מה לך להיות נרדם אין עתה עת רדם : יתעשת. לשון מחשבה וכן (תהלים קמז) עשתנותיו ומלכא עשית (דניאל ז) : {ז} לכו ונפילה גורלות. רואים היו שאר ספינות הולכות בים בשלום ושלהם משתברת אמרו בשביל אחד ממנו הוא כן מצינו בפרקי דר' אליעזר : בשלמי. במעשיו של מי ממנו : {ח} הגידה נא לנו באשר למי. למי חטאת אשר בשביל כן הרעה הזאת לנו : מה מלאכתך. שמא פשעת באומנותיך : ומאין תבא. שמא על אנשי אותו מקום נגזרה גזירה אפי' אין אתה בה : ואי מזה עם אתה. שמא עמך חטאו : {י} מה זאת עשית. למה עשית כן לברוח מן מושל כזה : {יג} ויחתרו האנשים. יגעו ועסקו כחותר במחתרת : {יד} בנפש האיש הזה. בעון שנשלח יד בנפשו : {טז} וידרו נדרים. שיתגיירו :

מצודת דוד על יונה פרק-א

{ב} וקרא עליה. ר''ל שיוכיחם ויזהירם וכדרך הנביא ועדיין לא פירש לו מה יקרא : כי עלתה רעתם. הרעות שהם עושים עלתה למרום לעמוד לפני לקטרג עליהם (ולפי שננוה הוא ראש מלכות אשור שבט אפו של המקום ב''ה רצה להחזירם למוטב למען יעמדו להיות רצועה מרדות על ישראל) : {ג} לברוח תרשישה. הוא חוץ לארץ מקום שאין הנבואה שורה על הנביאים וז''ש מלפני ה' ור''ל מהמקום שהוא לפני ה' והוא א''י שהוא מקום קבול הנבואה כי פחד פן יבוא לו הנבואה עוד פעם ויפרש מה יקרא ויוכרח ללכת ועל כי העמדת נינוה היה רעה לישראל לכן לא היה חפץ להיות שליח בדבר כי היה טוב בעיניו שיעמדו ברשעם ויאבדו ולא יהיו לשטן לישראל, ורז''ל אמרו שחשב יונה שהנה העכו''ם קרובי תשובה הם ויחייבו את ישראל שאינם ממהרים לשוב : וירד יפו. מקום שפורשים שם הספינות : באה תרשיש. היתה מוכנת ללכת ולבוא לתרשיש : ויתן שכרה. הקדים ליתן שכרה תחילה ולא עוד אלא שנתן שכר כל הספינה למען תמהר ללכת : לבוא עמהם. עם אנשי הספינה : {ד} הטיל. הסיע והמשיך אל הים רוח גדולה והיה סער גדול בים : והאניה. ר''ל אנשי האניה חשבו שהאניה תשבר מחוזק הרוח המוליכה ברדיפה ונדנוד רב מהרמת הגלים וכובד משא הספינה מונע הרדיפה והוא סיבה לשבירת הספינה : {ה} וייראו המלחים. מוליכי הספינה פחדו וכ''א מהם צעק להתפלל אל העכו''ם שלו : ויטילו. השליכו את הכלים מן הספינה אל הים להקל מעליהם המשא למען תוכל ללכת ברדיפה מבלי מונע : אל ירכתי. ר''ל אל אחת מהירכתים וכן ויקבר בערי גלעד (שופטים יב) : {ו} מה לך נרדם. מה לך שנרדמת כאומר וכי אינך מרגיש שאנו עומדים בסכנה : קרא אל אלהיך. התפלל לפניו : אולי יתעשת. ע''י התפלה אולי יחשוב האלהים לנו שלא נאבד : {ז} ויאמרו. אנשי הספינה : גורלות. אמרו להפיל גורלות הרבה כי לא רצו לסמוך על גורל אחד כי פן במקרה נפל על זה אבל כשיפול פעמים מרובות על אחד יהיה נראה שאין זה מקרה : בשלמי. בעבור מי בא עלינו רעת הסכנה הזאת : הגורל. ר''ל כל גורל וגורל : {ח} הגידה נא לנו. הואיל וכל הגורלות נפלו עליך הגידה עתה לנו באשר למי ר''ל במה היה החטא ולמי חטאת שבסבתו בא לנו רעת הסכנה הזאת וכאלו יאמרו אם היה בדבר העושק א''כ אפשר להחזיר העושק ואם הרעות למי בדבר הגדוף וכיוצא אפשר לפייסו בממון : מה מלאכתך. ר''ל אולי יש בידך מלאכת רמיה והונית אנשים מרובים עד שלא תדע מי ומי המה להחזיר להם העושק : ומאין תבוא. ר''ל שמא עשקת במקום שבאת משם ואולי רב הדרך ואין לבוא שמה להחזיר העושק : מה ארצך. ר''ל שמא עשית דבר היפך מנהג ארצך וכאלו חטאת לכולם ומי יכול לפייס את כולם : ואי מזה עם אתה. מ''ם השמוש כמו הפוך כאלו אמר ומאי זה עם אתה ר''ל מי הוא אלהיך וכאלו יאמרו פן עשית דבר שלא כדת אלהיך ואין א''כ מקום לפייסו בממון : {ט} עברי אנכי. כאומר אין לכם לשאול כל השאלות הללו כי לא חטאתי לבן אדם ולכן על השאלה ששאלתם באחרונה ואי מזה עם אתה ע''ז השיב עברי אנכי ולתוספת ביאור אמר ואת ה' אלהי השמים אני ירא וכאלו יגיד בזה שאליו חטא : אשר עשה את הים ואת היבשה. ר''ל כמו שעשה את היבשה כן עשה את הים ובכל מקום משלה ידו וכאלו יאמר הנה גם בים מצאה אותי יד ה' וכאלו יכריחני ללכת לנבאות על נינוה וזהו האמירה לגבוה ועל חנם ברחתי בחושבי שפה לא יבוא אלי דבר ה' והנה כאלו באה : {י} וייראו וגו'. בשמעם שחטא לה' ואין א''כ מקום לפייס בממון לכן פחדו מאד : מה זאת עשית. לא אמרו כשואלים אלא כמתמיהים כאומר איך עשית דבר כזה למרוד פי ה' ולברוח ממקום הנבואה ודוגמתו מה עשית ותגנוב את לבבי (בראשית לא) שהוא ענין תימה : כי ידעו האנשים. היה נודע להם שהוא בורח מלפני ה' ממקום הנבואה : כי הגיד להם. ר''ל ע''פ הדברים שאמר הבינו אמיתת הענין כאלו הגיד להם בפה מלא : {יא} מה נעשה לך. מה נעשה עמך שישתוק הים מעלינו ולא יוסיף להרעיש עוד בהרמת הגלים : כי וגו'. ר''ל הנה הים מרעיש בגליו בכל פעם יותר ולכן אין פנאי להתעכב ולהתיישב בדבר לזה אמור אתה מה נעשה עמך וכן יקום : {יב} שאוני. קחו אותי והשליכו אותי אל הים ובודאי ישתוק הים מעליכם כי ידעתי שבעבורי בא הסער הגדול הזה עליכם : {יג} ויחתרו. היו משתדלים עם המשוטות להשיב הספינה אל היבשה בחשבם ששם יטלו את יונה אל היבשה והם ילכו לדרכם : הולך וסוער עליהם. ר''ל הרעשת הגלים היה עליהם מן היבשה למול פניהם להרחיק את הספינה אל תוך הים : {יד} אל נא נאבדה. לא נהיו עתה נאבדים בעון שנשלח יד בנפש האיש הזה להשליכו אל הים : ואל תתן וגו'. ר''ל אל תחשב לנו כאילו שפכנו דם נקי : כי אתה ה'. ר''ל הלא הכל בידך ומעולם עשית כאשר חפצת ואם היה חפצך להמיתו שלא על ידינו הלא אין מעצור בידך להמית אותו לבד אלא ודאי הגזירה היא להמיתו על ידינו : {טו} ויעמוד. שתק ונח מקצף הרעשת גליו : {טז} ויראו וגו'. בראותם השגחת המקום ויכלתו : ויזבחו. ר''ל קבלו על עצמם לזבוח לה' בבה''מ : וידרו נדרים. לחלק צדקה לעניים :

מצודת ציון על יונה פרק-א

{ג} תרשישה. לתרשיש והוא שם מקום : יפו. שם העיר שעל הנמל : אניה. ספינה : {ד} הטיל. ענין הסעה כי ורוח נסע (במדבר יב) ת''א נטל : סער. הרעשת גלים מן הסערה : חשבה. מל' מחשב' : {ה} המלחי'. כן יקראו מוליכי הספינ' וכן כל אניות הים ומלחיהם (יחזקאל כו) : ויטילו. ענין השלכה כמו והטלתי אתכם (ירמיה טז) : ירכתי. עבר וצד כמו ירך המזבח (ויקרא א) : וירדם. הוא שינה עמוקה וכן והוא נרדם ויעף (שופטי' ד) : {ו} רב החובל. שר מנהיגי הספינה כי רב הוא שר וכן ורבי המלך (ירמיה מא) ומנהיגי הספינה יקראו חובלים על כי מושכים בחבלי הוילון להפנותה מול הרוח וכן המה חבליך (יחזקאל כז) : אולי. עניינו כמו שמא : יתעשת. ענין מחשבה כמו אבדו עשתנותיו (תהלים קמו) : לנו. עלינו : ולא נאבד. הוי''ו הוא במקום שי''ן וכן ויקחו לי תרומה (שמות כה) ור''ל שיקחו : {ז} לכו. ענין זרוז : בשלמי. בעבור מי : {ח} נא. עתה : ומאין. מאיזה מקום : {ט} עברי. כן יקראו בני ישראל וכן מילדי העברים (שם א) על כי מקור מחצבם מעבר הנהר : {יא} וסוער. מרעיש בהרמת הגלים מן הסערה : {יב} שאוני. ענין לקיחה : והטילוני. ענין השלכה : בשלי. בעבורי : {יג} ויחתרו. ענין חפירה וכן אם יחתרו בשאול (עמוס ט) ור''ל השיטו במשוטו' בתוך הים ונדמה כאלו חופרים בים : {יד} אנה. ענין בקשה כמו אנא ה' הושיעה נא (תהלים קיח) : {טו} ויעמוד. ענין שתיקה כמו עמדו לא ענו עוד (איוב לב) : מזעפו. ענין קצף כמו זעף ה' אשא (מיכה ז) ועל הרעשת הגלים יאמר שנראה אז כאלו הים כועס ומתקצף :

 

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט''א

 

תהילים פרק-קמג עם טעמים וניקוד

{א} מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד יְהוָ֤ה | שְׁמַ֬ע תְּפִלָּתִ֗י הַאֲזִ֥ינָה אֶל-תַּחֲנוּנַ֑י בֶּאֱמֻנָתְךָ֥ עֲ֝נֵ֗נִי בְּצִדְקָתֶֽךָ: {ב} וְאַל-תָּב֣וֹא בְ֭מִשְׁפָּט אֶת-עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֤י לֹֽא-יִצְדַּ֖ק לְפָנֶ֣יךָ כָל-חָֽי: {ג} כִּ֥י רָ֘דַ֤ף אוֹיֵ֨ב | נַפְשִׁ֗י דִּכָּ֣א לָ֭אָרֶץ חַיָּתִ֑י הוֹשִׁיבַ֥נִי בְ֝מַחֲשַׁכִּ֗ים כְּמֵתֵ֥י עוֹלָֽם: {ד} וַתִּתְעַטֵּ֣ף עָלַ֣י רוּחִ֑י בְּ֝תוֹכִ֗י יִשְׁתּוֹמֵ֥ם לִבִּֽי: {ה} זָ֘כַ֤רְתִּי יָמִ֨ים | מִקֶּ֗דֶם הָגִ֥יתִי בְכָל-פָּעֳלֶ֑ךָ בְּֽמַעֲשֵׂ֖ה יָדֶ֣יךָ אֲשׂוֹחֵֽחַ: {ו} פֵּרַ֣שְׂתִּי יָדַ֣י אֵלֶ֑יךָ נַפְשִׁ֓י | כְּאֶֽרֶץ-עֲיֵפָ֖ה לְךָ֣ סֶֽלָה: {ז} מַ֘הֵ֤ר עֲנֵ֨נִי | יְהוָה֮ כָּלְתָ֪ה ר֫וּחִ֥י אַל-תַּסְתֵּ֣ר פָּנֶ֣יךָ מִמֶּ֑נִּי וְ֝נִמְשַׁ֗לְתִּי עִם-יֹ֥רְדֵי בֽוֹר: {ח} הַשְׁמִ֘יעֵ֤נִי בַבֹּ֨קֶר | חַסְדֶּךָ֮ כִּֽי-בְךָ֪ בָ֫טָ֥חְתִּי הוֹדִיעֵ֗נִי דֶּֽרֶךְ-ז֥וּ אֵלֵ֑ךְ כִּֽי-אֵ֝לֶיךָ נָשָׂ֥אתִי נַפְשִֽׁי: {ט} הַצִּילֵ֖נִי מֵאֹיְבַ֥י | יְהוָ֗ה אֵלֶ֥יךָ כִסִּֽתִי: {י} לַמְּדֵ֤נִי | לַֽעֲשׂ֣וֹת רְצוֹנֶךָ֮ כִּֽי-אַתָּ֪ה אֱל֫וֹהָ֥י רוּחֲךָ֥ טוֹבָ֑ה תַּ֝נְחֵ֗נִי בְּאֶ֣רֶץ מִישֽׁוֹר: {יא} לְמַֽעַן-שִׁמְךָ֣ יְהוָ֣ה תְּחַיֵּ֑נִי בְּצִדְקָתְךָ֓ | תוֹצִ֖יא מִצָּרָ֣ה נַפְשִֽׁי: {יב} וּֽבְחַסְדְּךָ֮ תַּצְמִ֪ית אֹ֫יְבָ֥י וְֽ֭הַאֲבַדְתָּ כָּל-צֹרֲרֵ֣י נַפְשִׁ֑י כִּ֝֗י אֲנִ֣י עַבְדֶּֽךָ: (פ)

לקריאת תהילים לחץ כאן

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5

תהילים פרק-קמ עם טעמים וניקוד

{א} לַמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד: {ב} חַלְּצֵ֣נִי יְ֭הוָה מֵאָדָ֣ם רָ֑ע מֵאִ֖ישׁ חֲמָסִ֣ים תִּנְצְרֵֽנִי: {ג} אֲשֶׁ֤ר חָשְׁב֣וּ רָע֣וֹת בְּלֵ֑ב כָּל-י֝֗וֹם יָג֥וּרוּ מִלְחָמֽוֹת: {ד} שָֽׁנֲנ֣וּ לְשׁוֹנָם֮ כְּֽמוֹ-נָ֫חָ֥שׁ חֲמַ֥ת עַכְשׁ֑וּב תַּ֖חַת שְׂפָתֵ֣ימוֹ סֶֽלָה: {ה} שָׁמְרֵ֤נִי יְהוָ֨ה | מִ֘ידֵ֤י רָשָׁ֗ע מֵאִ֣ישׁ חֲמָסִ֣ים תִּנְצְרֵ֑נִי אֲשֶׁ֥ר חָ֝שְׁב֗וּ לִדְח֥וֹת פְּעָמָֽי: {ו} טָֽמְנֽוּ-גֵאִ֨ים | פַּ֡ח לִ֗י וַחֲבָלִ֗ים פָּ֣רְשׂוּ רֶ֭שֶׁת לְיַד-מַעְגָּ֑ל מֹקְשִׁ֖ים שָֽׁתוּ-לִ֣י סֶֽלָה: {ז} אָמַ֣רְתִּי לַ֭יהוָה אֵ֣לִי אָ֑תָּה הַאֲזִ֥ינָה יְ֝הוָ֗ה ק֣וֹל תַּחֲנוּנָֽי: {ח} יְהוִֹ֣ה אֲ֭דֹנָי עֹ֣ז יְשׁוּעָתִ֑י סַכֹּ֥תָה לְ֝רֹאשִׁ֗י בְּי֣וֹם נָֽשֶׁק: {ט} אַל-תִּתֵּ֣ן יְ֭הוָה מַאֲוַיֵּ֣י רָשָׁ֑ע זְמָמ֥וֹ אַל-תָּ֝פֵ֗ק יָר֥וּמוּ סֶֽלָה: {י} רֹ֥אשׁ מְסִבָּ֑י עֲמַ֖ל שְׂפָתֵ֣ימוֹ (יכסומו) יְכַסֵּֽמוֹ: {יא} (ימיטו) יִמּ֥וֹטוּ עֲלֵיהֶ֗ם גֶּֽחָ֫לִ֥ים בָּאֵ֥שׁ יַפִּלֵ֑ם בְּ֝מַהֲמֹר֗וֹת בַּֽל-יָקֽוּמוּ: {יב} אִ֥ישׁ לָשׁוֹן֮ בַּל-יִכּ֪וֹן בָּ֫אָ֥רֶץ אִישׁ-חָמָ֥ס רָ֑ע יְ֝צוּדֶ֗נּוּ לְמַדְחֵפֹֽת: {יג} (ידעת) יָדַ֗עְתִּי כִּֽי-יַעֲשֶׂ֣ה יְ֭הוָה דִּ֣ין עָנִ֑י מִ֝שְׁפַּ֗ט אֶבְיֹנִֽים: {יד} אַ֣ךְ צַ֭דִּיקִים יוֹד֣וּ לִשְׁמֶ֑ךָ יֵשְׁב֥וּ יְ֝שָׁרִ֗ים אֶת-פָּנֶֽיךָ: (פ)

לקריאת תהילים לחץ כאן

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5

תהילים פרק-קמב עם טעמים וניקוד

{א} מַשְׂכִּ֥יל לְדָוִ֑ד בִּהְיוֹת֖וֹ בַמְּעָרָ֣ה תְפִלָּֽה: {ב} ק֭וֹלִי אֶל-יְהוָ֣ה אֶזְעָ֑ק ק֝וֹלִ֗י אֶל-יְהוָ֥ה אֶתְחַנָּֽן: {ג} אֶשְׁפֹּ֣ךְ לְפָנָ֣יו שִׂיחִ֑י צָ֝רָתִ֗י לְפָנָ֥יו אַגִּֽיד: {ד} בְּהִתְעַטֵּ֬ף עָלַ֨י | רוּחִ֗י וְאַתָּה֮ יָדַ֪עְתָּ נְֽתִיבָ֫תִ֥י בְּאֹֽרַח-ז֥וּ אֲהַלֵּ֑ךְ טָמְנ֖וּ פַ֣ח לִֽי: {ה} הַבֵּ֤יט יָמִ֨ין | וּרְאֵה֮ וְאֵֽין-לִ֪י מַ֫כִּ֥יר אָבַ֣ד מָנ֣וֹס מִמֶּ֑נִּי אֵ֖ין דּוֹרֵ֣שׁ לְנַפְשִֽׁי: {ו} זָעַ֥קְתִּי אֵלֶ֗יךָ יְה֫וָ֥ה אָ֭מַרְתִּי אַתָּ֣ה מַחְסִ֑י חֶ֝לְקִ֗י בְּאֶ֣רֶץ הַֽחַיִּים: {ז} הַקְשִׁ֤יבָה | אֶֽל-רִנָּתִי֮ כִּֽי-דַלּ֪וֹתִ֫י מְאֹ֥ד הַצִּילֵ֥נִי מֵרֹדְפַ֑י כִּ֖י אָמְצ֣וּ מִמֶּֽנִּי: {ח} ה֘וֹצִ֤יאָה מִמַּסְגֵּ֨ר | נַפְשִׁי֮ לְהוֹד֪וֹת אֶת-שְׁ֫מֶ֥ךָ בִּ֭י יַכְתִּ֣רוּ צַדִּיקִ֑ים כִּ֖י תִגְמֹ֣ל עָלָֽי: (פ)

לקריאת תהילים לחץ כאן

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center - בתנאי רשיון CC-2.5