תוצאות החיפוש של: פרשת נח

פרשת שופטים

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק (טז, יח)   מהו 'לשבטיך' שאמרה כאן התורה, דמאי אהני לן הא, דהרי נתחלקה הארץ לשבטים. ויש לבאר, דהנה מצינו שיתרו אומר למשה רבנו שימנה הרבה דיינים ושפטו את העם בכל עת והכל על מקומו יבוא בשלום, ופי' …

פרשת שופטים לקריאה »

פרשת ראה

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה (יא, כו)   ויל"ע טובא בהך קרא, א' מהו הל' ראה, דמאי שייך ראה על ברכה וקללה, הרי אין זה דבר מוחשי שניתן לראותו, ב' מדוע פתח בל' יחיד 'ראה' והמשיך בל' רבים 'לפניכם', אף דהוא במשפט אחד, ג' מהו הל' 'היום', הרי הברכה והקללה נאמרו כבר קודם …

פרשת ראה לקריאה »

פרשת עקב

13/08/2008 והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך (ז, יב)   'והיה עקב תשמעון' את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. (רש"י). צריך להבין מדוע הבטחת שמירת הברית והחסד תלויה דווקא במצוות הקלות, עוד צריך להבין, כיצד שייך לכנות את המצוות הקלות …

פרשת עקב לקריאה »

פרשת ואתחנן

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (ג, כג) פירש רש"י דאין ואתחנן אלא לשון של מתנת חינם. ונראה דהטעם שמשה רבנו ביקש מתנת חינם, דהנה מצינו אצל אברהם שנאמר לו (בראשית טו, א) 'אל תירא אברם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאד', וא"י ע"כ במדרש (והובא שם ברש"י) ד'אחר שנעשה לו נס זה שהרג את …

פרשת ואתחנן לקריאה »

פרשת דברים

 אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב (א, א)   'אלה הדברים' לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. (רש"י). ולכאורה קשה, הרי להלן האריך …

פרשת דברים לקריאה »

פרשת מסעי

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' (לג, ב) ויש להבין למה האריך לכתוב את המקומות שמהם יצאו ולשם נסעו וצ"ב. ונראה דהנה ס"ל לרבנן (זבחים יג, א) דאם הוליכו את הדם למזבח שלא לשם חטאת הקרבן פסול, ואף דמצי לשחוט בצד המזבח ולזרוק מיד, והיינו שאין ההילוך מצוה וחובה רק אמצעי לקרב את …

פרשת מסעי לקריאה »

פרשת מטות

וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל (ל, ב) וברש"י חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחלה ואחר כך לכל בני ישראל ומנין שאף שאר הדברות כן ת"ל וישובו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וכו'. ומשמיה דרבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א  שמעתי להקשות מגמ' (עירובין נד, ב) כיצד סדר משנה משה לאהרן ואח"כ לאלעזר ואיתמר ואח"כ לזקנים ואח"כ …

פרשת מטות לקריאה »

פרשת בלק

וירא בלק בן ציפור (כב, ב) ובבעל הטורים שראה שעמדה לו חמה למשה, ע"כ. ויש להתבונן מה ראה בנס זה טפי מכל הניסים שנעשו עד כאן. ונראה עפ"מ דאיתא (ברכות ז, א) דכוחו של בלעם היה לכוין לשעה שהקב"ה זועם בכל יום כדכתיב וקל זועם בכל יום, ושעה זו היא כשחמה זורחת ומלכי מערב משתחוים …

פרשת בלק לקריאה »

פרשת חוקת

וידבר ה' אל משה ואהרן לאמור. זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמור (יט, א-ב)   וברש"י זאת חקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה, ע"כ. ויש להבין מה מצאו השטן ואוה"ע דוקא …

פרשת חוקת לקריאה »

פרשת קרח

ויקח קורח (טז, א)   וברש"י והלבישן טליתות שכולן תכלת באו ועמדו לפני משה, אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה אמר להם חייבת התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחד חוט אחד של תכלת פוטרת, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה, ע"כ. ובפשוטו נראה שלא חלקו על עצם מצות …

פרשת קרח לקריאה »

פרשת שלח

שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל וגו' (יג, ב)   יש להתבונן, מדוע כאן קרא הקב"ה לארץ 'ארץ כנען' ולא 'ארץ' סתם. עוד צריך להבין, מדוע צריך להוסיף 'אשר אני נותן לבני ישראל', וכי יש ארץ אחרת שאינו נותן לבני ישראל. אך הנה מצינו בגמ' (סנהדרין צא, א) 'כשבאו …

פרשת שלח לקריאה »

פרשת בהעלותך

דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות (ח, ב)   ובמד"ר (טו, ב) אהרן לא היה מקריב עם הנשיאים והיה אומר אוי לי שמא בשבילי אין הקב"ה מקבל שבטו של לוי, א"ל הקב"ה למשה לך אמור לאהרן אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית …

פרשת בהעלותך לקריאה »

פרשת נשא

בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם (ד, כט) הנה הא דכפל למשפחותם לבית אבותם, לכאורה י"ל ויפ"מ דקי"ל (ב"ק קט, ב) משפחת אב קרויה משפחה וזהו למשפחותם דוקא לבית אבותם, אלא דזה אינו, דלהלן בבני גרשון כתיב (פסוק לח) למשפחותם ולבית אבותם, עם ו' החיבור ויש במשמעות ששני דברים נפרדים הם, ועוד דלעיל (ג, …

פרשת נשא לקריאה »

פרשת במדבר

וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד וגו'. שאו את ראש כל עדת בני ישראל וגו' (א, א-ב) ולכאורה מדוע הוצרך הכתוב לציין גם שהדיבור היה באוהל מועד, דמה יש לנו ללמוד מכך. והנה צריך להבין, דבמנין הראשון היה אסור לספור לגולגלותם דהיינו את הראשים עצמם אלא ע"י שקלים ואילו כאן ספרו את הראשים …

פרשת במדבר לקריאה »

פרשת בחקותי

אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם (כו, ג)   וברש"י, אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצות כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות, אמור הא מה אני מקיים אם בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמרו הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ובשפ"ח …

פרשת בחקותי לקריאה »

פרשת בהר

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר (כה, א)   ברש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני וכו'. נראה עוד בביאור ענין זה, דהנה איתא בגמרא (שבת פח, א) ויתיצבו בתחתית ההר (שמות יט, יז), אמר רב …

פרשת בהר לקריאה »

פרשת אמור

ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים וגו' (כא, א)   איתא במדרש (במדב"ר יט, ד) א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי על כל דבר ודבר שהיה אומר הקב"ה למשה אומר לו טומאתו וטהרתו, כיון שהגיע לפרשת "אמור אל הכהנים" אמר לו משה רבש"ע אם נטמא זה במה תהא טהרתו ולא השיבו, באותה שעה נתכרכמו …

פרשת אמור לקריאה »

פרשת קדושים

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני (יט, ב)   ובתנחומא עלה, זהו שאמר הכתוב ישלח עזרך מקדש, מקדושת מעשים שבך ומציון יסעדך מציון מעשים שבך. ויש להבין מהי משמעותה של דרשה זאת, במה באו חז"ל להוסיף או לגרוע, ומהי השייכות של פרשה זאת לפרשתנו, כלום רק משום שהשרש …

פרשת קדושים לקריאה »

פרשת אחרי מות

וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו (טז, א)   איתא בירושלמי (יומא א, א) דלכך מזכיר הכתוב את מיתת בני אהרן בפרשת יוה"כ ללמדך שכשם שיוה"כ מכפר על בנ"י כך מיתתן של צדיקים מכפרת, ואיתא עוד בגמרא (כתובות קג, ב) ביומא דאשכבתיה דרבי, יצאה בת קול ואמרה "כל …

פרשת אחרי מות לקריאה »

פרשת תזריע

וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב, ב-ג)   יש לדקדק מה שנאמר כימי נדת דותה, 'כימי' בכ"ף הדמיון, למה תלה טומאת לידה בטומאת נדה. ורש"י פירש 'כימי נדת דותה תטמא' כסדר כל טומאה האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה, ואפילו נפתח הקבר בלא דם. עוד יש להבין מה מקום …

פרשת תזריע לקריאה »

פרשת שמיני

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל (ט, א)   פירש רש"י "ולזקני ישראל" להשמיעם שעל פי הדבור אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס. ויש לעיין, דלכאורה ההוכחה הניצחת ביותר שאהרן לא נכנס מאליו כי אם ע"פ הדיבור, היא ממה שכל זמן שלא הקריב אהרן את קרבנותיו לא שרתה שכינה …

פרשת שמיני לקריאה »

פרשת צו

צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה וגו' (ו, ב)   ברש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חסרון כיס. והדברים טעונים ביאור. ונראה לבאר לפי מה דאיתא בגמרא (מנחות קי, א) אמר ריש לקיש, מאי דכתיב (להלן ז, לז) …

פרשת צו לקריאה »

פרשת ויקרא

ויקרא אל משה (א, א)   העירו המפרשים הלא בפעם הראשונה שנזכר "ויקרא ה' אל משה" הוא קודם מתן תורה (שמות יט, כ), ולמה לא כתב משה כבר שם אל"ף זעירא מפני עניוותו, והמתין עד כה. ויש ליישב, בהקדם מאמר הגמ' (נדרים לח, א) א"ר יוחנן אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם …

פרשת ויקרא לקריאה »

פרשת פקודי

אלה פקודי המשכן משכן העדת וגו' (לח, כא) פירש"י המשכן משכן, שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל. וצ"ב דהא הכא קיימינן בהקמת המשכן, ומה מקום לרמוז כאן על חורבן המקדש שנתמשכן בעונותיהן של ישראל. ונראה הביאור בזה, דמזה נלמד דהשראת השכינה נתנה במתנה גמורה לישראל דהרי גם כשחוטאין וניטלה מהן …

פרשת פקודי לקריאה »

פרשת ויקהל

ויקהל משה (לה, א). ופרש"י ממחרת יום הכיפורים היה. ויש לדייק מנא ליה לרש"י שהיה זה דוקא ממחרת יום הכיפורים. ואשר י"ל, דהנה מצינו במשה שאמרה עליו תורה "והאיש משה עניו מכל האדם", והק' דהא מצינו ששמואל היה עניו ממנו שהלך לבדו מעיר לעיר, ואילו משה הקהיל את ישראל ע"י שליח. אלא די"ל דמשה היה …

פרשת ויקהל לקריאה »

פרשת כי תשא

כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. (ל, יב)   וברש"י כי תשא לשון קבלה כתרגומו כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגלגולת אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם. ולא יהיה בהם נגף, שהמנין …

פרשת כי תשא לקריאה »

שינוי גודל גופנים
ניגודיות