הגאון הצדיק רבי יצחק בלאזר, לאחר פטירתו נתגלה לספר כמה חמור עוון הלשון בשמים - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א הגאון הצדיק רבי יצחק בלאזר, לאחר פטירתו נתגלה לספר כמה חמור עוון הלשון בשמים - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

בהקדמה לספר ''כוכבי אור'', מהדורא שניה, מובאת אגרת מהגאון רבי חיים ברלין זצ''ל, בה הוא מספר מה שארע לאחר פטירת רבי יצחק בלאזר זצ''ל, וזה לשונו.

והוא צוה בצואתו שלא להספידו כלל, ואמנם רוח הבריות היתה נוחה הימנו בפי כל חכמי העיר [ירושלים] ולומדיה, וגם בפי כל העם, עד שהקיפוני כלם שלא להשמע לצואתו, כמו שלא שמע ה''נודע ביהודה'' זצ''ל לצואת ה''פני יהושע'' זצ''ל (עיין פתחי תשובה יורה דעה שד''מ א'), אך הגאון מרן דאתרא, הרב שמואל סלנט החזיק בדבר ופסק שלא לזוז מצואתו ולא להספידו, ואנכי הייתי מפשר בזה, והספדתיו הספד גדול בפניו, ואמרתי בהספדי, שהגם שצוה שלא להספידו, אמנם מצינו בתורה במותה של שרה אמנו, שהספד ובכי הם שני ענינים, כלשון הכתוב (בראשית כ''ג, ב) ''לספד לשרה ולבכתה'', ובכי הוא על ההעדר והאבדה שהגיעו לנו במיתתו, ומצות הספד הוא על תלמיד חכם. נאמר בתורה על נדב ואביהוא בלשון (ויקרא י, ו') ''ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה '' ולא נאמר יספידו. על כן, אם צוה המנוח שלא להספידו, נשמע אליו בזה שלא לספר שבחו כלל, אולם על שלא נבכה על העדר - לא צוה כלל. ולאשר בחייו היה מעורר את העם למסרו לבכי, גם עלינו לקים היום מצות בכיה ולא הספד. והארכתי עוד בדברי מוסר עד שגעו כל העם בבכיה. ולכן - אמר הרב רבי חיים ברלין - אמנם לא ספרתי בשבחו, אבל עוררתי את הקהל לבכי ולתשובה.

ועוד מספר הרב חיים ברלין חלום שחלם לאחר מכן שהספידו, וזה היה ביום י''א מנחם אב, ויהי בליל שבת קדש שלאחריו סמוך לאור הבקר, בא המנוח אצלי בחלום ואמר לי. יישר כח על שלא הגדת עלי שבח. ושאלתי ממנו. מה נעשה בדינו בעולם ההוא? ואמר לי. שדין של מעלה חמור מאד שאי אפשר לשום אדם בעולם הזה לשער כלל, וביחוד מקפידים על דברים האסורים שנדברו שלא כהגן. ושאלתי עוד: איך עלה בדינו? והשיבני: שכל ימות החול לא הניחו לו לבא אלי בחלום ולתת לי ''יישר כח'', עד יום השבת שנתנו לו מנוחה והניחוהו להראות אלי בחלום. יותר לא דבר מאומה ונעלם ממני, חלף הלך לו ולא ראיתיו עוד, והקיצותי וכו'.

חתן הגר''י בלאזר זצ''ל, הגאון רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי זצ''ל, הוסיף על דברי האגרת הזאת, כי שמע בעל פה מהר''ח ברלין זצ''ל, שאחרי שאמרו לו בחלום שדין של מעלה חמור מאד וכו', הוסיף ואמר אמנם על תלמיד חכם יש הרבה מליצי ישר, אולם מקפידים מאד על חטא הלשון ! עד כאן דברו

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן