תוצאות החיפוש של: 9 באב

פרשת שמות

ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים (א, ה)   צ"ב מה השייכות בין מנין צאצאי יעקב לענין זה שיוסף היה במצרים, ומדוע נסמכו זה לזה. ונראה ליישב ע"פ מש"כ במדרש, מפני מה האריך יצחק שנותיו יותר מאברהם ואברהם יותר מיעקב, משום שארץ ישראל נקראת ארץ החיים ומאריכים בה חיים יותר …

פרשת שמות לקריאה »

שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן לט

אם יש לאסור על פי דין עישוני סיגריות, ואם הזכות בידי הנמצאים במחיצה אחת עם המעשן למחות בידו בנימוק שהעשן מזיק להם. ב"ה. יום ועש"ק ג' לחדש מרבים בשמחה תשמ"ב. ירושלים עיה"ק ת"ו. לכבוד מכובדי היקר הרופא המהולל היו"ש. ד"ר אלי יוסף שוסהיים נ"י. שלום ורב ברכה. יקרת מכתבו מתאריך ה' שבט קבלתי רק השבוע …

שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן לט לקריאה »

סיכוני בריאות בעישון

מאת ד"ר אלי י. שוסהיים אחרי יציאת מצרים מבטיח הקב"ה לעם ישראל: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך" (שמות ט"ו כ"ו). כידוע קושית המפרשים בענין הסתירה כי אם כל המחלה, לא אשים עליך לשם מה נחוצה הרפואה – כי אני ה' רופאיך? מכן המקור לרפואה מונעת. הרופא שהוא שליחו של הקב"ה …

סיכוני בריאות בעישון לקריאה »

מעשן מאבד בממוצע 14 שנים מחייו בשל העישון

מתוך כתבה ביתד נאמן יום שלישי כ"ו סיון תשס"ד אם אתם מעשנים, לבטח ידעתם שהעישון מסוכן אבל לא שיערתם עד כמה, דו"ח רשמי אמריקאי קובע כי כמעט כל סוגי הסרטן קשורים לעישון, ולכך מתווספת שורה של מחלות נוספות שעד כה לא יוחסו לעישון. גם העישון הפסיבי מתגלה כמסוכן פי כמה. העישון גורם לתמותה של עשרת …

מעשן מאבד בממוצע 14 שנים מחייו בשל העישון לקריאה »

כיסויי המשכן – ובענין 'תחש'

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 29/01/2014 התורה מאריכה בתיאור מבנה המשכן וכליו בפרשיות תרומה, תצוה, כי תשא, וביישום של הבניה בפרשיות ויקהל פקודי. במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה בקצרה ממש רק על ענין כיסויי המשכן, עד כמה שהיריעה שתאפשר, ג' או ד' כיסויים נאמרו בתורה וכפי שיבואר. נאמר בפרשת …

כיסויי המשכן – ובענין 'תחש' לקריאה »

פרשת ויגש

חיוב תפילת הדרך באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "אל תרגזו בדרך" (בראשית מה, כד) בגמרא בתענית י, ב דרשו על הפסוק "אל תרגזו בדרך", אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו: אל תתעסקו בדבר הלכה בלכתכם בדרך, שמא מתוך העיון בהלכה לא תשימו לב לדרכים ותרגז עליכם הדרך. …

פרשת ויגש לקריאה »

פרשת ויצא

דין קדימה בשידוכים באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (בראשית כט, כו) בהעמק דבר להנצי"ב מולאזין (שם) ביאר את הענין שהסביר לבן ליעקב שלא כוון לומר "לא נעשה כן במקומנו" בשביל רחל שקטנה ושמא אף חלשה, אלא בשביל …

פרשת ויצא לקריאה »

פרשת חיי שרה

כיסוי ראש לאשה בפאה נכרית באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס"(בראשית כד, סה) בתרגום יונתן  תרגם על הפסוק "ותקח הצעיף ותתכס", וז"ל: ונסיבת רדידא ואיתעטיפת ביה, עכ"ל. היינו שרבקה התכסתה ברדיד על ראשה. וכן …

פרשת חיי שרה לקריאה »

פרשת וירא

קביעות מקום לתפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, כז) מצוה לבחור בית כנסת ובתוכו לבחור מקום קבוע ולהתפלל בו בקביעות, ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר (בראשית …

פרשת וירא לקריאה »

פרשת לך לך

סנדקאות באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו " (בראשית יז, כד) במדרש תהילים (סי' לה) נאמר: כשמל אברהם אבינו עליו השלום נרתע מאוד, ואחז בו הקב"ה במילה, שנאמר "וכרות עמו הברית" ונעשה לו הקב"ה סנדקאות, ונתן לו אז שבעת עממין …

פרשת לך לך לקריאה »

פרשת נח

עשיית דמות של אדם - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" (בראשית ט, ו) את חביבות הבורא מבאר התנא באבות (ג, יד), חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר (בראשית ט) "בצלם אלהים עשה את האדם". וביאר …

פרשת נח לקריאה »

פרשת בראשית

אמירת ויכולו בתפילת שבת ובקידוש באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 12/10/2009   "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" (בראשית ב, א) בגמ' בשבת קיט,ב מובא: אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי: אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו, דאמר רב המנונא: כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו, מעלה …

פרשת בראשית לקריאה »

דילוג לתוכן