שער ד - פרק לא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

ומזה הטעם ג''כ. עסק התור' היא מכפר' על כל העונות של הנפש החוטאת. כמאמרם ז''ל (סוף מנחות) מ''ד' זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת כו'. ומסיק שכל העוסק בתורה א''צ לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם. וכ''ה בתנחומא פ' צו. ובשמות רבה פל''ח קחו עמכם דברים ושובו אל ה' לפי שישראל אומרים כו'. עניים …

שער ד - פרק לא - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין לקריאה »