בלבבי משכן אבנה - א

-------- ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ... להמשך קריאה

בלבבי משכן אבנה - ב

-------- בחלק זה הוא ביאור רחב יותר של היסודות הנזכרים בחלק א'. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ... להמשך קריאה

בלבבי משכן אבנה - ג

-------- הספר הודפס בעבר בצורה שונה בשם פרקי הדרכה לבן תורה -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ... להמשך קריאה

בלבבי משכן אבנה - ו

-------- ביטול האני,גדרי לשמה ושלא לשמה ועוד כולל גם שיחות על המועדים -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ... להמשך קריאה

בלבבי משכן אבנה - ט

-------- נערך מתוך סרטי הקלטה -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, ... להמשך קריאה

פרק א - פתיחה כללית

-------- דברי פתיחה אלו, נועדו לתת מבט נכון על כל הדברים שייאמרו וייכתבו מכאן ואילך בעז''ה, וכאשר שורש האילן מאיר בבירור, אזי אפשר שענפיו ופירותיו יהיו כמותו. על כן, אין ראוי כלל לדלג על פתיחה זו קודם הלימוד בספר. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ... להמשך קריאה

א

-------- ראשית עבודת האדם לברר לעצמו מה התכלית של חייו. נקדים הקדמה קצרה לדברים, כל יהודי יודע דבר פשוט, שיש בורא לעולם שברא את העולם, וברא אותו, ומחיה את כל העולם כולו, ובכללם אף אותו, הבורא עולם אומר לכל אדם מה הוא מבקש ממנו. אלא ששורש הבעיה נעוצה בכך שהאדם לא ברור לו מה הקב''ה ... להמשך קריאה

''אכן אתה א-ל מסתתר''

-------- בפתח דברינו נקדים הקדמה. בכל דבר חדש, ובפרט במה שנוגע לחיפוש האדם את בוראו, יש להשתדל לעשות זאת לשם שמים, כדי שהכוונה תהיה אמיתית ורצויה לפניו ית'. נושאים אנו, אפוא, תפילה לפני הרבש''ע, שדברינו ומעשינו אלה יהיו רצויים, וצורת הדברים - הכל בכל, מכל, כל - תהיה כרצונו יתברך. כי אם לא - אין ... להמשך קריאה

מטרה משותפת לכל יהודי!

-------- הנקודה הבסיסית ביותר שישנה בחיי האדם, הנקודה שלמענה ברא הקב''ה את העולם, זו ההכרה הפשוטה ש''אין עוד מלבדו''! זוהי המטרה המכוונת שאליה כל יהודי צריך להגיע. מאז שנברא אדם הראשון, זו היתה התכלית של כל יהודי ויהודי. הדרכים להגיע לכך השתנו מאדם לאדם ומדור אחד למשנהו - פעמים היו הדרכים חסומות, פעמים פתוחות. היו ... להמשך קריאה

נפש רוח ונשמה

-------- נלמד בעז''ה כמה מדבריו של הגרא''א דסלר זצ''ל בספרו 'מכתב מאליהו' (ח''ה עמ' 13), שבהם יהיה ביטוי פשוט מהיכן שורש הדברים הנאמרים כאן, וממילא תובן יותר צורת המהלך. ''כבר כתבנו על שלוש הבחינות התחתונות של נשמת האדם, שנקראות בספרים הקדושים נשמה, רוח ונפש. ולפי שלוש דרגות אלו קיימים אופנים שונים של עבודת ה', תוכחה ... להמשך קריאה

א - נקודת התמימות מקיפה את כל הנבראים

-------- המטרה ברורה: מחפשים את בורא העולם! אלא שצריך לדעת עם איזה כלי מחפשים אותו. המשל שבדבר: אדם הניגש לחפש חפץ, עליו לדעת את המקום היכן לחפש אותו, באיזו צורת חיפוש לנקוט וכו'. וכך ברור הדבר שכשמחפשים את הקב''ה צריך לדעת היכן ועם מה - עם אלו כלים - מחפשים אותו.נשמת האדם מורכבת מכמה וכמה ... להמשך קריאה

ב

-------- ראשית כל, לפני שניגש לבירור הדברים, צריך שיהיה רצון אמיתי לברר את הדברים. צריך להסתכל על החיים בצורה נכונה, להבין מה מעמדינו כאן בעולם, שכל חיינו אינם אלא כדי לעבוד אותו ית''ש, וחובתינו וזכותינו הוא שעלינו לברר את כל צורת החיים כאן. עלינו להבין ולהרגיש שמקום המנוחה והעונג שייך לעולם השכר גן עדן וכד', ... להמשך קריאה

האמונה - עבודת חיים

-------- איתא בגמ' (מכות כד ע''א): ''בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: וצדיק באמונתו יחיה''. אדם שלא זכה להכנס למעמקים הפנימיים של עולם העבודה, אפשר והינו סבור כי את ענין האמונה יש צורך להסביר רק לאנשים שעדיין לא זכו להיכלל בתוך ציבור שומרי התורה והמצוות. אבל הוא עצמו הרי שומר תורה ומצוות ויודע את י''ג ... להמשך קריאה

אהבת ה'

-------- כתיב "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו, ה) כתב בספר מכתב מאליהו (ח"א ע' 50) תגדל מדריגת אהבת השי"ת, אשר תכבד לקנותה, וימעטו מאוד אשר יקימו את המצווה הראשונה בקריאת שמע ואהבת את ה' א' וגו'. דבריו ברור מללו, "וימעטו מאד אשר יקיימו את המצווה וכו'". -------- לעילוי ... להמשך קריאה

''יתומים היינו ואין אב''

-------- את היסוד כולם יודעים: צריך לחפש את הקב''ה. מה שלא כל כך ברור לכולם הוא, כיצד מחפשים אותו? היכן הוא נמצא? ברור הדבר, שהקב''ה נמצא בכל מקום ומקום. השאלה היא כמה יהודי מרגיש שהקב''ה נמצא עכשיו לידו, בתוך לבו. יתכן שאדם ילמד, יתפלל, יקיים מצוות וכו', אבל מהתכלית המכוון של הבריאה הוא בעצם מתרחק. ... להמשך קריאה

התוכחה בג' דרגות אלו

-------- ממשיך הרב דסלר זצ''ל, ומבאר את סוגי התוכחה הראויים לג' הדרגות - נפש, רוח ונשמה: ''התוכחה למי שעומד בדרגת נפש - לגלות לו טעותו ע''י סיפורי מעשיות וגם ע''י הרגל, שמרגילו למעשים טובים והתנהגות טובה''. כלומר, מי שאינו שומר תורה ומצוות, צריך ללמד אותו את התורה ואת המצוות, את קיום התורה בפועל. וגם מי ... להמשך קריאה

ב - ''ליגמר והדר ליסבר''

-------- ראשית כל עלינו להבין מהי תמימות, ומהי הדרך לבוא אל התמימות. ההגדרה הפשוטה כך היא. חז''ל לימדונו כלל יסודי: ''ליגמר איניש, והדר ליסבר'' (שבת סג ע''א) , ובפשטות הכוונה מצד הידיעה הפשוטה, שעל מנת לדעת את הדבר הנלמד, צריך הלומד קודם ''ליגמר'' - לרכוש את הידיעה'', ורק אח''כ ''ליסבר'' - להבין את העומק ואת ... להמשך קריאה

ג

-------- אם נתחיל ונשאל בנ''א, מה נראה לו בהשקפה ראשונה, באיזה ענין כדאי ונכון להתחיל בעבודת ה', מהי הנקודה הראשונה שנראת לו שכדאי עבורו להתחיל בה את עבודת קונו לפי מצבו עתה. האחד ישיב שנראה לו שיש לו חלישות בהתמדת התורה, ולפי מבטו זוהי הנק' הראשונה שראוי לו עצמו להתחיל לעמול בה ולתקנה. השני ישיב ... להמשך קריאה

תחילת העבודה - ''אמונה בחוש''

-------- נתחיל לנסות ולבאר מהי האמונה הפשוטה שכל ילד מכיר, שכל אחד מאתנו יודע, ומהי האמונה שעליה צריך האדם לעבוד כל ימי חייו. באופן כללי יש באדם ידיעות וחוש של תפיסת מציאות של הויה, ונבאר את הדברים כפשוטם. לדוגמא: אדם יודע שחמש ועוד שמונה שוה שלש-עשרה. זוהי ידיעה שבהיותו ילד קטן הוא לא ידע, לימדו ... להמשך קריאה

א"א לחיות בלי אהבת ה'

-------- כידוע ישנם ג' עמודי העבודה - היראה, אהבה, דביקות, והדביקות תולדת האהבה, ואלו הם ג' עמודי האדם. נמצא שאף אם כבר זכה האדם ליראה אמיתית (יזכנו ה' ית' שנזכה כולנו לזה), מ"מ חסרים לו עדיין ב' עמודים, אהבה ודביקות. הקדמת דברינו אלה נועדה שהקורא הנלהב טרם ינסה לעבוד ולקנות אהבת ה', יבין ערכה וגודל ... להמשך קריאה

דיבור ישיר לעומת הודעות ב'תא קולי'

-------- השאלה בסיסית היא: איך מגיעים לנקודה זו? כיצד ניתן לעקור מהלב את אותה הרגשת 'יתמות' ואותה הרגשה ש''אין אב''? ואם כבר זוכים להגיע לכך, כיצד מחזקים ענין זה בכל עת ובכל שעה. אין צל של ספק שאדם צריך ללמוד, וצריך לקיים את כל התורה כולה. אבל עינינו הרואות שלא בהכרח שלימוד התורה וקיום המצוות ... להמשך קריאה

תפיסת העבודה בבחינת ''רוח''

-------- ממשיך הגרא''א ומבאר את ענין זיכוי הרבים בשלושת מדרגות אלו: ''השפעה בדרגת נפש - להשפיע באופן חיצוני ע''י שיעורים, הרצאות, ספרים וכו'. ''השפעה בדרגת רוח - בהתלהבות שלו לפעמים יצליח המשפיע לעורר ולהלהיב את הקהל, ולנגוע אל לבם לדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב'', אבל הם יוצאים מנקודת הרוח שבלב, לא מנקודת האמיתיות ... להמשך קריאה

ג - התורה ניתנה גם ל''אשר איננו פה עמנו היום''

-------- עומקם של דברים כך הוא. במתן תורה כתיב: ''ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת... כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום'' (דברים כט, יג - יד) . והרי כל נשמות ישראל היו במעמד הר סיני, כמו שאמרו חז''ל, וא''כ ביאור הפסוק הוא: ... להמשך קריאה

ד

-------- כל אחד ואחד מאתנו נשלח מן העולם העליון לעוה''ז. מי שזכה, נשלח לכאן מגן עדן, ומי שלא זכה, נשלח לכאן מגיהנם. הצד השווה בכולם, שכולנו חזרנו לכאן, לעוה''ז, לעבוד את הבורא ית''ש. מהי הסיבה שלמענה האדם חזר לעוה''ז? יש בנ''א ששנו וקראו בספה''ק, וראו את המבואר בהם, שכל אדם חזר לתקן לפחות חטא אחד, ... להמשך קריאה

שינון הנקודה הפשוטה

-------- אם הדברים נשמעים ונראים לאדם כ''חדשים'', בהכרח שהיצר הרע הצליח עד כדי כך להטעות ולהעלים מעיניו את הנקודה הפשוטה, והרי כבר כתב רבינו הרמח''ל בהקדמתו לספרו ''מסילת ישרים'', שדברים אלו ''כפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה''. בספרנו זה נדבר על הנקודה הפשוטה ביותר שאדם צריך ... להמשך קריאה

לאהבת ה' אפשר להגיע רק ע"י הנשמה

-------- נבאר ונרחיב הדברים. האדם מורכב מב' חלקים, נשמה וגוף. הגוף חומרי ונפרד בטבעו משורשו, אולם הנשמה הק' היא חלק אלוק' ממעל, ומכיון שהיא חלק מן הבורא ית' בה שייך ענין האהבה (לאחר שזכה האדם ונשמתו אוהבת את הבורא בגילוי, אפשר ויזדכך וגם בשרו החומרי יזכה לכך, כדכתיב "לבי ובשרי ירננו אל אל חי"). ממוצא ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן