תשובה לקושי בצניעות

שלום וברכה,  סליחה על המענה בעיכוב. אם ברצונך באמת להתחיל להתעמק בתורה ובדבר השם - במדרשה מקומך. הרבי נחמן אומר על הפסוק "אחד היה אברהם" שכל אחד צריך להיות כמו אברהם אבינו - לא לראות אף אחד, לא להתחשב באף אחד (כמובן בהדרכת רב/רבנית - ומבלי לעבור על ההלכה) וללכת עם דבר השם בעולם, כמו ... להמשך קריאה

סימן ג - ההנגה בבית הכסא בצניעות - ערוך השולחן

-------- א כתיב: ''כי מלאכיו יצוה לך, לשמרך בכל דרכיך''. ובשבת (קיט ב) אמרינן: שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם, עיין שם. ובחגיגה (טז א) איתא: שני מלאכים המלוין לו לאדם מעידין בו, עיין שם. ולכן צוו חכמינו ז''ל בברכות (ס ב), כשצריך ליכנס לבית הכסא יאמר לפני כניסתו: ''התכבדו מכובדים קדושים, משרתי עליון, שמרוני ... להמשך קריאה

פרק שביעי - בו יבואר גודל מדת הצניעות ושכרה עבור זה בעוה"ז ובעוה"ב, ולהיפך ח"ו בהולכת בדרכי פריצות

-------- גם צריכה האשה להתבונן תמיד, לפי מה שידוע דכשהאשה הולכת בדרכי הצניעות אז היא זוכה להוליד בנים צדיקים, בנים ת"ח, המאירים לעולם בתורתם ובצדקתם. וכדאיתא בתלמוד ירושלמי (סומ"ס הוריות) 'כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה', אשה צנועה ראויה לצאת ממנה כהנים גדולים המלובשים משבצות זהב, ואמרו במגילה דף י"ג 'בשכר צניעות שהיתה ... להמשך קריאה

מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל בדבר גודל החיוב לתקן את הפרצה בצניעות מלבושי נשים

-------- בעזה"י, ר"ח תמוז, תרפ"ד, ראדין. אל כבוד הרבנים והאדמורי"ם די בכל אתר ואתר. אולי יש בידם לתקן דבר מה, יהיה שכרם רב מד'. הנה יש לי צער גדול מפני עצם הענין וגם מתמיהת רבים, אף שכולם מאמינים שכל מה שמתהווה למטה בין לטוב בין למוטב, הכל הוא מאת הקב"ה, מ"מ כל אחד עומד ומשתומם ... להמשך קריאה

סימן: ט''ו - שאלה: האם ניתן לסכך במחיצות העשויות ממחצלות או מעץ כעין שתי וערב כגון מחיצות המפרידות לצניעות בין גברים לנשים ופרגולות וכד'?

-------- גרסינן בסוכה (דף יא:) זה הכלל כל דבר המקבל טומאה כו'. מנא הני מילי אמר ריש לקיש: אמר קרא ואד יעלה מן הארץ, מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ - אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. הניחא למאן דאמר ענני כבוד היו, אלא למאן דאמר סוכות ממש עשו ... להמשך קריאה

ז. עקר התקון הנדרש בימינו הוא תיקון האמונה ותקון הקדושה והצניעות

-------- כתב בספר ''טהרת הקודש'' (חלק א', מבוא השער, פרק ו') וזה לשונו: ותדע אחי, כי בכל דור יש לכללות הדור ענין אחר לתקן, כמובא בספר הקדוש ''נעם אלימלך'' (פרשת ''נח'') וביתר הספרים הקדושים. והנה כמו שמובא בספרים הקדושים לגבי כל איש, שאם יראה שהיצר מתגבר עליו במדה רעה מסימת חס ושלום או בעברה מסימת ... להמשך קריאה

מאמר תשיעי - צניעות של בת ישראל - בזרם ה"מודרני" האם הדברים יכולים להשתלב יחד?

-------- תשובה: במאמר הקודם, התיחסנו לחובת האנשים בנושא של "שמירת העיניים", שזה קשור לתחום שלהם. וכעת נבוא לבאר בס"ד, את חובתם של הנשים, במתרס השני שקשור אליהם, ומוגדר בשם "צניעות". נושא זה – שאנו באים לייחד את הדיבור עליו, הוא נושא ריגשי מאד, שתלוי בציפור נפשו של העם היהודי, ורבות יש להאריך בו. ואולם אנו ... להמשך קריאה

צניעות

-------- יתנהג בצניעות ולא יגלה מגופו אלא מה שמוכרח שלא יטנפו בגדיו ולא יותר. (רס) אמרו חז"ל: הצנוע בבית הכסא ניצול מרוחות רעות ומזיקים. וכשהוא ישן, אין מבהילים אותו בחלומותיו, ומאריכים לו ימיו ושנותיו. (ברכות סב ע"א, יפה ללב ח"ב סימן ג אות ב) -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב ... להמשך קריאה

חינוך לצניעות

-------- יג. וכן נדיר לראות אשה השמחה בזה שזכתה להתלבש בצניעות, והאמת מה רמה ונשאה מצות הצניעות, ואין צריך לפנים. ועל כן ירקוד עם בנותיו אשרי שזכיתי בבנות כמותכן אשר לבושות בצניעות, לא יאומן אתן הולכות ברחוב, וכלל לא זוכרות שאתן לבושות בצניעות, ובכל רגע ורגע מקיימות מצוה גדולה ונפלאה של הצניעות, וניתן להוכיח כן ... להמשך קריאה

ח. נתחייבנו בצניעות הלבוש וההנהגה להשריש בנו מורא שמים

-------- והוא אשר נצטווינו להתנהג בצניעות, שלא לגלות מבשרינו מה שרגיל להיות מכוסה, וכן נצטווינו לנהוג צניעות אף בבית הכסא שלא לגלות יותר מן הצורך, דלכאורה לשם מה נצטווינו לנהוג כך, וכי כלפי הקב''ה מה נפקא מינה בין נהיה ערומים או לבושים, והלא אדם הראשון ערום היה קודם החטא, אלא ציוונו חכמים לנהוג כך, כדי ... להמשך קריאה

החזון איש: אשה ההולכת שלא בצניעות – היא המשונה!

-------- כְּשֶׁמָּרַן הַ"קְּהִלּוֹת יַעֲקֹב" זַצַ"ל הִגִּיעַ לָאָרֶץ, הִקְפִּיד עַל כָּךְ שֶׁבְּנוֹתָיו הַקְּטַנּוֹת יֵלְכוּ עִם שְׂמָלוֹת אֲרֻכּוֹת עַד אַחֲרֵי הַבֶּרֶךְ, וּבְאוֹתָהּ סְבִיבָה שֶׁהָיָה מִתְגּוֹרֵר, בְּאוֹתָהּ תְּקוּפָה הָיוּ נִרְאוֹת הַיְלָדוֹת כִּמְשֻׁנּוֹת בְּחֶבְרָתָן... הָרַבָּנִית ע"ה שָׂחָה אֶת לִבָּהּ לִפְנֵי אָחִיהָ מָרָן הַ"חֲזוֹן אִישׁ" זַצַ"ל. עָנָה לָהּ הַ"חֲזוֹן אִישׁ": מָה אִכְפַּת לָךְ מַה שֶּׁאוֹמְרִים עֲלֵיהֶן? וַהֲרֵי אַתְּ יוֹדַעַת אֶת ... להמשך קריאה

הלכות צניעות

-------- שו"ע סימן רמ -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם ... להמשך קריאה

ז. הצניעות וההרחקה מהכיעור והדומה לו אזהרה היא גם לגברים מדינא ולא מחסידות

-------- מכל מקום הראנו לדעת כמה מסכן האדם את עצמו כשאינו פוחד מהעבירה. ולא די זה אלא גם שמגרה יצה''ר בעצמו, וזו כמו כן היתה התביעה על יוסף, שאמנם צדיק גמור הוא ורחוק מהעבירה, אולם סלסול שיער מורה על חסרון ביראת חטא, וכשישנו חסרון ביראה ובחשש פן יבוא לידי עבירה, כבר אין האדם יכול להיות ... להמשך קריאה

פרק יד - הלכות "קדושה וצניעות" מספר "חוט שני" - שיעורי הגר"נ קרליץ שליט"א

-------- קיצור הלכות בעניני הסתכלות, הרחקה מנשים, הנהגה במקום עבודה, צניעות ועוד, מספר "חוט שני" להרה"ג חיים הוכמן שליט"א עורך שיעורי הגר"נ קרליץ שליט"א. ההלכות דלהלן מופנים אומנם לגברים אולם חשוב שתדענה הנשים הלכות הללו על מנת להישמר לבל יכשלו בהם הגברים המצווים בהם. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב ... להמשך קריאה

טז. תקנון צניעות למרפאה דתית

-------- א. תהיה רופאת נשים, וכן גם רופאת משפחה (במקביל לרופא - אם הוא מומחה יותר). ב. בנוסף לאחות יהיה גם אח או רופא היכול לקחת דם לבדיקה, לכל איש הדורש זאת. ג. אסור לרופא או אח בכל פעולה שהיא לנעול את הדלת בשעת טיפול באשה, ובכל שעה שרופא מקבל נשים במרפאה תהיה שם גם ... להמשך קריאה

