Article פרשת בשלח

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%97/

זמן אכילת סעודה שלישית בשבת באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז, כה) במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח פרשה ד') מובא לענין אסיפת ואכילת המן במדבר: "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה" […]

Article פרשת שמות

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa/

לעבור כנגד המתפלל באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא" (שמות ג, ה) בשולחן ערוך הרב (אורח חיים סימן קב סעיף א') כתב, אסור לישב בתוך ד' אמות של המתפלל בין מלפניו בין […]

Article פרשת ויחי

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%97%d7%99/

ברכת הבנים בשבת ויום טוב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה" (בראשית מח, כ) בפירוש רש"י שם כתב, "בך יברך ישראל": הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו "ישימך […]

Article פרשת תולדות

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa/

איסור הסתכלות בצלם דמות אדם רשע באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת"(בראשית כז, א) במדרש תנחומא (פרשת תולדות סימן ח') מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע. ובגמרא במגילה כח, א מובא: שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה: במה הארכת ימים? אמר לו: […]

Article פרשת וירא

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%90/

קביעות מקום לתפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, כז) מצוה לבחור בית כנסת ובתוכו לבחור מקום קבוע ולהתפלל בו בקביעות, ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר (בראשית […]

Article פרשת לך לך

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%9a/

סנדקאות באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו " (בראשית יז, כד) במדרש תהילים (סי' לה) נאמר: כשמל אברהם אבינו עליו השלום נרתע מאוד, ואחז בו הקב"ה במילה, שנאמר "וכרות עמו הברית" ונעשה לו הקב"ה סנדקאות, ונתן לו אז שבעת עממין […]

Article פרשת נח

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%97/

עשיית דמות של אדם - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" (בראשית ט, ו) את חביבות הבורא מבאר התנא באבות (ג, יד), חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר (בראשית ט) "בצלם אלהים עשה את האדם". וביאר […]

Article 'בין הסדרים'

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d/

מאת הרב ה. וילנר זה סיפור עצוב באמת. יוסי א. הוא אחד מהסיפורים העצובים שליוו את הישיבה מאז הקמתה. הוא היה בחור משכמו ומעלה, עוד מהיותו ילד קט תלו בו כל רואיו תקוות, 'הנה' - היו מפטירים - 'אלו שדאגו אם למרות ירידת הדורות נתברך דורינו באנשים גדולים שיוכלו בבוא היום להיות מנהיגים - יוסי […]

Article סימן כו – דיני קדיש יתום

https://ashoova.co.il/ask/k/the-laws-of-kaddish-yatom/

סעיף א נמצא במדרשים הרבה מעשיות, כי על ידי שהבן אומר קדיש בשביל אביו או אמו, ניצולים מן הדין, על כן נוהגין לומר קדיש, וכן לעלות למפטיר ולהתפלל לפני התיבה, ובפרט במוצאי שבתות, שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנום, וכן בכל ערבית שאז תגבורת הדין, ויש בענין הקדישים כמה חילוקי דינים על פי המנהגים. סעיף ב […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות