תפריט

Article פרשת פנחס

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%97%d7%a1/

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כה, יא)   וברש"י כתב ליישב אמאי בא הכתוב ויחסו אחר אהרן ע"ש. ונראה עוד, דבגמ' (זבחים קא, ב) פריך אי משה רבנו היה כהן גדול אמאי לא ראה נגעי מרים, ומשני שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובים בפרשה, ע"כ. ומבואר דבמראות נגעים מלבד דין כהונה בעינן גם דין […]

Article פרשת האזינו

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%95/

האזינו השמים ואדברה וגו' (לב, א)   לעתיד לבוא יבואו כנסת ישראל ויאמרו לפני הקב"ה רבש"ע כתבת בתורתך 'הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר לא תשוב אליו עוד', ואתה גרשתנו בין האומות והיאך אתה יכול להחזיר אותנו לך, ואמר להם הקב"ה איש כתיב בפרשה, אנוכי קל ולא איש. (מדרש רבה פרשה זו). […]

Article פרשת בלק

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%a7/

וירא בלק בן ציפור (כב, ב) ובבעל הטורים שראה שעמדה לו חמה למשה, ע"כ. ויש להתבונן מה ראה בנס זה טפי מכל הניסים שנעשו עד כאן. ונראה עפ"מ דאיתא (ברכות ז, א) דכוחו של בלעם היה לכוין לשעה שהקב"ה זועם בכל יום כדכתיב וקל זועם בכל יום, ושעה זו היא כשחמה זורחת ומלכי מערב משתחוים […]

Article פרשת נשא

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90/

בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם (ד, כט) הנה הא דכפל למשפחותם לבית אבותם, לכאורה י"ל ויפ"מ דקי"ל (ב"ק קט, ב) משפחת אב קרויה משפחה וזהו למשפחותם דוקא לבית אבותם, אלא דזה אינו, דלהלן בבני גרשון כתיב (פסוק לח) למשפחותם ולבית אבותם, עם ו' החיבור ויש במשמעות ששני דברים נפרדים הם, ועוד דלעיל (ג, […]

Article פרשת בהר

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a8-2/

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר (כה, א)   ברש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני וכו'. נראה עוד בביאור ענין זה, דהנה איתא בגמרא (שבת פח, א) ויתיצבו בתחתית ההר (שמות יט, יז), אמר רב […]

Article פרשת משפטים

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d/

שהייה בין אכילת בשר לחלב - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "לא תבשל גדי בחלב אמו"  (שמות כג, יט) בגמרא חולין קטו, ב מובא: דבי רבי ישמעאל תנא, (שמות כג, שמות לד, דברים יד) "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים, אחד - לאיסור אכילה, ואחד - לאיסור […]

Article פרשת ויצא

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%90/

דין קדימה בשידוכים באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (בראשית כט, כו) בהעמק דבר להנצי"ב מולאזין (שם) ביאר את הענין שהסביר לבן ליעקב שלא כוון לומר "לא נעשה כן במקומנו" בשביל רחל שקטנה ושמא אף חלשה, אלא בשביל […]

Article פרשת וירא

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%90/

קביעות מקום לתפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, כז) מצוה לבחור בית כנסת ובתוכו לבחור מקום קבוע ולהתפלל בו בקביעות, ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר (בראשית […]

Article בדין ת"ת דרבים דוחה מקרא מגילה ובדין מסירת התורה

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1/

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר. [פ"ט פכ"ח] במגילה ג. דריש הא דכתיב משפחה ומשפחה, שמשפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה, מכאן סמכו בבית רבי דמבטלין ת"ת למקרא מגילה, מה עבודה שהיא חמורה בטלה מפני מגילה כ"ש ת"ת, ופריך ממעשה שהיה שאמר המלאך ליהושע שבא […]

Article שער ב - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%95-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

וכמו שענין חבור וקיום נשמת האדם בגופו. הוא ע''י אכילה ושתיה. ובלתם תפרד ותסתלק מהגוף. כן חיבור עצמותו ית' אל העולמות שהן סוד האדם הגדול. כדי להעמידם ולקיימם ולא תגעל נפשו אותם. גזרה רצונו ית' שיהא תלוי בעסק התורה ומעשי המצות ועבודת התפלה של עם סגולה. ובלתם היה הוא יתברך מסלק עצמותו ית' מהם. וכרגע […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות