Article הקדמת הרב המחבר זצ"ל [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%96%d7%a6%d7%9c/

אמר המחבר: החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול. כי לא תמצא ברוב דברי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה. […]

Article פרק א' - בביאור כלל חובת האדם בעולמו [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%90-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95/

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת […]

Article פרק ב' - בביאור מדת הזהירות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%91-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/

הנה ענין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה ולא ילך במהלך הרגלו כעור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך יתכן שירצה להעלים עיניו […]

Article פרק ג' - בביאור חלקי הזהירות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%92-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/

הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתים הנה ההשקפות הצריכות לו: האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשניה, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. וזה, בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במאזני זאת הידיעה. ושלא […]

Article פרק ד' - בדרך קנית הזהירות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%93-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/

הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פינחס בתחלת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות (עבודה זרה כ, ב). אמנם על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, ועומק הדין עליה. ויצא לו זה, מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש […]

Article פרק ה' - בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%a7%d7%94-%d7%9e/

הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלשה: האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. השני השחוק והלצון. השלישי החברה הרעה. ונדבר בהם אחד לאחד. הנה הטפול והטרדה כבר דברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בעניני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המשא אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. והחכמים עליהם השלום, בראותם זה אמרו […]

Article פרק ו' - בביאור מדת הזריזות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%95-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%95%d7%aa/

אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על ה"לא תעשה" והזריזות על ה"עשה", והיינו (תהילים לד, טו) סור מרע ועשה טוב. וענינו של הזריזות מבואר, שהוא ההקדמה למצות ולהשלמת ענינם. וכלשון הזה אמרו זכרונם לברכה (פסחים ד, א; יומא כח, ב) זריזים מקדימים למצות. וזה, כי כמו שצריך פקחות גדול והשקפה רבה לינצל ממוקשי היצר […]

Article פרק ז' - בביאור חלקי הזריזות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%96-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%95%d7%aa/

חלקי הזריזות שנים, אחד קודם המעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים. כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עכוב למעשה הטוב. […]

Article פרק ח' - בדרך קנית הזריזות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%97-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%95%d7%aa/

הנה האמצעים אשר נקנה בם הזריזות, הם הם אותם אשר נקנה בם הזהירות, ומדרגותיהם כמדרגותיהם, וכמו שכתבתי למעלה, כי ענינם קרוב זה לזה מאד, ואין הפרש ביניהם אלא שזה בעשין וזה בלאוין. וכאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר לבו אל העבודה ולא יתרפה ממנה. ואמנם, מה שיוכל להגביר ההתעוררות […]

Article פרק ט' - בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%98-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%a7%d7%94-%d7%9e/

הנה מפסידי הזריזות, הם הם מגדילי העצלה. והגדול שבכולם, הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת הטורח ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול. כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל הישוב והמנוחה, ולישון שנתו בלא, טורד, וימאן ללכת אם לא לאטו, וכיוצא בדברים כאלה, הנה יקשה עליו […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות