יא. הסבר מוחשי להאמור לעיל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר יא. הסבר מוחשי להאמור לעיל
תוכן עניינים

--------

ומופת חותך ליסוד זה מצד המציאות, שהרי אדם חרדי ששומר מצוות, אין לו פיתוי לחלל שבת בביעור אש וכדומה, כי הוא כבר מעבר לנקודת בחירה בפיתוי שכזה, וכמו כן אדם השומר מצוות לא יעלה בבחירתו פיתוי לגזול או לגנוב להדיא. והסיבה היא, להיות שכבר התעלה בביצוע המעשי לחדול מלחלל שבת או לגזול, ולא יעלה על דעתו עשות זאת, אלא שלפי מדריגתו עתה פיתויו בדברים דקים שיכול האדם לדעתם לפי מצפונו, דבמה שיראה שמצפונו נוקפו יבין שהוא חייב להתייחס לכך, כי נשמתו היא שדורשת ממנו להתעלות, וכנאמר (איוב לב, ח): ''ונשמת שדי תבינם'', כי הוא שייך לאותה מדריגה, ולכך תובעת נשמתו זאת ממנו, כי לכל אדם מדריגה שונה מחבירו, יש אשר כועס כעס גדול ורק אז מצפונו נוקפו, ויש מי שלאחר כעס קטן או קפידא במשהו, כבר מצפונו זועק לעברו ומוכיחו על מעשהו. וכן בענייני ממונות, יש מי שמצפונו נוקפו רק לאחר שנכשל בגזל ממש, ויש שמצפונו נוקפו גם על ספק ספיקא של דיני ממונות, או על חוסר ישרות ואבק גזילה. וכן בייתר המידות או התאוות, כגון בשמירת העינים, יש מי שלבו נוקפו על כל ראיה אסורה ויש מי שלא. וכן בלשון הרע או בביטול תורה, יש מי שלבו נוקפו גם על אבק לשה''ר וכן אף על מעט זמן של ביטול תורה, ויש אשר לבו לא יהא נוקפו רק על לשה''ר גמור או ביטול זמן רב מתורה. וכן לאין שיעור שונות המדריגות שבין אחד לשני, ואין אחד דומה לחבירו, כי כל אחד ואחד לפי מדריגתו כך מצפונו. אזי כאמור, האדם חייב לשאוף להגיע לשלימות, אלא שבאופן הביצוע יש לילך מדרגה אחר מדרגה כפי צעקת המצפון.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן