ברכת החמה

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

מסובבים בברכות

"ברכת החמה" היא ברכה נדירה ביותר, שזמנה מגיע אחת ל-28 שנה, בעת שהחמה מגיעה בדיוק לנקודה שבה תלה אותה בורא עולם בששת ימי בראשית, באותו יום ובאותו מזל (כמבואר בהרחבה להלן). הפעם הקודמת שבה זכינו לברך ברכת החמה היתה בשנת ה'תשס"ט, בבוקרו של יום רביעי י"ד בניסן ערב חג הפסח. והפעם הבאה עלינו לטובה תהיה בעזרת ה' בבוקרו של יום רביעי כ"ג בניסן שנת ה'תשצ"ז.

נתבונן ונראה, כי חייו של היהודי מוקפות הן בכל עת ב"ברכות" שונות, מעת שהוא קם בבוקר ומברך "המעביר חבלי שינה מעיני", ועד שמסיים את יומו ומברך לפני השינה: "המפיל חבלי שינה על עיני". במשך כל היום מברך היהודי על גופו, על לבושו, על מזונותיו, על מצוותיו, על כל צעד ושעל בחייו.

כשיהודי מברך, הוא למעשה מקשר את עצמו ואת כל מערכת חייו אל הקב"ה, שהוא "מקור הברכה". בברכתו הוא מכריז על אמונתו בבורא עולם, אשר כל קיומנו בעולם, כל צרכינו ופעולותינו - ממנו הם.
"וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ה' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ" (דברים י יב) - אמרו חז"ל: אל תקרא "מה" אלא "מאה", דהיינו שחייב האדם לברך מאה ברכות בכל יום (מסכת מנחות מג ע"א). מאה ברכות הוא הדבר אשר ה' אלוקינו שואל מאיתנו! זאת אומרת, הקב"ה רוצה מאיתנו שחיינו במלואם, מראשיתם ועד סופם - יסובבו על האמונה בברכת ה'! (ע"ע בספר "אוהל רחל" עמ' 103)

וכך אמרו חז"ל: "רשע בחייו חשוב כמת, מפני שרואה חמה זורחת ואינו מברך "יוצר אור", שוקעת ואינו מברך "מעריב ערבים", אוכל ושותה ואינו מברך עליהם. אבל הצדיקים, מברכים על כל דבר ודבר שאוכלים ושותים, שרואים וששומעים". (תנחומא וזאת הברכה סימן ז)

השֶׁמֶשׁ - שַׁמָּשׁ נאמן

ברכה נדירה זו - "ברכת החמה" - מַפְנָה את עינינו להתבונן באחת מנפלאות הבורא המדהימים והנפלאים - הלוא היא השמש, אשר נבראה בששת ימי בראשית, ומאז ועד עתה, ללא הפסקה, עושה היא את רצונו של הקב"ה, מאירה לארץ ולדרים עליה, בעוצמה ובגבורה, ובכך מכריזה היא על מי שברא אותה! וכדברי רבותינו: "משעה שהשמש זורח, עד שעה שהוא שוקע, אין קילוסו [שבחו] של הקדוש ברוך הוא פוסק מפיו!" (תנחומא אחרי מות סימן ט)

רבי אבינא אמר: הגלגל הזה של חמה, אחד ממשמשיו של הקב"ה הוא, ובשעה שיוצא לעולם, אין כל בריה יכולה לזון עיניו ממנה! (ויקרא רבה לא ח)

אמר קיסר רומא לרבי יהושע בן חנניה: "רוצה אני לראות את אלוקיכם!", אמר לו רבי יהושע: "אי אפשר לראותו", אמר לו: "אם אכן קיים הוא - חייב אני לראותו!" מה עשה רבי יהושע? יצא עם הקיסר לבחוץ בצהרי יום קיצי, אמר לו: "תסתכל היטב בשמש ותראה את אלוקינו!", אמר לו הקיסר: "אי אפשר להסתכל בשמש!", אמר לו רבי יהושע: "הלוא השמש - היא רק אחד מן המשמשים של הקב"ה, ובכל זאת אין אתה יכול להביט בה, ואיך תוכל לראות את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו?!"... (מסכת חולין נט ע"ב)

לעשות רצון אביך שבשמים!

אמר לו הקב"ה למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמים שבראתי לשמשכם, שמא שינו את מידתם, או שמא גלגל חמה אינו עולה מן המזרח ומאיר לכל העולם כולו?! הלוא בכל יום ויום עושה הוא את רצוני, זורח במזרח ושוקע במערב, ולא עוד אלא ששמח לעשות לי רצוני, שנאמר: "והוא כחתן יוצא מחופתו, ישיש כגיבור לרוץ אורח"! (תהילים יט). והרי דברים קל וחומר! הלוא השמים והארץ, אינם מקבלים שכר ואינם מקבלים עונש, ובכל זאת אינם משנים מאומה ממידתם; אתם - שאם זכיתם, אתם מקבלים שכר, ואם חטאתם, אתם מקבלים פורענות, על אחת כמה וכמה שאתם צריכים שלא תשנו את מידותיכם! (ספרי האזינו שו)

שקיעת החמה הראשונה

אמרו רבותינו ז"ל: כשנברא אדם הראשון, וראה לראשונה בחייו את השמש שוקעת, נבהל ואמר: אוי לי, שבשביל שחטאתי ואכלתי מעץ הדעת, העולם נהיה חשוך בעדי, ויחזור העולם לתוהו ובוהו! כנראה זו היא המיתה שנגזרה עלי מן השמים! היה יושב בתענית ובוכה כל הלילה, וחוה בוכה כנגדו. כיון שעלה עמוד השחר, הבין כי כך הוא מנהגו של עולם, עמד והקריב שור לכבוד ה' יתברך. (מסכת עבודה זרה ח ע"א)

טובים השניים מן האחד

רבי עזריה בשם רבי חנינא אמר: די היה בבריאת השמש בלבד, כדי להאיר לעולם. ולמה נבראה הלבנה? אלא צפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לעבוד למאורות השמים ולהחשיב אותם כאלוהות חלילה, אמר: אם כשהמאורות החשובים הם שניים, הנאבקים תמיד זה בזה - בכל זאת אומות העולם עובדים אותם ומשתחווים להם, הרי שאם אברא מאור אחד בלבד, שהוא יהיה השולט הבלעדי, על אחת כמה וכמה שיעבדו לו! (בראשית רבה פרשה ו)

"הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל"

השמים הפרושים מעלינו, על כל צבאם, משקפים ונותנים לנו מעט מושג על גדולתו וחכמתו האינסופיים של הקב"ה.

משל למלך, שהיו מקלסים ומשבחים אותו שהוא חכם, גיבור ועשיר. בקש המלך שיכירו אזרחיו - מהי חכמתו, מהי גבורתו, ומהו עושרו. מה עשה? נטל וילון, וקבע בו אבנים טובות ומרגליות מיוחדות אשר לא נמצא כמותן בכל העולם, משובצות במלאכת מחשבת נפלאה, תלה את הוילון על פתחו ואמר: כל מי שיכול לעשות כמותו, הרי הוא כמותי.

כך הקב"ה, הוא חכם החכמים, ולו הגדולה והגבורה, והעושר והכבוד מלפניו, וברא את העולם בחכמה, שנאמר: "ה' בחכמה יסד ארץ". בקש להודיע את שבחו לבריות, מה עשה? ברא את הרקיע, הפרוש כוילון מעל הארץ, וקבע בו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות, וכל כך למה? להודיע לבני האדם גבורותיו, שאמר להם: מי שיכול לעשות כמותם הרי הוא כמוני, או אפילו מי שיכול לרוץ עם החמה מסוף העולם ועד סופו ביום אחד, הרי הוא כמוני. (מדרש הגדול בראשית א)

יְצָרָם בְּדַעַת, בְּבִינָה וּבְהַשְׂכֵּל

מה נפלא ומדהים, כי כל המאורות - נתן בהם הקב"ה דעת, בינה והשכל - כמו לבני אדם, ואף יותר מכך!

כפי שכותב הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פ"ג ה"ט): "כל הכוכבים והגלגלים, כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו, משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. וכשם שמכירים את הקב"ה, כך מכירים את עצמם, ומכירים את המלאכים שלמעלה מהן. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים, וגדולה מדעת בני אדם". (ועיין בית יוסף יורה דעה הלכות שחיטה סוף סימן ד).

כך ממלאים המאורות את תפקידם, מתוך הכרה ברורה בבורא עולם, ומתוך חפץ ותשוקה למלא את הייעוד שקבע להם, וכפי שאנו אומרים בברכת "יוצר אור" בתפילת שחרית של שבת: "טוֹבִים מְאוֹרוֹת שֶׁבְּרָאָם אֱלֹהֵינוּ, יְצָרָם בְּדַעַת בְּבִינָה וּבְהַשְׂכֵּל. כֹּחַ וּגְבוּרָה נָתַן בָּהֶם, לִהְיוֹת מוֹשְׁלִים בְּקֶרֶב תֵּבֵל... שְׂמֵחִים בְּצֵאתָם שָׂשִׂים בְּבוֹאָם, עוֹשִׂים בְּאֵימָה רְצוֹן קוֹנֵיהֶם...", וכן אמר דוד המלך על השמש (תהלים יט ו): "וְהוּא כְּחָתָן יֹצֵא מֵחֻפָּתוֹ, יָשִׂישׂ כְּגִבּוֹר לָרוּץ אֹרַח", ופרשו רבותינו: השמש הזה יוצא בשמחה להאיר על הארץ, כאשר ישמח החתן בצאתו מחופתו. וכן שש הוא במהלכו, כאשר ישיש הגיבור לרוץ, כי בטוח הוא בגבורתו ואינו מפחד מפני איש, כך השמש בטוח הוא שילך במסלולו באין מוחה ובאין מפריע. (מצודת דוד)

"שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם, וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה!"

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן