תוצאות החיפוש של: ויישב

סימן ה - עניית אמן על ברכת העולה לתורה שהוא עם הארץ

-------- תוכן התשובה בקצרה א. צ"ע כיצד נהגו לענות על ברכות העולים לתורה, גם אם הם עמי הארצות, והלא פסק מרן (סימן קמא ס"ב) שהעולה צריך לקרא עם הש"ץ, כדי שלא תהא ברכתו לבטלה. ב. וי"ל דאחר שנהגו לעלות סומא לס"ת, ומנהג זה הוא נגד מרן הסובר כי על העולה לקרא עם החזן, וממילא סומא …

סימן ה - עניית אמן על ברכת העולה לתורה שהוא עם הארץ לקריאה »

סימן ז - פרוטה דרב יוסף במצות חסד

-------- בע"ה מוצ"ש פר' שמות כ"א טבת ע"ו פה קרית ספר יע"א מודיעין עילית לכבוד הגאון מו"ח הגר"ד בלומנטל שליט"א שלו' רב לו ולכל בני ביתו אבוא בזה על מה ששאל כת"ר שליט"א, במ"ש בגמ' ב"ק נ"ו ב', רב יוסף אמר כש"ש דמי בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש"ש ע"כ, וכן …

סימן ז - פרוטה דרב יוסף במצות חסד לקריאה »

סימן ג - רבוי שמחה

-------- (((למלא פיו שחוק))) א. אסור למלא פיו שחוק, והיינו לשחוק בפה מלא ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ואף לרגע אחד אסור. והוא איסור גמור ולא חסידות, שכן הסכמת הראשונים והשלחן ערוך והאחרונים. { (((למלא פיו שחוק))) א. א. שנינו בברכות (דף לא ע"א) אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. ונפסק בשו"ע (ס"ס תקס) בלשון …

סימן ג - רבוי שמחה לקריאה »

סימן: כ''ט - שאלה : המדליקים נרות חנוכה בכנסים וכד' והמנורה גבוהה מאוד ולאחר ההדלקה למטה מעלים את הנר הדלוק ומניחו שם האם הדבר מותר ?

-------- כיון דאסיקנא בגמ' בשבת (דף כג.) דהדלקה עושה מצוה, שמע מינה דהדלקה עושה מצוה ולא הנחתה ולכן צריך להדליק את נרות החנוכה במקום הנחתם, ועוד דאף אי הנחה עושה מצוה מבואר התם בשבת (כ"ב:) שאסור משום דאין בכך שום היכר שהוא למצות חנוכה דהרואה אומר לצורכו הוא דנקיט לה ולא לשום מצוה וליכא פרסומי …

סימן: כ''ט - שאלה : המדליקים נרות חנוכה בכנסים וכד' והמנורה גבוהה מאוד ולאחר ההדלקה למטה מעלים את הנר הדלוק ומניחו שם האם הדבר מותר ? לקריאה »

בהפסד ממון

-------- יתרה מכך, החיוב לעזור ולסייע לרענו הוא כאשר אין הפסד ממון בעיקבות מעשה החסד, אולם אם כדי לסייע יפסיד ממון, או ימנע ממנו רווח, אין עליו חיוב משום ואהבת לרעך כמוך, לפי שנאמר אפס כי לא יהיה בך אביון. ואף על פי שההפסד של עושה החסד הוא הפסד קטן, ואילו של הנזקק לחסד הוא …

בהפסד ממון לקריאה »

סימן לא - פתיחת שקית חלב ע"י סכין או מספרים [המשך לנ''ל]

-------- מלאכת קורע יח. (((לכאורה))) שרי ע"פ היתר חותלות של תמרים (סימן שיד ס"ח) שהותר לקורעם, וה"ה הכא. ואולם יש להשיב, דשאני חותלות שקריעתם היא קלקול לכלי, ועל כן איסורם מדרבנן, וכיון שלא שייך בהם כלל ע"מ לתפור, לא גזרו כלל, וכדביאר הביה"ל. משא"כ הכא שהקריעה של השקית היא תיקון, שעושה פתח במידה, א"כ איסורה …

סימן לא - פתיחת שקית חלב ע"י סכין או מספרים [המשך לנ''ל] לקריאה »

סימן: ל''ה - שאלה : האם כדאי להשתמש בפתילות ישנות לנ''ח או כדאי יותר להחליף חדשות בכל ערב?

-------- מובא בתוס' ובחידושי הריטב"א שנביא דבריהם לקמן ובשו"ת הרשב"א (חלק א סימן שט) ופני יהושע שבת (דף כב:) ועוד דאמרינן במנחות (דף פ"ח ב') נר שכבה נתדשן שמן נתדשן פתילה וכן כשהיה צריך להטיב הנרות בכל יום ולהסיר השמן והפתילה ישנה וליתן שמן ופתילה חדשה לצורך מחר כדאיתא במנחות דאפילו בנר שכבה קי"ל נדשן …

סימן: ל''ה - שאלה : האם כדאי להשתמש בפתילות ישנות לנ''ח או כדאי יותר להחליף חדשות בכל ערב? לקריאה »

סימן לג - פתיחת גגון של עגלת תינוק

-------- תוכן התשובה בקצרה א. פסק מרן (סימן שטו ס"ב) דתוספת אהל עראי מותרת. ולפי"ז אם היה פתוח הגגון טפח מער"ש, משרא שרי לפותחו. ואע"פ שמרן (סס"ב) פסק דבעינן שיהיה רחב טפח לבד מן הגלגול, כאן שהגגון אינו מתגלגל, אלא מתקפל ומתכופף, בזה דמי לאהל, והכיווץ עצמו עולה ונחשב כאהל הפרוס טפח מער"ש. ואף שדין …

סימן לג - פתיחת גגון של עגלת תינוק לקריאה »

לחשוב ולדבר על השם במקום טינופת

-------- ב. מותר לחשוב על הבורא במקומות המטונפים, כגון לחשוב כמה רב כוחו של הבורא, או כמה אני חייב לו, או כמה הוא עוזר לי, מחייה אותי וכדומה. ואף מותר לדבר על הבורא במקומות המטונפים [במקומות שמותר לדבר] כגון לומר לחבירו את כל הדוגמאות הנזכרות, או לומר "השם יעזור" וכדומה. ואף להזכיר את הבורא בכינויים …

לחשוב ולדבר על השם במקום טינופת לקריאה »

קיום שש מצוות תמידיות בבית הכסא

-------- ד. לאור האמור בהלכה קודמת, היה מקום להתיר לקיים את מצוות יחוד השם, ומצות האמונה במציאות השם, במקום מטונף, כגון בבית המרחץ ובבית הכסא לחשוב על יחוד השם. ברם באמת יש לאסור זאת מצד אחר, משום שעצם החשיבה שהשם הוא האלהים, גם אם לא חושב על פסוק זה, אלא חושב שהשם הוא הכח היחידי …

קיום שש מצוות תמידיות בבית הכסא לקריאה »

סימן מה - מתיחת חוט של כפתור שהחל להפרם

-------- תוכן התשובה בקצרה א,ב. איתא בשבת (עד ע"ב) התופר ב' תפירות חייב. והוא שקשרן. ונחלקו הראשונים האם בעינן שיקשור קש"ק או לאו. ורוב הראשונים ס"ל דא"צ קש"ק. עוד ביארו הראשונים כי בתופר ג' תפירות חייב אף בלא קשירה. ג. וע"פ האמור כתב בשו"ת הרי יהודה לאסור בנידו"ד ללפף את החוט סביב הכפתור. כי חקר …

סימן מה - מתיחת חוט של כפתור שהחל להפרם לקריאה »

סימן מו - להניח קטן סמוך למפסק חשמלי כדי שיפעילו

-------- תוכן התשובה בקצרה א. חזינן דאיפלגו קמאי האם האיסור למספי איסורא לקטן, איסורו ד"ת או דרבנן. ב. וכשעושה על דעת אביו (באיסורי שבת), נחלקו גם הראשונים האם כשאינו מונעו עובר על ד"ת, או אדרבנן. ג. והנה הב"י (סימן שלד סכ"ה) ישב את הסתירה דבשבת (קכא) צריך למנוע קטן שבא לכבות דליקה. ומאידך ביבמות (קיד) …

סימן מו - להניח קטן סמוך למפסק חשמלי כדי שיפעילו לקריאה »

כוונה לשם מצוות ידיעת ויחוד השם

-------- ד. אין חובה לכווין קודם אמירת קריאת שמע לצאת ידי חובת מצות ידיעת מציאות השם שהוא האלהים, במילים "השם אלהינו", וכן לכוון לשם מצות יחוד השם, במילים "השם אחד" [וכפי שיתבאר להלן (סעיפים יא,יב) פירושם]. לפי שמצות קריאת שמע היא מצות אמירת קריאת שמע, ולא מצות ידיעת השם ויחודו הנמצאים בפסוק זה [אף שבמצות …

כוונה לשם מצוות ידיעת ויחוד השם לקריאה »

מקום כוונת המילה, בשעת אמירתה או אחריה

-------- ח. לכתחילה כוונת המילה תהיה בשעת אמירתה ובטויה של המילה. ובדיעבד תוך כדי דיבור לאמירת המילה מועילה הכוונה, ואף אם המשיך הלאה באמירת הפסוק, כל שלא עבר שיעור זמן תוך כדי דיבור מאמירת המילה, מועילה הכוונה. וכל שהתחיל לכוון תוך כדי דיבור, גם אם נמשכה הכוונה אחר כך, כשר הוא. ואם סיים את אמירת …

מקום כוונת המילה, בשעת אמירתה או אחריה לקריאה »

סימן מז - עוד מכתב מחכ"א בענין הנ"ל

-------- ודודי הגאון רבי שמעון סילבר שליט"א [רב בארה"ב] כתב אלי וז"ל: בס"ד כבוד בן אחי המצויין ר' עקיבא משה נ"י ששאלת הנכנס לביהמ"ד ללמוד ומיד צריך לצאת אם עכ"פ ישהא או יקרא וישנה או שיצא מיד והבאת ראיה מקפנדריא ושאלת אם יש צדדים. צריך לעיין בעיקר הדברים. מהו מקור האיסור בכלל. בפשוטו משום מורא …

סימן מז - עוד מכתב מחכ"א בענין הנ"ל לקריאה »

כוונת "אחד"

-------- יב. באומרו "אחד" חובה לכוון שני דברים, שהשם אלהים יחידי, ושאחדותו שלימה בתכלית. פירוש, שהשם הוא אלהים היחיד, אין עוד אלהים זולתו. ושאחדותו אחדות גמורה, היינו שלילת המורכבות הנזכרת לעיל (סימן א סעיף ב והלאה), על כל פרטיה. ואין צורך בשעה זו לזכור את כל פרטי שלילת המורכבות הנזכרים לעיל בפועל, רק די שידע …

כוונת "אחד" לקריאה »

לא ניתן להשיג דבר ללא תפילה!

-------- נמצינו למדים, אפוא, שישנן בענין התפילה שתי נקודות: ראשית, תפילה היא עבודה עצמית, כלומר: כדי להגיע למדרגה שהתפילה תהיה באמת תפילה אמיתית ותבוא ממעמקי הנפש, צריך אדם לעבוד ולהכיר, שבלי תפילה אי אפשר לקבל כלום. ועל נקודה זו צריך לעבוד הרבה מאוד, עד שמרגישים בנפש שללא תפילה לא מקבלים כלום. והנקודה השניה - תפילה …

לא ניתן להשיג דבר ללא תפילה! לקריאה »

סימן נ - חופה ותפלת מנחה ואפשרותו לקיים רק מצוה אחת מה עדיף

-------- שאלה: אדם שהיה נוכח במעמד קבלת פנים לחתן, וכשעמדו לצאת לחופה נזכר שעדיין לא התפלל תפלת מנחה, וכעת יש באפשרותו לקיים רק מצוה אחת, תפלת מנחה, או הכנסת כלה, האם יתפלל מנחה או ישתתף במעמד החופה. תשובה: הנה לפום ריהטא היה נראה לצדד דעדיף שיצא לחופה, שהרי פסק הרמ"א (אבהע"ז סימן סה, א): ומבטלין …

סימן נ - חופה ותפלת מנחה ואפשרותו לקיים רק מצוה אחת מה עדיף לקריאה »

עיון בספר

-------- נכון להחמיר שלא לעיין בספר עד שיברך ברכות התורה, כי יש דרך להוציא מפיו. (יביע אומר חלק ד סימן ח אות כא) מעשה שהיה לפני כחמישים שנה, בבוקרו של יום קם מרן הראשון לציון שליט"א משנתו, ושלא כהרגלו (כמבואר לעיל בהרחבה), נטל הרב מיד את ידיו וברך ברכות התורה כשהוא עדיין עם בגדי לילה …

עיון בספר לקריאה »

אחיך בגלגול קודם

-------- כה. הבט נוסף להגיע לאהבת הבריות הראני ידידי הרה"ג שלמה טופיק שליט"א את דברי רבנו יוסף חיים מבבל בספרו בן איש חי דרושים (פרשת קדושים ד"ה לא תקום עמ' קלו) שהקשה על מצות ואהבת לרעך כמוך, איך תצוה התורה דבר שהוא נגד הטבע, שאין טבע האדם יכול לקיים דבר זה שיאהב את רעהו כמוהו. …

אחיך בגלגול קודם לקריאה »

הלכות טומאת צרעת - פרק אחד עשר - היד החזקה לרמב"ם

א טָהֳרַת מְצֹרָע מִצְוַת עֲשֵׂה. וְתִגְלַחְתּוֹ כְּשֶׁיִּטְהַר מִצְוַת עֲשֵׂה. כֵּיצַד מְטַהֲרִין אֶת הַמְצֹרָע. מֵבִיא מִזְרָק שֶׁל חֶרֶשׂ חָדָשׁ וְקַבָּלָה הִיא שֶׁיִּהְיֶה [חָדָשׁ] וְנוֹתֵן לְתוֹכוֹ רְבִיעִית מַיִם חַיִּים הָרְאוּיִין לְקַדֵּשׁ אוֹתָן מֵי חַטָּאת. וְשִׁעוּר זֶה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. וּמֵבִיא שְׁתֵּי צִפֳּרִים דְּרוֹר טְהוֹרוֹת לְשֵׁם טָהֳרַת צָרַעַת שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יד-ד) 'וְלָקַח לַמִּטַּהֵר'. וְשׁוֹחֵט אֶת הַבְּרוּרָה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן עַל הַמַּיִם …

הלכות טומאת צרעת - פרק אחד עשר - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

הלכות טומאת מת - פרק עשרים - היד החזקה לרמב"ם

א שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מַצִּילִין בְּאֹהֶל הַמֵּת. צָמִיד פָּתִיל. וְאֹהָלִין. וּבְלוּעִין. הַבְּלוּעִין מַצִּילִין עַל הַטְּהוֹרִים שֶׁלֹּא יִתְטַמְּאוּ וּמוֹנְעִין הַטֻּמְאָה שֶׁלֹּא תֵּצֵא וּתְטַמֵּא. אֲבָל צָמִיד פָּתִיל וְאֹהָלִין מַצִּילִין עַל הַטְּהוֹרִים שֶׁלֹּא יִתְטַמְּאוּ וְאֵינָן מוֹנְעִין אֶת הַטֻּמְאָה שֶׁלֹּא תֵּצֵא וּתְטַמֵּא אֶת אֲחֵרִים. כֵּיצַד. בַּיִת טָמֵא שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּלִי מֻקָּף צָמִיד פָּתִיל. כָּל שֶׁבְּתוֹךְ הַכְּלִי טְהוֹרִים. וְכֵן אִם הָיָה …

הלכות טומאת מת - פרק עשרים - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

הלכות ערכין וחרמין - פרק רביעי - היד החזקה לרמב"ם

א שָׂדֶה שֶׁיְּרָשָׁהּ אָדָם מִמּוֹרִישָׁיו הִיא הַנִּקְרֵאת שְׂדֵה אֲחֻזָּה. וְשָׂדֶה שֶׁלְּקָחָהּ אוֹ זָכָה בָּהּ הִיא הַנִּקְרֵאת שְׂדֵה מִקְנָה. וְהַמַּקְדִּישׁ שְׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ מוֹדְדִין אוֹתָהּ וְעֶרְכָּהּ הוּא הָעֵרֶךְ הַקָּצוּב בַּתּוֹרָה: כסף משנה שדה שירשה אדם ממורישיו וכו'. פשוט הוא. ומ''ש והמקדיש שדה אחוזתו מודדין אותה וערכה הוא הערך הקצוב בתורה. בפרשת אם בחקותי ואם משדה אחוזתו יקדיש …

הלכות ערכין וחרמין - פרק רביעי - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

הלכות נדרים - פרק ראשון כא-ל - היד החזקה לרמב"ם

כא אֲבָל הָאוֹמֵר לֹא טָמֵא שֶׁאֹכַל לְךָ לֹא נוֹתָר שֶׁאֹכַל לְךָ לֹא פִּגּוּל שֶׁאֹכַל לְךָ אָסוּר. שֶׁמַּשְׁמָעוֹ שֶׁל דָּבָר דָּבָר שֶׁאֹכַל הוּא שֶׁיִּהְיֶה פִּגּוּל אוֹ טָמֵא לְפִיכָךְ לֹא אֹכַל לְךָ: כסף משנה אבל האומר לא טמא שאוכל וכו'. כך היא הגירסא בספרי רבינו ואיני יודע ליישבה. ונ''ל דה''ג לטמא שאוכל לך לנותר שאוכל לך לפגול …

הלכות נדרים - פרק ראשון כא-ל - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

הלכות נדרים - פרק תשיעי - היד החזקה לרמב"ם

א בִּנְּדָרִים הַלֵּךְ אַחַר לְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם בְּאוֹתוֹ מָקוֹם וּבְאוֹתוֹ לָשׁוֹן וּבְאוֹתוֹ זְמַן שֶׁנָּדַר אוֹ נִשְׁבַּע בּוֹ. כֵּיצַד. נָדַר אוֹ נִשְׁבַּע מִן הַמְבֻשָּׁל. אִם דֶּרֶךְ אוֹתוֹ מָקוֹם בְּאוֹתוֹ לָשׁוֹן בְּאוֹתוֹ זְמַן שֶׁקּוֹרְאִין מְבֻשָּׁל אֲפִלּוּ לְצָלִי וּלְשָׁלוּק הֲרֵי זֶה אָסוּר בַּכּל. וְאִם אֵין דַּרְכָּם לִקְרוֹת מְבֻשָּׁל אֶלָּא לְבָשָׂר שֶׁנִּתְבַּשֵּׁל בְּמַיִם וּבְתַבְלִין הֲרֵי זֶה מֻתָּר בְּצָלִי וּבְשָׁלוּק. …

הלכות נדרים - פרק תשיעי - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

הלכות שחיטה - פרק תשיעי א-יג - היד החזקה לרמב"ם

א פְּסוּקָה כֵּיצַד. חוּט הַשִּׁדְרָה שֶׁנִּפְסַק הָעוֹר הַחוֹפֶה אֶת הַמֹּחַ טְרֵפָה. וּבִלְבַד שֶׁיִּפָּסֵק רֹב הֶקֵּפוֹ. אֲבָל אִם נִסְדַּק הָעוֹר לְאָרְכּוֹ אוֹ נִקַּב מֻתֶּרֶת. וְכֵן אִם נִשְׁבְּרָה הַשִּׁדְרָה וְלֹא נִפְסַק הַחוּט שֶׁלָּהּ אוֹ שֶׁנִּתְמַעֵךְ הַמֹּחַ שֶׁבְּתוֹךְ הַחוּט וְנִתְנַדְנֵד הוֹאִיל וְעוֹרוֹ קַיָּם הֲרֵי זוֹ מֻתֶּרֶת: מגיד משנה פסוקה כיצד וכו'. פשוט בפ' א''ט (דף מ"ה:) ת''ר חוט …

הלכות שחיטה - פרק תשיעי א-יג - היד החזקה לרמב"ם לקריאה »

דילוג לתוכן