חשש שעטנז במבחר בגדים וחפצים

הערה: יש להזהר, לא לסמוך על בדיקות מדגמיות שעושים בחנויות הבגדים. ואפילו שבעלי החנות הם שומרי תורה ומצוות, אלא כל בגד חייב בדיקה במעבדה לשעטנז. כמו כן ידוע הדבר שאפילו בגד שלא כתוב על התוית שיש צמר או פשתן במרכיביו, יש חשש שיש בו שעטנז. ואסור ללבוש אפילו יש בו שעטנז דרבנן, או בגד שלא נבדק ... להמשך קריאה

סימן ב - דין לבישת הבגדים והמנעלים - ערוך השולחן

-------- א כבר נתבאר דאפילו בחדרי חדרים צריך האדם לנהוג בצניעות, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. לפיכך אם הוא ישן ערום – לא יקום ערום ממיטתו אלא ילבש חלוקו בעודו שוכב. ולא ילבש חלוקו אף מיושב, כי יתגלה חצי גופו ערום. אלא יקח חלוקו, ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום ... להמשך קריאה

סימן: ה' - שאלה: האם יוצא ידי חובת אכילה בסוכה כשאינו יכול לשון בה מטעם חשש ממחבלים וכדומה?

-------- איתא בסוכה (דף כו.) תשבו כעין תדורו. ופירש"י כדרך שהוא דר כל השנה בביתו, הזקיקתו תורה להניח דירתו ולדור כאן בסוכה עם מטותיו וכלי תשמישו ומצעותיו. וכתבו התוס' שם דנפקא מינה מלישנא דתשבו כעין תדורו שכשם שאדם בביתו אינו נמנע מלצאת לדרך, וכן מצטער דפטרו לעיל מן הסוכה היינו מתשבו כעין תדורו דאין אדם ... להמשך קריאה

סימן: ו' - שאלה: האם יכול לפרק את סוכתו בחוה''מ מחשש שמא תיגנב וכדומה?

-------- איתא בסוכה (דף ט.) אמר רב ששת משום רבי עקיבא מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה תלמוד לומר חג הסכות שבעת ימים לה'. ותניא, רבי יהודה בן בתירה אומר: כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה, שנאמר חג הסכות שבעת ימים לה', מה חג לה' אף סוכה לה'. ופרש"י ... להמשך קריאה

סימן ט - איזה מיני בגדים החייבים בציצית, ואיזה פטורים - ערוך השולחן

-------- א דע כי בגמרא יש מחלוקת תנאים ואמוראים, וכן בין הפוסקים יש פלוגתא זו, אם שארי בגדים לבד בגדי צמר ופשתים חייבים בציצית מן התורה; או שפטורים מן התורה, ורק מדרבנן חייבום בציצית כדי להזהר במצות ציצית (רמב''ם ריש פרק שלישי). וטעם המחלוקת: דאלו המחייבין אומרים דהא כתיב ''ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם'' ... להמשך קריאה

סימן ט - איזה בגדים חיבים בציצית ואיזה פטורים מציצית - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן ט - איזה בגדים חיבים בציצית ואיזה פטורים מציצית א אֵין חַיָּב בְּצִיצִית מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בֶּגֶד פִּשְׁתִּים אוֹ שֶׁל א צֶמֶר רְחֵלִים, אֲבָל בִּגְדֵי שְׁאָר מִינִים אֵין חַיָּבִים בְּצִיצִית אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן { וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכֻלְּהוּ חַיָּבִים מִדְּאוֹרַיְתָא וְהָכֵי הִלְכְתָא } (תּוֹסָפוֹת דַּף ל''ט וְהָרֹא''שׁ סְמַ''ג וּמָרְדְּכַי). ב צִיצִית ב שֶׁל פִּשְׁתִּים אוֹ שֶׁל ... להמשך קריאה

סימן ז - מכתב תגובה בענין לבישת הבגדים, האם להקדים הכובע או החליפה

-------- כבוד ידידי הגרע"מ סילבר שליט"א התחלתי לעיין בספרו 'עם סגולה' חלק ג', וכדרכה של תורה מצרף אני ממה שנו"נ בזה. בסי' ב' ע"ד השואל מה מקדימים וכו', הבאתם ממסכת דרך ארץ רבה [פי' הנכנס]- מניח פרקסו התחתונה ולובש את חלוקו וכו', ורציתם להוכיח מכך דמקדים חלוק וטלית של הגוף לכובע של הראש. ואולי יל"ע, ... להמשך קריאה

ריח בגדיו

-------- כאשר נכנס יעקב אבינו ע''ה להביא לאביו יצחק את גדיי העזים שהכין עבורו, נאמר על יצחק: ''וירח את ריח בגדיו ויברכהו''. מה בדיוק הריח יצחק אבינו, שגרם לו לברך את יעקב? אומר המדרש: אל תקרא ''בגדיו'' אלא ''בוגדיו'' - שצפה יצחק אבינו ברוח הקודש את הבוגדים שיצאו בדורות הלאה מיעקב בנו, כגון 'יוסף משיטא' ... להמשך קריאה

סימן : מ''א - שאלה: האם קיים חשש להעביר בשר לצלייה מעל גבי בשרים אחרים הצלויים על האש?

-------- איתא בחולין (דף קיא.) דרש מרימר הלכתא בין כבדא בין כחלא, תותי בשרא - שרי, עילוי בשרא - דיעבד אין, לכתחלה לא. וטעם לזה כתבו התוס' שם וגם במחזור ויטרי הלכות שחיטה מספר התרומה (סימן נב) משום דכבדא אעפ''י שיש בו רוב דם מ''מ משרק שריק. ובכחלא אע''ג שהחלב נוטף ממנו סריך קצת על ... להמשך קריאה

סימן כז - ש"ץ כהן ששכח לחלוץ נעליו אם יחלצם באמצע שמו"ע

-------- שוכט"ס וכוח"ט לידידי הרב המופלג בתורה ויראת ה' כהן שדעתו יפה מו"ה גמליאל בן הרב ר' אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "גם אני אודך", ב"ב. נכד הגה"צ בעל מעדני השלחן שליט"א. אחדשת"ה, בדבר השאלה שהציע לפני, בכהן שהיה ש"ץ, ולפני חזרת הש"ץ היתה איזה בהלה בביהכ"נ, כך שהתחיל חזרת הש"ץ ושכח לחלוץ מנעליו, ... להמשך קריאה

כ. למה? מדוע? - זהו בסך הכל מה ששאלתי!

-------- דוגמא נוספת: אדם ביקש מרעייתו קודם צאתו לעבודה שתסדר לו דבר מה במשך היום. מגיע הוא בצוהריים ושאלתו בפיו: האם בצעת את מבוקשי? ומשיבה לו: סליחה, לא היה לי זמן. או שעונה לו: פשוט שכחתי וכדומה. תכף מתפרץ הוא: למה שכחת? למה לא בצעת את מבוקשי? ועוד למה ולמה. לאדם נדמה שאין זה פגם ... להמשך קריאה

בגדים נאים. טלית קטן. נעליים.

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד. -------- ילבש בגדים נאים ומכובדים יותר לשבת, וכן טלית קטן נקיה ומכובסת. וכמו כן, יצחצח את נעליו. והמייחד נעליים נאות לשבת, תבוא עליו ברכה. (שבת א כו, כז. א שמו) שכר צחצוח נעליים לשבת שאל הרב הקדוש רבי ישראל מאפטא זצ''ל מה ביאור מדרש פליאה זה: ''ישראל אינם יודעים ... להמשך קריאה

כשחושש להכשל בראיה האסורה

-------- ל. באופן שאיש מחוייב בעשיית חסד עם אשה, אם מכיר בעצמו שיכשל בראיה האסורה, מוטב שלא יעשה את החסד, ובלבד שלא יכשל בראיה האסורה, משום שעדיף לבטל עשה מאשר לעבור על לא תעשה. [אך צריך לשוב בתשובה על שביטל עשה של גמילות חסדים]. אך באופן שחושש לנפשו שמא יכשל בראיה אסורה, עיין בביאורים (אות ... להמשך קריאה

צט. מצות לבישת בגדי כהנים. - ספר החינוך

שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיחדים לגדלה וכבוד ואז יעבדו במקדש, שנאמר (שמות כח ד) ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו. משרשי המצוה. היסוד הקבוע לנו כי האדם נפעל לפי פעלותיו ואחדי מחשבותיו וכונותיו, והשליח המכפר צריך להתפיס כל מחשבותיו וכונתו אל העבודה, על כן ראוי ללבוש בגדים מיחדים אליה. שכשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד יהיה ... להמשך קריאה

ה - הדן לכף זכות מעלתו חשובה מאוד בשמים עד ששולחין לו שלום סיפור

-------- כשאדם מתעסק בדברי מצות וגמילות חסד ושלום, ואינו חושד בחבריו, אבל דן אותם לכף זכות, יש לו שלום בארץ, וגם מן השמים משליחין לו שלום, כמו שמצינו באבא אומנא (תענית כ''א:) אף על פי שלא היה אדם גדול, אלא בשביל מעשיו הטובים. וכן מספרת הגמרא על אבא אומנא שהיה נוהג לדון כל מעשה לכף ... להמשך קריאה

סימן שב - דיני ניקוי וקיפול הבגדים בשבת - ערוך השולחן

-------- א אמרינן בגמרא (קמ''ז.): ''המנער טליתו בשבת - חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, אבל בעתיקי לית לן בה. ולא אמרן אלא באוכמי, אבל בחיורי וסומקי לית לן בה, והוא דקפיד עלייהו''. ולפי זה האיסור אינו אלא בבגדים שחורים וחדשים ושיקפיד על זה, ורש''י פירש: 'המנער מן העפר - דזהו ליבונה', והתוספות בשם ר''ח ... להמשך קריאה

ה - ''חוששני אולי נענעתי בראשי כדרך הבטחה''

-------- רבי עקיבא איגר היה רבה של העיר פוזן אשר במדינת פרוסיה - אשכנז, באחד הימים נשלחה אליו שאלה מדיני קהילת בלוסטק אשר בפולניה. בתשובתו כותב רבי עקיבא איגר, שהוא אינו כדאי שממרחקים יפנו אליו בשאלות, וכי לא אלמן ישראל מגדולי התורה היושבים בפולין, אשר קטנם עבה ממותנו. אך, הוא ממשיך ומנמק להם, כי הפעם ... להמשך קריאה

סימן שב - דיני נקוי וקפול הבגדים בשבת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן שב - דיני נקוי וקפול הבגדים בשבת א הַמְנַעֵר טַלִּית א חֲדָשָׁה, שְׁחוֹרָה, מִן הַטַּל שֶׁעָלֶיהָ, חַיָּב שֶׁהַנִּעוּר יָפֶה לָהּ כְּמוֹ כִּבּוּס. וְהוּא שֶׁמַּקְפִּיד עָלֶיהָ שֶׁלֹּא לְלָבְשׁוֹ בְּלֹא נִעוּר. { הַגָּה: וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאָסוּר לְנַעֵר בֶּגֶד שֶׁנָּשַׁר בְּמַיִם אוֹ שֶׁיָּרְדוּ עָלָיו גְּשָׁמִים. וְדַוְקָא בְּבֶגֶד } ב { חָדָשׁ שֶׁמַּקְפִּיד עָלָיו, } (כָּל בּוֹ). { ... להמשך קריאה

שש - ספר פלא יועץ

סגלת לבישת בגדי שש למת, כתבו המקבלים שמצילתו מכל רוחין רעים ומכל קטרוגין, ובשרו ישכן לבטח. הנה כי כן ראוי לאדם לחוס על עצמו ועל מתו, ויצוה על עצמו שיעשו לו התכריכין מבגדי שש בלי תערבת מין אחר כלל. ובמקום שנוהגים לתן צמר גפן יתנו אניצי פשתן, וגם הטלית יהיה של פשתן עם חוטי פשתן: ... להמשך קריאה

סימן תקלד - דיני כיבוס בגדים בחול המועד - ערוך השולחן

-------- א אסור לכבס בגדים בחול המועד, שהרי יכול לכבסן קודם הרגל. ואדרבא: אם נתיר לכבסן במועד – כל אחד מפני טרדתו יניח הכיבוס על מועד, ויכנסו ליום טוב כשהן מנוולים. ולכן אפילו שכח, או היה אנוס – אסור. מפני שאי אפשר להתיר מפני מראית עין, דהרואה יאמר שמותר לכבס במועד, אלא אם כן היה ... להמשך קריאה

בגדים שהתייבשו בשבת

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד. -------- בגדים שתלו אותם ביום שישי על חבל הכביסה לייבשם, ובבין השמשות היו רטובים, ובמשך השבת התייבשו, מותר להורידם בשבת לצורך לבישתם בשבת או מפאת שחושש שמא יתרטבו שוב בגשם. ויש לשאול, הלא בגדים אלו היו מוקצים בבין השמשות, שהרי כל בגד רטוב הוא מוקצה מחשש שמא יסחטהו, והיאך ... להמשך קריאה

תשובה למתי חייבים לשלוח את הבגדים לבדיקת שעטנז?

שלום וברכה, בגדים שיש בהם חשש שעטנז אלו רק בגדים יקרים.בגדים שעולים זול לא צריכים בדיקה. בגדים יקרים - מ500 ש"ח ומעלה - לא משקיעים בפשתן בשביל בגד זול יש כאלו שמחמירים לבדוק כל בגדאבל מצד הדין לא צריך בברכה, הרב ישי אחיטוב

מתי חייבים לשלוח את הבגדים לבדיקת שעטנז?

שלום, לאחרונה נחשפתי לכל עולם השעטנז וב"ה החלטתי לבדוק במעבדה את הבגדים שלי שיש בהם צמר. בדקתי מעילים של אחרים בבית וראיתי שגם הם עשויים מצמר בתוספת פוליאסטר או כותנה וכדומה ולא כתוב בתווית שזה עם פישתן. אני חוששת ודי בטוחה גם שאם אני אעיר לכולם שהם צריכים לבדוק את חליפות, מעילים וכו' שלהם זה ... להמשך קריאה

שעטנז לבגדים תוצרת טומי הילפיגר

שלום, רציתי לשאול האם בבגדים של טומי אין חשש שעטנז אפילו שהם עשויים מצמר ומסיבים אחרים כמו שמצויין על התווית. ככה שמעתי שבודק שעטנז אמר ושאין צורך לבדוק בגדים של טומי. תודה רבה

הלכות מלכים ומלחמותיהם - פרק ששי - היד החזקה לרמב"ם

א * אֵין עוֹשִׂין מִלְחָמָה עִם אָדָם בָּעוֹלָם עַד שֶׁקּוֹרְאִין לוֹ שָׁלוֹם. אֶחָד מִלְחֶמֶת הָרְשׁוּת וְאֶחָד מִלְחֶמֶת מִצְוָה. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ-י) 'כִּי תִקְרַב אֶל עִיר לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ וְקָרָאתָ אֵלֶיהָ לְשָׁלוֹם'. אִם הִשְׁלִימוּ וְקִבְּלוּ שֶׁבַע מִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ עֲלֵיהֶן אֵין הוֹרְגִין מֵהֶן נְשָׁמָה וַהֲרֵי הֵן לְמַס. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כ-יא) 'יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ'. קִבְּלוּ עֲלֵיהֶן ... להמשך קריאה

הלכות אבל - פרק ששי - היד החזקה לרמב"ם

א * מִדִבְרֵי סוֹפְרִים שֶׁיִּהְיֶה הָאָבֵל נוֹהֵג בְּמִקְצָת דִּבְרֵי אֲבֵלוּת כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם. וּמִנַּיִן סָמְכוּ חֲכָמִים לִשְׁלֹשִׁים יוֹם. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא-יג) 'וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ יֶרַח יָמִים'. מִכְלַל שֶׁהָאָבֵל מִצְטַעֵר כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם: ההראב"ד מדברי סופרים וכו' עד מצטער שלשים יום. א''א בגמרא למצוה ראשיכם אל תפרעו ואתיא פרע פרע מנזיר עכ''ל: ב וְאֵלּוּ ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן