Article פרשת פקודי

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-2/

אלה פקודי המשכן משכן העדת וגו' (לח, כא) פירש"י המשכן משכן, שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל. וצ"ב דהא הכא קיימינן בהקמת המשכן, ומה מקום לרמוז כאן על חורבן המקדש שנתמשכן בעונותיהן של ישראל. ונראה הביאור בזה, דמזה נלמד דהשראת השכינה נתנה במתנה גמורה לישראל דהרי גם כשחוטאין וניטלה מהן […]

Article פרשת פקודי

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99/

מצות מאה ברכות בשבת ויום טוב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן" (שמות לח, כז) בבעל הטורים (שם) כתב דמכאן סמך לחיוב מאה ברכות מהתורה בכל יום, והיינו מפני שהם כאדנים, משום […]

Article שער ד - פרק כב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%91-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ואם חס ושלום אנחנו עוסקים בה ברפיון כביכול מתמעט שפע האור עליון בכל העולמות כל אחד לפי ערכו. ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול. כמשרז''ל (חגיגה ה' ב') ג' הקב''ה בוכה עליהם וחשיב חד מנהון על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וכן אמרו שם ג' דמעות הללו למה כו' וא''ד אחת על ביטול תורה. […]

Article שער ד - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

אמנם ודאי דא''א לומר שא''צ לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה. שהרי משנה שלימה שנינו אם אין יראה אין חכמה. ואמרו (יומא ע''ב ב') מ''ד למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין אוי להם לת''ח שעוסקים בתורה ואין בהם י''ש כו'. ובשמות רבה פ''מ כל מי שהוא יודע ואין בידו […]

Article שער ד - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%99%d7%90-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון. הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי. כי קב''ה ואורייתא וישראל כולא חד. שכ''א מישראל שרש נשמתו העליונ' מדובק ונאחז באות א' מהתורה והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו בב''ר פ''א שמחשבתן של ישראל קדמה לכ''ד. ולא לחלוק על מ''ש שהתורה קדמה לכ''ד כי הכל א' בשרשן. […]

Article שער ד - פרק טו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%98%d7%95-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

והנה המברך מתברך. ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם העוסק בה כראוי לאמיתה הגורם לכ''ז. וכבוד ה' חופף עליו כל היום ומשיג לנשמה אצולה ממקום קדוש. לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה כמ''ש אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה. מעט מקדשין אותו הרבה. ובהקדמת הזוהר י''ב ב' פקודא חמישאה כו' בהאי קרא אית תלת […]

Article שער ג* - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%92-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%94-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c-2/

והנה גלוי ומבואר. שזאת הדרך אש היא עד אבדון תאכל ח''ו. והורס כמה יסודות התוה''ק ודרז''ל. וכבר הזכרנו לעיל סוף שער א'. שהעיקר בכל המצות הוא חלק המעשה. וטהרת המחשבה אינה אלא מצטרפת למעשה. ולמצוה ולא לעכובא ע''ש. וכן מבואר לכל משכיל ישר הולך: שהרי קיי''ל בענין הקרבת הקרבנות דסתמן כלשמן דמי. וכן אמרו להדיא […]

Article שער ב - פרק ז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%96-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

וכן בהיפך. המעשים אשר לא טובים ח''ו. הם אל העולמות כענין המאכלים רעים. אשר יתבאר ענינו ב''ה. וכמ''ש ברע''מ פ' אמור ד' צ''ט ב' וד' ק' ע''א. ז''ל ביומא דר''ה נפיק יצחק בלחודוי וקרי לעשו לאטעמא לי' תבשילין דכל עלמא כל חד כפום ארחוי כו' ושכיב על ערסי' דדינא וקרי לעשיו ואמר וצודה לי ציד […]

Article שער ב - פרק יד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%99%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

אמנם ביאור הכתוב הנ''ל בתחלת דברינו ולעבדו כו' ובכל נפשכם. שעבודת התפלה השלימה צריכה שתהיה עם הנפש. הוא ענין גדול ליודעים ומביני' קצת. וכאשר יתמיד האדם תפלתו בזאת המדרגה שיתבאר אי''ה. יתוסף לו טהרה על טהרתו. כי מצינו בכמה מקומות במקרא ובדברי רז''ל שהתפלה נקראת בשם נפש. כי כמה הלכת' גברוותי בעיקרי התפלה איכא למשמע […]

Article שער א - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%90-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

וזאת תורת האדם כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח''ו. כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע. לא אתאבידו ח''ו. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו. שכל א' עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות