Article ימי הילולות של צדיקים בחודש תמוז

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%96/

א. רבי שמואל ברוך ורנר, מח"ס משפטי שמואל, תשנ"ג א. רבי משה, אבי רבי ישראל נאג'ארה, מח"ס לקח טוב, שמ"א א. יוסף הצדיק בן יעקב אבינו, קבור בשכם א. רבי צבי דידי, מח"ס ארץ צבי, תש"מ א. רבי אברהם חיים ב"ר רחמים מרבני בבל, תשי"ד א. נסים חורי מעיר תיטאוין מחכמי תוניסיה, תשכ"ו א. רבי […]

Article שער ד - פרק כ - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

והוא הבן יקיר מבני פלטרין דמלכא. מבני היכלא דמלכא אשר לו לבדו הרשות נתונה בכל עת לחפש בגנזי דמלכא קדישא. וכל השערים העליונים פתוחים לפניו. כמאמרם ז''ל (סוטה מ''ט א') כל העוסק בתורה מתוך דוחק כו' ר' אחא ב''ח אומר אף אין הפרגוד ננעל בפניו שנא' ולא יכנף עוד מוריך. ונכנס בשערי התו''הק להשיג ולהסתכל […]

Article שער ד - פרק כא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%90-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ואם כ''כ נפלאה מדרגתם של עומלי תורה גם בעודם בזה העולם החשוך. להשיג ולהסתכל ברוח קדשם באור העליון. גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייה' לאין ערוך אחר אשר נשמתו הטהור' רבת שבעה לה תורה ומצות. והיא שבה אל בית אביה מקודשה ומטוהרה כאשר נתנה וביתרון אור התו''הק תלמודו בידו. כל השערים נפתחים לפניו וסליק ובקע רקיעין […]

Article שער ד - פרק כב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%91-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ואם חס ושלום אנחנו עוסקים בה ברפיון כביכול מתמעט שפע האור עליון בכל העולמות כל אחד לפי ערכו. ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול. כמשרז''ל (חגיגה ה' ב') ג' הקב''ה בוכה עליהם וחשיב חד מנהון על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וכן אמרו שם ג' דמעות הללו למה כו' וא''ד אחת על ביטול תורה. […]

Article שער ד - פרק כג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%92-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

וכן אחר פטירתו מזה העולם. אמרו (ב''ב ע''ט א') כל המרפה עצמו מד''ת נופל בגיהנם כו'. ואמרו שם עוד כל הפורש עצמו מד''ת ועוסק בדברי שיחה אש אוכלתו כו'. ובמשלי רבתי פ''י ועוזב תוכחת מתעה אר''א כל ת''ת שהוא עוזב ד''ת כאלו מתעתע במי שאמר והיה העולם ולא עוד אלא כיון שעזב ד''ת בעה''ז הקב''ה […]

Article שער ד - פרק כד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

וכ''כ הפליגו רז''ל בחומר עונשו של האדם שאפש' לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. או שנה ופירש ח''ו. עד שכרתוהו ברוח קדשם מעה''ב לגמרי ר''ל. כמ''ש בפ' חלק (צ''ט א') כי דבר ה' בזה כו'. ר' נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה. ר' נהוראי אמר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וסיפי' דהאי קרא […]

Article שער ד - פרק כה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%94-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

וכ''ז כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו ית' ובתורתו בעיון ושקידה ויגיעה גדולה לשמה. ורק בתורת ה' חפצם כל הימים. ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק התורה מרוע בחירתם. המה ירדו שאול חיים ומגורשים מהסתפח בנחלת עבדי ה' הדבוקים בו ית' ובתורתו. ומארץ חיים יכרתו ח''ו. ועכ''פ העולם גם כל העולמות. הגם כי נתמעטו וירדו מקדושתם […]

Article שער ד - פרק כו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%95-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

וטעמו של דבר. כמש''ל שמקור שורשה העליון הנעלם של התו''הק מאד נעלה מעל כל העולמות. ראשית ושרש אצילות קדשו יתברך. סוד המלבוש העליון. כמ''ש רבינו איש האלקים נורא האריז''ל. רק שנשתלשלה וירדה כביכול עד לארץ אשר האירה מכבודה. ומסרה ונטעה הוא יתב' בתוכנו שנהיה אנחנו המחזיקים ותומכים בעץ החיים. לזאת מאז כל חיותם וקיומם של […]

Article שער ד - פרק כז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%96-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ועוד זאת יתירה ערך ויתרון קדושתה הנוראה מהעולמות. כי העליונים אף שקדושתם רבה מאד. אמנם כאשר נשתלשלו וירדו דרך השתלשלות והדרגות עצומות הגם שבכל עולם נצטייר ונחתם בו כל סדרי העולם שמעליו בדמותו כצלמו ממש כידוע. וכמ''ש בזוהר יתרו פ''ב ב' תאנא כגוונא דלעילא אית לתתא מנייהו וכן בכלהו עלמין כלהו אחידן דא בדא ודא […]

Article שער ד - פרק כח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%93-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%9b%d7%97-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

ולזאת אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם. צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם לדבר מעניני אותו העולם. כפי ענין וערך אותו העול' כדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה. עד שברדתה לבא לזה העולם. נתלבשה ג''כ לדבר בערכי ועניני זה העולם וספורין דהאי עלמא כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת אורה. אמנם אם שהיא מדברת […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות