תפריט

Article סימן קמה – הלכות אישות

https://ashoova.co.il/ask/k/laws-of-personality/

סעיף א חייב אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות, ומצוה זו חלה על האדם משנכנס לשנת י"ח, ועל כל פנים לא יעבור מכ' שנה בלא אשה, רק אם עוסק בתורה בהתמדה ומתירא לישא אשה כדי שלא יתבטל על ידי כן מלימודו מותר לו להתאחר, והוא כשאין יצרו מתגבר עליו. סעיף ב כיון שהוליד בן ובת […]

Answer תשובה לקרע בקרום הבתולין

https://ashoova.co.il/ask/dwqa-answer/%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%a2-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9f/

אם הקרע קטן אין בעיה, כדאי שתתייעצי עם רב מומחה לדיני אישות וטהרה בקרבת מגורייך (כמובן באופן צנוע עם שמירה על ייחוד וכו') אני מברך אותך שתזכי להקים בית נאמן בישראל. גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד! איתמר חיים

Article ביסוד מה שנהרגה ושתי מורדת במלכות

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%aa%d7%99-%d7%90-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91-%d7%9e/

אם על המלך טוב יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש וגו' וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן וגו'. [פ"א פי"ט] הנה מכל אלו המקראות מבואר שלא דן אחשורוש את ושתי בדין מורדת במלכות, ואף ממוכן לא השיב דושתי מורדת במלכות, רק שטען שדינה במיתה מהלכות אישות, כי כך הוא […]

Article בזכותו של מלך לישא אשה בעל כרחה ובדין תליוה להתקדש

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%90-%d7%90%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%97%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%9c/

ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה וגו' [פ"ב פ"ג] איתא במגילה יב: במעשה דדוד ומעשה דאחשורוש שחיפשו להם נערה בתולה, על דוד נאמר כל ערום יעשה בדעת, שלא חיפש אלא נערה בתולה אחת, דכתיב יבקשו לאדני המלך נערה בתולה, ולכן כל אחד הוציא בתו שמא תמצא חן בעיני המלך, ועל […]

Article פרשת כי תצא

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9b%d7%99-%d7%aa%d7%a6%d7%90/

 כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו (כא, י)   'כי תצא למלחמה' במלחמת הרשות הכתוב מדבר, שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית שביו שהרי כבר נאמר לא תחיה כל נשמה. (רש"י). ולכאורה אם מצינו שהתירו אשת יפת תואר לכהן על אף שגיורת נאסרה לכהן, א"כ מדוע לא הותר גם איסור […]

Article פרשת משפטים

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-2/

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (כא, א)   בבעל הטורים רמז כאן מצוה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט. נראה ליישב ע"פ רמז זה את מה שראוי להעיר כאן, מדוע ישים את המשפטים לפניהם כלומר לפני הדיינים, והלא גם לפני עצמו צריך הוא לשימם, שהרי משה היה דיין בעצמו "והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת […]

Article פרשת חיי שרה

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99-%d7%a9%d7%a8%d7%94-2/

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה (כג, א)   לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת מאה כבת עשרים לחטא מה בת עשרים לא חטאה שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה בלא חטא ובת עשרים כבת שבע ליופי (רש"י). צ"ע מה שכתב […]

Article פרשת לך לך

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%9a-2/

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך (יב, א) אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אפילו ערובי תבשילין שמרו בביתו של אברהם אבינו שנאמר וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורתי וכו', אמר לו הקב"ה אתה מדקדק במצותי ואתה יושב עם עובדי עבודה זרה, צא מביניהן לך לך […]

Article פרשת בשלח

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%97/

זמן אכילת סעודה שלישית בשבת באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז, כה) במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח פרשה ד') מובא לענין אסיפת ואכילת המן במדבר: "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה" […]

Article פרשת חיי שרה

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99-%d7%a9%d7%a8%d7%94/

כיסוי ראש לאשה בפאה נכרית באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס"(בראשית כד, סה) בתרגום יונתן  תרגם על הפסוק "ותקח הצעיף ותתכס", וז"ל: ונסיבת רדידא ואיתעטיפת ביה, עכ"ל. היינו שרבקה התכסתה ברדיד על ראשה. וכן […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות