ט. שלא להתרפות מהתשובה מחמת קשי קיומה אלא יחטף מה שיוכל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל ט. שלא להתרפות מהתשובה מחמת קשי קיומה אלא יחטף מה שיוכל
תוכן עניינים

--------

מובא בסטר ''טהרת הקודש'' (חלק א' בהקדמה): ונחזר לעניננו, והנה אחי תדע שעכשיו בדור החשוך והנורא אשר נתגבר ההסתר שלא היה זאת מעולם ונתגברו צרות וחשכות הדור שלא ראו דורות הקודמים ונסתמו כל המאורות ונסתם כל החזיון ואין מגלה ואין מגיד ואין דורש ואין מבקש. ואף אם נמצא איזה נפש קדוש שרוצה בקרבת ה', מראה לו היצר מה לך להתחכם על כל הדור ואינשי דעלמא, הלא תראה שכבר אין הזמן לבקש לך גדולות ונפלאות, ואין עוד הזמן להתרפק לעבודת ה', ולא בזה חפצים עכשיו בשמים, וככה בלי שעור פתויים. ועל זה כתבתי הדברים להראות שאני ה' לא שניתי חס ושלום, ואין שום השתנות לפניו כביכול באמת, ואין שום הסתרה באמת רק ההסתרה לפנינו, וגם היום אפשר לעבד ה' רק באם תרצה ותחפץ באמת, וככה עד ביאת המשיח. והגם מה שיעברו לא יהיה שום זמן בעולם חס ושלום שיהא אפשר לומר שאין עכשיו הזמן להתרפק לה' לעבד אותו בעבודתו יתברך וגם במסירות נפש, אדרבה: כל מה שמתרבה החשך יותר, חשוב גם עבודה קטנה, כאשר אמר הקדוש האר''י ז''ל לתלמידו הקדוש רבי חיים ויטאל (עיין ''שומר אמונים'' דף יז ע''ב סוף פרק ב'): ועכשיו מפני גרוי החיצונים יותר, חשוב גם עבודה קטנה מבר ישראל יותר מכל אילי נביות שבעולם מדורות הקודמים, וזה היה בימיו. וכל שכן עכשיו: גם תנועה טובה וקטנה של בר ישראל חשוב ומקבל בשמים בלי שעור וחקר.

ואמרו חז''ל (''אבות''): ''במקום שאין אנשים השתדל להיות איש''. ואמרו: ''במקום דלית גבר תמן תהי גבר'', שהוא לשון גבור: במקום שתראה שאין שום אחד מתגבר בעבודת ה', אתה תהא מתגבר והולך ואשרי לך. וכל נפש ונפש מישראל יכול להעמיד כל העולם כלו במסירת נפשו לה', כי אמרו ז''ל: ''אפילו יחיד ששב מוחלין לכל העולם כלו''.

לכן, אחי חביבי, מה שתחטף בעבודת ה' בתשובה וטהרה ומסירות נפש וצדקה ותורה ותפילה, יהיה לך לרוח גדול ונורא, כי יבוא זמן אשר יאיר לך זה התשובה וזה הלב הנשבר וזה התורה וזה המצוה, ויאירו לפניך בכל הדרכים ובכל השבילים ובכל העליות והעולמות שתצטרך לעבר בהם. וגם להבדיל בגיהנום ובעולם התהו חס ושלום, שם גם כן היא לך לטובה ולמשמרת. לכן אחי חזק ואמץ וחזקת והיית לאיש, דהינו: אפילו שאין אתה בגדר איש שהוא מדרגה נעלה ורמה? עם כל זה על-ידי זה ההתחזקות תוכל להיות איש בלי ספק, הגם שהיא לפי שעה לפעמים, כמובא בספר הקדוש ''נעם אלימלך'', שאדם על-ידי מצוה גדולה יכול לקפץ על מדרגות רבות בפעם אחת ולעלות מעלה מעלה. וכן מובא ב''ספר הגלגולים'' לרבנו האר''י ז''ל. וה' יהיה בעזרנו שנזכה לשוב לפניו באמת ובלב תמים ובלב שלם אבחנו וזרענו באמת ובתמים מתוך שמחה והרחבה אמן, עד כאן.

ועוד ראה בספר ''אור יחזקאל'' (חלק ב', ימים נוראים, סוף מאמר ''בקשת השלמות'') וזה לשונו: ''הנה ידוע בשם הגאון רבי ישראל סלנטר ז''ל שאמר, שחיב אדם להרגיש עצמו כעני המחזר על הפתחים שמקבל ולוקח כל מה שנותנים לו, ולדגמא: בעת שיתנו לו בשר לאכל, לא יאמר: ''עדין לא אכלתי מנת דגים'', אלא בודאי חוטף כל מה שיש ביכלתו לקח. הכי נמי חיבים אנו להרגיש בהשגת רוחניות, שאל לנו לברר באפני קיום המצוות אלא כל מה שמוצאים עלינו לקח, מצוות קלות כחמורות. ואף יסוד זה עלינו ללמד מהנמלה שאינה בוררת ולוקחת חטין, שעורים ועדשים וכדומה. אמר רשב''י, מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור מה שמכנסת מהקיץ לחרף. לפיכך אמר שלמה: ''אף אתם התקינו לכם מצוות מן העולם הזה לעולם הבא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נר לרגלי

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן