תורה בלי מדות טובות היא בחינת "נזם זהב באף חזיר" - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה תורה בלי מדות טובות היא בחינת "נזם זהב באף חזיר" - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן (כא.א)

יש לתמוה, וכי יש כוהנים שאינם בני אהרון, מדוע א"כ, ייתרה התורה באומרה: "בני אהרון", בעוד שאמרה כבר "הכהנים"?

ב. קדושים יהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם (כא.ו)

יש להבין, לאחר אמר הכתוב: "קדושים יהיו" והיינו, קדושים יותר מכל ישראל. כיצד סיים -"ולא יחללו שם אלוקיהם" אשר הינה המדרגה הגרועה ביותר? וכי ישנה מציאות שיהיה "קדוש" ובנוסף אף "מחלל שם אלוקיו"?

ג. וקידשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב (כא.ח)

מבואר, כי מפני שמקריב הוא את "לחם אלוקיך" מוכרח הוא -ש"וקידשתו".

ויש להבין, מה שייכות ישנה בין האי להאי?

ד. וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו. וכו' אני ה' וכו'. ועשיתם אותם אני ה' ולא תחללו את שם קודשי וכו' אני ה' (כב.כט-לב)

יש להבין, מה העניין שהוזכר ה"לא תחללו את שם קודשי" בין שני ה"אני ה'"?

ה. עוד יש לדקדק, מדוע כפלה התורה תיבות "אני ה'" בציווי זה?

ו. וספרתם לכם ממחרת השבת וכו' (כג.טו)

ידוע, כי ימים אלו של ספירת העומר הינם ימים קדושים - ימי התעלות והתקדשות מטומאה לטהרה, כפי שהיה עם בני ישראל ביציאת מצרים. וממילא ודאי ימים אלו צריכים להיות ימי שמחה לעם ישראל.

ויש לידע, מדוע דווקא בימים אלו - ימי ההכנה למתן תורה, נסתבבה חלות ימי האבל על תלמידי ר"ע ותקנום חז"ל לעשותם ימי אבל ועצב לעם ישראל?

ז. עוד יש להבין, מדוע תלמידי ר"ע אשר היו צדיקים גדולים, נענשו בעונש מיתה החמורה, רק משום פגימתם במידה קטנה בבין אדם לחבירו - על שלא נהגו כבוד [כראוי] זה לזה?

ח. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור (כד.ב)

צ"ב, מה חידש לנו קרא הכא, אחר שכבר נשנית פרשה זו כצורתה בתחילת פרשת תצווה? [שהרי הוסיף הכא, רק את עניין המנורה בלבד]?

ט. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות (כד.ד)

יש לדקדק, מדוע ייתרה התורה בהוספתה תיבת "הטהורה", הרי מספיק שהיתה אומרת "על המנורה" וכדמצינו בכל התורה, ומדוע הוסיף הכא את הכינוי "הטהורה"?

פרקי אבות

י. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' (פ"א מ"א)

יש לתמוה, דלכאורה המשנה הראשונה במסכת אבות איננה קשורה כלל לשאר המסכת המדברת במידות האדם והנהגותיו בדרך ארץ ודרך התורה. וא"כ יש להבין, מדוע סידר רבי משנה זו בתחילת מסכת אבות, מה שייכות ישנה בין מסכת אבות ל"משה קיבל תורה וכו'"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסודו של הגרא"א דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (חלק ג' עמ' 291) בעניין תורה ומדות. וז"ל - ר' חיים ויטל זצ"ל כתב בשערי קדושה שתורה בלי מדות טובות היא בחינת "נזם זהב באף חזיר". וצריך וכו'.

והוסיף לבאר: "חשבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך" (תהילים קיט.נט) ופירשוהו רז"ל במדרש רבה ריש בחוקותי: "אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות". כי כשאהבת האדם היא רק לתורה, ולא למידות רעות, וצרכיו הגופניים הם אצלו אך כחובה, רק אז כל דרכיו מובילות אל הקדושה. עכ"ל.

א"כ מבואר - עד כמה תלויה התורה הקדושה במידות טובות, כי בלעדי מידות טובות כל תורתו מתחללת ונחשבת לנזם זהב באף חזיר.

ממילא פשוט, כי אותו אדם המושחת במידותיו, אין התורה יכולה להתחבר אליו - מאוס הוא, ואף תורתו אשר למדה בעבר - ישכחנה לבסוף, כי הרי אין התורה יכולה לשכון בכלי מאוס כאדם זה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיא הראשונה מתורצת – באה התורה ללמדנו, כי "הכוהנים" חייבים להיות בבחינת "בני אהרן". והיינו, כי הכוהנים המשרתים בקודש העוסקים במלאכת הקודש, מחובתם להיות ג"כ "בני אהרון", כאהרון אשר הינו סמל לאוהב שלום ורודף שלום - שלם בבין אדם לחברו, כי התורה חייבת לשכון בכלי טהור ונקי, שהרי תורה בלי מדות טובות היא בחינת "נזם זהב באף חזיר".

לפ"ז גם הקושיא השנייה מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי "קדושים יהיו לאלקיהם"- לומדי התורה המקודשים בלימוד התורה, מוכרחים ש"ולא יחללו שם אלקיהם"- כי אפשר שיהיה "קדוש"- לומד תורה, אך מאידך "מחלל שם אלוקיו"- במידות פגומות ומקולקלות, בבחינת "נזם זהב באף חזיר", עד שלבסוף יאבד את כל תורתו. לזה לימדתנו התורה, לשמור את התורה בכלי טהור ונקי למען תתקיים תורתו וקדושתו.

לפ"ז גם הקושיא השלישית מתורצת – "וקידשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב"- היינו, כי דווקא מפני שמקריב את "לחם אלוקיך"- ועוסק בתורת ה', מוכרח הוא "לקדשו"- לשמור את עצמו מכל קלקול ופגם במידותיו, כדי שלא ימאיס את הכלי אשר התורה שוכנת בו, למען לא ימאיס את תורתו.

לפ"ז גם הקושיות ד' וה' מתורצות – רצתה התורה לרמז לנו, כי "וכי תזבחו זבח תודה לה'"- לומדי התורה, השוכנים בין ה"אני ה'"- המתקדשים בתורת ה'. מוכרחים להקפיד ש"לא יחללו את שם קודשי" לבל תיפגם תורתו, דווקא לומד התורה חייב להישמר מכל מידה רעה, כי אז יהיה בבחינת "מחלל שם קודשי" - בבחינת "נזם זהב באף חזיר", וכל תורתו תמאס.

לפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – תלמידי ר"ע אשר היו צדיקים גדולים, נענשו בעונש מיתה החמורה, רק משום פגימתם במידה קטנה בבין אדם לחבירו - על שלא נהגו כבוד כראוי זה לזה, כל תורתם וזכויותיהם לא עמדו להם, כי לפי דרגתם נחשבה להם פגימה כהמאסת תורתם אשר למדוה, כי התורה מוכרחה לשכון בכלי עם מידות טובות, לכן לא עמדה להם תורתם ונענשו בעונש כ"כ חמור.

לזה, דווקא בימי ספירת העומר ימי ההכנה למתן תורה - ימי שמחה של התעלות והתקדשות מטומאה לטהרה, כפי שהיה עם בני ישראל ביציאת מצרים. נסתבבה חלות ימי האבל על תלמידי ר"ע ותקנום חז"ל לעשותם ימי אבל לעם ישראל. ללמדנו, כי ההכנה הכי טובה ל"קבלת התורה" הינה כאשר תשוקת האדם הינה רק לתורה טהורה - ללא מידות רעות כלשהן, רק אז, כאשר כל דרכיו מובילות אל הקדושה, יכולה התורה לשכון בקרבו.

לפ"ז גם הקושיות ח' וט' מתורצות – לימדתנו התורה, כי "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור"- שמן זית זך - התורה [אשר נמשלה לשמן כדכתיב: "כשמן הטוב וכו'"], חייבת להיות "כתית"- נקייה מכל מידה רעה, בכדי ש"למאור"- תאיר תורתו, ולא תמאס ח"ו.

כ"כ, על המנורה "הטהורה" יערוך את הנרות. כי "המנורה"- לומד התורה, המחזיק את "השמן"- התורה, חייב להיות "טהורה"- נקי וטהור בדקדוק רב, למען לא ימאיס את התורה הקדושה אשר שוכנת בקרבו.

פרקי אבות

ולפ"ז גם הקושיא העשירית מתורצת – סידר רבי את המשנה של "משה קיבל תורה מסיני" בתחילת מסכת אבות אשר כולה עוסקת בעבודת המידות. ללמדנו, כי בכדי ש"משה קיבל תורה מסיני"- לזכות לקבל תורה, חייבים את מסכת אבות - מידות טובות וישרות, כי תורה בלי מדות טובות הינה בחינת "נזם זהב באף חזיר".

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן