תפריט

Article סימן מ – הלכות נטילת ידים לסעודה

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-washing-hands-for-eating/

סעיף א הרוצה לאכול פת שמברכין עליו המוציא, צריך ליטול ידיו מקודם. אם הפת גדול כביצה מברך על הנטילה, ובפחות מזה אין מברכין על הנטילה. סעיף ב נטילת ידים צריך להיות דוקא מן הכלי, וצריך שיהיה הכלי שלם בלי שום נקב או סדק מפולש, וגם למעלה יהיה שוה בלי שום חריץ או בליטה. ואותן קנקנים […]

Article סימן קצו – הלכות אונן בחול ובשבת וביו"ט

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-masturbation-in-the-sand-and-on-shabbat-and-in-yot/

סעיף א מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, הרי זה אונן עד לאחר הקבורה, שלא ינהוג קלות ראש, כדי שלא יאמרו על המת שהיה אדם קל, ולכן אין זה טרוד בקבורתו ובאבלו ואינו חושש במיתתו, וזה גנאי גדול להמת, והוא בכלל לועג לרש, אלא יתראה לכל שהוא טרוד ונבהל על מטתו וקבורתו. לא […]

Article סימן קסד – הלכות פדיון בכור

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-redemption-in-the-firstborn/

סעיף א מצות עשה על כל איש מישראל שיפדה מכהן את בנו שהוא בכור לאמו בחמשה סלעים ובמטבעות שלנו צריך שיהיו כל כך עד שיהא בכולם חמשה לויט ושליש כסף צרוף (כסף טהור) ויכול ליתן לכהן אפילו שאר חפצים שיהיו שוים כך אבל לא קרקעות או שטרות. ולכן אין פודין בשטר כסף. ונוהגין לעשות סעודה […]

Article סימן קלה – הלכות ישיבה בסוכה

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-yeshiva-in-the-sukkah/

סעיף א כתיב בסכות תשבו שבעת ימים, פירוש תדורו בסכות. אמרה תורה שידור בסוכה שבעת ימים כמו שהוא דר בביתו כל השנה, כן תהא עתה עיקר דירתו בסוכה שיכניס לתוכה כליו הנאים ומצעות הנאות, ואוכל ושותה ולומד ומטייל וישן בסוכה, ואפילו אם מספר עם חבירו יספר בסוכה, וכן אם מתפלל ביחידות יתפלל בתוך הסוכה, וכתיב […]

Article סימן קלג – הלכות יום הכיפורים

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-yom-kippur/

סעיף א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה, וברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, ואסור בכל מלאכה וטלטול כמו בשבת, וכיון שצריכין להוסיף מחול על הקודש לכן אסורים בכל אלו מבעוד יום איזה זמן קודם בין השמשות, וכן במוצאי יום הכפורים זמן מועט לאחר צאת הכוכבים. סעיף ב ליגע באוכלין ובמשקין כשצריכין לתת לקטנים יש מתירין […]

Article סימן קיט – סדר ליל פסח - הלכות ליל הסדר

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-the-seder/

סעיף א אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש ולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל הקודש, בפסח אינו כן, לפי שמצות אכילת מצה הוא דוקא בלילה, כמו קרבן פסח דכתיב ביה ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכן מצות ארבע כוסות היא דוקא בלילה. וכיון שגם הכוס של קידוש היא אחת מהארבע כוסות לכן […]

Article סימן ק – הלכות נשיאת כפים - הלכות ברכת כהנים

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-birkat-kohanim/

סעיף א מצות עשה מן התורה על הכהנים שיברכו את העם, שנאמר כה תברכו את בני ישראל, וכל כהן שאין בו מדברים המעכבים אותו ואינו עולה לדוכן עובר בעשה. ואינו עובר אלא כשקוראין אותו. שנאמר אמור להם ותרגם אונקלוס כד יימרון להון והמנהג במדינותינו שאין נשיאת כפים אלא ביום טוב, משום דאז שרויים בשמחת יום […]

Article סימן מח – הלכות ברכות על מאכלים מחשמת מיני דגן

https://ashoova.co.il/ask/k/the-laws-of-blessings-on-food-mithamit-mini-dagan/

סעיף א לחם שהוא מחמשת מיני דגן אלא שהוא פת הבאה בכיסנין, אם אוכל ממנו פחות משיעור קביעות סעודה אינו צריך נטילת ידים, ואין מברכין עליו המוציא אלא בורא מיני מזונות ולאחריו על המחיה, אבל אם אוכל ממנו שיעור קביעת סעודה אזי דינו כלחם גמור, צריך נטילת ידים ומברכין עליו המוציא ולאחריו ברכת המזון. סעיף […]

Article סימן מג – הלכות ברכות לדברים שאוכלים ושותים בתוך הסעודה

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-blessings-for-things-that-eat-and-drink-during-the-meal/

סעיף א כל מה שאוכלים בתוך הסעודה, מדברים שרגילים לאכלם בתוך הסעודה לשבוע כגון בשר, דגים, מיני לפתן, דייסא, ומיני לביבות, אפילו דברים שאוכלים בלא לחם, כולם אינם צריכין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, שכיון שאוכלין אותן לשבוע הרי הן בכלל הסעודה, וכל הסעודה נגררת אחר הלחם שהוא עיקר חיי האדם, ולכן כולן נפטרין בברכת […]

Article סימן מב – הלכות סעודה

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-supper/

סעיף א מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהן עליו, אסור לו לאכול כלום עד שיתן להן מאכל, דכתיב ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת, הקדימה התורה מאכל בהמה למאכל האדם. ולשתיה האדם קודם, דכתיב שתה וגם גמליך אשקה, וכן כתיב והשקית את העדה ואת בעירם. סעיף ב לא יאכל אדם ולא ישתה דרך רעבתנות. […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות