תוצאות החיפוש של: שבע ברכות

עמידה בעת קריאת עשרת הדברות

הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 16/01/2014 במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג שהוא קדמון הנהוג בהרבה מקומות שבהגיע הבעל קורא לקריאת עשרת הדברות הצבור עומד, האם מנהג נכון הוא. ובראשית דברינו נקדים לומר, שבענין אם צריך לעמוד תמיד בקריאת התורה עי' בשו"ע וברמ"א סי' קמו' סעי' ד', ואין כאן …

עמידה בעת קריאת עשרת הדברות לקריאה »

אמירת שירת הים בכל יום

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 10/01/2014 במאמר שלפנינו נעסוק בעז"ה בענין אמירת שירת הים שאנו אומרים בכל יום ויום בגודל מעלתה ושכרה. כתב בספר מנורת המאור (פרק ב - תפילה סדר מאה ברכות) דאיתא במדרש: כל האומר שירת הים בכל יום זוכה לחיי העולם הבא. מפני שהוא מאמין …

אמירת שירת הים בכל יום לקריאה »

בשורות טובות

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 8/12/2013 לאחר שהאחים נפגשו עם יוסף ופנו לחזור לאביהם בארץ כנען אמרו איש אל אחיו מי יילך ויודיע לאבינו שיוסף בנו חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, בספר הישר (וכן בספר ילקוט מעם לועז) כתב, ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר …

בשורות טובות לקריאה »

פרפרות מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל לפרשת בראשית

הובא בספר זכרון "איש באמונתו יחיה" 14/10/2009 בראשית ברא אלדים. במד"ר (פ"א ב) חותמו של הקב"ה אמת והן סופי תיבות של בראשית ברא אלדים (כ"כ בעה"ט והרא"ש). בא ללמדנו שמידת האמת היא גדולה מאד מאד ולא נברא העולם אלא בה, וכשהאמת בעולם אזי הצדק והטוב נשפע בעולם (ע"י מנוה"מ פ' ל"ה) שנ' (תהלים פה יב) אמת מארץ תצמח …

פרפרות מאת הגאון רבי יחיא אלשיך זצ"ל לפרשת בראשית לקריאה »

פרשת בחוקותי

עשיית קיצור דרך בבית כנסת ובבית המדרש וכניסה לתוכם שלא לצורך באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "והשמותי את מקדשיכם" (ויקרא כו, לא) בילקוט שמעוני (פרשת בחוקותי רמז תרעה) דרשו על הפסוק "והשמותי את מקדשיכם", לרבות את בתי כנסיות ובתי מדרשות, ע"כ. וזה אחד מן המקורות שלמדו הפוסקים שיש …

פרשת בחוקותי לקריאה »

פרשת בהר

העדפת קניה מסוחרי ישראל על סוחרי עכו"ם באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (ויקרא כה, יד) דרשו בזה בספרא (בהר פרשה ג'), מנין כשהוא מוכר לא תהיה מוכר אלא לעמיתיך, תלמוד לומר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך". …

פרשת בהר לקריאה »

פרשת קדושים

חיוב מים אחרונים באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה' אלוקיכם" (ויקרא כ, ז) הלכה זו של "מים אחרונים חובה" למדו חז"ל מהפסוק "והתקדשתם והייתם קדושים" (ויקרא יא, מד), כדאיתא בגמרא בברכות נג, ב אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא "והתקדשתם" …

פרשת קדושים לקריאה »

פרשת ויקרא

מצוה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח" (ויקרא ב, יג) ברמ"א (או"ח סימן קסז סעיף ה') כתב שמצוה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע, …

פרשת ויקרא לקריאה »

פרשת ויקהל

קריאת שם הנדבה על שם הנדיב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו" (שמות לז, א) פירש רש"י שם דלפי שנתן בצלאל נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. וענין זה נשנה כבר …

פרשת ויקהל לקריאה »

פרשת כי תשא

נטילת ידים לתפילת מנחה ומעריב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'" (שמות ל, יט) דרשו בגמרא בברכות טו, א מהפסוק "ורחצו" שמכאן המקור לנטילת ידים …

פרשת כי תשא לקריאה »

פרשת תרומה

עשרה ראשונים לתפילה, והליכה בציצית ותפילין לבית הכנסת באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  (שמות כה, ח) לאורך כל הדורות מסמל בית הכנסת את כוחה של היהדות, הכוח שמאחורי המשך קיומם של ישראל בכל מקום שהם, ובמיוחד בגלות. לכל מקום שגלו בני ישראל - גלו …

פרשת תרומה לקריאה »

פרשת משפטים

שהייה בין אכילת בשר לחלב - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "לא תבשל גדי בחלב אמו"  (שמות כג, יט) בגמרא חולין קטו, ב מובא: דבי רבי ישמעאל תנא, (שמות כג, שמות לד, דברים יד) "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים, אחד - לאיסור אכילה, ואחד - לאיסור …

פרשת משפטים לקריאה »

פרשת יתרו

גדר תרי קלי לא משתמעי בקדיש באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) בגמרא בשבועות כ, ב תניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע, (הרי שאין האוזן יכולה לשמוע שני דברים שונים הנאמרים …

פרשת יתרו לקריאה »

פרשת בא

בדין קידוש לבנה ביום מעונן באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב, ב) פירש רש"י שם בד"ה "החדש הזה": הראהו לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. ובד"ה "הזה" כתב: נתקשה משה על מולד הלבנה …

פרשת בא לקריאה »

פרשת ויגש

חיוב תפילת הדרך באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "אל תרגזו בדרך" (בראשית מה, כד) בגמרא בתענית י, ב דרשו על הפסוק "אל תרגזו בדרך", אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו: אל תתעסקו בדבר הלכה בלכתכם בדרך, שמא מתוך העיון בהלכה לא תשימו לב לדרכים ותרגז עליכם הדרך. …

פרשת ויגש לקריאה »

פרשת מקץ

אמירת דבר שבקדושה על ידי אמצעי קול באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען"(בראשית מב, ה) בתלמוד ירושלמי (ברכות פרק ז ה"ג) נלמד הדין שאין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה מגזירה שוה מתיבת "בתוך", דבמקום אחד נאמר (ויקרא …

פרשת מקץ לקריאה »

פרשת תולדות

איסור הסתכלות בצלם דמות אדם רשע באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת"(בראשית כז, א) במדרש תנחומא (פרשת תולדות סימן ח') מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע. ובגמרא במגילה כח, א מובא: שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה: במה הארכת ימים? אמר לו: …

פרשת תולדות לקריאה »

פרשת וירא

קביעות מקום לתפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, כז) מצוה לבחור בית כנסת ובתוכו לבחור מקום קבוע ולהתפלל בו בקביעות, ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר (בראשית …

פרשת וירא לקריאה »

חדר האוכל

מאת הרב לוי יצחק לדרמן זה היה מחזה לא שיגרתי. דוקא בחנות הפלאפל, בינות לחומוס ולצ'יפס המבעבע, צדה את עיני תמונה לא שיגרתית. בן הישיבה שאוחז את ידיו הנטולות טרם ניגובם, מפנה את פניו לצד מסוים ומברך בדביקות 'על נטילת ידים...'. אינני רגיל במראות שכאלו דוקא בדוכני המאכל, ואת זה חפצתי להכיר, להעריך. הבחור שהבחין במבטי …

חדר האוכל לקריאה »

תיקוני הזוהר - תיקון 70 מתורגם כולל ארמית

התרגום בא מיד לאחר הארמית - ממולץ לומר "בשם כל ישראל" לפני הלימוד (כל לימוד בפרט בספר הזוהר) תקונא שבעין בְּרֵאשִׁית בָּרָא שִׁית, וְדָא מטטרו''ן, אוֹת בַּצָּבָא דִילֵיהּ, וּבְגִינֵיהּ אִתְּמַר (שם טו) וַיָּשֶׂם יהו''ה לְקַיִן אוֹת לְאַגָּנָא עֲלֵיהּ, וּמַה דַּהֲוָה אָזִיל נָע וָנָד בְּגִלְגּוּלָא, אִתְעֲבִיד נוֹד, מִיָּד וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד קִדְמַת עִדֶן, וְדָא אוֹת דִּבְּרִית …

תיקוני הזוהר - תיקון 70 מתורגם כולל ארמית לקריאה »

סימן רי – איסור תלמוד תורה ושאלת שלום

סעיף א אסור בתלמוד תורה משום דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב ואבל אסור בשמחה, ואסור בתורה נביאים וכתובים, משנה תלמוד הלכות ואגדות, אבל מותר לקרות באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבספר ירמיה, ובגמרא פרק אלו מגלחין דמיירי מדיני מנודה ואבל, ובמסכת שמחות, ובספרי פוסקים מותר ללמוד הלכות אבילות, וגם בדברים שהוא מותר ללמוד אסור לעיין …

סימן רי – איסור תלמוד תורה ושאלת שלום לקריאה »

סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט

סעיף א מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, הרי זה אונן עד לאחר הקבורה, שלא ינהוג קלות ראש, כדי שלא יאמרו על המת שהיה אדם קל, ולכן אין זה טרוד בקבורתו ובאבלו ואינו חושש במיתתו, וזה גנאי גדול להמת, והוא בכלל לועג לרש, אלא יתראה לכל שהוא טרוד ונבהל על מטתו וקבורתו. לא …

סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט לקריאה »

סימן קמז – מנהגי החופה

סעיף א נוהגין לעשות החופה תחת השמים לסימן ברכה כה יהיה זרעך ככוכבי השמים, וכן נוהגין שאין נושאין אשה אלא במילוי הלבנה לסימן טוב. סעיף ב כשר הדבר שלא תנשא עד שתטהר, ועכשיו המנהג שלא לדקדק ומכל מקום טוב להודיע להחתן קודם החופה שהיא נדה. סעיף ג המנהג במדינות אלו בנשואי בתולה שחשובי העיר פורסין …

סימן קמז – מנהגי החופה לקריאה »

סימן קמא – הלכות מגילה

סעיף א משנכנס אדר מרבים בשמחה, וישראל שיש לו דין ודברים עם אינו יהודי ישפוט עמו בחודש זה. סעיף ב בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בשלשה עשר לחדש אדר לעמוד על נפשם ולהנקם מאויביהם, והיו צריכין לבקש רחמים מאת ה' יתברך שמו שיעזרם, ומצינו שכאשר היו ישראל במלחמה, התענו שיעזרם ה', וגם משה רבינו עליו …

סימן קמא – הלכות מגילה לקריאה »

סימן קלג – הלכות יום הכיפורים

סעיף א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה, וברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, ואסור בכל מלאכה וטלטול כמו בשבת, וכיון שצריכין להוסיף מחול על הקודש לכן אסורים בכל אלו מבעוד יום איזה זמן קודם בין השמשות, וכן במוצאי יום הכפורים זמן מועט לאחר צאת הכוכבים. סעיף ב ליגע באוכלין ובמשקין כשצריכין לתת לקטנים יש מתירין …

סימן קלג – הלכות יום הכיפורים לקריאה »

סימן קכט – הלכות ראש השנה

סעיף א בכל הקדישים שאומרים מהראש השנה עד יום הכפורים כופלין תיבת לעילא, דהיינו שאומרים לעילא לעילא (ולא בוא"ו ולעילא) וכיון שבקדיש צריכין להיות שמונה ועשרים תיבות ובכל השנה אומרים לעילא מן כל ברכתא, עתה אומרים לעילא מכל ברכתא. סעיף ב יש נוהגין להתפלל בראש השנה וביום הכפורים כל תפלות שמונה עשרה בכריעה ובכפיפת הראש …

סימן קכט – הלכות ראש השנה לקריאה »

דילוג לתוכן