תוצאות החיפוש של: הלכות נטילת ידים

סימן מ – הלכות נטילת ידים לסעודה

סעיף א הרוצה לאכול פת שמברכין עליו המוציא, צריך ליטול ידיו מקודם. אם הפת גדול כביצה מברך על הנטילה, ובפחות מזה אין מברכין על הנטילה. סעיף ב נטילת ידים צריך להיות דוקא מן הכלי, וצריך שיהיה הכלי שלם בלי שום נקב או סדק מפולש, וגם למעלה יהיה שוה בלי שום חריץ או בליטה. ואותן קנקנים …

סימן מ – הלכות נטילת ידים לסעודה לקריאה »

סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט

סעיף א מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, הרי זה אונן עד לאחר הקבורה, שלא ינהוג קלות ראש, כדי שלא יאמרו על המת שהיה אדם קל, ולכן אין זה טרוד בקבורתו ובאבלו ואינו חושש במיתתו, וזה גנאי גדול להמת, והוא בכלל לועג לרש, אלא יתראה לכל שהוא טרוד ונבהל על מטתו וקבורתו. לא …

סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט לקריאה »

סימן קסד – הלכות פדיון בכור

סעיף א מצות עשה על כל איש מישראל שיפדה מכהן את בנו שהוא בכור לאמו בחמשה סלעים ובמטבעות שלנו צריך שיהיו כל כך עד שיהא בכולם חמשה לויט ושליש כסף צרוף (כסף טהור) ויכול ליתן לכהן אפילו שאר חפצים שיהיו שוים כך אבל לא קרקעות או שטרות. ולכן אין פודין בשטר כסף. ונוהגין לעשות סעודה …

סימן קסד – הלכות פדיון בכור לקריאה »

סימן קלה – הלכות ישיבה בסוכה

סעיף א כתיב בסכות תשבו שבעת ימים, פירוש תדורו בסכות. אמרה תורה שידור בסוכה שבעת ימים כמו שהוא דר בביתו כל השנה, כן תהא עתה עיקר דירתו בסוכה שיכניס לתוכה כליו הנאים ומצעות הנאות, ואוכל ושותה ולומד ומטייל וישן בסוכה, ואפילו אם מספר עם חבירו יספר בסוכה, וכן אם מתפלל ביחידות יתפלל בתוך הסוכה, וכתיב …

סימן קלה – הלכות ישיבה בסוכה לקריאה »

סימן קלג – הלכות יום הכיפורים

סעיף א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה, וברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, ואסור בכל מלאכה וטלטול כמו בשבת, וכיון שצריכין להוסיף מחול על הקודש לכן אסורים בכל אלו מבעוד יום איזה זמן קודם בין השמשות, וכן במוצאי יום הכפורים זמן מועט לאחר צאת הכוכבים. סעיף ב ליגע באוכלין ובמשקין כשצריכין לתת לקטנים יש מתירין …

סימן קלג – הלכות יום הכיפורים לקריאה »

סימן קיט – סדר ליל פסח - הלכות ליל הסדר

סעיף א אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש ולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל הקודש, בפסח אינו כן, לפי שמצות אכילת מצה הוא דוקא בלילה, כמו קרבן פסח דכתיב ביה ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכן מצות ארבע כוסות היא דוקא בלילה. וכיון שגם הכוס של קידוש היא אחת מהארבע כוסות לכן …

סימן קיט – סדר ליל פסח - הלכות ליל הסדר לקריאה »

סימן ק – הלכות נשיאת כפים - הלכות ברכת כהנים

סעיף א מצות עשה מן התורה על הכהנים שיברכו את העם, שנאמר כה תברכו את בני ישראל, וכל כהן שאין בו מדברים המעכבים אותו ואינו עולה לדוכן עובר בעשה. ואינו עובר אלא כשקוראין אותו. שנאמר אמור להם ותרגם אונקלוס כד יימרון להון והמנהג במדינותינו שאין נשיאת כפים אלא ביום טוב, משום דאז שרויים בשמחת יום …

סימן ק – הלכות נשיאת כפים - הלכות ברכת כהנים לקריאה »

סימן מח – הלכות ברכות על מאכלים מחשמת מיני דגן

סעיף א לחם שהוא מחמשת מיני דגן אלא שהוא פת הבאה בכיסנין, אם אוכל ממנו פחות משיעור קביעות סעודה אינו צריך נטילת ידים, ואין מברכין עליו המוציא אלא בורא מיני מזונות ולאחריו על המחיה, אבל אם אוכל ממנו שיעור קביעת סעודה אזי דינו כלחם גמור, צריך נטילת ידים ומברכין עליו המוציא ולאחריו ברכת המזון. סעיף …

סימן מח – הלכות ברכות על מאכלים מחשמת מיני דגן לקריאה »

סימן מג – הלכות ברכות לדברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה

סעיף א כל מה שאוכלים בתוך הסעודה, מדברים שרגילים לאכלם בתוך הסעודה לשבוע כגון בשר, דגים, מיני לפתן, דייסא, ומיני לביבות, אפילו דברים שאוכלים בלא לחם, כולם אינם צריכין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, שכיון שאוכלין אותן לשבוע הרי הן בכלל הסעודה, וכל הסעודה נגררת אחר הלחם שהוא עיקר חיי האדם, ולכן כולן נפטרין בברכת …

סימן מג – הלכות ברכות לדברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה לקריאה »

סימן מב – הלכות סעודה

סעיף א מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהן עליו, אסור לו לאכול כלום עד שיתן להן מאכל, דכתיב ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת, הקדימה התורה מאכל בהמה למאכל האדם. ולשתיה האדם קודם, דכתיב שתה וגם גמליך אשקה, וכן כתיב והשקית את העדה ואת בעירם. סעיף ב לא יאכל אדם ולא ישתה דרך רעבתנות. …

סימן מב – הלכות סעודה לקריאה »

סימן מא – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא

סעיף א על לחם גמור שהוא מחמשת מיני דגן מברכין לפניו המוציא ולאחריו ברכת המזון. סעיף ב יש ליזהר שלא להפסיק בין נטילת ידים להמוציא, אבל מותר לענות אמן על איזה ברכה שהוא שומע. ושהיה כדי הילוך כ"ב אמה, או מבית לבית אפילו הילוך מעט, וכן אם דיבר מה שאינו לצרכי הסעודה מקרי הפסק, ובדיעבד …

סימן מא – הלכות בציעת הפת וברכת המוציא לקריאה »

סימן ז – הלכות ברכות השחר

א. אחר "לעסוק בדברי תורה", יש מלוקת הפוסקים אם השומע יענה אמן או לא. יש אומרים שאין כאן סיום הברכה, אלא "והערב וכו'" גם כן נמשך למעלה והכל הוא ברכה אחת, ועל כן אין לענות אמן. ויש אומרים דכאן הוא סיום הברכה, "והערב נא" היא ברכה אחרת, וצריכין לענות אמן. ולכן המברך יש לו לומר …

סימן ז – הלכות ברכות השחר לקריאה »

סימן ב – הלכות נטילת ידיים

א. לפי שהאדם כאשר קם ממיטתו שחרית הוא כמו בריה חדשה לעבודת הבורא יתברך שמו, לכן צריך להתקדש, וליטול ידיו מן הכלי, כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיור קודם עבודתו. וסמך לנטילה זו מן המקרא, שנאמר ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' לשמיע בקול תודה וגו'. ועוד יש טעם לנטילה זאת, …

סימן ב – הלכות נטילת ידיים לקריאה »

פרשת קדושים

חיוב מים אחרונים באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה' אלוקיכם" (ויקרא כ, ז) הלכה זו של "מים אחרונים חובה" למדו חז"ל מהפסוק "והתקדשתם והייתם קדושים" (ויקרא יא, מד), כדאיתא בגמרא בברכות נג, ב אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא "והתקדשתם" …

פרשת קדושים לקריאה »

פרשת אמור

ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים וגו' (כא, א)   איתא במדרש (במדב"ר יט, ד) א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי על כל דבר ודבר שהיה אומר הקב"ה למשה אומר לו טומאתו וטהרתו, כיון שהגיע לפרשת "אמור אל הכהנים" אמר לו משה רבש"ע אם נטמא זה במה תהא טהרתו ולא השיבו, באותה שעה נתכרכמו …

פרשת אמור לקריאה »

פרשת אחרי מות

שיעור הזמן לאיסור יחוד - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני ה'" (ויקרא יח, ו) בכלי יקר פירש שהפסוק "איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו" מדובר על קריבה המביאה לידי גילוי ערוה, והיינו היחוד, כי …

פרשת אחרי מות לקריאה »

פרשת ויקרא

מצוה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח" (ויקרא ב, יג) ברמ"א (או"ח סימן קסז סעיף ה') כתב שמצוה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע, …

פרשת ויקרא לקריאה »

פרשת פקודי

מצות מאה ברכות בשבת ויום טוב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן" (שמות לח, כז) בבעל הטורים (שם) כתב דמכאן סמך לחיוב מאה ברכות מהתורה בכל יום, והיינו מפני שהם כאדנים, משום …

פרשת פקודי לקריאה »

פרשת ויקהל

קריאת שם הנדבה על שם הנדיב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו" (שמות לז, א) פירש רש"י שם דלפי שנתן בצלאל נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. וענין זה נשנה כבר …

פרשת ויקהל לקריאה »

פרשת כי תשא

נטילת ידים לתפילת מנחה ומעריב באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'" (שמות ל, יט) דרשו בגמרא בברכות טו, א מהפסוק "ורחצו" שמכאן המקור לנטילת ידים …

פרשת כי תשא לקריאה »

פרשת תצוה

לבישת חגורה בשעת התפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת, ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי" (שמות כח, ב-ד) בפירוש הרשב"ם (שם) פירש ש"אבנט" הוא אזור. ולפי הפשט מכנסיים …

פרשת תצוה לקריאה »

פרשת משפטים

שהייה בין אכילת בשר לחלב - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "לא תבשל גדי בחלב אמו"  (שמות כג, יט) בגמרא חולין קטו, ב מובא: דבי רבי ישמעאל תנא, (שמות כג, שמות לד, דברים יד) "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים, אחד - לאיסור אכילה, ואחד - לאיסור …

פרשת משפטים לקריאה »

פרשת ויגש

חיוב תפילת הדרך באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "אל תרגזו בדרך" (בראשית מה, כד) בגמרא בתענית י, ב דרשו על הפסוק "אל תרגזו בדרך", אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו: אל תתעסקו בדבר הלכה בלכתכם בדרך, שמא מתוך העיון בהלכה לא תשימו לב לדרכים ותרגז עליכם הדרך. …

פרשת ויגש לקריאה »

פרשת וישב

סריקת שער ופאה נכרית בשבת ויו"ט באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער"(בראשית לז, ב) במדרש רבה (בראשית פרשה פד) על הפסוק "יוסף בן שבע עשרה" הקשה, בן י"ז שנה ואת אמרת "והוא נער" …

פרשת וישב לקריאה »

פרשת וישלח

איסור שתיית משקין מגולין משום סכנה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך"(בראשית לב, יא) בפירוש תורה תמימה (בראשית לב אות ד') ביאר הענין, דמכיון שאמר יעקב שאינו כדאי לכל הטובות, אם כן הלא לא נעשו לו בחנם אלא שנכו …

פרשת וישלח לקריאה »

פרשת וירא

קביעות מקום לתפילה באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (בראשית יט, כז) מצוה לבחור בית כנסת ובתוכו לבחור מקום קבוע ולהתפלל בו בקביעות, ולא ישנה את מקום תפילתו בלא צורך. וכך נהג אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו, שנאמר (בראשית …

פרשת וירא לקריאה »

שינוי גודל גופנים
ניגודיות