הספר: ספר שו"ת שאול שאל - חלק א

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א
שו"ת שאול שאל - חלק א
הקדמות
זכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק
בפתח השער
הסכמות
הלכות הנהגת אדם בבקר
שאלה א - מי שאין לו מים לנטילת ידים ליד המיטה כיצד עדיף שינהג.
שאלה ב - כיצד סדר נעילת המנעלים וקשירתם, ומנעלים שאין להם קשירה. ומה דין איטר יד.
שאלה ג - לאיזה כיוון יש להניח את ראש המיטה.
שאלה ד - באיזה יד מקנח והטעם, ומה דין איטר שכל מעשיו ביד שמאל.
שאלה ה - מים הפסולים לנט"י לסעודה, האם כשרים לנט"י שחרית. והאם יברך על נטילת ידים.
שאלה ו - כשאין לו כלי ונוטל ידיו מהברז, האם יברך על נטילת ידים.
שאלה ז - הישן ביום שיתין נשמין, האם צריך ליטול ידיו ג"פ. ומה שיעור שיתין נשמין.
שאלה ח - כשאין מים כלל לנטילת ידים כיצד ינהג.
שאלה ט - מה צריך לכוין כשמזכיר שם ה' ושם אלוקים, ומה מכוין שמזכיר שם ה' הכתוב באדנות.
שאלה י - אם לא בירך ברכת אלהי נשמה עד אחר שהתפלל שמונה עשרה, האם מברך לאחר התפילה.
שאלה יא - כשצריך לברך אשר יצר וגם ברכה אחרונה על מאכל שאכל, איזו ברכה יקדים.
הלכות ציצית
שאלה יב - התעטף בטלית גדול ונמצא פסול האם יברך על האחר.
שאלה יג - פשט טליתו או נפלה מעליו, וחוזר ומתעטף מיד האם צריך לברך.
שאלה יד - אם יש ספק על בגד כותנה אם חייב בציצית, האם מותר ללובשו בלא ציצית.
שאלה טו - טלית שהשתי מכותנה והערב ממשי, איזה ציצית יעשה לה.
שאלה טז - טלית של עור וכנפיה של בגד או הפוך, האם חייבת בציצית.
שאלה יז - בגד שחציו סתום וחציו פתוח האם חייב בציצית והאם יוצאים בו לרה"ר בשבת.
שאלה יח - ציציות שטוותה אשה האם כשרים.
שאלה יט - עם כמה חוטים צריך להיות החוט שזור, ומה דין כשהתפרקה השזירה.
דילוג לתוכן