סימן עג - סדר השבטים בהר גריזים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק א סימן עג - סדר השבטים בהר גריזים

--------

מה שהקשה על סדר השבטים בהר גריזים, דאינו לא לפי סדר תולדותם ולא לפי סדר מחנותם, וגם מ"ט לא נזכרו מנשה ואפרים בתרתי, ומ"ט בעלמא פעמים נחלקו לב' ופעמים לא.

תשובה - הנה בסדר השבטים כאן שורש הדברים נתבארו בסוטה ל"ו א', ועוד מצינו שעמד בזה הפני יהושע מסכת שבת דף נה ע"ב, ונעתיק מקצת מלשונו וז"ל, מיהו בדרוש העליתי דהא דקאמר רשב"א אפשר עתיד זרעו לע"בהר עיבל ולומר ארור שוכב היינו משום דהנך י"ב ארורים דכתיבי התם כנגד י"ב שבטים נאמרו ומסתמא היינו על סדר שנזכרו השבטים שם בפסוק בהאי ענינא דהר גריזים והר עיבל דששה שם להר גריזים הם שמעון ולוי ויהודה יששכר יוסף ובנימין וששה להר עיבל הנזכר בפסוק שאחריו הם ראובן גד ואשר וגו' וכבר ידוע דרש"י בפירוש החומש כתב בשם רבי משה הדרשן כנגד שמעון לא רצה משה לומר אף שהיה ראשון מאותן הו' להר גריזים ולפי"ז האי ארור שוכב עם אשת אביו שהוא ארור ששי כנגד ראובן כשמתחיל לחשוב מלוי עד ראובן א"כ שפיר קאמר רשב"א אפשר עתיד זרעו של ראובן לע"בהר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו שזה ארור הוא נגד ראובן ממש משא"כ בשאר ארורים כנגד שאר שבטים לא איכפת לן עכ"ל. ועיין עוד שם בכל לשונו כתב שם דברים נפלאים.

ואביא עוד מס' דעה"ד שבת דף נה ע"ב:

וכיסוד דברי הפנ"י דהארור של פ' כ' - ארור שוכב עם אשת אביו נאמר כנגד ראובן. כן כתב מהרי"ל דיסקין בפירושו עה"ת (שם). והוא מוסיף בזה לבאר, דהנה במפרשים דקדקו שאין פרשה בין פ' י"ט לכ', משא"כ בשאר הפסוקים שיש בין כל ארור לארור פרשה ע"כ. וראה במנחת שי מש"כ כאן בענין זה אם יש כאן פרשה בין פ' י"ט לכ' או לא ע"ש מש"כ. ובנוסח התנ"ך כת"י חאלב יש (שם) פרשה סתומה, וכמ"ש בקו' דעת תורה (עמ' כ"ח) בענין זה ע"ש. ובחדושי מהרי"ל דיסקין זצ"ל כתב בטעם שלא כתוב בפסוקים אלו פרשה פתוחה או סתומה, עפ"י מה שהקדים דס"ל דארור זה של פ' כ' הוא כנגד ראובן (עפי"ד רש"י שהי"א ארורים הם כנגד י"א השבטים), וא"כ יצא דיאמרו שחלילה חטא ראובן בזה, ובאמת כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, לכן לא עשתה התורה כאן הפסק בין פ' י"ט לכ' וממילא נסתם הדבר עכ"ד הגרי"ל דיסקין זצ"ל. והוא כיסוד הפני יהושע הנ"ל.

אכן בספר טעמא דקרא להגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א (פר' כי תבוא) נקט, שהארורים הם לפי סדר השבטים החל מראובן, ולפי"ז הפסוקים יט - כ הם כנגד ישכר וזבולון, וכיון שב' השבטים האלו היו שותפים. א"כ נחשבים כאחד ולכן אין הפסק ביניהם ע"ש בדבריו.

הנה שלא נקט כהפנ"י והמהרי"ל דיסקין הנ"ל דסדר הארורים הוא לפי סדר מנין השבטים בפסוקים יב - יג ע"ש, אלא לפי מנינם הכל מראשון ודו"ק היטב. עכ"ל הס' הנ"ל.

ובענין השאלה הכללית מתי נחלקו אפרים ומנשה לב' שבטים ומתי לא, הנה יש לידע שלא נחשבו לשנים אלא לצורך הנחלה, וז"ל הרמב"ן, בפרשת ויחי, והכלל בענין יוסף שהיה בכור לנחלה, ואם חלקו ישראל הארץ לשבטים כמוזכר בגמרא (ב"ב קכא ב) נתנו לו כראובן ושמעון בשוה. ואם אולי נאמר שחלקוהו לגולגלותם, כנגלה מן הכתוב, נתנו להם כפלים במספרם. חלק פשוט כדין שאר האנשים, וחלק שני בכורה. ויהיה טעם כראובן ושמעון, כפלים במספרם, אבל שיהיה יוסף כשאר השבטים בנחלה, ותהיה הבכורה להקרא שני שבטים, כמאמר הרב, זה דבר שאי אפשר בשום פנים עכ"ל.

ועוד יש לידע כי כשלא נחשבו אפו"מ לב' היה שבט לוי וכשנחשבו לב' לא היה שבט לוי, והטעם בזה כנ"ל דלא היה לוי בנחלה, ולא בחניית השבטים, וגם הנשיאים היו לצורך הנחלה והדגלים, ומאותו הטעם לא נזכר נשיא אהרן מעולם עם סדר שמות הנשיאים, ונזכרו אפרים ומנשה לב' משא"כ ברכות שלא היה טעם לחלק ביניהם דבעצם אינם שבט בפ"ע כמ"ש הרמב"ן. [ובעצם ד"ז מוסכם הוא, אכן לע"ע איני מוצא מקור הדבר].

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב עקיבא משה סילבר שליט''א
שו"ת עם סגולה - חלק א

אסיפת תשובות ומכתבים בענינים שונים בהלכה ובאגדה
שהשבתי בהזדמנויות שונות - בחמלת ה' עלי
עם תשובות ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
עקיבא משה בלאמו"ר הגאון רבי יצחק אייזיק שליט"א סילבר
קרית ספר תשע"ו
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן