תוצאות החיפוש של: זוהר

שער ג* - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וכמה זהירות יתירה צריך האדם להזהר בענינים כאלו וכיוצא בהם. וכבר ארז''ל (סוכה נ''ב א') כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כי היצר מתהפך בתחבלותיו לכל אדם כפי ענינו ומדרגתו בתורה ועבודה שאם הוא רואה שכפי גובה מדרגתו של האדם אם ישיאוהו שיניח מקומו ומדרגתו לעשות בפועל איזה עון וחטא חמור או קל שלא יאבה …

שער ג* - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג* - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והנה גלוי ומבואר. שזאת הדרך אש היא עד אבדון תאכל ח''ו. והורס כמה יסודות התוה''ק ודרז''ל. וכבר הזכרנו לעיל סוף שער א'. שהעיקר בכל המצות הוא חלק המעשה. וטהרת המחשבה אינה אלא מצטרפת למעשה. ולמצוה ולא לעכובא ע''ש. וכן מבואר לכל משכיל ישר הולך: שהרי קיי''ל בענין הקרבת הקרבנות דסתמן כלשמן דמי. וכן אמרו להדיא …

שער ג* - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג* - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והגם שודאי שמחשבת האדם היא העולה למעלה ראש בשמי רום בעולמות העליוני' ואם יצרף האדם גם טוהר המחשבה והכוונה בעת עשיית המצות. יגיעו מעשיו לפעול תקונים יותר גדולים בעולמות היותר עליונים. אמנם לא המחשבה היא העיקר אצלינו כמו שנתבאר ועיין בזוהר יתרו צ''ג ריש ע''ב ואי אזדמן ליה עובדא ויכוין בי' זכאה איהו. ואע''ג דלא …

שער ג* - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

כתיב לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. וארז''ל בפ''ק דתענית ובספרי איזוהי עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה. הנה האהבה שאמר שצריכה להיות בכל לב. הוא פשוט: כי היא ממצות התלויות בלב. וכן ענין האהבה בכל נפש שאמר. היינו אף גם למסור נפשו עליו ית''ש מעוצם נפלאת האהבה לו ית'. וכמ''ש בפ' …

שער ב - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והענין כי מלת ברוך. אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון. שהרי כשאמר לר' ישמעאל בני ברכני לא אמר שם שום שבח בברכתו אלא תפלה ובקשת רחמים. וכן בב''מ (קי''ד א') אמרינן וברכך יצא הקדש שא''צ ברכה. ופריך הש''ס ולא והא כתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' כו'. אבל האמת כי ברוך פירושו לשון …

שער ב - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם להבין עיקרו של ענין התוספת ורבוי ברכה בהעולמות ע''י מעשי האדם ומהות הענין צורך העולמות לזה. הנה רז''ל אמרו (ברכות י' א') הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד. לא אמרן אלא כנגד הקב''ה וכנגד הנשמה * מה הקדוש ב''ה מלא כל העולם אף הנשמה מלאה כל הגוף כו'. וכן אמרו בויקרא רבא …

שער ב - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וכמו שענין חבור וקיום נשמת האדם בגופו. הוא ע''י אכילה ושתיה. ובלתם תפרד ותסתלק מהגוף. כן חיבור עצמותו ית' אל העולמות שהן סוד האדם הגדול. כדי להעמידם ולקיימם ולא תגעל נפשו אותם. גזרה רצונו ית' שיהא תלוי בעסק התורה ומעשי המצות ועבודת התפלה של עם סגולה. ובלתם היה הוא יתברך מסלק עצמותו ית' מהם. וכרגע …

שער ב - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק ט - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ובפרט בעת עמדו להתפלל לפניו ית' אשר בשעת' המיוחדת לה היא עיקר המזון להעולמות ולנפש האדם עצמו *) וכמ''ש בזוהר בראש' כ''ד א' מזונא דיליה צלותא דחשיבא לקרבנא. וברע''מ פ' אמור הנ''ל בפ''ז ורבקה אמרה אל יעקב כו'. לאתער' איהו באינון מטעמים דילי'. ויעקב אתער מתתא מת'. לבש בצלותין ובעותין כו'. ויאמר מי אפה הצד …

שער ב - פרק ט - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה שפירושו הוא תוספת רבוי ברכה ושפע שייך זאת הכוונה אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפלה. שייך ג''כ זאת הכוונה הק'. כי כל תיבה מהתפלה או של איזה ברכה. היא העולה למעלה מעלה ע''י מארי קלין וגדפין דנטלין לה. לפעול פעולתה בשרשה העליון המיוחד לה. והוא נעשה בזה …

שער ב - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומ''ש לפני חילו. רמז זה העיקר הגדול של ענין התפלה. שכלל כוונתה הוא. לכוין רק להוסיף כח בקדושה שכמו שהאיש מאנשי החיל משליך כל ענינו וצרכי עצמו מנגד ומוסר נפשו ברצונו רק על כבוד המלך. שיתגדל הכתר מלוכה של אותה המדינה ותנשא מלכותו. כן ראוי מאד להאדם הישר לשום כל כוונתו וטוהר מחשבתו בתפלתו רק …

שער ב - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולכן אר''זל (ברכות ס''ג א') כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו. והענין כי מלבד זה הצער שנעשה למעלה כשמקבל עונשו ביסורים ר''ל. אין ערוך ודמיון כלל זה הצער של מעלה נגד עוצם הצער שגרם למעלה בעת עשותו העון ר''ל. כענין הבן יקיר שנתפתה ביינו ונפל לארץ ונשבר מפרקתו וגופו והוא מסוכן. והוא עצמו …

שער ב - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק יד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם ביאור הכתוב הנ''ל בתחלת דברינו ולעבדו כו' ובכל נפשכם. שעבודת התפלה השלימה צריכה שתהיה עם הנפש. הוא ענין גדול ליודעים ומביני' קצת. וכאשר יתמיד האדם תפלתו בזאת המדרגה שיתבאר אי''ה. יתוסף לו טהרה על טהרתו. כי מצינו בכמה מקומות במקרא ובדברי רז''ל שהתפלה נקראת בשם נפש. כי כמה הלכת' גברוותי בעיקרי התפלה איכא למשמע …

שער ב - פרק יד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ב - פרק יז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם עוד יש לאלוה מלין לפני העובד אלהים בקדושה. בבחי' יותר פרטית. והוא בבחי' שורש הנשמה היא נשמתא לנשמתא הנזכר בזוהר: ונקראת חיה. ואד''הר השיגה ולבחי' היחידה הנכללת בה סוד עולם אדם קדמאה. וכמבואר למבין בע''ח סוף שער המוחין שאד''הר זכה לבחי' חיה יחידה האמיתים במקומם העיקרי. וע' ריש גלגולים ובפי''ז שם. וזהו עיקר כוונתם …

שער ב - פרק יז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומ''ש כאן למקו''ם. וכן באבות אמרו וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמי' ותחנונים לפני המקום ב''ה. רמזו ז''ל בתיבת מקום לענין גדול. והענין צריך ביאור להבין עומק כוונתם ז''ל בזה. ולמסבר קראי הרומזים ע''ז: וכבר אמרו ז''ל באבות שכל דבריהם כגחלי אש שכמו הגחלת שאף שלא נראה בה רק ניצוץ אש. אם תשים …

שער ג - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם להבין ענין אומרו בצלם אלקים דיקא. ולא שם אחר. כי שם אלקים ידוע פירושו שהוא מורה שהוא ית''ש בעל הכחות כולם כמ''ש בטור א''ח סימן ה'. וענין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכחות, כי לא כמדת ב''ו מדת הקב''ה. כי האדם כשבונה בנין ד''מ {דרך משל} מעץ. אין הבונה בורא וממציא אז מכחו העץ …

שער א - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר. ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהיג אותם עפ''י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל סדרי הנהגותיו הן לטוב או להיפך ח''ו כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות עליונים הקדושים ומוסיף בהם …

שער א - פרק ג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וזאת תורת האדם כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח''ו. כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע. לא אתאבידו ח''ו. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו. שכל א' עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות …

שער א - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומה שעלתה ברצונו ית''ש. להרכיב את האדם התחתון לראשי העולמות עליונים. שיתנהגו ע''י. כי ידוע בזוהר וכתבי האר''י ז''ל בסדר השתלשלו' והתקשרות העולמות שכל עולם הוא מתנהג בסידור מצבו וכ''ל פרטי ענייניו כפי נטיית כח העולם שעליו. שמנהיגו כנשמה את הגוף. וכן הולך ע''ז הסדר גבוה מעל גבוה. עד הוא ית''ש נשמת כולם. ע' זוהר …

שער א - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם עדיין הענין צריך ביאור. (כי הוא ז''ל דיבר בקדשו דרך קצרה כדרכו בכל כתבי קדשו בנסתרות. כמ''ש בעצמו בהקדמתו שם שהוא מגלה טפח ומכסה אלפים אמה). שלא כדמשמע לכאורה מדבריו ז''ל שם. שהאדם אל העולמות הוא נפש ממש כמו הנפש הניתן ודבוק בתוך גוף האדם. אשר איזה דבר שהנפש עושה הוא רק ע''י כלי …

שער א - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ועתה מבואר הענין הנ''ל בפ''ה. שהאדם נקרא הנפש ונשמת החיים של רבי רבוון עולמות. לא נפש כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף האדם. דזה לא יתכן. אמנם היינו שכמו שכל פרטי תנועות ונטיית אברי הגוף. הם ע''י הנשמת חיים שבו כפי תנועות חיותו ונטייתו כן הענין שכל נטיית הכחות והעולמות וסדרי המרכבה. תקונם ובנינם והריסות' …

שער א - פרק ז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק ח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

הנה רז''ל אמרו בענין הכרובים (ב''ב צ''ט א') כיצד הן עומדין. ר''י ור''א. ח''א פניהם איש אל אחיו. וחד אמר פניהם לבית. ולמאן דאמר פניהם איש אל אחיו הכתיב ופניהם לבית. לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום וע' רש''י. ולמ''ד פניהם לבית הכתיב ופניהם …

שער א - פרק ח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ועפ''ז יבואר פשר דבר בענין שינוי דעות שבין גדולי הראשונים ז''ל. אם האדם מישראל גדול מהמלאך. או מלאך גדול ממנו והלא א' משני הדעות מביא ראיות מפורשות ממקראות מפורשים. ועל פי דברינו הנ''ל יתבאר אשר באמת אלו ואלו דא''ח. רק בבחי' חלוקים. כי מלאך גדול מהאדם. הן בעצם מהותו. הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו. אין …

שער א - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וזהו הטעם שהמלאכים המקדישים בשמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה (כנ''ל פ''ו בהגה''ה) אף שקדושתם למעלה מקדושתנו. לא שהם חולקים כבוד לישראל אלא שאין בכחם ויכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם. עד עליית קול קדושת ישראל אליהם מלמטה. כי ענין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם כל עולם …

שער א - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומה שהנר''ן של האדם אין ביכולתם לקשר העולמות עד רדתם למטה בגוף האדם כנ''ל. כי לתקן עולם העשיה הוצרכו בהכרח להתלבש בגוף בעולם המעשה וכן מצינו כמה מקראות המדברי' באלו הג' בחי' הנ''ל: בענין התעוררו' שלמעל' ע''י בחי' המעשה אמר דוד המע''ה היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ולפי פשוטו היה ראוי לומר המבין …

שער א - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק יג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וכן בענין ההתעוררות שלמעלה ע''י בחי' הדבור אמר עמוס הנביא ע''ה (סי' ד') כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שחו כי אמרו בזוהר (לך לך פ''ו ב' ויתי רל''ד ב' ורמ''ט א' יתרו פ' ע''א תזריע נ' ע''ב שלח קס''א א'. ובא''ז ריש דף רצ''ג ובז''ח שה''ש נ''ה ע''ד) שלשון הגדה שייך …

שער א - פרק יג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער א - פרק טו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וכי יפלא. הלא שם נשמה פירושו הוא נשימה. והרי נראה לעין שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב ממטה למעלה. וגם כי הרי הוא בחי' אור חוזר ואינו בחי' עליונה. אמנם הענין שנקראת בלשון נשימה. אין הכוונה בחי' נשימת האדם. אלא כביכול נשימת פיו ית''ש. כמ''ש ויפח באפיו נשמת חיים. וכבר המשילו רז''ל (בר''פ חלק) ענין …

שער א - פרק טו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שינוי גודל גופנים
ניגודיות