תוצאות החיפוש של: הגאולה

יד - הגאולה תגלה שהגלות היתה בבחינת חלום

-------- זהו בעצם סוד ההארה של הגאולה. הגאולה באה לגלות שמעולם לא היתה גלות! ! שהגלות היתה רק בבחינת ''היינו כחולמים'' - היה זה חלום, לא מציאות. ההסתכלות שנמצאים אנו בגלות פשוט איננה נכונה ואמיתית. ''גלות'' פירושו שחושבים שהקב''ה לא נמצא. מה הכוונה ''שכינתא בגלותא''? עצם המחשבה שאנו חושבים שהקב''ה לא נמצא אתנו - זה …

יד - הגאולה תגלה שהגלות היתה בבחינת חלום לקריאה »

י - התכללות תרי משיחין עם משה - סוד הגאולה

-------- שורש הבריאה הוא: ''ורוח אלקים מרחפת על פני המים - זה רוחו של מלך המשיח'' (בראשית רבה ב, ד) . ואח''כ כתיב: ''ויאמר אלקים יהי אור'', ומבואר בחז''ל שכאשר משה רבינו נולד והתמלא הבית אורה, היה זה מאותו אור שגנזו הקב''ה לצדיקים. נמצא, שסדר הפסוקים הוא: ''רוח אלקים מרחפת על פני המים'' - משיח, …

י - התכללות תרי משיחין עם משה - סוד הגאולה לקריאה »

אמת הוא הדבר שאין אפשרות תיקון לאחר ימות המשיח, וכמו כן אין אפשרות להשלים עצמו בתורה ומעשים טובים לאחר הגאולה, עם כל זה יש לאדם לצפות לגאולה בשביל כבוד שמים שיתעלה ויתגלה בעולם, ובשביל כך יש לאדם לסלק כל חשבונותיו האישיים.

-------- ואף שתורה ומצוות עצמן הם כבוד שמים, וזמנם הוא דווקא קודם ביאת המשיח שאז ישנה משמעות להתגברות על היצר מה שאין כן לאחר ביאת המשיח, עם כל זה היאך יתייחס האדם לכבוד שמים הנעשה מתורתו ומצוותיו שלו ביחס לכבוד שמים שיתגלה לעתיד, הרי כל מה שיעשה האדם עתה בגלות עדיין כבודו יתברך מחולל בין …

אמת הוא הדבר שאין אפשרות תיקון לאחר ימות המשיח, וכמו כן אין אפשרות להשלים עצמו בתורה ומעשים טובים לאחר הגאולה, עם כל זה יש לאדם לצפות לגאולה בשביל כבוד שמים שיתעלה ויתגלה בעולם, ובשביל כך יש לאדם לסלק כל חשבונותיו האישיים. לקריאה »

ו. לא להתיאש מהגאולה שתהי' בימינו מסיבת היותנו ירודים מדורות שקדמו לנו

-------- עו''ש: ואל יאמר האדם איך יוכל להיות שיבוא משיח צדקנו בימינו הלא אין בידינו מעשים טובים כראוי דזה אינו דידוע דכשהקב''ה חפץ לגאלנו אין מביט כ''כ בענינינו כדאיתא במדרש (שמות כ''ה) אמרו ישראל האיך אנו נגאלין והלא אין בידינו מעשים טובים א''ל הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט וכו' עי''ש. וגם אל יתייאש אדם …

ו. לא להתיאש מהגאולה שתהי' בימינו מסיבת היותנו ירודים מדורות שקדמו לנו לקריאה »

ז. רעת המתיאש מן הגאולה

-------- עו''ש: הנה כל מי שאינו מאמין כלל בביאת המשיח ידוע לכל שעונו גדול מנשוא שחסר לו עיקר אחד מן השלשה עשר עיקרים, וכן מי שאינו מחכה לביאתו [דהיינו שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שהיא] הוא חבירו של האיש הזה וכופר בתורה יחשב, דזה לשון הרמב''ם בהלכות מלכדם פרק י''א המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות …

ז. רעת המתיאש מן הגאולה לקריאה »

ח. הבטחת הגאולה

-------- עו''ש: והנה באמת אנו צריכין להתבונן מן העבר על העתיד, בעת שיצאנו ממצרים הבטיח ה' לנו כמה טובות וכתיב ביהושע (כ''ג) ויקרא יהושע לכל ישראל ויאמר אליהם וגו' וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר ה' אלהיכם עליכם, הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד. …

ח. הבטחת הגאולה לקריאה »

י. סיבת איחור הגאולה ושאין להתיאש מהאיחור הגדול

-------- עוד שם: ועצם ענין האיחור יש תשובה פשוטה כי הנה הכתוב אומר ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמורי עד הנה, והרי שם לא היו רק שבעה אומות ואפילו הכי כשרצה הקב''ה לקיים ההבטחה שהבטיח לאברהם היה מוכרח זרע אברהם להמתין כמה מאות שנה עד שיושלם עונם וכהיום שהוצרך כל העולם להתברר …

י. סיבת איחור הגאולה ושאין להתיאש מהאיחור הגדול לקריאה »

יא. הצפיה לגאולה מקרבת הגאולה

-------- במכתב זירוז לצפות ולחכות לגאולה, מהחפץ חיים: הנה המעיין בפ' חלק ובסוף סוטה יראה שנתקיימו כמעט כל הסימנים שנאמרו שם לפני ביאת משיח צדקנו, והצרות ג''כ מתרבות מיום ליום, ולפלא גדול לנו שעדיין רגלי משיחנו לא נראים. אכן באמת נראה לבאר, דזמננו זה הוא זמן חבלי לידה וכמש''כ הגר''א ז''ל דכל עת הגלות הוא …

יא. הצפיה לגאולה מקרבת הגאולה לקריאה »

יח. התועלת שבתפילה על הגאולה

-------- מכמה טעמים מחויבים אנו להתפלל ולהפציר על הגאולה, ואין שום תפלה לאבוד כתב בספר ''בית אלקים'' להמבי''ט ז''ל: בהיות תפלה הצבור נשמעת תמיד, צריכים אנו לבאר ענין תפלת ביאת הגואל שאנו מתפללים אותה מזמן החורבן ערב ובוקר וצהרים בברכת גואל ישראל, ומהר לגאלנו כו', תשכון בתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך כו', ולכאורה …

יח. התועלת שבתפילה על הגאולה לקריאה »

סוד הגאולה - מבט של אחדות

-------- בכתבי האר''י ז''ל מבואר, שבליל התקדש החג, ישנה ''גדלות המוחין''. וצריכים אנו להבין זאת במושגים של תפיסת הנפש: מהי אותה גדלות? מהי קטנות דמוחין ומהי גדלות דמוחין?בוודאי שעל פי פשוטו, יש לאדם זמנים שהמוחין פתוחים, הוא מבין, הוא קולט, חושב ברור, ויש ח''ו את הזמנים שהם להיפך. שני מצבים אלו נתפסים אצל האדם כגדלות …

סוד הגאולה - מבט של אחדות לקריאה »

שורש הגאולה העתידה - ביטול האני

-------- כח הגאולה דלעתיד, הוא הכח לצאת מהאני. כל זמן שיש אני, ש''אנכי עומד בין ה' וביניכם'', כל זמן שה''אנכי'' - הדעת - קיימת, הרי ש''דעותיהם שונות'', ומצד כך לעולם לא תתגלה אחדות פשוטה. רק מצד הבחינה של ''א-ל דעות'' (כלשון הרמב''ם) , מצד דעת עליון, דעת הנעלם - מצד כך יכולה להיות השתוות בדעות, …

שורש הגאולה העתידה - ביטול האני לקריאה »

ב. ''הפתעת'' הגאולה לעתיד - כהפתעת גאולת מצרים

-------- ונראה לבאר עוד טעם כעיקר לקריאת שם השבת שקודם הפסח - ''שבת הגדול'': נאמר בפסוק (מיכה ז, טו): ''כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'', הרי שמתבשרים אנו בכך שלעתיד יהיו הניסים מופלאים כניסי מצרים, ומאידך הרי נאמר (ירמיה כג, ז): ''ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים וגו''', משמע …

ב. ''הפתעת'' הגאולה לעתיד - כהפתעת גאולת מצרים לקריאה »

ג. היסח הדעת מהגאולה המצוי אצל תלמידי חכמים

-------- ובענין הגאולה יש לבאר כמה נקודות חשובות השייכות מאד גם לבני תורה, שהיסח הדעת אצלן מהגאולה קצת מצוי, וכמו שחזינן שכן תהא תביעת ה' לעתיד דוקא מהבני תורה, כמובא בספר ''ציפית לישועה'' לה''חפץ חיים'' פרק ג': ''הקב''ה מתרעם על האדם כשאינו מחכה למלכותו, כדאיתא בפסיקתא: שאמר הקב''ה לצדיקים: לא יפה עשיתם ששיבחתם לתורתי ולא …

ג. היסח הדעת מהגאולה המצוי אצל תלמידי חכמים לקריאה »

י. מגאולת מצרים יש לנו להתחזק מאד באמונת ''הפתאומיות'' של הגאולה העתידה ושאכן אינה תלויה בשום גורם

-------- וכמו שהסברנו בתחילת המאמר, שהכח שיש לנו במשך הגלויות להחזיק מעמד בהם ולצאת מהם לשלום, ובפרט מהגלות האחרונה, הוא היציאה ממצרים, שהרי נניח שכשהיינו בגלות זו של מצרים היינו שואלים אז לפוליטיקאי וההיסטוריון הגדול ביותר שיש לו נסיון עשיר במקרי העולם במלחמות האומות אלו באלו, האם יתכן שעם שכזה המשועבד בעבודת פרך, עם הנתון …

י. מגאולת מצרים יש לנו להתחזק מאד באמונת ''הפתאומיות'' של הגאולה העתידה ושאכן אינה תלויה בשום גורם לקריאה »

יא. עיקר נסיון האמונה בגאולה העתידה היא האמונה ב''פתאומיות'' הגאולה

-------- ובאמת זה הנסיון הקשה לאמונת הגאולה, שהרי נשאל כל יהודי, האם מאמין הוא בביאת הגואל? בודאי יענה מיד: אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח שיבוא, וכששוב תשאלהו: האם הינך מאמין שזה יתכן הרגע ממש? מיד יעמוד מהורהר, ויקשה עליו לענות, ואף שאומר הוא בעצמו בכל יום דברי הפייטן על יסוד דברי הרמב''ם: ואע''פ שיתמהמה …

יא. עיקר נסיון האמונה בגאולה העתידה היא האמונה ב''פתאומיות'' הגאולה לקריאה »

טו. סעיף בלתי נפרד מאמונת הגאולה היא הציפיה ועל כך יש לנו לבחון עצמינו במבחנים דלהלן

-------- ולסיום יש לנו להוסיף, שיכול כל אחד ואחד לבחון את עצמו היאך מאמין ומחכה הוא לביאת הגואל, וזהו בהכנת עצמו לקראת יום בואו, שהרי גם לעתיד שנאמר ''ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'' לא יהיו מדריגותיהם של בני אדם שווים בהשגה שתושג בגילוי השכינה, וכמו שהמשילו זאת לים המכסה את הקרקעית שמתחתיו, …

טו. סעיף בלתי נפרד מאמונת הגאולה היא הציפיה ועל כך יש לנו לבחון עצמינו במבחנים דלהלן לקריאה »

חודש ניסן - חודש הגאולה ההתחדשות וההתעלות - אפיקי אליהו על התורה

-------- חודש ניסן א. איתא בר"ה (יא.) - ר' יהושע אומר: בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל. יש להבין, הרי על אף כי נגאלו ישראל בחודש ניסן, מה ההכרח שגם עתידים ליגאל בחודש ניסן. מה העניין שחודש ניסן הינו החודש הראוי ביותר מכל החודשים לגאולה השלימה? ב. עוד קשה, מדוע מעיקרא נגאלו בנ"י במצרים בחודש ניסן …

חודש ניסן - חודש הגאולה ההתחדשות וההתעלות - אפיקי אליהו על התורה לקריאה »

ו. דור עקבתא דמשיחא עשיר ביישום החכמה למעשה ועל כך יזוכה הוא בחזיון המופלא של הגאולה

-------- דורנו דור עקבתא דמשיחא דל במעשים דל בתורה, ההרפתקאות שעוברים עלינו תקיפים ותכופים בייתר שאת, מה שלא ראו ולא ידעו דורות שקדמונו לא מיניה ולא מקצתיה, אמנם תקופתנו אינה פוריה ומוצלחת ביצירות מבורכות כבדורות הקודמים, אולם מאורעות התקופה המה דורשים מאתנו היום בייתר שאת את יישום החכמה, לאמץ את האמונה והביטחון, כבישת היצרים במסירות …

ו. דור עקבתא דמשיחא עשיר ביישום החכמה למעשה ועל כך יזוכה הוא בחזיון המופלא של הגאולה לקריאה »

יז. שמירת חג הפורים כהלכתו ובקדושה - דיו כדי להביא את הגאולה - חיד''א

-------- בסגולתו וכוחו של היום הפליא לספר החיד''א (''לב דוד'' פרק כט) וזה לשונו: ובעיני הדבר פשוט. שאם כל ישראל היום הזה, אשר זרע עמלק לטבח יובל, ונפל המן הרע הזה - ראש מבית רשע, היו נוהגים בסדר קדושה, והשמחה היתה מקודשת לשמים, ויתר היום עוסקים בתורה כל אחד כפי שיעורו, על כן בשכר זה …

יז. שמירת חג הפורים כהלכתו ובקדושה - דיו כדי להביא את הגאולה - חיד''א לקריאה »

ה. שונה היא ההתמודות לקראת הגאולה שהוטלה על דורות הקודמים, לעומת מה שהוטלה על דורות האחרונים

-------- אלא שיש כאן לשאול שאלה גדולה, הלא מצות ''אחכה לו בכל יום שיבוא'' להאמין ולצפות לגואל, היתה גם בזמנים היפים ביותר ברוחניות שהיו לעם ישראל, כמו בתקופת מרן השו''ע ויתר קדושי ומקובלי צפת, או בתקופת הראשונים ובעלי התוספות, שאז כח הטומאה לא היה תקיף כהיום, וא''כ אם אז היו זוכים לגאולה, היאך היו זוכים …

ה. שונה היא ההתמודות לקראת הגאולה שהוטלה על דורות הקודמים, לעומת מה שהוטלה על דורות האחרונים לקריאה »

יח. ''והיה הנשאר בציון... קדוש יאמר לו'' - התנאים לתואר ''קדוש'' בתקופה שקודם הגאולה

-------- אם כן, כמה אחריות מצד אחד, וזכות מצד שני נזדמן לכל אשר נלחם היום בחירוף נפש להעמיד את עיקרי הדת על תילם, והנזהר מעבירות מפורשות של דאורייתא ודרבנן, בזה כבר זוכה לתואר ''קדוש'', כי זוהי העבודה של דורנו - לעבוד בכח ובמסירות על יסודי התורה המוכרחים. אין מתבקש מאתנו היום להתחרות במעלות קדמונינו הנשגבות, …

יח. ''והיה הנשאר בציון... קדוש יאמר לו'' - התנאים לתואר ''קדוש'' בתקופה שקודם הגאולה לקריאה »

ב. עיקר הגלות והגאולה תלויים בדעת

-------- ונראה קודם לבאר מהו בעצם עיקר הקושי שבגלות. כל ענייני גלות וגאולה תלויים בדעת, אין גלות קשה מגלות הדעת ואין גאולה אלא בהגאל הדעת, וכמו שנאמר (בישעיה ה', יג): ''גלה עמי מבלי דעת'', עצם זה שהדעת אינה בהירה אצל האדם ומבולבלת היא אצלו - זהו עצמו הגלות. והגאולה היא החזרת הדעת לתקונה, דהיינו לבהירותה …

ב. עיקר הגלות והגאולה תלויים בדעת לקריאה »

שחיטת אלהי מצרים היא היא הגאולה

-------- בשחיטה זו של אלהי מצרים לעיניהם טמון יסודו של הרמב"ם "ירחיק עצמו לקצה השני". אילו הדרך היתה רק לנטות לצד האמצע היה די בכך להגיע להסכם שלום עם מצרים וכדומה, אולם הרמב"ם דבריו ברור מיללו, "ירחיק עצמו לקצה השני", הרחקה לקצה השני פירושה ביטול גמור של כח הרע. אין לך ביטול גמור יותר משחיטת …

שחיטת אלהי מצרים היא היא הגאולה לקריאה »

ותרנות – מפתח הגאולה

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 10/11/2013 וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל וַיֹּאמֶר אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים בְּרָחֵל בִּתְּךָ הַקְּטַנָּה: וַיֶּאֱסֹף לָבָן אֶת כָּל אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה: וַיְהִי בָעֶרֶב וַיִּקַּח אֶת לֵאָה בִתּוֹ וַיָּבֵא אֹתָהּ אֵלָיו וַיָּבֹא אֵלֶיהָ: וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה הִוא לֵאָה וגו'. מבוא' בחז"ל, שיעקב מסר לרחל סימנים …

ותרנות – מפתח הגאולה לקריאה »

תשובה להתפילה

שלום וברכה לבת ישראל היקרה, פעם הגיע כפרי לבעל שם טוב זיע"א ושאל אותו פחות או יותר את אותה השאלה שלך, הבעל שם טוב ענה לו: את השעון שלך אתה הולך לכוון כל יום (כי את השעונים שלהם היה צריך לכוון כל יום ולמתוך את הקפיצים וכו'), ענה לו אותו כפרי - בוודאי. שאל אותו …

תשובה להתפילה לקריאה »

בראשית פרק-א - עם 26 מפרשים

{א} בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָֽרֶץ: {ב} וְהָאָרֶץ הָֽיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּֽיִם: {ג} וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַֽיְהִי אֽוֹר: {ד} וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹֽשֶׁךְ: {ה} וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי עֶרֶב וַֽיְהִי בֹקֶר …

בראשית פרק-א - עם 26 מפרשים לקריאה »

דילוג לתוכן