ו. דוד המלך מעיד על עצמו - ''כל משבריך וגליך עלי עברו'', מדוע היה נצרך שיעבור דוד כל אופני המשברים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ו. דוד המלך מעיד על עצמו - ''כל משבריך וגליך עלי עברו'', מדוע היה נצרך שיעבור דוד כל אופני המשברים
תוכן עניינים

--------

איך לא נתחזק כולנו מדוד מלכנו, משיחנו, אשר העיד על עצמו: ''כל משבריך וגליך עלי עברו''. כאן נתכוון דוד המלך ע''ה לא רק על הגלים והמשברים הפיזיים מרדיפות אוייביו: בנו אבשלום, שאול המלך, דואג ואחיתופל, ואפשר שהיו אלו משבריו הקטנים לעומת משברי הנפש וחלישות הדעת שנגרמים בדרך כלל כתוצאה מיסורים, ובפרט מחטא בת שבע, ולא הניח דוד המלך ע''ה משבר וגל שיעבור על שום אחד מישראל בדומה לו שלא עברו, וכאומרו: ''כל משבריך וגליך עלי עברו''.

והטעם, כיון שהלא נשמת משיח בן דוד נשמה כללית שכל ישראל כלולות בה, נשמה שצריכה לסבול צרות ישראל, כנאמר על משיח: ''והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו... ובחבורתו נרפא לנו'', וכמובא בגמרא דמשיח סובל עוונותיהן של ישראל (סנהדרין צח), אם כן, צריך שיעבור עליו כל אותם גלים ומשברים מעין מה שעתיד איזשהו איש ישראלי לעבור במשך הדורות, כדי שכל איש מישראל לעתיד במשבריו הפרטיים שלו יוכל להכלל בנשמת משיח נשמה הכללית של כלל ישראל. ולכך אפשר שמשום כך בחר הקדוש ברוך הוא להורות תשובה ליחיד דוקא בדוד המלך ע''ה, מטעם שהוא משיחן של ישראל וגואלן, ואנו כולנו אחוזים בו.

וכידוע המובא בספרים הקדושים, שתהילים שחיבר דוד המלך ע''ה, ברוח הקודש, בו טמונות כל צרות ויסורי ישראל עד שנזכה לביאת המשיח. ועל כן, הקורא בספרו, יכול הוא שיראה עצמו בתוך אותם פסוקים, מאחר ועובר הוא מעין אותם משברים שעבר דוד המלך ע''ה.

ואגב נזכיר דברי האר''י הקדוש, מה שכתב תלמידו מהרח''ו (הגהת מהרח''ו על הזוהר פ' בא ל''ט ע''א) בשם רבו: שכשם שמשה רבנו אדון כל הנביאים ולא קם נביא כמשה, כן דוד המלך ע''ה - אדון כל בעלי רוח הקודש - שלא קם בעל רוח הקודש כדוד המלך ע''ה.

וכמו כן גבי ענין העגל לקח לו הקדוש ברוך הוא דוקא דור דעה המיוחד שבדורות, כמו שלקח את דוד המלך המיוחד שבגדולי אישי הדורות מלך ישראל ומשיחו, וכפה עליהם את יצרם להכשילם בעוון החמור ביותר - עבודה זרה, וזאת מחסדי ה' ורחמנותו על הדורות הבאים שלא יתייאשו מהתשובה.

ודברינו הם בעצם פשט דברי הגמרא בע''ז שהזכרנו ללא שום חידוש משלנו, וכל החידוש מונח בדברי הגמרא. (והארכנו בזה להלן בפרשת ''שופטים'' מאמר צ''ה).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן