תפריט

Article שו"ת אגרות משה חלק חו"מ ב' סימן יח

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9e-%d7%91-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%9f-%d7%99%d7%97/

בדבר עישון סיגארעטן /סיגריות/ בביהמ"ד וביהכ"נ שמפריע לאחרים בע"ה כ"ו תשרי תשמ"א. מע"כ הרה"ג ראובן סופר שליט"א. הנה בדבר עישון סיגארעטן בביהמ"ד וביהכ"נ שלומדים ומתפללים כל חברי הכולל שיש אברכים שאינם יכולים לסבול העשן וגם משמע שקשה לגופן שחולים מזה שהרי כתבו בנוסח הבקשה שאיכא להם צער גדול וכאב ראש ומזיק להבריאות שלהם ואולי מקצר […]

Article שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ז סימן כ"ב

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%a5-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%99%d7%96-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%9f-%d7%9b%d7%91/

עישון סיגריות בציבור היכא שמוחלים למעשנים או שלא מוחים בידם שאלה. להוד כבוד מעלת הגאון הגדול מוהר"ר אליעזר יהודה וולדינברג שליט"א. חבר ביה"ד הגדול. אחדשה"ט במלוא הדרת הכבוד והיקר, שקילנא הרמנא מלפני כתר"ה לבא בשאלתי ולבקשו להאיר את עינינו.   הנה עסקנו בבית מדרשנו בשאלת איסור עישון בציבור, ובהכנת השיעור היו לי לעינים (כמו בהרבה הרבה […]

Article הזכות של ראש השנה (סיפור אמיתי)

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99/

מונולוג של מעשן (מכור) לשעבר: היה זה בערב ר"ה תשנ"ט לפני כ8  שנים, נסיעה רגילה לשווער לכבוד החג, שצמוד אליו שבת, שבסך הכל יהיו אלו שלושת ימי החינוך. אומנם ביו"ט רגיל נהגתי לעשן, (חיפשתי רבנים שמתירים, ומצאתי לשמחתי) אך ראיתי בפוסקים שבר"ה יש ענין להקפיד יותר בכל הנושאים, והחלטתי.    הפעם אני. . . לא מפסיק לעשן ! […]

Article פרשת בשלח

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%97/

זמן אכילת סעודה שלישית בשבת באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז, כה) במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח פרשה ד') מובא לענין אסיפת ואכילת המן במדבר: "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה" […]

Article סימן קצב – דין החולה והרופא ובמה מתרפאין

https://ashoova.co.il/ask/k/the-patient-and-the-doctor-and-what-to-cure/

סעיף א אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם חלה אומרים לו הבא זכות והפטר, אמר מר עוקבא מאי קראה כי יפול הנופל ממנו, ממנו להביא ראיה, פירוש מאחר שהוא נופל צריך למצוא ממנו וממעשיו ראיה לזכות. עוד איתא בגמרא, חש בראשו יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר עלה […]

Article סימן קמג – הלכות כיבוד הורים (כיבוד אב ואם)

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-honoring-parents/

סעיף א צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם. שהשוה אותן הכתוב לכבודו ולמוראו יתברך שמו, כתיב כבד את אביך ואת אמך וכתיב כבד את ה' מהונך. באביו ואמו כתיב איש אמו ואביו תיראו, וכתיב את ה' אלהיך תירא, כדרך שצוה על כבוד שמו הגדול ומוראו כן צוה על כבודם ומוראם. שלשה שותפין הן באדם […]

Article סימן קכד – הלכות תשעה באב

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-tisha-bav/

סעיף א ערבית נכנסין לבית הכנסת וחולצין המנעלים (כמו שכתבנו בסוף סימן הקודם) ונוהגין להסיר את הפרוכת מארון הקודש. משום דכתיב בצע אמרתו. ואין מדליקין רק נר אחד לפני השליח צבור ומתפללין ערבית בנחת ודרך בכי כאבלים, ואין אומרים נחם עד למחרת במנחה. ואחר תפלת שמונה עשרה אומרים קדיש שלם עם תתקבל, ויושבים לארץ ומדליקין […]

Article סימן צא – הלכות מי שיש לו מיחוש וחולה שאין בו סכנה

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-someone-who-has-a-sick-and-sick-person-who-is-not-in-danger/

סעיף א מי שיש לו איזה מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כמו בריא, אסור לעשות לו שום רפואה אפילו בדבר שאין בו משום מלאכה, ואפילו לסוך בשמן בין בעצמו בין על ידי אחרים אפילו על ידי אינו יהודי. סעיף ב כל אוכלים ומשקין שהם מאכל בריאים, מותר לאכלן ולשתותן לרפואה, אף על פי שהם קשים […]

Article סימן ג – דין לבישת בגדיו והילוכו

https://ashoova.co.il/ask/k/wearing-his-clothes-and-walking/

א. כתיב והצנע לכת עם אלוקיך, לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל אורחותיו. ולכן כשלובש או פושט את חלוקו, או שאר בגד שעל בשרו, ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב על משכבו מכוסה, ואל יאמר: הנני בחדרי חדרים ובחשיכה מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו וכחשיכה […]

Article סימן א – דיני השכמת הבוקר

https://ashoova.co.il/ask/k/the-laws-of-early-morning/

א. שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, ההולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם, תנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כמו ישיבתו, תנועותיו ועסקיו, כאשר הוא לפני מלך גדול. וכן אין דיבורו והרחבת פיו, בהיותו עם אנשי ביתו וקרוביו, כמו בהיותו במושב המלך. כי אז משגיח בודאי על כל תנועותיו ודיבוריו, שיהיו […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות