תוצאות החיפוש של: זוהר

שער ד - פרק לא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומזה הטעם ג''כ. עסק התור' היא מכפר' על כל העונות של הנפש החוטאת. כמאמרם ז''ל (סוף מנחות) מ''ד' זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת כו'. ומסיק שכל העוסק בתורה א''צ לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם. וכ''ה בתנחומא פ' צו. ובשמות רבה פל''ח קחו עמכם דברים ושובו אל ה' לפי שישראל אומרים כו'. עניים …

שער ד - פרק לא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק לב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והכל מטעם הנ''ל ששורשה העליון של התו''הק היא מעל כל העולמות כולם. והענין הוא כמש''ל (בשער א' פ''כ) טעם מאמר' ז''ל שכל העונה אמן יש''ר בכל כחו מוחלין לו על כל עונותיו ע''ש. כן הענין שע''י עסק התורה כראוי. הוא מעורר שרשה העליון. להאציל ולהשפיע שפעת אור עליון וקדושה על העולמות כולם. ורשפיה רשפי אש …

שער ד - פרק לב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק לג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולזאת נצטוינו באזהרה נוראה מפיו יתברך לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. וכמ''ש בהקדמת הזוהר ת''ח כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הוא עלאה על כולא כו'. ובג''כ בעי ליה לב''נ לאשתדלא באורייתא יממא וליליא ולא יתעדי מנה הה''ד והגית בו יומם ולילה ואי אתעדי או אתפרש מנה כאלו אתפרש מאילנא …

שער ד - פרק לג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק לד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומעת חורבן בית קדשנו וגלו הבנים מעל שלחן אביהם. שכינת כבודו יתב' אזלא ומתרכא כביכול ולא תרגיע. ואין שיור רק התורה הזאת כשישראל עם הקדש מצפצפים ומהגים בה כראוי. הן המה לה למקדש מעט להכין אותה ולסעדה ושורה עמהם ופורשת כנפיה עליהם כביכול. ובין כך אית נייחא מעט כו'. כמאמרם ז''ל בפ''ק דברכות (ח' ע''א) …

שער ד - פרק לד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

עוד זאת אמרתי לבא במגלת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה. על כל איש ישראל יום ולילה. ולהרחיב מעט הדבור בלשון מדברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה. והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו ית''ש ואיש דעת המאמץ כח לסומכה ולסעדה ולהחזיק בדקיה אחרי אשר זה …

שער ד - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אמנם ודאי דא''א לומר שא''צ לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה. שהרי משנה שלימה שנינו אם אין יראה אין חכמה. ואמרו (יומא ע''ב ב') מ''ד למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין אוי להם לת''ח שעוסקים בתורה ואין בהם י''ש כו'. ובשמות רבה פ''מ כל מי שהוא יודע ואין בידו …

שער ד - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדם. כן ע''ז הערך יוכל ליכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה כפי אשר יחזיק אוצרו. כי האב המחלק תבואה לבניו. הוא מחלק ונותן לכל א' מדת התבוא' כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין ע''ז מקודם. שאף אם ירצה האב וידו פתוחה ליתן לו הרבה. אמנם …

שער ד - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

לזאת האמת שזו היא הדרך האמתי אשר בזה בחר הוא ית''ש. שבכל עת שיכון האדם עצמו ללמוד. ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל. עכ''פ זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב. להתודות על חטאתו מעוקמא דלבא. כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה. ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב''ה. היינו להתדבק בכל כחותיו לדבר ה' זו הלכה. …

שער ד - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ובשעת העסק והעיון בתורה. ודאי שא''צ אז לענין הדביקות כלל. כנ''ל שבהעסק ועיון לבד הוא דבוק ברצונו ודבורו יתב' והוא יתב' ורצונו ודבורו חד. והוא ענין מאמרם ז''ל בשמות רבה פל''נ אדם לוקח חפץ שמא יכול לקנות בעליו. אבל הקב''ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים כו'. וז''ש בכ''מ בזוהר דקב''ה ואורייתא …

שער ד - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון. הוא רק כשאנחנו עוסקים בה כראוי. כי קב''ה ואורייתא וישראל כולא חד. שכ''א מישראל שרש נשמתו העליונ' מדובק ונאחז באות א' מהתורה והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו בב''ר פ''א שמחשבתן של ישראל קדמה לכ''ד. ולא לחלוק על מ''ש שהתורה קדמה לכ''ד כי הכל א' בשרשן. …

שער ד - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וכ''ש חידושין אמיתים דאורייתא המתחדשין ע''י האדם. אין ערוך לגודל נוראות נפלאות ענינם ופעולתם למעלה. שכל מלה ומלה פרטית המתחדשת מפי האדם. קב''ה נשיק לה ומעטר לה. ונבנה ממנה עולם חדש בפ''ע. והן הן השמים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. כמ''ש בהקדמת הזוהר ד''ד ע''ב ר''ש פתח ואשים דברי בפיך כמה אית ליה לב''נ לאשתדלא …

שער ד - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ועל ידי עסק התו''הק. נשלם כוונתו יתב' בבריאה שהיה רק בשביל התורם שיעסקו בה ישראל. כמאמרם ז''ל בראשית בשביל התורה כו'. ובשביל ישראל כו'. ובשביל משה כו' שהוא הסרסור בקבלת התורה. וכביכול הוא ית' שמח במעשיו בעולמו ובריותיו שמעלים חן לפניו ית' כשעה ראשונה בעת הבריאה. כמו שקיוה הוא ית' בעצמו כביכול. כמ''ש ברבה בראשית …

שער ד - פרק יג - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וגם העולמות והבריות כולם הם אז בחדוותא יתירתא ונהירין מזיו האור העליון השופע עליהם ממקום שורש עליון של התורה. כמ''ש בפ' מעלות התורה משמח את המקום משמח את הבריות. וכן אמרה התורה ואהיה שעשועים יום יום. ובזוהר ויקהל רי''ז א' פתח ואמר אז נדברו יראי ה' כו' אז דברו מבעי ליה מאי נדברו. אלא נדברו …

שער ד - פרק יד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק טו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והנה המברך מתברך. ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם העוסק בה כראוי לאמיתה הגורם לכ''ז. וכבוד ה' חופף עליו כל היום ומשיג לנשמה אצולה ממקום קדוש. לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה כמ''ש אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה. מעט מקדשין אותו הרבה. ובהקדמת הזוהר י''ב ב' פקודא חמישאה כו' בהאי קרא אית תלת …

שער ד - פרק טו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק טז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וגם מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול ד''א וכו' וכל שאר עניני זה העולם המונעות תמידות העסק בתו''הק. כמ''ש כל המקבל עליו עול תורה כו'. ואמרו בבמדבר רבה ובתנחומא פ' חקת שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר כשם שמדבר אינו נזרע ואינו נעבד כך כו' וכשם שמדבר אינו מעלה כו' ובזוהר ויחי רמ''ב ב' דכל …

שער ד - פרק טז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

בין אחר פטירתו מזה העולם. ארז''ל (חגיגה כ''ז ב') תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולט בהם כו'. וכן אמרו שם ת''ח שסרח אין תורתו נמאסת. ובמשלי רבתא בפ' להבין משל ומליצה כו' ומליצה זו התורה עצמה ולמה נקראת שמה מליצה שהיא מצלת עוסקיה מדינה של גיהנם. ושם רפ''ב בני אם תקח אמרי כו' אמר …

שער ד - פרק יז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולזאת האדם המקבל ע''ע עול התורה הקדושה לשמה לאמיתה כמו שהתבאר לעיל פי' לשמה. הוא נעלה מעל כל עניני זה העולם. ומושגח מאתו יתב' השגחה פרטית למעלה מהוראת הטבעים והמזלות כולם. כיון שהוא דבוק בתורה ובהקב''ה ממש כביכול. ומתקדש בקדושה העליונה של התו''הק שהיא למעלה לאין ערוך מכל העולמות והיא הנותנת החיות והקיום לכולם ולכל …

שער ד - פרק יח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ד - פרק יט - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ושם ה' נקרא עליו. כי התורה כולה שמותיו של הקב''ה. כמאמרם ז''ל (ברכות כ''א א') מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמ' כי שם ה' אקרא וגו'. וכן למדו שהעוסק בתורה שכינה שרוי' עמו דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי כו'. ובזוהר במדבר קי''ח א' כמה חביבא אורייתא קמי' קב''ה דהא בכל אתר דמלי …

שער ד - פרק יט - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולהשב הדבר על מכונו. נבאר מאמר קדישין רז''ל שמבואר בע''ח לוקח מהתקוני' בכ''מ. שהוא ית''ש ממלא כל עלמין בהשוואה גמורה. והרי מצינו שגם בעולמות העליונים כל עולם חלוק ומשונה מחבירו בבחי' שונים. בענין התחברותו ית' אליה'. וכמ''ש בהקדמת התקונים דעשר ספי' דאצילו' מלכא בהון איהו וגרמי' חד בהון אינון וחייהון חד בהון מה דלאו הכי …

שער ג - פרק ד - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

אבל עכ''ז הן הן גבורותיו ונוראותיו ית''ש. שאעפ''כ צמצם כביכול כבודו ית' שיוכל להמצא ענין מציאות עולמות וכחות ובריות נבראים ומחודשים בבחי' שונים וענינים מחולקים וחילוקי מקומות שונים מקומות קדושים וטהורים. ולהיפך טמאים ומטונפים והוא הבמי' אשר מצדינו. היינו שהשגתנו אינה משגת בחוש רק ענין מציאותם כמו שהם נראים שעפ''י זאת הבחי' נבנו כל סדרי …

שער ג - פרק ה - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והגה כל יסודי תור' הקדושה בכל האזהרות והמצות כולם עשה ול''ת כולם הו'. לכים עפ''י זאת הבחי' שמצד השגתנו שודאי יש חילוק ושינוי מקומות שבמקומות הטהורים מותרים וגם חייבים אנחנו לדבר או להרהר דברי תורה. ובמקומות המטונפים נאסרנו בהם אף ההרהור ד''ת. וכן כל עניני וסדרי חיוב הנהגותינו שנצטוינו מפיו בתוה''ק ובלתי זאת הבחי' שמצדנו …

שער ג - פרק ו - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק ח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולכן נאסר החקירה והתבוננות במהות ענין הצמצום כמ''ש האריז''ל כמש''ל שלא הורשינו להתבונן כלל לידע ולהשיג מהות ענין מקומו של עולם איך שהכל מלא רק אחדותו הפשוט ית'. ואין עוד מלבדו כלל לגמרי מצדו יתב' והאמת שהוא בכלל שאל' וחקיר' מה לפנים שלמדוהו ז''ל (בר''פ אין דורשין) מכתוב כי שאל נא לימים ראשונים למן היום …

שער ג - פרק ח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ולפי דרכנו בענין הב' בחי' הנ''ל שמצדו יתב' ומצדנו שנתבאר. יבואר עוד הפרש וחילוק שבין הב' שמות ה' ואלקים. כי שם אלקים פי' בעל הכחות כולם. וקצת ביאור ענינו עי' בריש שער א'. וביותר ביאור ענין בעל הכחות. כי כל כח מהתחתון שבתחתונים עד העליון שבעליונים המשכת קיומו וחיותו הוא ע''י הכח שלמעלה הימנו שהוא …

שער ג - פרק י - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

והענין כידוע בזוהר שהוא יתב' ודבורו חד. וכל דבור ומאמר של הקב''ה במעשה בראשית שאמר ויהי. הוא הנפש וחיות אותו הדבר שנברא בו וכל רבי רבבות המינים שבו עם המזלות הממונים עליהם והמלאכים הממונים על אותם המזלות ושרשם ושרש שרשם למעלה מעלה שבכל עולם. ומאז והלאה עוד כל ימי עולם דברו יתב' נצב בהם להאירם …

שער ג - פרק יא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

וזהו הענין שדרשו ז''ל (חולין ז' ב') על פסוק כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו אר''ח אפילו כשפים. כי כל עניני פעולות הכשפים נמשך מהכחות הטומאה של המרכבה טמאה. והוא ענין חכמת הכשוף שהיו הסנהדרין צריכין לידע. היינו חכמת שמות הטומאה וידיעת עניני כחות המרכבה טמאה בשמותיהם. שע''י יפעלו בעלי הכשופים פעולות וענינים משונים …

שער ג - פרק יב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שער ג* - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

גם תוכל לגרום לאדם ההתנשאות בלב מאשר הוא עובד אותו יתב' בטהרת הלב שיקל בעיניו ח''ו אם יראה מי ומי שאין עניני עבודתו לו יתב' במחשבה טהורה ומקיים ככל הכתוב בתורת ה' בלא דביקות. וכ''ש כשיראה איזה איש עוסק בתורת ה' ויתבונן עליו שהוא שלא לשמה יתבזה בעיניו מאד ח''ו. והוא עון פלילי הרחמן יצילנו. …

שער ג* - פרק ב - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »

שינוי גודל גופנים
ניגודיות