צניעות - ספר פלא יועץ

מדה זו צריכה לאנשים ועל אחת כמה וכמה לנשים, ובזה האדם נבדל מן הבהמה. ומדת הצניעות צריכה אפלו כשהוא לבדו בחדרי חדרים מפני כבוד מלך רם ונשא, אים ונורא אשר מלא כל הארץ כבודו, שהרי פסק מרן בשלחן ערוך (או''ח סי' ב סעיף א) שלא ילבש חלוקו מעמד, אלא בעודנו שוכב יכניס ראשו וזרועותיו באפן ... להמשך קריאה

הגדרות נפלאות בעניני קדושה וצניעות

-------- הלכות דלהלן בעניני הסתכלות, הרחקה מנשים, הנהגה במקום עבודה, צניעות ועוד, מספר ''חוט שני'' להרה''ג חיים הוכמן שליט''א, ומקורן משיעורי הגאון רבי ניסים קרליץ שליט''א. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק א

תאנא ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלא: תאנא דעד דלא הוה מתקלא. לא הוו משגיחין אפין באפין. ומלכין קדמאין מיתו. וזיוניהון לא אשתכחו וארעא אתבטלת: עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין: האי מתקלא תלי באתר דלא הוי. אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו. מתקלא קאים בגופיה. לא אתאחד ולא אתחזי. ביה סליקו וביה סלקין. ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ב

דיקנא מהימנותא. דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא דכלא מאודנין נפקא. בסחרנהא דבסיטא סליק ונחית חוטא חוורא בתליסר מתפרש: (א) ביקירא דיקירותא ההיא כתיב (ירמיה ב') לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם אדם לבר הוא אדם לא כליל הכא כ"ש איש. בתליסר נביעין מבועין מתפרשין. ארבע בלחודוי ח אסתמכו. תשעה אשקיון לגנתא. (א) ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ג

תשעה תקונין יקירין אתמסרו לדקנא כל מה דאתטמר ולא אתגלייא עלאה ויקירא אשתכח והוא גנזיה (ס"א דיקנא) יקירא: (א) נימין על נימין מקמי פתחא דאדנין עד רישא דפומא. (ב) מרישא האי לרישא אחרא אשתכח. (ג) מתחות תרין נוקבין ארחא מלייא דלא אתחזיא. (ד) עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא. (ה) בהו אתחזיין תפוחין סומקין כוורדא. ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ד

עתיקא טמיר וסתים. זעירא דאנפין אתגלייא ולא אתגלייא. דאתגלייא באתווי כתיב דאתכסייא סתים באתוון דלא מתיישבן באתרוי. בגין דאיהו לא אתיישבו ביה עלאין ותתאין: ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב (תהלים ל"ו) אדם ובהמה תושיע ה'. חד בכללא דאחרא משתכחא בהמה בכללא דאדם. אדם כי יקריב מכם קרבן לה' ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ה

פרקא חמישאה הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים (ישעיה א'). שבעה דרגין יו"ד ה"ה ו"ה. ד' אפיק ו' ה' ה"ו"י ה' אפיק ו' ד"ו לבר (נ"י יו"ד ה"ה ו"ה ה"י. ו"ו אפיק ד' ה"ה ה"וי ה"ה אפיק ו"ו ד"ו לבר) אסתיים אדם דכר ונוקבא דאינון ד"ו כתיב בנים משחיתים: בראשית ברא. ... להמשך קריאה

תשובה לפגם הברית: לא מצליח להפסיק

שלום וברכה, אשריך שאתה רוצה להתחזק בשמירת הברית, שזה העיקר שבו תלוי קדושת ישראל. קודם כל אקדים ואומר לך - שאינך ילד! מבחינת התורה אתה נחשב לבוגר, וכך אתה צריך להתייחס אל עצמך. מבחינת התורה אתה יכול לקדש אישה ולשאת אישה וכו' וכו', נכון שהיום זה כבר לא נהוג, אך אתה בוגר לכל דבר ועניין ... להמשך קריאה

תשובה לחוטי שיער שמוזכרים במשנה שבת

שלום וברכה, המשנה במסכת שבת מתארת מציאות שבה לוקחים מעיין רשת מחוטים (צמר/כותנה וכו') ועושים מהם מעיין רשת שאליה קושרים שערות. ישנם ראשונים שהתירו את נושא הפאה כמו השלטי גיבורים, והרב עובדיה מוכיח לשיטתו שדעת שלטי הגיבורים לא דיברה על המציאות של פאה נוכרית, ושהשלטי גיבורים אומר שההיתר ללבוש פאה נוכרית היא רק ב"חצר" (כמו ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן