תנאי שימוש באתר אשובה

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בס"ד

ברוכים הבאים לאתר "אשובה" – תנועה לתשובה מאהבה וחנות ספרי קודש.

אתר אשובה(להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר הינו איתמר בן דור , אשובה– עוסק מורשה 305400517.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי אשובה (להלן "העסק").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

א. פרטים אישיים

 1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה (באם ישנה), טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
 2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לעסק.
 3. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.
 4. העסק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר העסק. במקרה זה רשאי העסק למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 5. העסק רשאי להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. העסק לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
 6. כמו כן העסק רשאי להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים: 1) העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב. 2) העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס' טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

ב. המוצרים והשירותים המוצעים

 1. המוצרים או השירותים המוצעים באתר, מלווים בחלקם במפרט, וניתן לראות את תמונות המוצרים או השירותים ותאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות המוצע.
 2. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 0549796808
 3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

ג. תנאים נוספים

 1. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
 2. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 3. העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
 4. העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו, בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 5. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו, יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 7. העסק שומר לעצמו את הזכות לדוור במייל (דואר אלקטרוני) מדי פעם בפעם במבצעים חדשים ו/או הודעות שונות, את הלקוחות המזמינים באתר.

ד. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. כל רוכש/ת מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ובמידה והמוצר פגום יש ליצור קשר עם בעלי האתר באופן מיידי במייל [email protected] או בטלפון 0549796808.
 2. לכל רוכש/ת באתר הזכות לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשע"א-2010 והתשמ"א-1981 (להלן:"החוק").
 3. כל רוכש/ת שיבקש לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל, ללא צורך בסיבה, ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית, או במידה והמוצר הוא טיבין פסידים או כפי האמור בסעיף ד(4) להלן.
 4. במידה והמוצר הוא מסוג טובין פסידים, או שהמוצר הוא בהתאם להזמנה אישית של הלקוח, או שנעשה בו עיצוב בהזמנה אישית ללקוח ע"פ דרישותיו ושאינו ניתן למכירה ללקוחות אחרים, או בכיתוב על גבי המוצר ע"פ בקשת הלקוח המתייחס ללקוח בלבד או למי מבאי כוחו, לא יוכל הלקוח לבקש ביטול עסקה על המוצר הנ"ל.
 5. בקשת הרוכש/ת לביטול כאמור תעשה באמצעות הודעה לעסק בכתב (בדואר, או בדוא"ל) במסגרתה יפורטו מס' ההזמנה, שמו/ה המלא של הרוכש/ת.
 6. במקרה כזה על הרוכש/ת לשלוח את המוצר חזרה אל העסק על חשבונו/ה וזאת בתוך 14 ימים מיום משלוח הודעת הביטול כאמור לעסק, ובצירוף החשבונית/הקבלה המקורית בגין העסקה.
 7. במקרה של ביטול כאמור לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק ושאינו ביטול מחמת פגם או אי התאמה, יבצע העסק החזר כספי של חלק המחיר ששולם ע"י הרוכש בפועל (או תבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב ו/או לזכות את כרטיס האשראי), וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בכתב כאמור לעיל, ואך ורק לרוכש/ת עצמו ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 8. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות העסק על פי כל דין.
 9. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה בה נמכרו "טובין פסידין" או טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
 10. בנוסף, לכל מקרה אחר בו נקבע בתקנון זה כי לעסק הזכות לבטל עסקת רכישה של רוכש/ת באתר, מובהר ומוסכם בזאת כי העסק יהיה זכאי לבטל הזמנה ו/או שלא לקבל הצעת רכישה של רוכש/ת, ו/או לבטל התקשרות כלשהי עם רוכש/ת גם לאחר שנשלחה או נתקבלה אצל הרוכש/ת הודעה על אישור ההזמנה ו/או הרכישה ע"י הרוכש/ת, במקרים בהם ארעה טעות בתום לב בנתוני מוצר כלשהו באתר, לרבות במחירו ו/או בתיאורו ו/או במפרט הטכני שלו, ואשר על בסיסם – כולם או חלקם, נערכה ההזמנה ו/או נשלחה הודעת אישור הרכישה, וכן בכל מקרה של תקלה ו/או כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או עקב נסיבות שאין לעסק שליטה עליהן ואשר יעכבו ו/או ישבשו את פעילות האתר ו/או ההזמנה ו/או אספקת המוצר ו/או הליך תקין של רכישה על פי תנאי תקנון זה.
 11. זכות הביטול כאמור תעמוד לעסק גם בכל מקרה בו הפר המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת ו/או לא עמד/ה בהתחייבויות מהתחייבויותיו/ה ו/או במקרה בו מסר/ה פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

ה. נגישות האתר לבעלי מוגבלויות

 1. האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין.
 2. הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה ע"י צד ג' (להלן:"תוסף הנגישות").
 3. תוסף הנגישות הינו באחריות צד ג' בלבד ולעסק אין ולא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.
 4. ברצון כל גולש/ת משתמש/ת רוכש/ת לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות, עליו להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.

ו. פתרון סכסוכים

 1. כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל ו/או ההלכה היהודית בלבד, בביהמ"ש או בבית דין רבני המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

ז. קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "אשובה" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "שם האתר שלכם".

בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

ח. תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית (למעט תכנים שהתקבלו מרבנים שונים – למידע מדוייק על זכויות היוצרים של כל פוסט יש לפנות למערכת) של "אשובה" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ט. גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

י. שימוש בתוסף הנגישות

כיצד הנגישות באה לידי ביטוי באתר אפשרות ניווט באמצעות מקלדת בלבד וזיהוי קל של האזור אשר בפוקוס

 • שינוי ניגודיות צבעים (צבע רקע כהה)
 • כפתורי עצירה והפעלה של גלריות
 • הדגשת קישורים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים)
 • שינוי צבע טקסט וצבע רקע עבור לקוי ראיה ועיוורי צבעים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים)
 • תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות
 • הנגשת תפריטים, טפסים, היררכיית כותרות, רכיב טאבים, חלונות קופצים ועוד
 • [מפת אתר / מנגנון חיפוש] עבור גישה קלה ומהירה לדפי האתר השונים
 • הצהרת נגישות עם הסבר על תאימות, פערים ואחראי נגישות

 

התאמת הנגישות נבדקה באמצעי עזר כגון מסכים ומכשירים שונים, וכללה שימוש טכנולוגיות מסייעות מסוג קורא מסך (NVDA, JAWS, VOICE OVER) [השלימו / תקנו]

 

הערה:

שינוי גודל הגופן מתבצע באמצעות המקלדת,

עבור הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +,

עבור הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl –

 

כיצד להשתמש בתוסף הנגישות

תוסף הנגישות פעיל כל הזמן באתר ואין צורך בפעולה מיוחד כלשהי ע"מ להפעילו,

לחיצה על כפתור שינוי הצבעים בתוסף מבצע שינוי צבע רקע, שינוי צבע טקסט והדגשת קישורים.

ניווט באמצעות מקלדת ע"י שימוש בכפתור TAB לדילוג לאזורי תוכן שונים.

 

תאימות דפדפנים ומערכות הפעלה

האתר נבדק בדפדפנים:

כרום (google chrome) ומוזילה פיירפוקס (mozilla firefox) בגרסאות האחרונות שלהם(לציין גרסאות).

האתר נבדק במערכות הפעלה: חלונות 7, חלונות 10, אנדרואיד X, אייפון X

 

רכיבים ואזורים לא נגישים 

אנו מודעים לעובדה כי ישנם מספר רכיבים באתר אשר אינם נגישים באופן חלקי או מלא, לצערנו אין באפשרותנו להנגיש רכיבים ואזורים אלו ואנו עושים מאמצים לאתר חלופות נגישות, עד אשר נאתר חלופות אלו ניתן לפנות לאחראי הנגישות אשר פרטיו רשומים בהמשך עמוד זה לקבלת שירות נגיש עבור אזורים ורכיבים אלו.

להן רשימת הרכיבים והאזורים אשר לא נגישים באתר:

 • רכיבי צד ג' – מפת גוגל, add this, facebook block
 • גלריות / סליידרים / טבלאות

הבהרה

לצערנו למרות המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו בהנגשת האתר ייתכן ועדיין חלק מהתכנים פחות מונגשים, ולכן אם בכל זאת נתקלתם בפער בהנגשה אשר מפריע ומקשה על גלישה תקינה וקלה באתר

פרטי יצירת קשר במקרה של החזרה או בעיה אחרת:

דרך החורש 102 ירושלים / ההדס 312, גמזו

טלפון ליצירת קשר 0549796808

כתובת דוא"ל : [email protected]