ספרא דצניעותא - פרק א

תאנא ספרא דצניעותא ספרא דשקיל במתקלא: תאנא דעד דלא הוה מתקלא. לא הוו משגיחין אפין באפין. ומלכין קדמאין מיתו. וזיוניהון לא אשתכחו וארעא אתבטלת: עד דרישא דכסופא דכל כסופין לבושין דיקר אתקין ואחסין: האי מתקלא תלי באתר דלא הוי. אתקלו ביה אינון דלא אשתכחו. מתקלא קאים בגופיה. לא אתאחד ולא אתחזי. ביה סליקו וביה סלקין. ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ב

דיקנא מהימנותא. דיקנא לא אדכר בגין דהיא יקירותא דכלא מאודנין נפקא. בסחרנהא דבסיטא סליק ונחית חוטא חוורא בתליסר מתפרש: (א) ביקירא דיקירותא ההיא כתיב (ירמיה ב') לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם אדם לבר הוא אדם לא כליל הכא כ"ש איש. בתליסר נביעין מבועין מתפרשין. ארבע בלחודוי ח אסתמכו. תשעה אשקיון לגנתא. (א) ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ג

תשעה תקונין יקירין אתמסרו לדקנא כל מה דאתטמר ולא אתגלייא עלאה ויקירא אשתכח והוא גנזיה (ס"א דיקנא) יקירא: (א) נימין על נימין מקמי פתחא דאדנין עד רישא דפומא. (ב) מרישא האי לרישא אחרא אשתכח. (ג) מתחות תרין נוקבין ארחא מלייא דלא אתחזיא. (ד) עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא. (ה) בהו אתחזיין תפוחין סומקין כוורדא. ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ד

עתיקא טמיר וסתים. זעירא דאנפין אתגלייא ולא אתגלייא. דאתגלייא באתווי כתיב דאתכסייא סתים באתוון דלא מתיישבן באתרוי. בגין דאיהו לא אתיישבו ביה עלאין ותתאין: ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו' היינו דכתיב (תהלים ל"ו) אדם ובהמה תושיע ה'. חד בכללא דאחרא משתכחא בהמה בכללא דאדם. אדם כי יקריב מכם קרבן לה' ... להמשך קריאה

ספרא דצניעותא - פרק ה

פרקא חמישאה הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים (ישעיה א'). שבעה דרגין יו"ד ה"ה ו"ה. ד' אפיק ו' ה' ה"ו"י ה' אפיק ו' ד"ו לבר (נ"י יו"ד ה"ה ו"ה ה"י. ו"ו אפיק ד' ה"ה ה"וי ה"ה אפיק ו"ו ד"ו לבר) אסתיים אדם דכר ונוקבא דאינון ד"ו כתיב בנים משחיתים: בראשית ברא. ... להמשך קריאה

פרק שלישי - שער ששה עשר

-------- (א) שלש אמות אמ"ש סוד גדול מופלא ומכוסה וחתום בשש טבעות, ומהם יוצא אש ומים ורוח ומתחלקין (נוסח אחר - ומהותל בהן) זכר ונקבה: אית דגרסי הכא שלש אמות אמ"ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בנתיים, ומשנה זו היא שנויה גם כן בראש פרק שני סימן ד' ושם פירשנוה בארוכה לכך ... להמשך קריאה

האמת היא להיפך

-------- בדרך הפוכה ונפלאה עד מאוד דרך הרמח"ל, שכל מושגי הגשם בהשם המופעים בתנ"ך ובחז"ל, המה אמיתיים ולא מושאלים, וכגון הפירוש האמיתי למילה "עין השם" הוא פעולת השם הרוחנית המשגיחה על העולמות התחתונים. וכן הפירוש האמיתי למילה "אוזן" הוא הפעולה הרוחנית של השם ש"שומע" את הנעשה, וכן על זה הדרך בכל השמות הנזכרים בפסוקים ובמדרשים ... להמשך קריאה

תארי האל

-------- יא. עצם חקירת תארי הבורא היא, כיצד אנחנו מתארים את הבורא, לא תיאור סתמי שהוא רק כדי להבין את העניין, כאיש שיתאר לרעו מהו הבורא. אלא תיאורים אמיתיים בבורא. אמנם כבר נתבאר לעיל (סעיפים ג,ד) שאנו מבארים את תיאורי הבורא שבתנ"ך ובחז"ל, שהם מושאלים ולא אמיתיים, כגון תארי הגשם בבורא "עיני השם" וכדומה, כוונתם ... להמשך קריאה

יא. תיאור קצר מגדולי הדורות

-------- ועל חכמת האר''י הקדוש מעיד תלמידו רבי אברהם הלוי ז''ל: שפעם היה הרב האר''י ישן שינת הצהרים, וראה רבי אברהם הלוי את הרב האר''י ששפתותיו נעות תוך כדי שינה, והלך והיטה אזנו לשמוע מה בפיו, ובתוך כך נתעורר האר''י, ואמר לו האר''י, דכשהוא ישן עולה נשמתו למעלה לישיבה העליונה, ומתגלים לו משם סתרי תורה, ... להמשך קריאה

ד. השפעת כח ה''מדבר'' ב''מדבר''

-------- אם השפעת כח ה''מדבר'' כך הוא חזק ומשפיע בדומם עץ ואבן, על אחת כמה וכמה תהא השפעת כח ה''מדבר'' ב''מדבר'' עצמו, דהיינו שאם מגדלים ומטפחים אותו מן המסד ועד הטפחות, בקדושה ובטהרה ובכוונה זכה, מובטח הוא שיהיו הפירות מתוקים. מצינו שרבי היה משבח לרבי חייא, על פועלו לחינוך ילדי ישראל, באומרו: ''כמה גדולים מעשי ... להמשך קריאה

וורט על דברים לראש השנה

-------- הנה עומדים אנו למרגלות הסוף, סוף החודש המסיים את שנת תשס"ג, סוף חודש אלול, המכונה: "כל טוּב", (כפי שדברנו בשבוע שעבר). הוא חודש הרחמים והסליחות, הוא חודש התשובה שהוא בבחינת ה"כל טוּב" האלוקי אשר העניק לאדם לתקן את אשר עיוֵת ולפתוח דף חדש, נקי. ולא בכדי שוחחנו ששֵם החודש בגימטריא ככינויו: אלול בגימטריא ס"ז, ... להמשך קריאה

דף קע''ו ע''א - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר שמות

אזהרה - אדם שלא מילא כרסו ש"ס ופוסקים אסור בלימוד לעומק של ספר הזוהר ומותר רק בגירסא (קריאה ללא ניסיון הבנה), כל תיאור של הקדוש ברוך, אינו אלא כוונה לסודות שמדברים בעולמות העליונים והשם יתברך אין לו גוף או דמות הגוף, לא גשמי ולא רוחני חס ושלום. התרגום איננו בא להסביר את הסודות שנמצאים בספר ... להמשך קריאה

דף קע''ו ע''ב - הזוהר הקדוש (כולל תרגום בעברית) ספר שמות

אזהרה - אדם שלא מילא כרסו ש"ס ופוסקים אסור בלימוד לעומק של ספר הזוהר ומותר רק בגירסא (קריאה ללא ניסיון הבנה), כל תיאור של הקדוש ברוך, אינו אלא כוונה לסודות שמדברים בעולמות העליונים והשם יתברך אין לו גוף או דמות הגוף, לא גשמי ולא רוחני חס ושלום. התרגום איננו בא להסביר את הסודות שנמצאים בספר ... להמשך קריאה

דרושי ראש השנה דרוש א

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. כולל בענין ר"ה. הנה נודע כי ביום ר"ה הא' נברא אדה"ר ויום ר"ה של בריאה העולם היה ביום ו' כנודע והנה אם אדה"ר היה נמנע ... להמשך קריאה

דרושי הפסח דרוש יב

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. מדבר בענין יום שביעי של פסח ובו יתבאר ענין קריעת ים סוף שנקרע ביום הזה. הנה למעלה בדרוש הא' ובדרוש הב' ביארנו טעם אל היות ... להמשך קריאה

דרושי סדר שבת דרוש א':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. כולל בכל עליות אשר בתפילת החול והשבת דע כי בימי החול בתפלת שחרית אז זווג של יעקב עם רחל פב"פ רק שיעקב יורד בנצח דז"א ... להמשך קריאה

ואלו הם פרטי השערים:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. השער הראשון יפתח בכל ההקדמות של החכמה מראשית האין סוף דרוש אחר דרוש מקושרים כשלהבת קשורה בגחלת עד סוף עולם העשיה וקראתי שמו שער ההקדמות: ... להמשך קריאה

הקדמת מוהרש"ו ז"ל לשער הכוונות השער השישי שער הכונות:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. הקדמת מוהר"ר שמואל ויטאל ז"ל בנו של מוהרח"ו ז"ל לשער הכונות: אמר הצעיר שמואל בן הרב הגדול המחבר כמהר"ר חיים ויטאל ז"ל באשרי כי אשרני ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן