הספר: ספר בים דרך - במדבר

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - במדבר
בים דרך - במדבר
א. ללא תורה האדם כעיוור ההולך בחושך מבלי להרגיש בסכנתו
ב. גם הירא שמים שיחפוץ לעשות כל התחבולות שבעולם לנצח יצרו - מבלעדי התורה סופו שינוצח ויאבד
ג. ב' כוחות טמונים ביצר, כח פיזי וכח פסיכולוגי
ד. ביאור ר''מ ור''ע היו מתלוצצין בעוברי עבירה
ה. כוונת ר''מ ור''ע לחזק החוטאים לשוב ולבל יכנעו מיד ליצרם
ו. מן השמים הרשוהו לשטן להוכיחם על טעותם ולהעמידם על האמת לומר לחוטאים באופן אחר - להפחידם מיצר הרע להיותו תקיף וערמומי
ז. ביאור ''לעתיד נדמה היצר הרע לצדיקים כהר ולרשעים כחוט השערה, הללו בוכים והללו בוכים''
ח. אף הצדיק הגדול כתנא ואמורא - כל כוחו בכבישת היצר רק מכח עסק התורה
ט. על פי הנ''ל ביאור הגמ' ''עשיר עני ויפה באים לדין'' וכו'
י. וויתר הקב''ה על עוון ג''ע ע''ז ש''ד ולא וויתר על עוון ביטול תורה, כי אלמלי היו עוסקים בתורה בהכרח לא היו מגיעים לעוונות הנזכרים
יא. כל ליצנות אסורה מלבד ליצנות מעבודה זרה שמותרת - הביאור לכך
יב. הנוצח יצרו וכובשו באיזו שהיא מידה או תאווה ידע שהוא מכח התורה שלמד בסמוך לאותה גבורה שנתגבר על יצרו
יג. מעוון ביטול תורה יש לפחד הן מצד עצם עוון ביטולה והן מצד שבכך הינו חשוף לתאוות ובנקל יפילו יצרו לעבירות חמורות
יד. את יסוד זה שכל כח ההתגברות על היצר הוא אך ורק באמצעות התורה - מעלימו היצר מבני אדם, והוא כמעט בבחינת ''סוד''
טו. התורה מכפרת עוון, והוא ''תשובת המשקל'', דהיות וכל העוון הינו תוצאה ישירה של ביטול תורה, התיקון לכך שיעסוק בתורה, כי רק בכך תהא תשובתו תשובה אמיתית להבטיח שלא ישוב לחטא הזה עוד
טז. מי שאין בו טל תורה אין טל תורה מחייהו לתחיית המתים, משום דבהכרח התאוות והמידות הרעות טמונים בו אחר שלא עסק בתורה שהיא האמצעי היחיד לסלקם ממנו
יז. כשם שתבשיל ללא תבלין יפה הוא רק בחיצוניותו אולם באיכותו חסר הוא כל טעם, כן המתייפה במידותיו ללא תורה יפה הוא בחיצוניותו אולם פנימיותו רקובה לחלוטין
יח. בפרט בעקבתא דמשיחא יהא נצרך עסק התורה להישרד מתוקף הנסיונות והיסורים
יט. הדביקות בהקב''ה שהיא מה שמרחיקה את היצר - רק באמצעות התורה
כ. עיקר סגולת התורה להציל מיצר הרע לגמרי הוא כשלומד בקביעות, וכפי עמלו וקביעותו בתורה כן מידה במידה ניצל מבלבולי היצר
כא. הימים שקודם חג השבועות והחג עצמו - ימים שהזמן גורם להתעלות, ואשרי המנצלם
פרשת במדבר ב' - מאמר סח - שבועות ב' - אמונת חכמים היסוד לאמונה בה'
א. התנאי לקיום התורה לאמונת וידיעת ה', הוא האמונה בחכמי ישראל, ומבלעדי האמונה בם תהרס ותחרב כל בניינה של היהדות
ב. הסתכלות נכונה על חכמתם של חכמי ישראל תביאנו לענווה ולשפלות כלפיהם, ובמילא כמו כן כלפי כל חיובי התורה שהמה חכמת הבורא
ג. מרחק מזרח ממערב בין המבין בחכמה לבין המיצר ומחדש בה
דילוג לתוכן