תוצאות החיפוש של: סימן סט

סימן סט - בביאור המקראות גבי שלוחי הכתונת

-------- בע"ה יום ו' עש"ק פ' וישב כ"ב כסלו ע"ו קרית ספר יע"א שאלה - כתיב (בראשית ל"ז ל"ב) וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם, והקשה הג"ר צבי רוטברג, דהנה הרשב"ם פי' דהשלוחים אמרו זאת מצאנו, וא"כ 'ויביאו' גם קאי על השלוחים. והיינו דא"א שהשבטים הם היו המביאים, שהרי שלחו הכתונת ביד אחרים. אמנם …

סימן סט - בביאור המקראות גבי שלוחי הכתונת לקריאה »

סימן סט - בטעם שינויי התארים בתורה על אליעזר עבד אברהם

-------- עש"ק פר' חיי שרה תשע"ו עיה"ק ירושלם תובב"א משה"ק על שינויי הלשון בפ' אליעזר עבד אברהם, שפעם נקרא עבד ופעם נקרא האיש. ומתחילה נקרא עבד אברהם, עד שבאתה רבקה וקראתו אדוני, ומשם ואילך נקרא איש עד שאמר לבתואל עבד אברהם אנכי, ועדיין בעיני רבקה נקרא איש, דכתיב התלכי עם האיש, ותלכנה אחרי האיש. ויל"ב …

סימן סט - בטעם שינויי התארים בתורה על אליעזר עבד אברהם לקריאה »

סימן סט - דין פורס על שמע - ערוך השולחן

-------- א תנן במגילה (כג ב): אין פורסין על ''שמע'', ואין עוברין לפני התיבה בפחות מעשרה. ולפירוש רש''י כפי מה שביאר הר''ן, הכי פירושו: כגון שהיו כאן עשרה בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחידות, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה – עומד אחד מהם ואומר קדיש, ו''ברכו'', וברכה ראשונה ד''יוצר''. וזהו לשון ''פורסין'' …

סימן סט - דין פורס על שמע - ערוך השולחן לקריאה »

סימן סט - האם שייך לעשות תנאי שלא ליטמא המצורע

-------- א) מה שהקשה כת"ר ע"ד המהרי"ל דיסקין שאפשר לטמאות מצורע על תנאי, [שאם לא ימצא ציפרים שאינן טריפות לא יחול טומאתו מעיקרא, ובזה מיישב מ"ט לא נקטו ילפותא זו בפ"ק דחולין חולין ללמד דאזלינן בתר רובא דציפרים שהן כשרות, דל"צ לכך אם עשה תנאי], מדברי התו"כ (הוב"ד בר"ש פ"ה דנגעים מ"ד), לטהרו או לטמאו …

סימן סט - האם שייך לעשות תנאי שלא ליטמא המצורע לקריאה »

סימן סט - עוד מכתב בענין הנ"ל

-------- מדודי הגאון רבי שמעון סילבר שליט"א רב ודיין בעיר פיטסבורג ארה"ב עש"ק פ' מצורע תשע"ו כבוד בן אחי שליט"א, לצערי לא היה לי הפנאי לעיין היטב אבל מה שנראה לי בזה הוא כך: לענ"ד אין כאן היתר המצלמה ולא היתר בישול הביצה, כל אופן פעולת המנוע במשאבה הוא ע"י הכנסת מעט המים. כל אופן …

סימן סט - עוד מכתב בענין הנ"ל לקריאה »

סימן סט - אחיזת הבשמים בשמאל כשמברך על היין

-------- שאלה: האם צריך להחזיק הבשמים ביד שמאל כשמברך על היין. תשובה: הנה בשו"ע (רצו, ו) כתב, אוחז היין בימין וההדס בשמאל ומברך על היין וכו'. אולם בסידור היעב"ץ לא הזכיר שיאחז ההדס בשמאלו, וכן בסידור הרב השמיטו, וכתב בקצות השולחן (סימן צו סק"ד) שכן הוא המנהג. וגם בערוך השלחן (רצו, יג) כתב, דאין צריך …

סימן סט - אחיזת הבשמים בשמאל כשמברך על היין לקריאה »

סימן סט – דיני תפילת מנחה

סעיף א אמר רב חלבו אמר רב הונא לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה, שהרי לא נענה אליהו אלא בתפלת המנחה, שנאמר ויהיה בעלות המנחה ויגש אלהיו. והטעם שתפלת המנחה היא חשובה כל כך מפני כי תפלת השחר זמנה ידוע, בבוקר בקומו ממטתו יתפלל מיד קודם שיהיה טרוד בעסקיו, וכן תפלת ערבית בלילה זמנה ידוע, בבואו …

סימן סט – דיני תפילת מנחה לקריאה »

סימן : ס' - שאלה: האם מותר לסופר סת''ם בעת כתיבה ללעוס גת [קאת] או מסטיק?

-------- איתא בתוספתא ברכות (פרק ג' סעיף כב) וז''ל הכותב את השם אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו וכו' ע''כ. וכתוב בשו''ת הרדב''ז (סעיף קנד) שבכל דבר שבקדושה כגון ס''ת תפילין ומזוזה שהצריכו לשמה אין הקדושה חלה במחשבה לבד אלא בדבור שהדבור עושה רושם גדול וחכמי המדרש הזכירו זה בכמה מקומות עכ''ל וכ''כ בספר התניא …

סימן : ס' - שאלה: האם מותר לסופר סת''ם בעת כתיבה ללעוס גת [קאת] או מסטיק? לקריאה »

סימן מ - נטילת קסטה שהיתה בכיור בשבת

-------- {בס"ד כ"ח חשון תשס"ז שוכט"ס לכבוד ידידי המופלג בתורה, וביראה טהורה, מתעמק בהלכה, הרה"ג ר' גמליאל בן הרב אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך. אחדשה"ט וש"ת באה"ר,} ע"ד שאלתך שבשבת היתה קסטה (או כלי אלקטרוני) בכיור, ולא יכול ליטול שם ידים, מפני שאינו רוצה שיתקלקלו הקסטה (או הכלי), האם מותר לטלטל …

סימן מ - נטילת קסטה שהיתה בכיור בשבת לקריאה »

ז. תשובת הגאון ''הסטייפלר'' לאחד שלא ראה סימן יפה בלימודו

-------- פעם אחת נכנס בחור אצל הסטייפלר זצוק''ל, אותו בחור לא ראה סימן יפה בלימודו, והוא שקע בעצבות. הוא ביקש מהגאון הנ''ל עצה ותושיה. ענה לו הגאון: אתה יודע למה יש בחורים שפתאום מאבדים את החשק בלימוד, ונכנסים למשבר? יש לזה סיבה אחת: מפני שבשעה שלומדים, חושבים על הכבוד, כי התלמיד רוצה שראש הישיבה יחזיק …

ז. תשובת הגאון ''הסטייפלר'' לאחד שלא ראה סימן יפה בלימודו לקריאה »

סימן קל - דברים לרגל יום השנה של האר"י ז"ל והר"ש מאוסטרופולי

-------- לכבוד הרב ... בענין מה שבקשת ד"ת מהגר"ש אוסטרופולי שחל יום הזכרון שלו השבוע, אביא בזה להלן: בספר פרדס יוסף (פר' שמות אות צ"ה) הביא מהקדוש ר"ש מאוסטרופולי ז"ל, דעשרה הרוגי מלכות היו כנגד י' השבטים שמכרו את יוסף, ובאמת היו רק ט' ושתפו להקב"ה, ור' עקיבא שהי' מן הגרים הי' כנגד השכינה. וזה …

סימן קל - דברים לרגל יום השנה של האר"י ז"ל והר"ש מאוסטרופולי לקריאה »

סימן רסט - דין קידוש בבית הכנסת - ערוך השולחן

-------- א בזמן הש''ס היו מקדשין בבית הכנסת. ואף על גב דאין קידוש אלא במקום סעודה, אמנם בזמנם היו בבית הכנסת חדרים סמוכים, והיו אורחים מצויים שם, ואצלם הוי מקום סעודה. (פסחים ק'.) ואם כן במקום שאין אורחים הסמוכים לבית הכנסת - אין הקידוש מועיל כלל, ולכן צעק הטור על מנהגינו שעושים קידוש בכל בתי …

סימן רסט - דין קידוש בבית הכנסת - ערוך השולחן לקריאה »

סימן שסט - אם רוצים להקנות העירוב כיצד יעשו - ערוך השולחן

-------- א כתב הרמב''ם בפרק ו' דין כ': ''נותן אדם מעה לבעל הבית, כדי שיקח לו פת ויערב לו בה. אבל אם נתן לחנוני או לנחתום ואמר לו 'זכה לי במעה זו' - אינו עירוב. ואם אמר לו 'ערב עלי במעה זו' - הרי זה לוקח בה פת ומערב עליו. ואם נתן לו כלי, ואומר …

סימן שסט - אם רוצים להקנות העירוב כיצד יעשו - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תסט - שלא לומר: ''בשר זה לפסח'' - ערוך השולחן

-------- א דע דבתורה נקרא יום טוב זה ''חג המצות''. ובלשון חכמים נקרא ''פסח'', וכן הוא בלשון בני אדם. ואולי מפני שבלשון זה כלול הנס הגדול שנעשה לנו במצרים במכת בכורות, שפסח המקום על בתי בני ישראל, ולכן קראוהו בשם זה. ואמרו חכמינו ז''ל (נג א): אסור לומר ''בשר זה לפסח'', מפני שנראה כמקדיש בהמתו …

סימן תסט - שלא לומר: ''בשר זה לפסח'' - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תקסט - דין נודר על צרה ועברה צרתו - ערוך השולחן

-------- א יחיד שנדר להתענות על איזה צרה והתחיל להתענות, ועברה הצרה באמצע היום – מכל מקום חייב להשלים התענית. ולא עוד, אלא אפילו התענה על חולה שיתרפא, ומת החולה – מכל מקום חייב להשלים התענית. ולא עוד, אלא אפילו קיבל עליו הרבה תעניות – מחוייב להתענות כולם. ולא אמרינן: הרי אנן סהדי שלא קיבלם …

סימן תקסט - דין נודר על צרה ועברה צרתו - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - ערוך השולחן

-------- א בחוץ לארץ שעושים שני ימים טובים, ליל תשיעי מקדשין ואומרים זמן. ולמחר מוציאין שלושה ספרים, וקורין באחד ''וזאת הברכה'' עד סוף התורה, ובשני מ''בראשית'' עד ''אשר ברא אלקים לעשות'', מטעם שנתבאר בסימן הקודם. ובשלישי קורא המפטיר כמו אתמול. וההפטרה ''ויהי אחרי מות משה''. ובמקום שאין להם רק שני ספרי תורה קורין בראשונה ''וזאת …

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - ערוך השולחן לקריאה »

סימן קסט – איסור עשיית קעקוע וקרחה על מת

סעיף א כתיב בתורה וכתובת קעקע לא תתנו בכם, מהו כתובת קעקע, כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם, זהו השורט על בשרו וממלא מקום השריטה בכחול או בדיו או בשאר צבעונים הרושמים. וכן אם צובע תחלה בצבע ואחר כך שורט במקום הצבע עובר בלאו, ומכל מקום מותר ליתן אפר ושאר דברים על המכה לרפואה, אף …

סימן קסט – איסור עשיית קעקוע וקרחה על מת לקריאה »

סימן: א' - שאלה : בנסיעתו להקביל ברגל את פני רבו האם יכול לאכול ולישן מחוץ לסוכה כגון באוטובוס וכד' ?

-------- איתא בסוכה (דף כז:) מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל, אמר לו אלעאי, אינך משובתי הרגל. שהיה רבי אליעזר אומר: משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל, דכתיב ושמחת אתה וביתך. איני והאמר רבי יצחק: מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום …

סימן: א' - שאלה : בנסיעתו להקביל ברגל את פני רבו האם יכול לאכול ולישן מחוץ לסוכה כגון באוטובוס וכד' ? לקריאה »

סימן א - דיני יסודי הדת, והשכמת הבוקר - ערוך השולחן

-------- א כתיב (משלי טו כד): ''אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה''. וביאורו נראה: כי המלאכים נבראו בשני כמבואר במדרש, וכן מבואר במזמור ''ברכי נפשי'': ''המקרה במים עליותיו... עושה מלאכיו רוחות''. והבדלת המים היתה בשני, והבהמות נבראו בחמישי. והמלאכים עובדים את בוראם ואין להם יצר הרע, והבהמות יש להם יצר הרע ואין להם …

סימן א - דיני יסודי הדת, והשכמת הבוקר - ערוך השולחן לקריאה »

סימן ב - דין לבישת הבגדים והמנעלים - ערוך השולחן

-------- א כבר נתבאר דאפילו בחדרי חדרים צריך האדם לנהוג בצניעות, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. לפיכך אם הוא ישן ערום – לא יקום ערום ממיטתו אלא ילבש חלוקו בעודו שוכב. ולא ילבש חלוקו אף מיושב, כי יתגלה חצי גופו ערום. אלא יקח חלוקו, ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום …

סימן ב - דין לבישת הבגדים והמנעלים - ערוך השולחן לקריאה »

סימן א

-------- ובו יבואר אודות קבלת הוראות מרן:       שמועה נשמעה שלא מרן כתב את השו׳׳ע       מי כתב את הכותרות בשו׳׳ע       האם חברו מרן בסוף ימיו בעת חולשתו       מתי התקבלו הוראות מרן       למי כוון מרן ויעד ספר זה       כשאין הכרח בדעת מרן מאי עבדינן אודות השמועה שלא מרן כתב את ספר השו"ע א. כתב בשו"ת דבר שמואל …

סימן א לקריאה »

סימן א - בענין דיבור לשון קשה גבי נח, לאמור לדעת הרמב"ן, ביאור התוס' והערל"נ במכות ביאורי מקראות ועוד

-------- בס"ד מוצאי מנוחה שבת בראשית ברא, כ"ח תשרי תשע"ו לב"ה לכבוד ידידי, נהיר וחכים, שוקד על תלמודו, חכם ומבין, נושא ונותן כדת, הרב גרשון גולד נ"י, יזכה לרב טוב וימצא זיווגו בנקל בקרוב. מה נעם לי מכתבך, ומה יפה להעלות זכרך עלי גליון, דברים נכוחים וישרים, דבר דבור על אפניו, מה מאוד עלזתי בקבלתי …

סימן א - בענין דיבור לשון קשה גבי נח, לאמור לדעת הרמב"ן, ביאור התוס' והערל"נ במכות ביאורי מקראות ועוד לקריאה »

סימן א - מכתב למרן שליט"א

-------- אור לנר ו' דחנוכה א' דר"ח טבת תשע"ה לרבא דעמיה מדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא מרן רשכבה"ג שליט"א א) בפסחים צ' א' ומעות שבידו חולין שע"מ כן הקדישו ישראל את פסחיהן, ולאביי דאמר אי לאו דאוקמה רבי אושעיא לההיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא הוי מוקמינן לה בקדשים קלים ואליבא דר''י הגלילי דאמר קדשים …

סימן א - מכתב למרן שליט"א לקריאה »

סימן ג - ההנגה בבית הכסא בצניעות - ערוך השולחן

-------- א כתיב: ''כי מלאכיו יצוה לך, לשמרך בכל דרכיך''. ובשבת (קיט ב) אמרינן: שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם, עיין שם. ובחגיגה (טז א) איתא: שני מלאכים המלוין לו לאדם מעידין בו, עיין שם. ולכן צוו חכמינו ז''ל בברכות (ס ב), כשצריך ליכנס לבית הכסא יאמר לפני כניסתו: ''התכבדו מכובדים קדושים, משרתי עליון, שמרוני …

סימן ג - ההנגה בבית הכסא בצניעות - ערוך השולחן לקריאה »

סימן א

-------- (((המדות חיוב תורה))) א. מצות עשה מן התורה ללכת במדות הטובות. ועל כן ההולך במדות הרעות כגון הכועס או המתגאה וכדומה, הרי שעובר על מצות עשה מן התורה. {(((חיוב תורה))) א. א. שנינו בספרי (פרשת עקב פיסקה מט) ללכת בכל דרכיו, אלו דרכי הקב"ה שנא', ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד …

סימן א לקריאה »

סימן: ד' - שאלה: מתי נפסלת מחיצה הנדה מרוח מצויה?

-------- הגמ' בסוכה (דף כג.) העושה סוכתו בראש הספינה, רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר. מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באין בספינה, עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה. למחר נשבה רוח ועקרתה. אמר לו רבן גמליאל: עקיבא, היכן סוכתך. אמר אביי דכולי עלמא, היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה לא כלום היא, …

סימן: ד' - שאלה: מתי נפסלת מחיצה הנדה מרוח מצויה? לקריאה »

דילוג לתוכן