בראשית פרק-ב - עם 26 מפרשים

{א} וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָֽם: {ב} וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָֽׂה: {ג} וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים לַֽעֲשֽׂוֹת: (פ) {ד} &nbspשני&nbsp&nbspאֵלֶּה תֽוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּֽרְאָם בְּיוֹם עֲשׂוֹת יְהֹוָה אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָֽיִם: {ה} וְכֹל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה ... להמשך קריאה

כוונת המעשים - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה (כה.כז) יש להבין, מדוע לא קראה התורה לעשו בפשטות "עשו הרשע", מדוע קראתו "איש יודע ציד איש שדה"? ב. ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה (כה.כז) פירש רש"י – "יודע ציד"- לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור ... להמשך קריאה

מאמר עשירי - מדוע אנו משקיעים כ"כ בילדינו, ולא רואים תוצאות חיוביות? מהו סוד ההצלחה, לזכות לראות נחת אמיתי מילדינו?

-------- פרטי התשובה: * לבן שלי, אין חשק ללמוד. מה לעשות? * הבן שלי יצא לתרבות רעה, כיצד זה יתכן? * מדוע הילדים של השכן יצאו יראי שמים, ושלי לא? * באיזה אמצעים ניתן להשתמש, כדי להצליח בחינוך הילדים? שאלות מסוגים אלו, אנו שומעים לעיתים קרובות מאבות ואמהות, שאיכפת להם מעתיד ילדיהם, וכואבים את כאבם. ... להמשך קריאה

קידוש החולין - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו (כח.יב) יש לידע, מדוע הודעת אותן יסודות נעלים אשר סופרו ליעקב בחלום, סופרו לו דווקא בחלום, ולא בהקיץ? ב. ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו (כח.יב) איתא בבעל הטורים - "סולם"- ... להמשך קריאה

המעט ממך רב אצלו - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל (א.ט) איתא בסוטה (י"א.) שלושה היו באותה עצה: בלעם, איוב ויתרו. בלעם שיעץ - נהרג. איוב ששתק - נידון לייסורים. יתרו שברח - זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית וכו'. ויש לשאול, מדוע נענש איוב על כך ששתק הרי גם אם היה בורח כיתרו, היה פרעה ... להמשך קריאה

וצדקתם עומדת לעד - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף (א.ח) פירש רש"י – רב ושמואל, חד אמר: חדש ממש, וחד אמר: שנתחדשו גזרותיו (עירובין נג.) איתא בסוטה (מו:) ואמר רבי יהושע בן לוי: בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם, שנאמר: "ויצו אליו פרעה אנשים וכו'" נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, שנאמר: "ועבדום ... להמשך קריאה

מעלת העמל - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה (יב.ב) איתא בגמ' שבת (קמז:) - אמר רבי חלבו: חמרא דפרוגייתא [שם מדינה שיינה משובח], ומיא דדיומסת [שם נהר שמימיו מלוחים] - קיפחו עשרת השבטים מישראל. רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם, אימשיך בתרייהו [אחר היין והרחיצה] איעקר תלמודיה [נעקר תלמודו ושכחו]. כי ... להמשך קריאה

חכמי לב - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד (כז.כ) יש לבאר כוונת הפסוק! ב. ויקחו אליך שמן זית זך (כז.כ) יש לדקדק, מהו לשון "ויקחו"- הרי היה לו לומר "ויתנו אליך" או "ויביאו אליך". ומהו דנקט לשון "ויקחו" דווקא? ג. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ... להמשך קריאה

מאני מכבדותי - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וכו'. ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך וכו' (כח.א-ב) איתא בערכין (טז.) למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות? לומר לך, מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'. ויל"ע, דמילא ה"קורבנות" מובן מה שמכפרין מכח הקרבתם ע"ג המזבח, אלא ה"בגדים"- כיצד בכוחם לכפר? ב. ועשו בגדי אהרן ... להמשך קריאה

יסורי הבעל תשובה - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו (ו.ב) יש לדקדק, מדוע התחיל קרא בנוקטו: זאת "תורת העולה" דווקא. מדוע לא נקט זאת "תורת החטאת"? ב. עוד יש לדקדק, מדוע כפל קרא באומרו: "כל הלילה", והוסיף לומר: "עד הבוקר", הרי אם אמרינן דיהיה על ... להמשך קריאה

ככל שעולה האדם במדרגות - התביעה ממנו גדולה יותר - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם וכו' (ט.ז) מבואר - כי היה צריך אהרון להביא קורבן לכפר על חטא העגל. וצ"ע, הרי כמעט וכלל לא חטא אהרון בעגל, אלא להפך, ניסה הוא להעבירם מרצונם לחטוא, והעם הם שחטאו. מדוע א"כ, היה צריך להקריב ... להמשך קריאה

מצווה גוררת מצווה עבירה גוררת עבירה מכח טהרת וטומאת מעשיו - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקורבתם לפני ה' וימותו (טז.א) איתא בחז"ל י' דעות לסיבת מיתת בני אהרון: נכנסו לפני ולפנים, הקריבו אש זרה, שתויי יין, מחוסרי בגדים, שלא נשאו נשים, שלא נשאו עצה - העדר ענווה, שהורו הלכה בפני רבם, שאמרו מתי ימותו שני זקנים הללו ואנו ננהיג, ... להמשך קריאה

קידוש מעשיו מכח כוונת הלב - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם (יט.ב) פירש רש"י – שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה וכו'. ויש להבין, כיצד בכל מקום שישנו גדר ערווה ועבירה אתה מוצא קדושה? ב. קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם (יט.ב) איתא בתורת כוהנים – אם מקדשים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם ... להמשך קריאה

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך וכו' (כא.ח) מבואר, כי מפני שמקריב הוא את "לחם אלוקיך" מוכרח הוא ש"וקידשתו". ויש להבין, מה שייכות ישנה בין האי להאי? ב. וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו (כב.יא) יש לבאר כוונת הפסוק! דתיבת "נפש" מיותרת היא, דהרי ידעינן דקניין ... להמשך קריאה

תורה בלי מדות טובות היא בחינת "נזם זהב באף חזיר" - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן (כא.א) יש לתמוה, וכי יש כוהנים שאינם בני אהרון, מדוע א"כ, ייתרה התורה באומרה: "בני אהרון", בעוד שאמרה כבר "הכהנים"? ב. קדושים יהיו לאלקיהם ולא יחללו שם אלקיהם (כא.ו) יש להבין, לאחר אמר הכתוב: "קדושים יהיו" והיינו, קדושים יותר מכל ישראל. כיצד סיים -"ולא ... להמשך קריאה

להקריב מעצמנו למען קיום מצוות ה' - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר (כה.א) פירש רש"י – מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. ויש להבין, הלא פשוט הוא כי אף כללות ודקדוקי התורה נאמרו מסיני. מדוע א"כ, נצרכה התורה ללמדנו זאת ... להמשך קריאה

רק ע"י עמל בעבודת ה' זוכים לאוצרות השפע - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה (ה.י) יש לדקדק, דתיבות "לו יהיה" מיותרות הן, שהרי כבר אמר בתחילה "לו יהיו"? ב. ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע (ה.כח) איתא בברכות (לא:) - אם היתה יולדת בצער יולדת בריווח, אחד - יולדת שנים. ויל"ע, הרי אם ... להמשך קריאה

העבירות מטמטמות הלב מלחזות בקדושה - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. שלח לך אנשים (יג.ב) פירש רש"י – למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ויל"ע, מדוע באמת, ראו המרגלים ולא לקחו מוסר, הרי אנשים צדיקים וחשובים היו? ב. ויקרא משה להושע בן נון יהושע (יג.טז) איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל - ... להמשך קריאה

אווירת הרוחניות מכח קדושת הצדיק - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. זאת התורה אדם כי ימות באוהל (יט.ד) איתא בברכות (סג:) "אדם כי ימות באוהל"- אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. מצינו, כי לימדונו חז"ל יסוד חשוב זה בעבודת ה', דווקא בפרשת "טמא מת באוהל". ויש להבין את יסוד השייכות בין הדברים? ב. ותמת שם מרים וכו'. ולא היה מים לעדה ... להמשך קריאה

לסלק חובותינו קמעא קמעא - הדרך לתשובה שלימה - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. אבל חטאנו עוינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו (סדר הוידוי) וכידוע, "חטאנו"- על השגגות, "עוינו"- על הזדונות, "פשענו"- על הזדונות עם מרדות. ויש לדקדק, מדוע מתוודים אנו בסדר הוידוי מהקל לחמור "חטאנו עוינו פשענו" ולא מהחמור לקל "פשענו עוינו חטאנו"? ב. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו ... להמשך קריאה

ספר חיי אדם - שבת ומועדים קמ״ד

א׳ דין ערב יוה"כ:כתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב היה לו לכתוב בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם עד ערב כו' ומדכתיב ועניתם כו' בתשעה לחדש משמע שיתענו בט' ובאמת יוה"כ אינו אלא בי' לחדש וקבלו חז"ל דאדרבה מצוה מן התורה לאכול בעי"כ ורצה הקב"ה ליתן שכר בעד האכילה כאילו התענו שאין דומה מצוה ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן