''אני דודי ודודי לי''

תוכן עניינים

--------

''אני לדודי ודודי לי'' ראשי תבות 'אלול', וסופי תבות עולה מ', כנגד מ' יום מראש חדש אלול עד יום הכפורים. כי באלו ארבעים יום התשובה מקבלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה'' (משנה ברורה, ריש סימן תקפא).

כתב על כך בספר ''לקח טוב'': מדברי ה''משנה ברורה'' מקבל הפסוק ''אני לדודי ודודי לי'' משמעות של הנהגה הדדית בין ישראל לאביהם שבשמים. כאשר ישראל מכונים עצמם בתשובה לקראת דודם אף הוא, יתברך, בא לקראתם ומקבלם בתשובה באהבה ובחבה.

בספר ''סביב שלחנו של המגיד'' מביא משל בענין זה. ילד שחק לבדו על חוף הים, כאשר חבריו משתובבים בצהלה במרחק נכר מהנער הבודד. נגש אליו אדם מבגר ושאלו: ''נער צעיר, מדוע הנך משחק כאן לבדך? מדוע אינך מצטרף לחבריך שהתרחקו מהחוף ומשחקים להנאתם בצל העצים?''

''אל דאגה, '' השיב הילד הצעיר. ''אני משחק כאן משום שאני מצפה שאניה תעבר כאן, ואז אוכל להניף את הדגל שלי לרב החובל. ''

חיך האיש לשמע דברי הילד, ואמר לו: ''היאך הנך מעלה על דעתך דבר כזה, הרי האניות אינן יכולות כלל להתקרב לחוף. אמנם ישנה ספינת נוסעים גדולה מאד העוברת בלב ים, אך אין שום טעם שתמתין לה. הנך יכול, איפוא. לחזר ולשחק עם חבריך. ''

''לא, זוהי בדיוק הספינה אשר לה אני מחכה!'' השיב הילד בלהט. ''אני מחכה שאוכל להניף את הדגל שלי לרב החובל של ספינת הנוסעים שעליה דברת, ואף הוא יניף לי בחזרה דגל. ''

''זה מגחך, '' אמר לו האיש, ''רב החובל של האניה הגדולה הזו הנו אדם חשוב מאד. מספק אני אם הוא יכול אפלו לראות אותך ממרחק רב כזה. מכל מקום, אינני יכול להעלות על דעתי סבה כל שהיא שבגללה הוא יסתכל לכוון הזה בכלל ! ''

''ברור לי שרב החובל לא רק יחפש אותי, אלא יודע אני בברור, שכאשר יראה אותי מניף דגל לעמתו, הוא ישמח מאד, כי הוא יבין שהדגל הוא בטוי לגעגועי אליו, וכבטוי לשמחתו ואהבתו שתתפרץ גם הוא ינופף לי בדגל ! '' אמר הילד בבטחון רב.

''כיצד הנך יכול להיות בטוח כל כך במה שאתה אומר?'' התפלא האיש. הביט הילד בעיני האיש התמה, ובבת צחוק על פניו אמר בפשטות: ''מפני שרב החובל הוא אבי ! ''

*
כלנו בנים למקום, והקדוש ברוך הוא בטובו ובחסדו מחפש אותנו ממכון שבתו בגבהי מרומים, ובמקום גדלתו שם אתה מוצא ענותנותו. אם רק נעמיד עצמנו במקום ובמדרגה שמהם יובן שאנו מצפים לו ונושאים את עינינו אליו בבחינת ''אני לדודי'' מיד יניף אף הוא יתברך את דגלו לעמתנו ויקבלנו באהבה ובשמחה. ואין אנו צריכים ליותר משתי המלים: ''ודודי לי''.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן